Kelebija 1776.


 

scebes

1776 Kelebija 3-1-3-2__462x612

Naslov:
Plan cele pustare Kelebija sa barom, značajnijim putevima, peskovitim mestima, zajedničkim pašnjakom i pograničnim terenima, sastavljena 1776. godine po Leopoldu Kovaču, kraljevskom matematiku i vojnom arhitektu.

Razmer: 1:21.600

Veličina mape: 462 x 612 mm

Boja, način izrade, materijal: Mapa je rađena crnim tušem uz upotrebu plave, ružičaste, zelene i ljubičaste boje na beloj hartiji nalepljenoj na platno sa okvirom jedne deblje i jedne tanke crte povučene tušem.

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

arundine

Na mapi se vidi bara ili mesto obraslo trskom (“Arundinetum”) u obliku slova L. Naznačena su mnoga uzvišenja – humci kao: “Rantsev hát”, “Csordartits – Zsuplják”, “Simin – hát”, Debeli hát”, severno od bare “Csulin hát”, “Pogledits”, “Rutavi hát”, Babina greda”, “Klarin Grob”, “Zejetseva Greda”, na zapadnoj strani terena “Oschtri hát”, “Vágáska Greda”, “Kamenica” i “Popischana Greda”.

Pogledits

debeli hatpopisana

Teren je podeljen na 3 parcelisane duži sa zajedničkim pašnjakom koji nije parcelisan, a nalazi se u trećoj duži na zapadnom delu terena. Na mapi su naznačene zgrade, bunari, kao i sledeći putevi: put za Meljkut (“Via ad Mélykut”), “Kiritsiásski put”, stari Almaski put (“Via antiqua Almasiensis”), put za Tathaz (“Via ad Tatház”). Teren se graniči pustarom Šebešić, malim peskovitim delom pustare Kelebia, pustarom Radonić, pustarom Priković, pustarom Meljkut, pustarom Tompa, peskovitim terenom, zajedničkim pašnjakom i gradskim područjem. Autor razlikuje prvu, drugu i treću klasu zemlje. Prvu je označio ružičastom, drugu zelenom, a treću žutom bojom. Zajednički pašnjak obojen je žutozelenom bojom sa smeđim prugama. Granice se označene obojenim isprekidanim crtama. U gornjem levom uglu je krug sa osmokrakom zvezdom. Jedan krak zvezde produžuje se strelicom koja pokazuje sever. Naslov plana je u gornjem desnom uglu mape. U levom donjem uglu nacrtan je muškarac koji pokazuje na susednu tablu sa tumačenjem plana. Zbog velike mere oštećenosti mape samo je desna strana teksta sačuvana. Jezik je latinski sa štampanim i pisanim slovima.

covek