Akcionari štamparije Minerva d.d. 1933. godine


MINERVA D.D

AV, F:126.20 598/1934

Banskoj upravi Dunavske banovine,  Novi Sad

U vezi poziva Banske uprave dunavske banovine, Novi Sad, čast nam je podneti sledeće podatke:

Za našu glavnu skupštinu, održanu dne 14. maja. 1933. godine deponirali su svoje akcije sledeća lica:

Ime i prezime vl. akcija    Stalno borav.   Državljanstvo          Broj deponiranih akcija 

dr Fenjveš Franjo              Subotica        jugoslovensko                   500 kom.

Blašković Pero                   Beograd        jugoslovensko                   50

Fenjveš Franjo                   Subotica        jugoslovensko                   300

Šokčić Josip                        Subotica        jugoslovensko                   10

dr Fišer Jakov                    Subotica        jugoslovensko                   50

dr Bondi Đorđe                 Subotica        jugoslovensko                   50

dr Horvat Mavro              Subotica        jugoslovensko                   50

Gomboš Ljudevit             Subotica         jugoslovensko                   20

Šreger Ljudevit                Subotica         jugoslovensko                   30

Martoš Manojlo /umro   Subotica         jugoslovensko                   20

Nađ Aleksandar               Subotica        jugoslovensko                   20

Večei Zoltan                      Subotica        jugoslovensko                   20

dr Kalmar Elemir            Subotica        jugoslovensko                   10

dr Diamant Ernest           Subotica        jugoslovensko                   10

dr Gereb Mihajlo             Subotica        jugoslovensko                   10

 ukupno:     1 150 kom.

Molimo da ovu našu prijavu na znanje primiti izvolite

Subotica, 6. decembra 1933. god.

S poštovanjem

Minerva, štamparija i nakladništvo d.d.