5 x istorija (popis skoro 1000 naslova – objava)


https://wordpress.com/view/suistorija.wordpress.com

https://wordpress.com/view/suistorija.wordpress.com

Suistorija 2018-06-28 12.43.28

POPIS 266 NASLOVA

 1. Dragutin Štajner (Steiner Kolomán)
 2. Dr KLAJN (KLEIN)  ADOLF
 3. Subotica nakon 1918. godine
 4. 5 x Subotica i njena istorija (wordpress) ili 5 mojih blogova
 5. Saniter (Szanitter) Tivadar i drugi Saniteri, koji su podelili sudbinu Nemaca nakon rata
 6. I sin subotičkog rabina dr Bernata Singera je studirao na Pravnom fakultetu
 7. DESETI SUBOTIČKI ARHIVSKI DAN 21.09.2017.
 8. Keler Vencel, Nemac iz Knićanina u Subotici (1933)
 9. Toponimi-Jakobčić naselje, Ćirina ćoša, Manojlović salaš
 10. https://suistorijablog.wordpress.com/
 11. SUISTORIJA, blog br. 2
 12. Kako je “nestala” trska iz Kelebijskog rita (1936)
 13. dr KATANEC MIHOVIL
 14. Beleške o Muzičkoj školi između dva rata (1919-1939)
 15. Gradski viši činovnici, 1932. (spisak)
 16. Fotografije (1916-1917) jadranske obale dr Bele Maćašovskog
 17. EX PANNONIA, br. 20
 18. O fimiliji Škaljer (Skaljer) u Subotici
 19. Mesto i uloga Istorijskog arhiva Subotica u realnoj lokalnoj i virtuelnoj svetskoj zajednici
 20. Švimer Lili (Schwimmer), talentovana a siromašna učenica Muzičke škole.
 21. Brumer Julije (Brummer Gyula) i “PRVA SUBOTIČKA TVORNICA BOMBONA I ČOKOLADE”
 22. Bioskop KORZO
 23. Porodica (Štilinović) sa 11 dece, 1921-1935
 24. Dr Matija Rabštajn
 25. Blaško Mesaroš (1887-1938), teolog-pisar-bibliotekar-samoubica
 26. HORTUS, rasadnik
 27. Đorđe Defrešvil (George de Frescheville)
 28. ZANATLIJE SUBOTICE U DRŽAVNOM POPISU 1828.GODINE
 29. Herman Lea r. Braun, Marta Albahari i njihova ciglana
 30. PIUKOVIĆ & CO.
 31. Sever Zvekić
 32. Dr Marcel Lebl ( Löbl Mársel), advokat
 33. Алекса Ивић
 34. Dr Ney Vladislav, lekar za ženske bolesti
 35. ph. Alfred Blum
 36. Bunjevačke Novine (1924-1927, 1940-1941)
 37. Smiljan Njagul, Istorijski arhiv Subotica u lokalnim elektronskim medijima
 38. SUBOTICA I CIVILNE ŽRTVE NAKON OSLOBOĐENJA (1944.-1946.)
 39. Mlinar Svoboda Antun
 40. FABRIKA DINAMO MOTORA RAJTER LASLA
 41. Bek Mano (Beck Manó) fabrikant sapuna
 42. Felsóbásckai Egyesült Gázmalmi R.t. Gornjebačko udruženo paromlinsko d.d.
 43. Margit mlin d.d.
 44. SZENT MARIA KIVÁLTSÁGOS KIRÁLYI KAMARAI MEZŐVÁROS TANÁCSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE – KORÁBBI NEVÉN SZABATKA
 45. NAŠE SLOVO, režimski list
 46. Vajar Franja Matuška (Matuska Ferenc szobrász )
 47. FRANJA SILBERLAJTNER (Szilberleitner Ferenc)
 48. Foto mozaik – Subotica kroz XX vek
 49. A magyar kenyér ünnepe, 1941. augusztusában
 50. ŠKOLSKO NADZORNIŠTVO SUBOTICA, sumarni inventar
 51. „Glas Naroda“ 1933-1935\
 52. O familiji Schwitzer
 53. KIZUR IŠTVAN
 54. Štamparija Jugoslovenskog Dnevnika
 55. VODIČ KROZ ARHIVSKE FONDOVE ISTORIJSKOG ARHIVA SUBOTICA, I
 56. Ex Pannonia, br. 17
 57. Karta Maria Tereziopola Gabriela Vlašića (Wlassics)
 58. LEVÉLTÁRI KALAUZA
 59. “BRAĆA GOLDNER”
 60. Hütter Árpád, FAKO D.D.
 61. Rezultati parlamentarnih izbora 1927. u subotičkom okrugu
 62. “STANTIĆ I LASSNER” (“BRAĆA PLETL”)
 63. Dobro nam došao druže TITO!
 64. Stevan Vaci (Váczi István)
 65. Đula Vali (Váli Gyula)
 66. Jeremić, Risto, liječnik, povjesničar zdavstvene kulture, publicista
 67. ZBIRKA PROJEKATA 1845 – 1989
 68. EX PANNONIA 15–16
 69. BELEŠKE O GRADSKOJ PLINARI I ALFONZU SEEREINERU
 70. Priča o firmi “BRAĆA LENARD”
 71. EX PANNONIA 11
 72. BLAŠKO RAJIĆ I STVARANJE PRVE JUGOSLOVENSKE DRŽAVE
 73. Svjedočanstvo o odnosu policije prema hrvatskim prvacima u Subotici uoči parlamentarnih izbora 1925.
 74. PORODILIŠTE “UDARNIK” (1945/46)
 75. Geza Klein (Komor) i njegova fabrika
 76. VÖLGYI JÁNOS, SZABADKA EGYKORI POLGÁRMESTERE
 77. PROTOKOL MAGISTRATA POVLAŠCENE KRALJEVSKO-KOMORSKE VAROŠI SENT MARIJA – PRE ZVANE SABATKA 1743-1756
 78. „Mađarska zgrada” (Trg Lazara Nešića 2)
 79. Dr Mijo Mirković, Subotica i Pravni fakultet u prvim godinama od njegovog dolaska
 80. Azilanti radnici šire klice! (1928)
 81. Crni septembar 1928. (sanitetska statistika)
 82. Jedan grof u Subotici- Raul Busseul
 83. Šta nam govore signature iz građe Arhiva
 84. Podaci o Ciganima
 85. Javna burza rada, podružnica Subotica
 86. GRADSKA EKONOMIJA NA PALIĆU
 87. A szegedi szandzsák…/NASELJA, STANOVNIŠTVO I TURSKI POSEDNICI SEGEDINSKOG SANDŽAKA GODINE
 88. VII subotički arhivski dan
 89. Spomenik Jovanu Nenadu Crnom
 90. Civilne žrtve među bunjevačkim Hrvatima nakon oslobođenja (1944.-1946.)
 91. Hartmann, Rothman, Geiger, Kopp, Steiner, Ruff, Gingold
 92. SZABADKA POLITIKAI ÉLETE A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
 93. Proslava 15-to godišnjice oslobođenja Subotice
 94. Podaci o lovstvu i lovcima, tridesetih godina
 95. Crtice o tome kako je Subotica gazdovala Kupalištem Palić u međuratnom periodu (1918-1941)
 96. Ex Pannonia, časopis IAS
 97. Prvi gradski Statut (Policijski Pravilnik) iz 1745.
 98. Bibliografija arhiviste Lasla Mađara ( 1-328)
 99. Hartman József gépjárműveztök lapja
 100. Gde su u Subotici “radile” prostitutke 1925. godine
 101. A Szabadkai Történelmi Levéltár legrégibb oklevele (A Szenczy család címeres nemeslevele)
 102. Prva građanska Bolnica u Subotici – povodom 165 godišnjice osnivanja (1841-2006)
 103. Istorija zdravstva, vitalna statistika 1925-1927
 104. Subotica, mozaik istorije, XX vek
 105. HOSSZÚ SZABADKAI XX. SZÁZAD
 106. Oluja u Subotici 1925. godine (podaci)
 107. Bunjevački Hrvati i progoni 1939.
 108. Aleksandar Lifka (prilozi)
 109. HEMIJSKO – KOZMETIČKA INDUSTRIJA (1918 – 1941)
 110. Minerva d.d. ( 1911-1946)
 111. IZLOŽBA: SUBOTIČKE GRADSKE KUĆE
 112. Radnje: Gvožđar, Čelik
 113. Sanatorium Park (Moderna bolnica i tragična sudbina dr Wilheim Mirka)
 114. Les amis de la France section de Subotizca, Francuski klub i Francuski Licej
 115. Subotičani zarobljeni u Rusiji u Prvom sv. ratu.
 116. Ismertető a Szabadkai Történelmi Levéltár bírósági fondjairól
 117. Res mythica vagy res publica? Szabadka polgársága a helyi kiadványok tükrében
 118. AUTOMOBILSKI KLUB SUBOTICA 1925-1945.
 119. Od Kramera do Željezničara a.d.
 120. Lalia Gábor, főlevéltáros: Vándorsáskák a szabadkai határban
 121. Fábián Borbála: A Szabadkai villamos és világítási részvénytársaság első évei – 111 éves a szabadkai villanyvilágítás –
 122. PROLOG RATNIH ZBIVANJA
 123. Dr Emil Libman: Prva građanska Bolnica u Subotici
 124. Prilog istoriji razvoja Ekonomske škole “Bosa Milićević” u Subotici u periodu od 1950- godine
 125. Strani turista propao kroz molo na Štrandu – tužen “Napló” !
 126. O ribarstvu na Paliću (1922-1948)
 127. Molba pčelara Ive Bukvića za osnivanje pčelinjaka pri Poljoprivrednoj školi na Paliću                 (1919.)
 128. Mladen Prodanović, policajac, aferaš, ratni zločinac
 129. MATIJA EVETOVIĆ KAO PARADIGMA POLOŽAJA BUNJEVAČKIH HRVATA U SUBOTICI
 130. 60 GODINA DELATNOSTI ISTORIJSKOG ARHIVA SUBOTICA
 131. Mile Budak u Subotici
 132. Razgovor o tome šta je bilo…
 133. Kadrovi iz Lifkinih filmova
 134. Šta se krije u Arhivu? ili kako je u Bačkoj Topoli predstavljen Arhiv 2011. godine )
 135. Regrutacija 1928. godine
 136. OUZOR / Okružni ured za osiguranje radnika
 137. A SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 60 ÉVES TEVÉKENYSÉGE
 138. Kakva crna statistika! (rođeni-umrli XI 1926.)
 139. Zločini, prestupi, prekršaji
 140. Jevrejska zajednica, crtice
 141. Ličnosti, poznate i manje poznate
 142. GALERIJA LIKOVA
 143. BORBA, 20.06.1924.
 144. Novine (i crtice iz novina)
 145. Karlo Dragutin Napravnik
 146. Policija (Gradska kapetanija) i dešavanja u vezi sa njom
 147. Vlasnici i radnici firme Braća Goldner
 148. Cigansko ostrvo
 149. Neke od cena 1932. godine
 150. Da li ste znali? Hronologija crtica i zanimljivosti iz prošlosti
 151. Galerija portreta istaknutih (i manje istaknutih) subotičana u periodu 1918.-1941.
 152. O počecima Dužijance i Katoličkog divojačkog društva
 153. Ilustracije za istoriju Subotice u prvoj polovini XX veka
 154. Upisi u Matičnu knjigu umrlih (1914.-1919.) subotičkog Matičnog ureda poginulih                 vojnika bunjevačkih Hrvata (1-464, A-Z)
 155. Gdje su u Subotici pokapani vojnici iz Hrvatske, a gdje subotičani u Hrvatskoj za vrijeme                 velikog rata (1914.-1919.)
 156. Centar, Radijalac, 1960-tih
 157. Fidelinka, Štafeta, 1980.
 158. Konferencija u “Fidelinki” i izlazak štafete Mladosti, 1980.
 159. Srećan Ti rođendan druže Tito
 160. Fotografije Subotice 60/80-tih godina
 161. FOTO mix
 162. Prvi svetski rat
 163. EX PANNONIA
 164. Emil Libman, GRAĐA ZA MEDICINSKU BIBLIOGRAFIJU SUBOTICE – II (1828–2009)                 Subotica, 2011.
 165. Emil Libman, GRAĐA ZA MEDICINSKU BIBLIOGRAFIJU SUBOTICE, I, II (1828–2009)
 166. O javnim službenicima (službama) u Subotici (1918–1941)
 167. O strukturi i profilu korisnika arhivske građe u Istorijskom arhivu Subotica (2005-2008)
 168. Naučno-informativna sredstva i korisnici, teorija i praksa u Istorijskom arhivu Subotica]
 169. O analitičkim inventarima fonda F. 47 Senat grada Subotice
 170. Dr Matija Bruk (Brück)
 171. SALAMON GINGOLD, tvornica ribljih konzervi
 172. Interenirani, ubijani 1941…(O sudbini jednog internirca iz Bačke Topole)
 173. Dokumenti o Srpkinji Sofiji Petrović (1901-1944) iz Budakalasa
 174. Informacijsko okruženje i naučno-informativna sredstva u Istorijskom arhivu Subotica
 175. ULOMCI ZA POVIJEST SUBOTICE U 1925. GODINI
 176. O ratnim stradanjima porodice Varga 1941-1944.
 177. ŠKOLSKE PRILIKE U SUBOTICI 1915-1941 (1945)
 178. ŽIVOT I RAD DR ANTONA KOVAČA – prvog upravnika Građanske bolnice u Subotici
 179. A Palicsi Olimpiái Játekók 1880-1914.
 180. GRADSKA KUĆA I SUBOTICA (1912-2012) TRAJANJE, PROMENE
 181. Od Kramera do Željezničara a.d.
 182. Karte za BLATNU KUPKU na Paliću, 1938
 183. Mačkovići svi i svuda
 184. https://www.facebook.com/suistorija/
 185. Promocija
 186. Vodotoranj na Paralelnom putu
 187. Predizborna atmosfera…
 188. Bunjevački…
 189. Plan za podizanje rk. katedrale u Beogradu
 190. Lányi Ernő (Erne Lanji) i njegova molba za tromesečni boravak sina u Subotici
 191. Promocija knjige dr Lajoša Hovanja „Sliv jezera Palić“
 192. Bombardovana Subotica, 1944.
 193. DOPRINOS SUBOTIČKIH LEKARA – JEVREJA ZDRAVSTVENOJ SLUŽBI GRADA TOKOM XIX I                 XX VEKA
 194. Pečati (nekih) subotičkih privrednika, 1918-1941
 195. Urania,radnja za proizvodnju igračaka
 196. Facebook stranica Istorijskog arhiva Subotica
 197. Staniša Neorčić (1868-1926)
 198. Školske prilike, 1918-1941
 199. Subotica 1918-1941, osnovni parametri
 200. Molba Lifka Aleksandra radi prijema u državljanstvo Kraljevine Jugoslavije
 201. Zavičajnost Josipa Rufa
 202. Izveštaj sreskog načelnika Subotice o stanju u srezu 1937. godine
 203. Subotica 1929. O vodama
 204. Maurice Van Seebeck
 205. PROSLAVA 250. OBLJETNICE DOSELJAVANJA VEĆE SKUPINE BUNJEVACA (1686-1936)
 206. Dr Lajoš Hovanj, SLIV JEZERA PALIĆ
 207. lip. 2016 19:28
 208. SLIV JEZERA PALIĆ
 209. Vizitka Alojzija Stepinca
 210. SLIV JEZERA PALIĆ
 211. Seidner Sándor – Samu i njegova fabrika
 212. O NJEGOŠEVU iz Arhiva
 213. Alba M. Kuntić
 214. Henrik Bachrach, veleposednik
 215. Trgovina gvožđem i prometno d.d.
 216. Pravni fakultet, 1932.,posmrtnica
 217. Teniski trener – siromah
 218. Josif Ruf (Ruff Jozséf)
 219. O starim vremenima, Subotici i Arhivu
 220. Dajč Herman, Palić
 221. Broj umrle dece 1934.
 222. Lepotice Subotice, 1924.
 223. Градска Штампарија и Књиговезница
 224. Bilo pa prošlo…
 225. Obdanište Radničke samopomoći 1925.
 226. PREDMETI O KOMUNALNOJ HIGIJENI (1918-1926) IZ ARHIVSKE GRAĐE
 227. Škole između dva rata
 228. Muzealna izložba života subotičkih Srba od starine pa do danas, 11.11.1933.
 229. Štrosmajerova ulica 1985.
 230. Dr Josip Martinis, lekar, Dalmatinac u Subotici
 231. Mijo Mirković (1898-1963), profesor subotičkog Pravnog fakulteta, kao ekonomski                 istoričar
 232. ИЛУСТРАЦИЈЕ О ИСТОРИЈИ СРБА У СУБОТИЦИ И ОКОЛИНИ
 233. ULOMCI ZA POVIJEST SUBOTICE U 1925. GODINI
 234. Subotica kroz vekove Medjuratni period 29.10.2014.
 235. Subotica kroz vekove Moderna Subotica 12.11.2014.
 236. ULOMCI ZA POVIJEST SUBOTICE U 1925. GODINI
 237. Svetlost, udruženje stud. subot. Prav. fakulteta, Pravila i Poslovnik
 238. Članovi Proširenog Senata (skupštine) grada Subotice 1925. godine
 239. YouTube,FOTO MIX SZABADKA, SUBOTICA 1900-1945
 240. INDUSTRIJA I INDUSTRIJALCI SUBOTICE (1918-1941)
 241. Holokaust – edukacija o prošlosti, kao uslov boljoj budućnosti na primeru Subotice (O izvorima koji svedoče o žrtvama holokausta sa ovog područja)
 242. Zadužbine sa objektima u Subotici
 243. Popis crkvenih matičnih knjiga u fondu F:451 Istorijskog arhiva Subotica
 244. „Škandal“ ili nešto drugo? (o događanjima nakon nogometnog turnira „Bačke“ 1926.                 godine )
 245. PALIĆKE TEME
 246. Matična knjiga krštenih 1773.
 247. O PALIĆU I PALIĆANIMA
 248. Kakve su bile gradske zgrade na Paliću 1936. godine?
 249. Od Subotice do Blajburga (Bleiburga), dnevnik partizana
 250. EX PANNONIA
 251. A SZABADKAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 60 ÉVES TEVÉKENYSÉGE
 252. A SZABADKAI POLITIKAI ÉLET A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
 253. Dnevnik Grge Ivandekića, 1944/45
 254. Od Subotice do Blajburga (Bleiburga), dnevnik partizana
 255. Molba vlasnika bordela (IAS, F:47. Gr. 511/1926)
 256. Par podataka o Sokolskom domu na Paliću.
 257. Od kupališnog lekara do narodnog poslanika – dr Gabor Santo (Szánto Gábor)
 258. Josip Vuković – Đido, njegovo političko djelovanje i rezultati, 1926. -1941.
 259. Marko Jurić
 260. KONEN (CONEN) VILIM JAKOBČIĆ
 261. Proslava 15-to godišnjice oslobođenja Subotice
 262. CRVENI KRST U SUBOTICI (1886-1946), A SZABADKAI VÖRÖSKERESZT MEGALAKULÁSÁTÓL A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁNI LEGELSŐ ÉVEKIG (1882/1886-1946)
 263. Crtice (beleške) o dvotočkašima u Subotici
 264. Subotica 1933. godine, po izvještaju gradskog Kulturno-socijalnog odjeljenja

BROJ POSETA XII 2018: 26000

suistorijablog.wordpress.com  https://suistorijablog.wordpress.com

Screenshot 2018-12-19 13.05.42

POPIS 327 NASLOVA

 1. Popis objavljenih naslova (601, manje više) na mojim wordpress stranicama
 2. Obrade-studije, radovi, prilozi
 3. INDUSTRIJA I INDUSTRIJALCI SUBOTICE (1918-1941) – uvod
 4. SUBOTIČKI TRAMVAJ / “SUBOTIČKA ELEKTRIČNA ŽELJEZNICA I TRAMVAJ D.D.”
 5. DRVOPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
 6. SUBOTIČKE ŠTAMPARIJE (1918-1941)
 7. “MINERVA D.D.”
 8. “VAJCENFELD I DRUG” (Weitzenfeld Deneš)
 9. “ADIS A.D.”
 10. “FABRIKA DINAMO MOTORA RAJTER LASLA”
 11. “ARMIN ROTH, TVORNICA ŠEŠIRA”
 12. “GEZA KLEIN (KOMOR) I SINOVI, TVORNICA LAKA I BOJA”
 13. Subotici u Vojnoj granici i Franzu Vaničeku u djelima Ištvana Ivanjija
 14. Historia est…
 15. BUNJEVAČKE NOVINE, 22.05.1925.
 16. Malo zemlje a mnogo dece
 17. Pustara Đurđin (Györgyén), 1789.
 18. Pačiru polovinom 19. veka
 19. Od Subotice do Bleiburga, svedočanstvo borca VIII V.U.B. (ilustracije)
 20. Prlozi za hronologiju (1918-1940)
 21. Parno kupatilo Heiszler, nacrt
 22. Paulinum, situacioni nacrt, 18.03.1941.
 23. Policijski službeni psi – bokser i doberman (1926.)
 24. Par podataka o tome ko je sve išao u IV razred 1922/23
 25. Proslava 15-to godišnjice oslobođenja Subotice 1933. godine
 26. Pravilnik o katoličkim grobljima i obrednim pogrebima, 1928
 27. Prikaz: Kalman Kuntić, Pravni fakultet u Subotici 1920.-1941.
 28. O muslimanima u Subotici (Imamat džemata grada Subotice)
 29. Predgrađe Aleksandrovo
 30. O Istorijskom arhivu Subotica
 31. Međunarodna saradnja IAS nekad i sad
 32. Mala hronologija (prilozi za 70 godina delovanja Arhiva)
 33. Mala hronologija (prilozi za 70 godina delovanja Arhiva)
 34. Video materijali o Arhivu i istoriji Subotice
 35. Blaško Vojnić Hajduk kao prvi rukovodioc Arhiva, 1947. godine
 36. Arhivska građa i prilozi iz građe
 37. Matične knjige – uvod i e-arhiva
 38. Matricula online
 39. 1767. crtice sa sednica Magistrata
 40. F.179 ZBIRKA IVANjI IŠTVANA (IVÁNYI ISTVÁN GYŰJTEMÉNYE) 1724-1783
 41. Prvi Zapisnik Senata, 1919
 42. 1767. crtice sa sednica Magistrata
 43. Ilustracije, XVIII – XIX vek
 44. F.1 VOJNIĆI OD BAJŠE (Vojnich de Bajsha) (1644-1946), 1235-1946 / F. 1 A BAJSAI VOJNICH  CSALÁD IRATAI
 45. Zbirka plakata Istorijskog arhiva Subotica
 46. Bajmok, građa u Arhivu
 47. Hrastovača, svinjski jaraš…
 48. Memorandumi, pečati, potpisi… (iz građe Arhiva, 1918-1941)
 49. Karta lovnih teritorija na području Subotice, iz 1858. godine. Szabadka vadászkörzetei 1858-ból.
 50. Kanalizacija u ulici Skotus Viatora (Prvomajska danas)
 51. Gradsko Pozorište, skica rasporeda sedišta
 52. Publikacije, izložbe, stručni skupovi i usavršavanje arhivista Istorijskog arhiva Subotica
 53. O Istorijskom arhivu Subotica (video materijali)
 54. Istorijski arhiv Subotica 2014. – o digitalizaciji
 55. Izložba “Subotičke gradske kuće 1751-1828-1912”
 56. Izložba “Subotičke gradske kuće 1751-1828-1912”
 57. НАШИХ ПРВИХ 70 ГОДИНА (1947-2017) (ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА)
 58. Dr Emil Libman, GRAĐA ZA MEDICINSKU BIBLIOGRAFIJU SUBOTICE, 1 (1828–2005)
 59. Kratke biografije upravnika Opšte bolnice u Subotici
 60. Osnivanje i prve godine rada Medicinske škole u Subotici (1947–1954)
 61. PRVI SUBOTIČKI ARHIVSKI DAN (23.9.2008.)
 62. EX PANNONIA, br. 1, Subotica 1996.
 63. EX PANNONIA br. 5-6-7
 64. EX PANNONIA br. 1, 1996.
 65. JEDNA MUSLIMANSKA SAHRANA U SUBOTICI
 66. O Bajmoku iz Arhiva (predavanje 2011.)
 67. Subotički izlozi tokom dvadesetog veka
 68. Iz filmskog materijala u Istorijskom arhivu Subotica
 69. Panonija grafički zavod, Subotica
 70. Bevonulás 1941. (Ulazak mađarske vojske u Bačku Topolu, aprila 1941.)
 71. Foto arhiva iz Arhiva
 72. Radijalac u izgradnji
 73. Dužijanca,hipodrom-kasačka trka i…, proslava u centru (1973)
 74. Iz foto albuma ing. Koste Petrovića o gradnji sokolskog stadiona 1936.
 75. Subotica nekada
 76. Szabadka régen…
 77. Subotica nekada
 78. Linkovi
 79. Jelovnici subotičkih restorana
 80. Kućica (od zemlje – nabijanica)
 81. Koliko je Rusa bilo u Subotici između dva sv. rata i druge crtice o njima (profesori, studenti, itd.)
 82. Студенткиња Ана Троицкаја ћерка проф. Сергија Троцикиј-а
 83. Iz filmskog materijala u Istorijskom arhivu Subotica
 84. Iz foto albuma ing. Koste Petrovića o gradnji sokolskog stadiona 1936.
 85. Izložba “Subotičke gradske kuće 1751-1828-1912”
 86. JADRANSKA STRAŽA (i njeno djelovanje u Subotici)
 87. Jakobčić Konen Vilim – Bunjevac!
 88. JEDNA MUSLIMANSKA SAHRANA U SUBOTICI
 89. Jevrejska populacija
 90. Josip Hartman (Hártmann József)
 91. Kafana KORZO (vl. Franja Fillinger)
 92. Kako je “nestala” trska iz Kelebijskog (1936)
 93. Kako se u Magistratu (subotičkoj gradskoj upravi) pisalo bunjevački polovinom XVIII veka
 94. Kanalizacija u ulici Skotus Viatora (Prvomajska danas)
 95. Karakteristike: Lajčo Jaramazović,Dušan K. Jović, Gotesman Tibor, Dudaš Lajčo
 96. Karta lovnih teritorija na području Subotice, iz 1858. godine. Szabadka vadászkörzetei 1858-ból.
 97. Katarina Eristova, studentkinja (1921-1924)
 98. Ko je radio na Pravnom fakultetu u Subotici 1933. godine?
 99. KOJE KO U SUBOTICI
 100. Kolevka
 101. Kramer Antun i Drug nudi kape za čuvare parka Palić, 1937
 102. Kratke biografije upravnika Opšte bolnice u Subotici
 103. Križarsko bratstvo Šebešić, 1938.
 104. Labor (Beograd) (Subotica)
 105. Lazar Jakobčić, zemljoposednik, po plemenu Bunjevac, 1939.
 106. Lebl Ivan, student, španski borac?
 107. Lelbach Irena supruga nadvojde Albrechta
 108. Lovišta/lovina, 1932
 109. Lulić iz Zagreba moli podatke o Lulićima iz Subotice, 1940
 110. Mala hronologija (prilozi za 70 godina delovanja Arhiva)
 111. Mozaik ilustracija
 112. Mario KRMPOTIĆ
 113. Matija Evetović u očima novih vlasti (karakteristike iz 1946.)
 114. Mačković Leona, izvod iz matice umrlih
 115. Međurat-ilustracije
 116. F.35 DRŽAVNA MUŠKA GRAĐANSKA ŠKOLA (MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI POLGÁRI                 FIÚISKOLA SZABADKA) –SUBOTICA (1892-1944), 1892-1944
 117. Inkunabule u Gradskoj biblioteci (1939) i još ponešto…
 118. RADIJALAC (Aleja Maršala Tita) SUGARUT – RADIJALNI PUT
 119. Kolevka
 120. O ljudima
 121. Dr Stipan Matijević, fond, ličnost, delovanje…
 122. Kako je Lazar Stipić 1926. planirao prodaju vrijednih mađarskih gradskih umjetnina podstavka
 123. Jovan Mikić Spartak, život, smrt, sahrana, spomen tabla (prilozi)
 124. Pravni fakultet Subotica (1920-1941), galerija likova studenata
 125. KOJE KO U SUBOTICI
 126. Kafana KORZO (vl. Franja Fillinger)
 127. Jedan portret iz foto salona Kapista, 1929.
 128. Karakteristike: Lajčo Jaramazović,Dušan K. Jović, Gotesman Tibor, Dudaš Lajčo
 129. Nekoliko (zanimljivih) učenika Gimnazije 1925/26
 130. Galerija subotičkih likova iz međurata (1918-1941)
 131. ABECEDAR CRTICA I ZANIMLJIVOSTI  O LJUDIMA  (I GRADU) U PERIODU 1918-1941                                         (Senke subotičkih likova iz prošlosti)
 132. Od Friđeš Elemera / Lošić (1924) do Miroslava / Lošić (1934)
 133. O izboru gradskog odvetnika dr Đorđa Bekefija (Békeffy) 1928.
 134. Mladen Karanović, ambiciozni zanesenjak i njegov način finansiranja projekata podstavka
 135. Mehmed Ibišević, Srbin muslimanske vere, student prava
 136. Conen Vilim Jakobčić
 137. Prokeš Josip sagradio 1929. kuću u Šantićevoj 16
 138. Katarina Eristova, studentkinja (1921-1924)
 139. Nikola Bogdanović
 140. Popukovnik bivše Austro-ugarske vojske Živan Živanović
 141. Milan Milanković, optant
 142. Spasoje Vasiljev, profesor srpskog jezika, plaćen 1939. da piše o bunjevačkoj književnosti                 podstavka
 143. Gradski ing. Tomandl na Higijenskoj izložbi u Drezdenu 1930.
 144. Рускиња Елена Гребеншчикова
 145. Inženjer Oto Tomandl/Tomanić
 146. Grubišić Josip, student, samoubica (2.7.1935.)
 147. Ivan Lazarić, Amerikanac u Subotici
 148. Jevrejska populacija
 149. “GROSBERGER IGNJAT I DRUG” (1947)
 150. Mirko Steiner, poslastičar i taksa na muziku
 151. Lederer György Károly (Đorđe Lederer), bogati naslednik a student
 152. Dr Majer (Mayer) Koloman (1911-1941)
 153. Ottmár Mayer vadi uverenje da je neoženjen, 1937
 154. Вајнштајн (Vajnštajn) С. Ладислав, емигрант, Рус, Јевреј, мојсијевац
 155. Advokat dr Majoroš Adolf
 156. Bácsmmegyei Nápló šalje dvoje novinara na 6 meseci u Pariz
 157. Ervin Gedicke, direktor Jugoslavenske banke d.d.
 158. Gams Andrija, student, doktorant, doktor prava
 159. Dr Munk Artur, uverenje iz 1940.
 160. I sin novosadskog rabina – dr Mordko Hersch Silber studirao je u Subotici
 161. Feldvari Jelisaveta, somborka u Subotici
 162. Baumatz Rubin ranjen pri pokušaju bega preko granice, 1935
 163. Alice Erdeš (Erdős Alice) ćerka osnivača firme “Patria zavod za proizvodnju seruma” podstavka
 164. Sigeti Franjo sin osnivača firme “Patria serum zavod” kao student
 165. Dragutin (Karlo) Gingold, Jevrej, industrijalac
 166. Dr. Sugár Miklós (dr Nikola Šugar), dokumenti i obrada
 167. Singer Stevan
 168. “GROSBERGER IGNJAT I DRUG” (1947)
 169. “BRAĆA LENARD”
 170. Polar, ledena čokolada
 171. “FABRIKA DINAMO MOTORA RAJTER LASLA”
 172. Braća Leipnik, tehnički i elektrotehnički preduzeće (i tragična sudbina 19 Leipnika u holcaustu)
 173. Fischer Antun, štampar novina Jugoslovenski dnevnik, 1930.
 174. Šugar Mano, veletrgovina
 175. Geiger Adolf, veleposednik i njegova familija
 176. Geza Kohn, izbeglica iz Istre – student Pravnog fakulteta
 177. Likovi industrijalaca
 178. BRAĆA GOLDNER
 179. “ARMIN ROTH, TVORNICA ŠEŠIRA”
 180. Fabrika peći Zephir d.d.
 181. Fabrika Allein Andora – JUPITER, tvornica baterija
 182. Braća Hiter (Hütter) i njihova fabrika – Fako d.d.
 183. Štamparija Ernesta Fišera
 184. “VAJCENFELD I DRUG” (Weitzenfeld Deneš)
 185. Hartman Josip rinenburški, veleindustrijalac
 186. Josip Hartman (Hártmann József)
 187. Bransdorfer Isak,kantor Jevrejske verske opštine
 188. Hartmann Tereza i Subotica u njeno doba
 189. Ing. Strass Leo, arhitekta i preduzetnik
 190. Dr Adolf Klajn (Klein) i njegova porodica, prilozi
 191. Bunjevačko hrvatska polulacija
 192. Kako se u Magistratu (subotičkoj gradskoj upravi) pisalo bunjevački polovinom XVIII veka
 193. …po narodnosti Hrvat a po plemenu Bunjevac.
 194. Prilozi i mala hronologija o delovanju Blaška Rajića između dva rata (1918-1941)
 195. Blaško Rajić i njegov vinograd (na Krivom blatu)
 196. Jovan Mikić Spartak, život, smrt, sahrana, spomen tabla (prilozi)
 197. Barnaba Nimčević sin Mije Mandića
 198. Petar Pekić, život i djelo
 199. Matija Evetović u očima novih vlasti (karakteristike iz 1946.)
 200. Matija Evetović u očima novih vlasti (karakteristike iz 1946.)
 201. Mario KRMPOTIĆ
 202. Joso Šokčić prodaje 282 istorijskih fotografija
 203. Paja Šokčić, posednik i njegov traktor 1937.
 204. Dr. Marcela Jagić kao studentkinja prava 1927. godine
 205. Jakobčić Konen Vilim – Bunjevac!
 206. Biroš Grgo Vrbanović, 1931
 207. Alba M. Kuntić, advokat i student Sorbone 1939. moli stipendiju
 208. “Fluidna” narodnost Ljudevita Mandića, (1925-1928)
 209. Memorandum za očuvanje Pravnog fakulteta 1925. godine
 210. Ko je radio na Pravnom fakultetu u Subotici 1933. godine?
 211. Bivši gradonačelnik Karolj Biro – veleposednik
 212. Kratke biografije upravnika Opšte bolnice u Subotici
 213. Kratke biografije upravnika Opšte bolnice u Subotici
 214. Nastavnici Muzičke škole 1939. godine
 215. Ženska zanatska škola (i školska statistika 1934.)
 216. O događanjima i dešavanjima u prošlosti
 217. Interpelacija Ive Prćića za ravnopravnost latinice i ćirilice, 1933.
 218. INDUSTRIJA I INDUSTRIJALCI SUBOTICE (1918-1941) – uvod
 219. Kramer Antun i Drug nudi kape za čuvare parka Palić, 1937
 220. Labor (Beograd) (Subotica)
 221. Sastav gradske skupštine 1925. godine
 222. GRADSKA EKONOMIJA NA PALIĆU
 223. Ruski klub u Subotici, 1931.
 224. Суботички гласник, год. 1, бр.15 од 27.09.1925.
 225. Ko je radio na Pravnom fakultetu u Subotici 1933. godine?
 226. Hronologija detalja iz života u Subotici pred II sv. rat (1940-1941)
 227. Nevolja nikada ne ide sama (o šteti od poplava početkom 1941.)
 228. PRODAJA PLACEVA tzv. KOPLALO (KOPLALÓ) U MANOJLOVIĆEVOJ ULICI
 229. Radio antena na Gradskoj kući
 230. O prostituciji u Subotici prije i nakon II svjetskog rata
 231. Ivandanska noć, 1930.
 232. IV filatelistički dani, 1936.
 233. Kućica (od zemlje – nabijanica)
 234. Kako je “nestala” trska iz Kelebijskog (1936)
 235. Jelovnici subotičkih restorana
 236. JADRANSKA STRAŽA (i njeno djelovanje u Subotici)
 237. Српско занатлијско певачко друштво Мокрањац, 1926
 238. Četnička udruženja u Subotici, beleške
 239. Dr Mijo Mirković, Subotica i Pravni fakultet u prvim godinama od njegovog dolaska                                         podstavka
 240. Broj prevoznih sredstava u Subotici, 1929
 241. O zdravstveno socijalnom stanju u Subotici 1919-1935 (građa: Gradski Fizikat)
 242. Glavna carinarnica, 1931.
 243. Gostiona (ili bordel?) Poša Julijane i komunalni ne/mir, 1939.
 244. DRVOPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
 245. CRTICE IZ ŽIVOTA TRI SUBOTIČKE MATICE ( “Subotička Matica”, “Bunjevačka prosvetna                 Matica”,  “Matica subotička” )
 246. Crtica o školstvu 1929.
 247. SALAŠKE ŠKOLE
 248. Ruska škola, 1939
 249. Društveno ozračje u Subotici na prijelazu 20-30-tih godina XX. stoljeća
 250. DRUŠTVENA DEŠAVANJA NAKON 1918.
 251. O događanjima nakon nogometnog turnira „Bačke“ 1926. godine
 252. Reformatska crkvena opština Subotica, crtice iz međurata (1918-1941)
 253. Crtice iz hronologije o 1939. u Subotici
 254. Crtice o odnosima vlasti/države i manjinaca/nesrba
 255. Crtice o dvotočkašima u Subotici
 256. DO Monografija – Pro Memoria
 257. Disciplinovanje službenika nove vlasti u Subotici, 1945.
 258. Jevrejska populacija
 259. Dr Bošan Šamu/Boschán Samu
 260. Halbrohr Željko i problem sa porezom, 1930.
 261. “GEZA KLEIN (KOMOR) I SINOVI, TVORNICA LAKA I BOJA”
 262. “ADIS A.D.”
 263. “MINERVA D.D.”
 264. Dr Emil Libman, DOPRINOS SUBOTIČKIH LEKARA – JEVREJA ZDRAVSTVENOJ SLUŽBI GRADA TOKOM XIX I XX VEKA
 265. DOPRINOS SUBOTIČKIH LEKARA – JEVREJA ZDRAVSTVENOJ SLUŽBI GRADA TOKOM XIX I XX VEKA
 266. Bunjevačko hrvatska polulacija
 267. Mile Budak i Subotica
 268. Župa Sv. Terezije opterećena gradskim porezom, 1930.
 269. Joso Šokčić prodaje 282 istorijskih fotografija
 270. Prilozi o Zadužbini Mamužić
 271. Bunjevačko srpska Narodna Garda planira svoju glavnu skupštinu 28.1.1940.
 272. Dobrotvorna Zajednica Bunjevaka u Subotici
 273. Križarsko bratstvo Šebešić, 1938.
 274. Foto ilustracije u tri ratna (1942., 1943., 1944.) broja Danice ili kalendara za Bunjevce, Šokce i Hrvate
 275. Civilne žrtve među bunjevačkim Hrvatima nakon oslobođenja
 276. „Škandal“ ili nešto drugo? (o događanjima nakon nogometnog turnira  „Bačke“ 1926.                                     godine)
 277. Aurometal 1959
 278. Apoteke u 1945.
 279. Antikomunistička akcija, 1936
 280. Ko je radio na Pravnom fakultetu u Subotici 1933. godine?
 281. 13. novembar (Slava 34. pešadijskog puka) i pokloni subotičkog građanstva 1922.
 282. 1938. Nemačka i Jugoslavija, knjiga, najava budućih događanja…
 283. A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT TEVÉKENYKEDŐ SZABADKAI IPAROSOK NEMZETISÉGI                                      ÖSSZETÉTELE
 284. 1941. ulazak mađarskih snaga u Bačku Topolu
 285. 1941. ulazak mađarskih snaga u Bačku Topolu
 286. O Pačiru polovinom 19. veka
 287. Mix historiae
 288. Šta se krije u Arhivu? ( predavanje 7.06.2011. u Bačkoj Topoli)
 289. Subotica u Vojnoj granici (prilozi)
 290. Radanovac pustara 1844/5 (iz kartografske zbirke IAS, F:003)
 291. Rogina bara, karte, opisi
 292. Otisak pečata familije VOJNICH DE BAJSHA, 1835.
 293. Karakteristika ing. Konstantina Petrovicha iz 1941.
 294. Fabrika peći Zephir d.d.
 295. Jedan portret iz foto salona Kapista, 1929.
 296. Istorijski arhiv Subotica 2014. – o digitalizaciji
 297. O Istorijskom arhivu Subotica (video materijali)
 298. Kako je Lazar Stipić 1926. planirao prodaju vrijednih mađarskih gradskih umjetnina
 299. Koliko je Rusa bilo u Subotici između dva sv. rata i druge crtice o njima (profesori, studenti, itd.)
 300. Студенткиња Ана Троицкаја ћерка проф. Сергија Троцикиј-а
 301. Štamparija Ernesta Fišera
 302. Feldvari Jelisaveta, somborka u Subotici
 303. Dr Bošan Šamu/Boschán Samu
 304. O zdravstveno socijalnom stanju u Subotici 1919-1935 (građa: Gradski Fizikat)
 305. O prostituciji u Subotici prije i nakon II svjetskog rata
 306. Nekoliko (zanimljivih) učenika Gimnazije 1925/26
 307. Popis objavljenih naslova (601, manje više) na mojim wordpress stranicama
 308. Суботички гласник, год. 1, бр.15 од 27.09.1925.
 309. Građa iz subotičkog Arhiva u Muzeju Jad Vašem (Jad Vashem)
 310. Banke i bankari u Subotici (1918-1941)
 311. Mala hronologija o fijakerima između dva svetska rata u Subotici
 312. Бачванин – Bačvanin, list (i njegovi urednici)
 313. 4 x o prošlosti Subotice (sve na wordpress- u)
 314. O stanovništvu Subotice
 315. F. 86 A KERÜLETI BÍRÓSÁG (SZABADKAI KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉK) IRATAI – SZABADKA (OKRUŽNI SUD – SUBOTICA) (1945– ), 1876–1959)
 316. Analitički opisi građe iz fonda F:47. Veliki beležnik 1222, 1222 (1926. godina)
 317. Prvi opšti veliki vašar i izložba 1925.
 318. Prvih deset subotičkih arhivskih dana (2008. – 2018.)
 319. Lečenje duševnih bolesnika, 1932.
 320. Inž. Vaci (Váczy) Stevan, arhitekta, civilni ob(v)lašteni arhitekt
 321. O čemu je 2010. pisala EX PANNONIA br. 14 (uglavnom o lokalnoj istoriji, umetnosti i delatnosti arhiva)
 322. ISTORIJAT SLUŽBE ZA PATOLOGIJU U SUBOTICI (1743-1961)
 323. Međunarodna saradnja IAS nekad i sad
 324. Dr Stipan Matijević, fond, ličnost, delovanje…
 325. Interpelacija Ive Prćića za ravnopravnost latinice i ćirilice, 1933.
 326. BUNJEVAČKE NOVINE, 22.05.1925.
 327. Subotica i nova narodna vlast 1944/45, (Vojna uprava, Komisija za utvrđivanje zločina)

BROJ POSETA XII 2018. – 9000

subotickaistorija.wordpress.com

SUISTORIJA

POPIS NASLOVA:

 1. Buckaši? – 1923. (ili ko lomi bagreme?)
 2. KONEN (CONEN) VILIM JAKOBČIĆ
 3. Subotica i njena: Историја, Povijest, Történelem
 4. Naco Zelić, Hrvatsko proljeće i bački Hrvati, Matica hrvatska ogranak Subotica, Subotica, 2009. (prikaz)
 5. Demografska statistika u gradu Subotici od 1900. do 1918. godine
 6. O Bunjevcima i Hrvatima kroz Bunjevačke novine, 1925.
 7. Objava mađarskog gradskog kapetana 13.11.1918. godine
 8. “Buvljak” (“Najlon”) 1960. neke?
 9. Ex Pannonia br. 9-10 (2006.), u prezentaciji
 10. Pučka Kasina, Ustav
 11. évi… május…hó 31. n 
 12. KOLEVKA
 13. Stanovništvo Subotice (1702-1787) i prva Gradska kuća (1751)
 14. KUKURIKU, 1940. május 26.
 15. Filmovi iz Arhiva
 16. ПРАВИЛА СРПСКЕ ЧИТАОНИЦЕ У СУБОТИЦИ ИЗ 1928. ГОДИНЕ (АРХИВСКА ГРАЂА КАО ПРИЛОГ ПОВЕСНИЦИ СРПСКЕ ЧИТАОНИЦЕ У СУБОТИЦИ)  
 17. Kako je Blaško Rajić podržao diktaturu Kralja Aleksandra!
 18. Dr Emil Libman, DOPRINOS SUBOTIČKIH LEKARA – JEVREJA ZDRAVSTVENOJ SLUŽBI GRADA TOKOM XIX I XX VEKA
 19. О четницима и четничким удружењима у Суботици (1918-1940), прилози
 20. ŠKOLSKE PRILIKE (I NEPRILIKE) U SUBOTICI  1915-1941 (1945)
 21. Mala hronologija o izgradnji crkava u Subotici i okolini
 22. GRAĐEVINSKA  INDUSTRIJA U SUBOTICI (1918-1941)
 23. Kako su nekada i nove kuće bile skromne, male…(barem većina)
 24. Trgovina “Štern Adolf Subotica” i njena ponuda motocikala
 25. Avion (engleski?) pao kod Palića maja 1944.
 26. RUSKI EMIGRANTI GIMNAZIJSKI PROFESORI (OSVRT NA UČEŠĆE RUSKE EMIGRACIJE U SUBOTIČKOM ŠKOLSTVU)
 27. Sever d.d, osnivači
 28. Gospođa Pietsch pomaže “zidanje palate Bunjevačke matice”, 1926.
 29. Браћа Владислав и Јован Манојловић
 30. Podvožnjak na palićkom putu
 31. Groblje za Župu Sv. Mihovila, 1926.
 32. Skica rasporeda sedenja u gradskom pozorištu
 33. Titove posete Subotici
 34. U Istorijskom arhivu, 2014.
 35. Napisao sam…
 36. Mijo Mirković i njegovo delovanje u Subotici
 37. Kelebija (iz Arhiva)
 38. ЦРВЕНИ КРСТ У СУБОТИЦИ, CRVENI KRST U SUBOTICI, A SZABADKAI VÖRÖSKERESZT (1886-2006)
 39. ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВО (GEMEINDE SÁNDOR) – SÁNDOR (АЛЕКСАНДРОВО) (1849–1904)
 40. SPORT, ŠPORT, СПОРТ
 41. Nogometaši, ŽAK (Železničarski atletski klub Subotica) 1935/36
 42. — Hírlap, szombat 1925 március 28
 43. Kolevka
 44. SMOTRA, br. 22, 5.6.1936.
 45. Naše slovo, br. 221, 19.06.1938.
 46. Šta znamo o Sabanov Ivanu?
 47. Samofinansiranje kaldrme u Gabrićevoj ulici, 1938.
 48. 4 x Subotica i njena istorija (wordpress)
 49. 4 x istorija Subotice
 50. Stanovništvo Subotice (1918-1941)
 51. Šta sve saznajemo povodom saslušavanja vojnika Bajram Fejzula, 1923.
 52. Nova Pošta br.9, 25.9.1923, vlasnik Rude Štagljar Majevčanin
 53. Princip, “subotički nacionalistički organ” Rudeta Štagljara Majevčanina
 54. Autor, kontakt
 55. Kanal Palić – Tisa, plan iz 1824.
 56. 1837
 57. Crtica o stanju puteva u gradu, 1923.
 58. Međuratna subotički štampa, informiranje, propaganda, kampanja i još mnogo toga…
 59. Tajanstvena Subotica
 60. Konen vila na Paliću i mala hronologija Vilima Konena starijeg
 61. “GRADSKA PLINARA” u Subotici
 62. Szabadka, 1941. nyár
 63. Bunjevačko žackalo, ilustracije
 64. Belgijski i američki kapital u “Szabadkai villamos vasut és világitás r.t.”(Subotička električna željeznica i osvetljenje d.d.)
 65. Zamena simbola vlasti na Gradskoj kući (1921-1923)
 66. EX PANNONIA 5-6-7, Subotica 2003.
 67. Birsa Ivan, službenik, sokol, kuglaš…maltretiran od kapetana Pešića
 68. Uverenje da su palićke vile za stanovanje – samo leti! (1922)
 69. EX PANNONIA 21, Subotica 2017.
 70. O gradnjama i opštim dešavanjima u Subotici 1925/6 (iz građe Velikog beležnika, arhivske kutije 1221 i 1222)
 71. Letak za Bunjevce 17. maja 1941.
 72. Bunyevác irás és olvosás – Bunjevački jezik kao predmet
 73. Gradske subaše (poljočuvari)
 74. Švalb (Schwalb) Andrija, podaci
 75. Bunjevačke teme i dileme
 76. Lazar Stipić, Bunjevci (1942)
 77. O GRADSKIM SLUŽBENICIMA, ČINOVNCIMA U SUBOTICI (1918. – 1941.)
 78. Bačka Topola ( Topolya )1941. na filmu
 79. O stanju puteva u Subotici 1921. godine
 80. Gradski bašćar (baštovan) Kovač Striko Stipan
 81. DR VRANJE SUDAREVIĆ i napad na njegovu kuću u proleće 1920.
 82. Mala virtuelna izložba o građi u Istorijskom arhivu Subotica
 83. Vreme na varoškom časovniku (1920)
 84. Kosta Petrović zavodi red 1920.
 85. Ko je i kako zabavljao subotičane 1919. -1921. godine
 86. O plemstvu i diplomama
 87. O pokrivanju otvorenog kanala u Zászlos ulici (1920)
 88. “FABRIKA DINAMO MOTORA RAJTER LASLA” (Reiter László)
 89. Zvanični jezik u Subotici 1919. godine
 90. Voda u podrumu kuće braće Manojlović (1919)
 91. novembar i njegovo obeležavanje 1939. godine
 92. Beno Mačković, ovlašteni graditelj – “hohštapljer”
 93. Opisi građe, sumarni i analitički inventari, regesta i slično
 94. Iz arhivske građe
 95. Adria cirkus na Radijalcu
 96. “Jupiter” – firma Andora Alajna (Allein Ándor)
 97. Subotica, pijaća voda, bunari (1927-1934)
 98. Mađarski natpisi na javnim objektima, 1926.
 99. Слава 34. Пешадиског пука – 13.11.1929.
 100. UTJECAJI DRŽAVNE IDEOLOGIJE I PRAKSE NA SUBOTIČKE BUNJEVCE (1918. – 1941.)  
 101. O Subotici kroz građu Velikog beležnika (1919.-1921.)
 102. Holokaust – edukacija o prošlosti, kao uslov boljoj budućnosti na primeru Subotice  (O izvorima koji svedoče o žrtvama holokausta sa ovog područja)
 103. Civilne žrtve među bunjevački Hrvatima nakon oslobođenja (1944.–1946.)
 104. O lečenju studenata Pravnog fakulteta (1931-1941)
 105. EX PANNONIA 15–16 / Dr Zoltan Mesaroš (Dr Mészáros Zoltán), Promena Suverena u Subotici 1918. godine
 106. A MAGYAR-SZERB (JUGOSZLÁV) TÖRTÉNETÍRÁS  1918-1929 KÖZÖTTI HISTORIOGRÁFIÁJA
 107. Fabrika perja “HOLLÄNDER A.D.”
 108. ANALITIČKI INVENTAR VELIKI BELEŽNIK (1919 – 1925)
 109. — ULOMCI  ZA POVIJEST  SUBOTICE U 1925. GODINI
 110. Predlog “glavnog policajca” Frane Vukića, 1924.
 111. Treći brak Arpada Hitera (Hütter Árpád) 1935.
 112. Dr Mirko Kon (i njegov staž)
 113. PRILOG O SUBOTIČKIM ULICAMA I NJIHOVIM NAZIVIMA
 114. Građa za medicinsku bibliografiju Subotice – II (1828-2009)
 115. ZANATLIJE SUBOTICE U DRŽAVNOM POPISU 1828.GODINE
 116. “BRAĆA ŠPICER” (Spitzer)
 117. ALEKSIJE KATANČIĆ , GRADSKI PRAVOZASTUPNIK 1772-1792
 118. Šćepan Šipovac – dobrovoljac i njegova parcela
 119. Történelem
 120. Obrade istorijskih tema, članci, studije, itd. publikovane i nepublikovane
 121. SALAŠKE ŠKOLE
 122. Tavankut, 31.07.1941.
 123. Beleške sa signaturama iz Arhiva
 124. na igralištu Bačke?

BROJ POSETA XII 2018. – 6000

historysubotica.wordpress.com

suhistory

POPIS objavljenih naslova

 1. Hrvat (po narodnosti) pa ipak Bunjevac (po plemenu)!
 2. BROJ ANALITIČKIH INVENTARA ZA FONDOVE OD 1 DO 487
 3. PRILOZI ZA PORTRETE JEVREJSKIH PORODICA, ISTAKNUTIH SUBOTIČKIH INDUSTRIJALACA (Hartmann, Rothmann /Geiger, Kopp, Steiner, Ruff, Gingold)
 4. Arhivski izvori, literatura, obrade (1918-1941)
 5. SUBOTICA I RAZVOJ TEKSTILNE STRUKE-KONFEKCIONARSTVA (KRAMER, TITOVKA, ŽELJEZNIČAR)
 6. Prilozi za istoriju subotičke Muzičke škole
 7. O veneričnim i drugim bolestima kod oslobodilaca, 1918-1919.
 8. Dragutin Štajner (Steiner Kolomán) osnivač Ferruma d.d.
 9. Fotografije radnica i radnika preduzeća Rothman Mirko
 10. Plan odvodnjavanja Krvavog jezera
 11. СУБОТИЧКИ АРХИВСКИ ДАН-SUBOTIČKI ARHIVSKI DAN-SZABADKAI LEVÉLTÁRI NAP
 12. Industrija i industrijalci Subotice – materijal sa promocije 14.04.2005.
 13. Subotica, Zrinjski trg
 14. Čelnici Grada od 1912. do 1944. godine
 15. SPISAK FONDOVA I ZBIRKI  U ISTORIJSKOM ARHIVU SUBOTICA ( 1-491)
 16. SUBOTIČKI ARHIVSKI DANI, https://www.youtube.com/user/istorijskiarhivsu/featured?view_as=subscriber
 17. СУБОТИЧКИ АРХИВСКИ ДАН, XI. SUBOTIČKI ARHIVSKI DAN, XI. SZABADKAI LEVÉLTÁRI  NAP 
 18. БИБЛИОГРАФИЈА EX PANNONIA 1-16, 1996–2012.
 19. Regrutacija godišta 1908.
 20. kroz građu
 21. Stradanje Ingus Margit i njene porodice
 22. Prijave zbog ubistava, silovanja, bludne radnje…
 23. U kakvoj su atmosferi subotičani dočekali 13.11.1918. godine?
 24. Porodica Kizur Pište i Kizur Ete, fotografija
 25. Adler Henrik, gostioničar
 26. Pečati subotičkih privrednika (1918-1940)
 27. Koliko nas je bilo (popisano) 1921.
 28. Dva Remije Marcikića, oba službenika, oba nogometaša a jedan i zločinac?!
 29. Milan Stojadinović u Subotici, 1936. (fotografije)
 30. Subotička elita na sokolskom stadionu, 1936.
 31. Subotica/Szabadka, 1941-1944
 32. Braća Ruff grade kotlarnicu, 1926.
 33. Kosta Petrović i izgradnja sokolskog Doma
 34. o istoriji i drugim sitnicama (video prilozi)
 35. Stipan Matijević, prilozi za biografiju
 36. Subotica 1922. od Đorđa Popovića -Munjatovića
 37. “Herman Baruch i sin”
 38. Fotografije iz ostavštine dr. ing. Koste Petrovića
 39. Dušan Jelić – kratki biografski podaci autora studije „Kratak pregled istorije subotičkih Jevreja i njihovog doprinosa razvoju grada“
 40. Szabadka, április 1941./Subotica aprila 1941.
 41. “Zorka” podiže stanove za radnike, 1926.
 42. Subotica, miting 1946.
 43. Šta je uradio ruski slikar Andrej Bicenko za subotičku veliku većnicu?
 44. Geza Šimonji, reformatski kantor
 45. MATRICULA 1785, FEKETE HEGY, reformatae
 46. Okružni sud Subotica 1876-1959
 47. Danilo Fekete, prilozi
 48. Dvoglavi beli orao na spomeniku 13. novembru 1918.
 49. ZBIRKA PROJEKATA  1845 – 1989
 50. Naučno-informativna sredstva, ili kako lakše do traženih podataka
 51. Iz arhivske građe
 52. O Arhivu i njegovoj delatnosti, arhivistima, problemima i dostignućima
 53. BONDY GYÖRGY i familija
 54. Odabrana srpsko-bunjevačka kulturno intelektualna elita Subotice (1926.) – u Knjižničarskom odboru.
 55. O 1926
 56. Geza Babijanović, student
 57. ISTORIJAT  I DELATNOST ARHIVA  (1946/1947 – 2007)
 58. Kraljevski komesar Jozef Gludovac u Subotici (1788-1790), 2003.
 59. SUBOTIČKE GRADSKE KUĆE 1751-1828-1912
 60. “Српско Косово” за 100 динара
 61. O Tavankutu iz arhiva
 62. O životu u Subotici između 1924. i 1925. godine
 63. Broj kuća na “naseobinama” u okolini Subotice, 1926.
 64. PREMINUO DRUG TITO – “Poput munje, koja iza sebe ostavlja samo iskonsku bol”
 65. MARGIT MLIN
 66. Marijan Učeta, izbeglica iz Istre
 67. Seneš Koloman (otac) i Đorđe (sin)
 68. Kako je sudio Sreski narodni sud Subotica
 69. Subotički Jevreji zaslužni za privredni razvoj grada (RTS, Srbija danas)
 70. GRADSKA KUĆA I SUBOTICA (1912-1944), TRAJANJE I PROMENE
 71. Radivoj (Rada) Lungulov, crtice hronologije
 72. Nacionalna pripadnost učenika u Subotici 1982/83
 73. Mis Vojvodine 1974.
 74. Brak dr Elemera Vinklera (Winkler) i Magdalene Bekefi (Békeffy), ili šta saznajemo iz jedne matrikule venčanih?
 75. Ker 1785.
 76. Ličnosti (i njihova dela i nedela)
 77. EX PANNONIA, časopis Istorijskog arhiva Subotica
 78. HRVATSKA RIJEČ, 4.06.1946.
 79. Kako se između 1743. i 1756. živelo u Subotici (i okolini)
 80. IV subotički arhivski dan, IV. SZABADKAI LEVÉLTÁRI NAP, 21.09.2011.
 81. ALOJZIJE MIHALJČEVIĆ
 82. Petar Pekić, život i djelo (prezentacija)
 83. INDUSTRIJA I INDUSTRIJALCI SUBOTICE (1918-1941), SZABADKA GYÁRIPARA ÉS A GYÁRTULAJDONOSOK (1918-1941), INDUSTRIEWESEN DER STADT SUBOTICA (1918-1941)
 84. O upisima (1914.-1919.) iz subotičkog Matičnog ureda vezanim za poginule vojnike u I sv. ratu
 85. “JENE VAJS, tvornica četaka”
 86. PROTOKOL MAGISTRATA POVLAŠĆENE KRALJEVSKO KOMORSKE VAROŠI SENT MARIJA – PRE ZVANA SABATKA /1743 -1745
 87. EX PANNONIA 8, Subotica 2004 (sadržaj, radni delovi, promocija)
 88. EX PANNONIA 9-10, Subotica 2006.
 89. Moskovitz Ármin i njegov povratak u Jerusalim (1919/20)
 90. Čime se bavio veliki beležnik u Subotici 1919.-1921.
 91. O Subotici od 1934. do 1941.
 92. Subotica 1980. u par fotografija
 93. Mala ilustrovana subotička hronologija (1918 – 1921)
 94. OPISI ARHIVSKE GRAĐE IZ UREDA GRADSKOG KAPETANA 1919. GODINE
 95. O fotografijama kao zajedničkoj kulturnoj baštini
 96. Trgovina Szenes Kálmana/bivša Molcerova gvožđara
 97. “HERCOG I GLAS D.D.” (“KONRATH D.D.”)
 98. Dugi subotički XX vek (ili o gradskim kućama malo drugačije)
 99. Subotica – karte i mape
 100. O lokalnoj-zavičajnoj istoriji, napisali, publikovali…
 101. O strukturi i profilu korisnika arhivske građe u Istorijskom  arhivu Subotica (2005-2008)
 102. O sporovima Subotice i Segedina oko pustare Pörös
 103. Uboški dom, Subotica (1836-1940)
 104. FOTO grafije
 105. Letopis Istorijskog arhiva u 2013. godini
 106. Ilustracije iz Zbirke plakata
 107. Sporovi oko proslave dana ujedinjenja 1.XII, u 1928. godini
 108. SZABADKA ÉS SZEGED VIASKODÁSA A PÖRÖS PUSZTÁN
 109. Lajčo Kain, glazbenik i trgovac glazbalima
 110. 07.1945. Tito na stadionu
 111. Zapisi o Ivanu Antunoviću u građi Povijesnog arhiva Subotica
 112. Ozvučavanje javnih objekata, 1939. godine
 113. MATIJA EVETOVIĆ KAO PARADIGMA POLOŽAJA BUNJEVAČKIH HRVATA U SUBOTICI
 114. Ingusi (Ingusz) i njihova fabrika – Mekka
 115. Subotica na starima kartama i mapama, izložba
 116. Pančić Miško, manufakturna trgovina Kod dva bela goluba
 117. Ištvan Ivanji (Iványi István)
 118. 4 x on the history of Subotica
 119. Subotica, gospodarstvo u 1925. godini
 120. Subotica, udruge u 1925. godini
 121. Subotica, vlast (1918-1941)
 122. Subotica, stanovništvo (1918-1941)
 123. Plate zaposlenih u Inžinjerskom uredu 1924. godine
 124. Lekarska društva u Subotici (1880-2005)
 125. Šta se krije u Arhivu? (predavanje 6.6.2011. u Bačkoj Topoli)
 126. Iz subotičkog Arhiva
 127. Subotica 1918 – 1941
 128. Proslava 15-to godišnjice oslobođenja Subotice
 129. Uboški dom, Subotica (1836-1940)
 130. FOTO grafije
 131. Letopis Istorijskog arhiva u 2013. godini
 132. Ilustracije iz Zbirke plakata
 133. Sporovi oko proslave dana ujedinjenja 1.XII, u 1928. godini

 

BROJ POSETA XII 2918. – 11 311

Screenshot 2018-12-19 13.34.48

POPIS obajavljenih naslova

  1. 5 x istorija
  2. Crtice o GRADSKOJ PLINARI (1890-1951)
  3. Predstavljanje rukopisa Laure Papo Bohorete
  4. Tvornica čarapa Fako
  5. Sever d.d. u Subotici, Tvornica elektrićnih strojeva
  6. Weitzenfled Mercel (1880-1926)
  7. O bankama u Subotici (1918-1941)
  8. Optanti
  9. Naoružani subotičani (1918-1941)
  10. Bajsko groblje, 1928.
  11. “HOLLÄNDER A.D.”
  12. Bioskop Korzo Mozi Subotica
  13. Fabrika Rothman (1888) a zatim Fabrika bicikala Partizan (1949)
  14. Epizoda o Blašku Rajiću i državnoj zastavi (iz lit: Jezernik, JUGOSLAVIJA, ZEMLJA SNOVA)
  15. Broj kuća na naseljima u okolini Subotice, 1926.
  16. Svilara (Gubóraktár, gubogyár)
  17. RAZVOJ HIRURGIJE U SUBOTICI
  18. Ustav Subatičke “Pučke Casine”
  19. Laura Papo Boroheta – rukopisi, predstavljenje u Subotici 17.12.2018.
  20. Pubunjenik Josip Zelić (Zelics József)
  21. Diploma iz 1779.
  22. Svedočanstva o životu u Subotici nakon prisajedinjenja/ Odabrani dokumenti Ekonomskog odeljenja Grada Subotice (1919. godine)
  23. ČELNI LJUDI SUBOTIČKOG CRVENOG KRSTA (1886-1946)
  24. Jegyzőkönyv Szabadkán 1941. július 19.-én délután ½ 6 órakor a Magyar Vörös-Kereszt Egylet alakuló gyűlésén.
  25. Szabadkai Történelmi Levéltár
  26. Molbe za dozvolu gradnje kuća, 1925.
  27. MAGYAR LÁSZLÓ, LASLO MAĐAR – biobibliografija
  28. A SZABADKAI POLITIKAI ÉLET A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
  29. O stanovništvu, 1702-1931 (Subotica, Novi Sad)
  30. Kao posledica rata kriminalitet se razvio u većoj meri! (1924)
  31. Dr Grigorije Demčenko, crtice
  32. Spor protestanata i katolika, 1921.
  33. Prilozi o familiji Lelbach
  34. Zapisnik Narodnog Odbora Subotica (crtice iz građe o promeni imperiuma)
  35. Nadrabi dr Geršon Jožef /dr. Gerson József
  36. A szabadkai iparról (1918.-1941.)
  1. Kupatilo 1905. (po reklami Wiesz Antala)
  2. Vermes Gábor plaća najviše poreza ili ko su 1892. bili virilisti
  3. Subotica 14.03.1945. – “…nekolicinu streljati!”
  4. Dragomir dr Dimitrijević, advokat
  5. Spisak ličnosti izabranih 24.11.1918. za delegaciju Subotice za veliku narodnu skupštinu u Novom Sadu 25.11.1918.
  6. Moja mala hemeroteka 2002-2018 (Stevan Mačković, Istorijski arhiv Subotica)
  7. Adalékok kiemelkedő szabadkai zsidó gyárosok portréjához (Hartmann, Rothman/Geiger, Kopp, Steiner, Ruff, Gingold)
  8. KULTURNA DOGAĐANJA U SUBOTICI U PRVIM GODINAMA NAKON RATA ( 1918.  – 1923. )
  9. Kratak pregled kronologije o franjevcima u Subotici (1339-1769)
  10. Petar Pekić, život i djelo
  11. Iskustva Istorijskog arhiva u Subotici na polju E – arhiva (Stevan Mačković, Istorijski arhiv Subotica, Subotica)
  12. SUBOTICI I FRANJEVCIMA POVODOM 300. OBLJETNICE FR. REZIDENCIJE
  13. Subotica na starim kartama i mapama/SZABADKA A RÉGI TÉRKÉPEK TÜKRÉBEN, izložba
  14. Subotica i likvidirani civili nakon oslobođenja grada (1944.-1945.)/Szabadka és felszabadulás után (1944.-1945.) áldozatul esett polgári személyek
  15. Stevan Mačković – referati, predstavljanja, izlaganja, prezentacije…
  16. zaštiti i čuvanju arhivskog i reg. gradiva u pismohranama udruga
  17. Josip Vuković – Đido, njegovo političko djelovanje i rezultati, 1926. -1941.
  18. ELEKTRIČNA ŽELJEZNICA I OSVETLJENJE D.D. − SUBOTICA/Szabadkai Villamos Vasut és Világítási R.t. (1897–1946)
  19. Borošić Vladimir (Borosich Valdemár)
  20. Basser Josip, nadkantor Jevrejske verske opštone
  21. 19 GIMNAZIJA „MOŠA PIJADE“ GIMNÁZIUM – SUBOTICA (1852- ), 1852-1977 (podaci, dileme…)
  22. Ilija Alčin učenik Gimnazije 1926.
  23. Srbin, rimokatolik – J.M.Spartak
  24. Šta je bilo zabranjeno raditi u gradu 1745. godine
  25. Kad gore vatrogasci (požar u tornju Gradske kuće, 1923.)
  26. počecima Dužijance i Katoličkom divojačkom društvu
  27. Brummer Gyula i njegova Prva Subotička Tvornica Bonbona i Čokolade (“Elsö szabadkai cukorka és csokoláde gyár”)
  28. Predškolstvo u Subotici, monografija
  29. Industrija i industrijalci Subotice 1918-1941
  30. Ko je bio na čelu Subotice od 1902. do 1941. godine
  31. Dragutin Karlo Stipić
  32. ŠTA SE KRIJE U ARHIVU?
  33. ŽUTA OBALA, SÁRGA PART, Palić
  34. Crtice o Cvetku Horvatu, policijskom kapetanu
  35. Subotičke fabrike – zagađivači Palića u 1939. godini
  36. Bački Bunjevci između Beograda i Zagreba (1918.-1941.)
  37. (English?) airplane crashed near Palic in May 1944
  1. ULOMCI ZA POVIJEST  SUBOTICE U 1925.  GODINI
  2. KATOLIČKI KRUG
  3. UTJECAJI DRŽAVNE IDEOLOGIJE I PRAKSE NA SUBOTIČKE BUNJEVCE (1918.-1941.)
  4. Utjecaji državne ideologije i prakse na subotičke Bunjevce (1918.-1941.)
  5. Bunjevci u subotičkim tijelima vlasti (1918.-1929.)
  6. Civilne žrtve među bunjevačkim Hrvatima nakon oslobođenja (1944-1946)
  7. ratnim stradanjima porodice Varga 1941-1944.
  8. Adalékok kiemelkedő szabadkai zsidó gyárosok portréjához (Hartmann, Rothman/Geiger, Kopp, Steiner, Ruff, Gingold)
  9. Subotici u Vojnoj granici i Franzu Vaničeku u djelima Ištvana Ivanjija
  10. Subotica 1933. godine, po izvještaju gradskog Kulturno-socijalnog odjeljenja
  11. A MODERNIZÁCIÓ HORDOZÓIKÉNT FELLÉPŐ  ZSIDÓ GYÁRIPAROSOK SZABADKÁN,  AZ 1918-1945 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN
  12. Moje studije i članci
  13. Moje knjige (monografije)
  14. Moja bibliografija
  15. ЦРВЕНИ КРСТ У СУБОТИЦИ, CRVENI KRST U SUBOTICI, A SZABADKAI VÖRÖSKERESZT, 1886 – 2006
  16. Matej Jankač
  17. Subotički biografski leksikon
  18. Ivan Vojnić Tunić, prof. matematike – prilozi za biografiju
  19. Festival OMLADINA
  20. Verska struktura stanovništva Subotice 1931. godine
  21. Kolaž fotografija (1900-1945)
  22. Socialno higijenska pitanja, 1935.
  23. Subotičke fabrike sa preko 50 zaposlenih, 1931.
  24. Iz arhivske građe
  25. ZBIRKA KOPIJA F:172
  26. Tavankutu iz Arhiva
  27. Službenici Grada, 1926-1940
  28. Mesto i uloga Istorijskog arhiva Subotica u realnoj lokalnoj i virtuelnoj svetskoj zajednici

   

BROJ POSETA XII 2018. – 1700

UKUPNO POSETA u 2018. godini 54 026