Matičarska statistika za 1926. godinu


Šef državnog matičarskog zvanja Andrija Mazić izveštava gradski Prošireni Senat o podacima za subotički matičarski okrug – koji čine Grad Subotica, Šupljak, Žednik i Tavankut, o ststističkim vitalnim podacima za 1926. godinu. (IAS, F.47. I 25/1927)

To znači da su matičari posebno vodili podatke za okolna naselja. Tako je na pr. 1926. godine u Šupljaku rođeno 241, a umrlo 125 lica, venčanih je bilo 63. U Žedniku znamo da je  rođeno 427, umrlo 179, venčano 57, u Tavankutu ima 276 rođenih, 181 umrlih i 68 venčanih

F 47 I 25 1927

 

Grad Subotica Šupljak Žednik Tavankut svega
rođenih 2225 241 427 276 3169
umrlih 1871 125 179 181 2356
venčanih 782 63 57 68 970