Nićin palata


Nicin palata poslast 1 sprat

IAS, iz zbirke fotografija dr Koste Petrovića

Nicin palata img030

IAS, iz zbirke fotografija dr Koste Petrovića

U Subotici mnoštvo toponima vodi poreklo od ličnosti koje su živele, radile i na neki način obeležile svoju epohu. Takav je i izraz “Nićina palata” po trgovcu Milivoju Nićinu.  On je bio rođen u Subotici 1893. godine. Ostao je upamćen kao uspešan kao trgovac. Milivoj Nićin je 1930. je bio odlikovan Zlatnom medaljom. Bio je i akcionar  firme “BAČVANSKA TVORNICA CEMENTNE ROBE I GRAĐEVNO D.D.”: “Kao najveći akcionar  javlja se Žiga Ajzler [56], koji  je imao 100 akcija. Među  ostalim akcionarima su bili: dr Jako Fišer, advokat,  Ervin  Gedike,  direktor filijale  Jugoslovenske  banke, Đula Vali, inženjer [57],  Mavro Donat, trgovac, Žiga Štern, zanatlija, Mirko Jakobčić,  direktor  “Opšte Kreditne banke d.d.”, Milivoj Nićin veletrgovac i drugi. Žlanovi uprave 1925. godine, kako stoji u izveštaju Ministarstvu, u  kome  je  navedena  i narodnost akcionara, su bili: Mirko Jakobčić po narodnosti – Bunjevac; Ervin Gedike – Hrvat; Đula  Vali – Mađar, Milivoj Nićin – Srbin, Stevan Vaci – Mađar[58]Žiga Ajzler – Jevrej  i  dr Kalmar Elemer – Jevrej [59].”    https://subotickaistorija.wordpress.com/gradevinska-industrija/

U 1940/41. Manojlovic Stevan iz Srbobrana je bio vlasnik “Nićin palate”.

deo

22http://suarhiv.co.rs/downloads/expannonia/exPannonia_22.pdfvidi: http://www.gradsubotica.co.rs/nije-sve-secesija/nicin-palata-2/ 

F:47.1222.   III   211/1926. Predmet u vezi molbe trgovca Milivoja Nićin za preinake izloga na kući Trg slobode 2. Pošto je to grad odbio, stranka vodi spor sa gradskim vlastima. prilog: 3 tehnička projekta.  (1926-1928)  jezik predmeta srpski. Listova  27   https://historysubotica.wordpress.com/1926-kroz-gradu/

F 47 III 823 926 projekat

F 47 III 823 926

III 654 930

nicin2

 

isto III 398 1926

GrNICIn G1NicinScan10037

 

vidi i:  http://www.gradsubotica.co.rs/novi-ornamenti-na-nicin-palati/

http://www.subkultura.rs/sr/arhitektura/nicin-palata-1930/

http://www.gradsubotica.co.rs/najstarija-prodavnica-u-gradu/

Gordana Prčić Vujnović Viktorija Aladžić Mirko Grlica, Gradotvorci I Subotički stambeni objekti od baroka do moderne Városteremtők I. Szabadkai lakóépületek barokktól modernizmusig Subotica / Szabadka 2008 Drugo izdanje / Második kiadás

Sadržaj – Tartalom
Beleška čitaocu – Feljegyzés az Olvasónak
6. Milivoj Nićin bérpalotája – Najamna palata Milivoja Nićina ………..34 strana