Popis ( 1-774) fotografija iz zbirke dr Bele Maćašovskog


 

O ALBUMU FOTOGRAFIJA  DR BELE MAĆAŠOVSKOG  (DR MATTYASOVSZKY BÉLA) KOJI JE NASTAO ZA VREME PRVOG SVETSKOG RATA

Među zbirkama Arhiva u Subotici nalazi se Zbirka fotografija. Ova Zbirka obuhvata fotografije iz perioda XVIII–XX veka. Iako Zbirka nije sređena i obrađena, fotografije su često korišćene prilikom istraživanja i objavljivanja raznih tema iz prošlosti grada. Tako su se mnoge fotografije našle kao ilustracije u mnogim stručnim pa i novinskim radovima. Pošto je po svom sadržaju Zbirka fotografija krajnje raznolika, nakon sređivanja i analitičke obrade biće dostupnija a samim time i više korišćena od strane velikog broja istraživača i korisnika.

Pre sređivanja fotografije su bile smeštene u arhivske kutije, različite veličine od 10 i od 12 cm, a mnoge fotografije su čuvane u rinfuznom stanju. Iako je Zbirka bila nesređena bile su uočljive pojedine celine koje su se izdvajale. U okviru Zbirke posebnu i po obimu najveću celinu čine fotografije koje su preuzete od „Radničkog univerziteta – Munkásegyetem“ iz Subotice za perod orijentaciono 1962–1985. godine, u okviru koje se nalazi jedna matična knjiga negativa, negativi u kovertama i fotografije u fasciklama i u rinfuzi.

Osim ove grupe fotografija, deo celine čine albumi fotografija. U okviru Zbirke su dobili oznaku III.

Na pomalo specifičan način (u knjigama) sačuvane su fotografije nastale tokom I Svetskog rata na teritoriji Crne Gore, Jadranske obale i Italije. Ova grupa fotografija je dobila naziv „Ratni album dr Bele Maćašovskog iz I Svetskog rata. Tvorac ovih fotografija dr Bela Maćašovski lekar. Interesovanje za ove fotografije je bilo i od istraživača iz Crne Gore zbog podneblja koje je na tim slikama ovekovečeno.

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI O AUTORU

Bela Maćašovski je bio lekar iz Bajmoka. Rođen je 8. aprila 1891. godine u Budimpešti u delu pod nazivom Ferencvaroš. U dokumentu nastalom 1945. godine prilikom prijave ratne štete zabeleženo je da mu je otac bio Jovan i da je po narodnosti bio slovak.[1] U rodnome gradu se školuje gde završava Piarističku gimnaziju i Medicinski fakultet.[2] Po izbijanju Prvog svetskog rata je regrutovan u vojsku, na brod pod nazivom „Kotor“ (Kataro) kao lekar u  vremenu od 1914. do 1918. godine.

U Crnoj Gori  se nalazio 1915, 1916, 1917 i 1918. godine, kada su i nastajale fotografije.

Na samom početku Prvog Svetskog rata 25. jula 1914. Italija izlazi iz Trojnog saveza i proglašava neutralnost. Predviđanja da će na Jadranskom moru rat proteći mirno nisu se ostvarila.[3] Ratne luke  Pula, Šibenik i Kotor stavljene su u ratno stanje. Pošto se Crna Gora pridružila snagama Antante, proglasila je Austro-Ugarska blokadu Crne Gore. Crna Gora je počela osećati nestašicu i zatražila je pomoć saveznika. Tako je već u avgustu 1914. došlo do prvih pomorskih bitaka u Jadranskom moru.[4]

Na čelu austrougarske mornarice se nalazio admiral Anton Haus. Gotovo polovina posade je bila iz Hrvatske (oko 46% osoblja), a među oficirskim kadrom bilo je Nemaca, Hrvata, Slovenaca i Mađara. Ne znamo kada je Bela Maćašovski stigao na teritoriju Crne Gore, ali njegove prve fotografije iz tog podneblja datiraju iz 1915. godine. Osim što je obavljao lekarske dužnosti, zaključujemo da mu je hobi bila fotografija jer osim onih koje se odnose na dokumentovanje vojnih–ratnih događaja postoje i umetničke fotografije ljudi i pejzaža.

Po završetku rata još uvek kao vojnik se nalazi u Eredelju u Međuheđešu. Nakon kratkog vremena se razdužuje i dolazi u Bačku, gde mu je živela majka i stariji brat, takođe lekar. Vrši lekarsku praksu u Riđici, Stanišiću i Bajmoku. Kada se oženio sagradio je kuću u Bajmoku 1921. godine. Ovde mu se 1923. godine rađa sin Bela Maćašovski – mlađi. Zabeležen je podatak da je radio u Melencima (kod Zrenjanina) godinu-dve. Za vreme Drugog svetskog rata se nalazio u garnizonu u Skoplju.

Od 1945. godine ponovo radi, u Bajmoku do 15. decembra 1949. godine a potom odlazi ponovo u Melence. U Arhivu je sačuvan podatak da se dr Bela Maćašovski – lekar sektorske ambulante u Melencima premešta kod Gradskog narodnog odbora u Subotici, sa istim zvanjem i istim prinadležnostima 8. novembra 1951. godine.[5]

Bela Maćašovski je umro 30. maja 1960. godine.[6] Sahranjen je u Bajmoku.

Ostaće zabeleženo da je nesumljivo bio zaljubljenik u lepu fotografiju. Prilikom prijave ratne štete po završetku rata 1945. godine, prijavljuje predmete koji su mu oduzeti pa navodi da su mu oduzeta dva fotoaparata: „1 Vaigtlander i 1 Leica“ u vrednosti 16400 dinara od strane mađarske i ruske vojske.[7]

PRIJEM ZBIRKE U ARHIV

Zbirka fotografija, zajedno sa dnevnikom koji je dr Bela Maćašovski vodio tokom I Svetskog rata, primljena je u Arhiv 7. XI 1988. godine, o čemu svedoči Zapisnik o primopredaji arhivske građe.[8] U Zapisniku je tada navedeno da je primljeno: „411 originalnih fotografija u dva albuma.” Da bi se fotografije sačuvale smeštene su u knjige. Listovi knjiga su zasecani i tako su umesto u albume slike smeštene u knjige. Dve knjige u kojima su fotografije se odnose na pitanja u vezi sa medicinom, a dve se odnose na studije o  automobilima onoga vremena. Osim ovih fotografija postoje i one u rinfuznom stanju.

TRENUTNO STANJE FOTOGRAFIJA

Oblik u kome su fotografije primljene je zadržan i danas. Fotografije se sređuju i analitički obrađuju. Prilikom sređivanja zadržan je princip provenijencije. Knjige u kojima se čuvaju  fotografije su dobile redne brojeve i signaturski broj. Do sada je analitički obrađen jedan broj fotografija u rinfuzi i jedna knjiga fotografija. Svaka fotografija dobija signaturu i potom se analitički obrađuje. Analitičke kartice sa opisom se unose u kompjuter u jedinstven popis. Broj sačuvanih fotografija iznosi:

 • u prvoj knjizi 215 fotografija,
 • u drugoj knjizi 166 fotografija,
 • u trećoj knjizi 81 fotografija,
 • u četvrtoj knjizi 46 fotografija,
 • u rinfuzi 232 fotografije.

OSOBENOSTI FOTOGRAFIJE I OPIS SADRŽAJA

Fotografije koje su sačuvane su nastale u vreme Prvog svetskog rata. Po svojoj tematici one su vojne fotografije. Izuzetak predstavljaju fotografije mesta, pejzaža i planinskih krajolika. Posebna grupa fotografija su one na kojima se nalazi lokalno stanovništvo u mestu gde je austrougarska vojska bila stacionirana. Na osnovu nošnje i odeće zaključuje se njihova nacija i etnička pripadnost.

Najviše fotografija je iz perioda 1915–1917. Zanemarljiv broj je iz 1914. godine – 2 fotografije na kojima se nalazi dr Bela Maćašovski u Budimpešti i iz 1918. godine iz Italije.

Sačuvani su pozitivi fotografija, pravougaonog oblika različitih veličina. Sam autor je na poleđini ispisivao mesto ili imena osoba koje se nalaze na slici. Osim toga je ispisivao datum i pojedine opaske. Zahvaljujući tome u velikoj meri je olakšana identifikacija sadržaja slika. Osim toga, na većini slika se nalazi potpis i njegov doktorski pečat (faksimil) – „Oberartz Dr Béla v. Mattyasovszki“.[9] Tekst na slikama je ispisan na mađarskom ili nemačkom jeziku.

Gledajući slike, pratimo dr Belu Maćašovskog kroz ratne godine koje je proveo na teritoriji Crne Gore, Jadranske obale i Italije. Postoje slike na kojima on obavlja svoju lekarsku dužnost ili gde se nalazi na liniji fronta, na brodu koji je bio bolnički pod nazivom „Baron Kol“ (Baron Cal), u bolnici ili u njegovin slobodnim trenucima na skijanju u Italiji, dok se druži sa oficirima, dok čita ili šeta.

Na slikama su ostala ovekovečena mnoga mesta u Crnoj Gori, Italiji, na Jadranskoj obali:

 1. U Crnoj Gori: Crkvice, Dvršnik, Jankov vrh, Mamula, Nalježić, Njeguši, Boka Kotorska, Orjen, Nanove, Stari Bar, Ulcinj, Dragalj, Herceg Novi, Risan, Meljine, Savina, Kotor, Perast, Đenovići, Prevlaka, Mamula, Krivošija.
 2. U Italiji: Madona di Kampiljo, Pinzano, Pinzoli, Val Đenova, Karizolo.
 3. Na Jadranskoj obali: Split, Rijeka, Dubrovnik, Orebić, Ploče.
 4. Ostali: Tirol, Drač, Budimpešta, Kalinovik (Bosna), Zara, Indija (lov).[10]

Na slikama su detalji sa vojnom tematikom:

 • vojni brod (bolnica), ratni brod, ratni zarobljenici (crnogorski i italijanski), logorovanje vojske, prevoz zarobljenika, vojnik u osmatranju, odmor vojske, vojska na ručku, signalni reflektori, vojni lekari, oficirsko kupatilo, menza u bolnici, vojničko groblje, vojnik kod topa, nemačka podmornica, torpedni brod, medicinske sestre, žičara za prenos tereta, oficirski dom, ograda oko vojničkog groblja, linije fronta (Punta d Aran, kota Bol di Rodan, Punta d Ostro – Prevlaka, Porto Re (tvrđava kod Rijeke).

Na osnovu slika zaključujemo da se u mestu Njegušima nalazilo sedište Komande, glavna bolnica, hotel, vodovod. Takođe se može na osnovu uniformi vojnika zaključiti njihova pripadnost, vojni status i čin pojedinca. Na fotografijama se vidi oružje, topovi, ratni brodovi, zgrada komande, linije i strateške tačke, kao i vojna utvrđenja i tvrđave.

Slike civilne tematike su zabeležile:

 • gostovanje glumaca, izgled kafane, lov u Indiji, mlinove, zimske pejzaže, izgled kuća u tom podneblju, zalazak sunca, planinske vrhove kao i etnološke karakteristike stanovništva poput turske dece, muslimana, svirača iz Bosne, žene iz Kalinovika, žena iz Crkvica, žena iz Krivošija, albanske dece u Draču, bosanske familije, izgled crnogorskog sela.

Karakteristike fotografija su date za album za koji je urađen analitički opis fotografija, ukupno 416  slika. Sređivanje i obrada ovoga fonda se i dalje nastavlja onim redom kojim je kod tvorca nastajao.

Grupa fotografija  „Ratna studija dr Bele Maćašovskog“ svakako predstavlja vredan i nezamenjiv autentičan dokaz događaja koji su se odvijali tokom Prvog svetskog rata na teritoriji Crne Gore, Jadrana i Italije.

Tatjana Segedinčev

[1] Istorijski arhiv Subotica (IASu), Sreska komisija za ratnu štetu Subotica 1945–1946. godina, kutija 29, 5468.

[2] IASu, Zbirka rukopisa, Dosije fonda 316, omot broj 2, pismo sina dr Bele Maćašovskog koje je upućeno Peštalić Đeni u Suboticu 1988. godine

[3] Boris Prikril, 3000 godina pomorskih ratova, 3, Opatija 1985, str. 82.

[4] Isto, str. 83.

[5] IASu, F. 68, Personalni odsek broj 19245 od 8. XI 1951. godine.

[6] IASu, Zbirka rukopisa, Dosije fonda 316, omot broj 2, pismo sina dr Bele Maćašovskog.

[7] IASu, F. 71, kutija 29, 5468.

[8] IASu, F. 180, Dosije fonda, Zapisnik o primopredaji arhivske građe, omot 2/3.

[9] IASu, F. 180, III, slika broj 346.

[10] IASu, F. 180, III, slika broj 209, 249.

POPIS

DR BELA MAĆAŠOVSKI  (lekar) – DR MATTYASOVSZKY BÉLA

Benz-501 m

Zbirka fotografija

Deo pod rimskom oznakom III se odnosi na sačuvane „albume“ fotografija. Odeljak koji sadrži analitičke opise fotografija se odnosi na fotografije koje je snimio dr Bela Maćašovski za vreme I svetskog rata 1914–1918. godine. Većina fotografija je snimljena na teritoriji Crne Gore. Osim njih, postoje fotografije koje su snimane u Dalmaciji i u Italiji.

Redni broj Signatura Naziv Vrsta Količina Primedba
1. IASu, F. 180, III, 1 Crkvice (mesto) u Crnoj Gori 1916. godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
2. IASu, F. 180, III, 2 Dvršnik; 1915–1917. godina Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
3. IASu, F. 180, III, 3 1915–1917. godina?; pejzaž Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
4. IASu, F. 180, III, 4 Madona di Kampiljo; 1915–1917. godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
5. IASu, F. 180, III, 5 1915–1917. godina, pejzaž Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
6. IASu, F. 180, III, 6 Jankov vrh (1915–1917), put na Jankov vrh „Weg auf Jankov vrh“ Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
7. IASu, F. 180, III, 7 Punta de Arvan 1915–1917. godina, „Punta d Arwán“ Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
8. IASu, F. 180, III, 8 Dvršnik (1915–1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
  9. IASu, F. 180, III, 9 Dvršnik (1915–1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
10. IASu, F. 180, III,10 Pinzano (1915–1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je pokon
11. IASu, F. 180, III,11 Mamula (1915–1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
12. IASu, F. 180, III,12 Mamula (1915–1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
13. IASu, F. 180, III, 13 Mamula (1915–1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
14. IASu, F. 180, III, 14 Mamula? (1915–1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
15 IASu, F. 180, III, 15 Dvršnik  (1915–1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
16. IASu, F. 180, III, 16 Dvršnik (1915–1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
17. IASu, F. 180, III, 17 Baron Kol – brod  bolnica (1915–1917), „Baron Call“ – bolnica Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je pokon
18. IASu, F. 180, III, 18 Punta de Arvan (1915–1917), Punta d Arvan Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
19. IASu, F. 180, III, 19 Dvršnik (1915–1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon, slika je mutna
20. IASu, F. 180, III, 20 Dvršnik (1915–1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
21. IASu, F. 180, III, 21 Crnogorski zarobljenici (1915–1917), (Montenegrói fogostintek) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon, na poleđini je ispisano: Crnogorski zarobljenici „Obl.Springer. Lt. Kotecky“
22. IASu, F. 180, III, 22 Kurs skijana u Madona di Kampilju (Ski kursus Madonna di Campiglio) 1917. godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
23. IASu, F. 180, III, 23 Lov u Indiji 1915–1917. godine (Indiái vadászat) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
24. IASu, F. 180, III, 24 Zavirh, marta 1917. godine (Zavirch) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon, dopisnica –pismo sinu
25. IASu, F. 180, III, 25 Naziv brda (1915–1917), kota: Bol-di-žana (Bol-di-lána) Pozitiv 9×13 1 fotogrfija Poklon
26. IASu, F. 180, III, 26 Mamula 1916. godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
27. IASu, F. 180, III, 27 Punta de Arvan 1916. godine (Punta d Arwan ) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
28. IASu, F. 180, III, 28 Mesto odmora na koti Bol di Rodan (Bol-di-rodán) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
29. IASu, F. 180, III, 29 Mesto logorovanja na koti Bol-di-rodan (bol-di-rodán) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
30. IASu, F. 180, III, 30 Naziv brda, kota Bol-di-žana (Italija) 1917. godina (Bol-di-lana) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
31. IASu, F. 180, III, 31 Piuzolo (Italija) 1917. godina Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
32. IASu, F. 180, III, 32 Njeguši 1916. godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
33. IASu, F. 180, III, 33 Punta de Arvan (Punta d Arwan) 1916. godine Pozitiv 10×15 1 fotografija Poklon
34. IASu, F. 180, III, 34 Nalježić 1916. godine? Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
35. IASu, F. 180, III, 35 Crkvice 1915/16.? Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
36. IASu, F. 180, III, 36 Crkvice 1915/16. Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
37. IASu, F. 180, III, 37 Dr Bela Maćašovski 1916. godine (Dr Béla Mattyasovszky), Njeguši Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
38. IASu, F. 180, III, 38 Dr Bela Maćašovski januar 1915/16. godine, Njeguši (Dr Belá Mattyasovszky) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
39. IASu, F. 180, III, 39 Crkvice januar 1915/16. godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; Na poleđini se nalazi potpis dr Bele Maćašovskog
40. IASu, F. 180, III, 40 Dr Bela Maćašovski na Njegušima 1916. godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
41. IASu, F. 180, III, 41 Dr Bela Maćašovski na Njegušima 1916. godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; Na poleđini se nalazi potpis dr Bele Maćašovskog
42. IASu, F. 180, III, 42 Baron Kol brod, 1917. godina, („Baron Call“) – Mamula Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
43. IASu, F. 180, III, 43 Crkvice 1916. godina Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
44. IASu, F. 180, III, 44 Mamula 1915/16. godina Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
45. IASu, F. 180, III, 45 Odmor na Dvršniku 1. jula 1917. godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; Na poleđini je tekst: „Idemo na odmor“, „Gyerünk szabadságra“
46. IASu, F. 180, III, 46 Prevoz bolesnika u Drač (Durazzo) oktobar 1917. godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; Na poleđini je potpis dr Bele Maćašovskog
47. IASu, F. 180, III, 47 Boka Kotorska 1915/16. godina (Bocche di Cataro) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
48. IASu, F. 180, III, 48 Vrh Monte Kare 3465 metara (Monte Kare Alto) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
49. IASu, F. 180, III, 49 Planinski vrh (1915–1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; Na poleđini je pečat dr Maćašovskog
50. IASu, F. 180, III, 50 Izlet na Orjen septembar 1916. godine, Crkvice Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; na poleđini je ispisano: „útban az Orjen-re”, Crkvice 1916, sept. 24, dr Mattyasovsky
51. IASu, F. 180, III, 51 Bosanska familija Rabinović Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; Na poleđini: Bosnische familie (Rabinovik-Bosnien)
52. IASu, F. 180, III, 52 Izlet na Orjen – Crkvice septembar 1916. godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; Ispisano na poleđini: „Orjen“ – i kirándulás – Crkvice 1916. szept. 24, dr Mattyasovsky
53. IASu, F. 180, III, 53 Logor  u Crkvicama maja 1917. godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; potpis na poleđini
54. IASu, F. 180, III, 54 Dvršnik 1916. godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; na poleđini piše: Von Dvrsnik
55. IASu, F. 180, III, 55 Nanove 1. juli 1916. godina (crnogorsko selo) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; na poleđini ispisano: Nanove (Montenegroi falu) Dvršnik 1916. juli 1, dr Mattyasovsky
56. IASu, F. 180, III, 56 Flota u Boka Kotorskoj 1917. godine (Bocche di Cattaro) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; ispisano na poleđini: tengersworos a Boccha-ban Crkvice 1917. május 1 dr Mattyasovsky
57. IASu, F. 180, III, 57 Torpedni brod „br. 58 – Boka“ (Torpedoboot no 58), 1917. godina Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; na poleđini potpis
58. IASu, F. 180, III, 58 Poluostrvo Prevlaka (Punta di Ostro)  oktobar 1917. godina Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; Punta di Ostro „Baron Call-ról 1917. okt”, potpis i pečat
59. IASu, F. 180, III, 59 Orjen – Crna Gora (1915–1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
60. IASu, F. 180, III, 60 Stari Bar 1917.godine Pozitiv 8×12 1 fotografija Poklon; Na poleđini je ispisano Stari Bar 1917. okt.
61. IASu, F. 180, III, 61 Ski izlet, na Crkvicama 1917.godine Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; na poleđini: Ski kirándulas Crkvice 1917. márc. 5 i potpis
62. IASu, F. 180, III, 62 Logor Stavel (1915–1917), (Stavell lager) Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; Stavell lager i pečat na poleđini
63. IASu, F. 180, III, 63 Crna Gora – Nanove 1916.godine Pozitiv 7×10 1 fotografija Poklon; Na poleđini – A montenegroi „Nanove“ falu egyetlen utácskája – Dvršnik 1916. juli 4. i potpis
64. IASu, F. 180, III, 64 Planinsko selo (1915–1917) (Sella hegység) Pozitiv 7×10 1 fotografija Poklon
65. IASu, F. 180, III, 65 Medicinske sestre u Tirolskoj bolnici 1917.godine Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; „Tirol“ – kórháyhajó ápolónói 1917. okt. i potpis
66. IASu, F. 180, III, 66 Boka Kotorska 1917.godine (Bocche di Cattaro) Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; Bacche di Cattaro 1917. okt. i potpis
67. IASu, F. 180, III, 67 Stari Bar 1917. godina Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; na poleđini pečat
68. IASu, F. 180, III, 68 Ulcinj 1917.godina (Dulcigno) Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; Dulligno 1917. oktobar i potpis
69. IASu, F. 180, III, 69 Boka Kotorska – Gospa od Škrpjela Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; Bocche di Cattoro i potpis na poleđini
70. IASu, F. 180, III, 70 Njeguši  (parking) 1917.godina Pozitiv 8×11 1 fotografija Poklon; na poleđini: „Njegusi autoforgalam“ i potpis
71. IASu, F. 180, III, 71 Glumci u Njegušima 1917.godine Pozitiv 8×11 1 fotografija Poklon; na poleđini: Színészek Njegusiban 1917. május i potpis
72. IASu, F. 180, III, 72 Dragalj – Crna gora 1917. godine Pozitiv 8×11 1 fotografija Poklon; Na poleđini Crkvice 1917. godina
73. IASu, F. 180, III, 73 Njeguši 1917. godina Pozitiv 8×11 1 fotografija Poklon; Njeguši 1917. godina juni
74. IASu, F. 180, III, 74 Nejasno – pejzaž (1915–1917) Pozitiv 8×11 1 fotografija Poklon
75. IASu, F. 180, III, 75 Tvrđava u  Herceg  Novom 1916. godina (Castel Nuovo) Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon; Na poleđini „Castelnnovi 1916. juli vár”
76. IASu, F. 180, III, 76 Predeo, 1916. godina Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon; Na poleđini „China kanone 1916. juli 1“
77. IASu, F. 180, III, 77 Fasmonski do Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon; Na poleđini „Fasmonski do“

 

78. IASu, F. 180, III, 78 Crkvice, 1917. godina Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon; Na poleđini Crkvice 1917. februar 28.
79. IASu, F. 180, III, 79 Herceg Novi, Castelnuovo 1916. godina Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon; Na poleđini Castelnuovo 916. juli 1. i potpis
80. IASu, F. 180, III, 80 Put na Crkvice (1915–1917) Pozitiv 8×11 1 fotografija Poklon; na poleđini „Weg nach Crkvice“
81. IASu, F. 180, III, 81 Kafana u Risnu 1917. godine Pozitiv 8×11 1 fotografija Poklon; Na poleđini Risanoi „kávéház” Crkvice 1917. maj i potpis
82. IASu, F. 180, III, 82 Ispred kasarne – Čučeci muslimansko pleme Pozitiv 8×11 1 fotografija Poklon; Crkvice 1917. 2. maj
83. IASu, F. 180, III, 83 Katun Lisac 1916. godine – Dvršnik Pozitiv 8×11 1 fotografija Poklon; Lisac  koutine Dvršnik
84. IASu, F. 180, III, 84 Crkvice Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon
85. IASu, F. 180, III, 85 Crkvice 1917. godina Pozitiv 8×12 1 fotografija Poklon; Na poleđini x Lovćen xx Goli vrh. Sušin dolac a tengerfele
86. IASu, F. 180, III, 86 Put za Jovičinu vodu Pozitiv 8×12 1 fotografija Poklon; Weg nach Jovičina voda
87. IASu, F. 180, III, 87 Risan 1917. godina Pozitiv 8×12 1 fotografija Poklon; Risan Crkvice 1917. maj  i potpis
88. IASu, F. 180, III, 88 Orebić 1917.godina Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Orebić 1917. oktobar
89. IASu, F. 180, III, 89 U šumi Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; In wald (na poleđini)
90. IASu, F. 180, III, 90 Dvršnik 1916. godine Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; x lakárom, tiszti lakás, Cisterna Dvršnik 1916. juli 1. i potpis
91. IASu, F. 180, III, 91 Vrh Orjena 1917. godina Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; Ut az Orjen – re Crkvice 1917. maj 20. i potpis na poleđini
92. IASu, F. 180, III, 92 Dvršnik 1916. godina Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; Dvšnik 1916. juli 1. i potpis na poleđini
93. IASu, F. 180, III, 93 Put na Dvršnik Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Die woche von Dvršnik
94. IASu, F. 180, III, 94 Dvršnik Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
95. IASu, F. 180, III, 95 Pleme Čučeka na poslu Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Csuešek ebéd kozben 1916. juli 1. i potpis
96. IASu, F. 180, III, 96 Put na Dvršnik Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Weg auf Dvršnik

 

Redni broj Signatura Naziv vrsta komada Primedba
97. IASu, F. 180, III, 97 Pogled na Dvršnik 1916. godine Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Kilátás Dvršnikból 916. juli 1. i potpis na poleđini
98. IASu, F. 180, III, 98 „Pakao“ ispred Dvršnika 1916. godine Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; A pokol Dvršnik előtt 916. juli 1. na poleđini
99. IASu, F. 180, III, 99 Baraka na Dvršniku (1915–1917) Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon; Lakásom Dvršniken, palánkozott helyi 916 juli 1. i potpis
100. IASu, F. 180, III, 100 Dvršnik 1916. godina Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon; Dvršnik 916 juli 1. i potpis
101. IASu, F. 180, III, 101 Dvršnik – kuća Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon; Dvršnik 916. juli 1.
102. IASu, F. 180, III, 102 Oficirski dom i  cisterna, put za Dvršnik Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon; Offiziersmesse, Cysterna Dvršniken út Crkvice felé 916. juli 1. i potpis
103. IASu, F. 180, III, 103 Dvršnik – crkva 1916. godine Pozitiv 9×16 1 fotografija Poklon; Dvršnik 916. juli 1.
104. IASu, F. 180, III, 104 Put na Crkvice 1916. godine Pozitiv 9×16 1 fotografija Poklon; út Crkvice felé Dvršnik 916.juli 1. i potpis na poleđini
105. IASu, F. 180, III, 105 Jankov vrh – Dvršnik 1916. godine Pozitiv 9×16 1 fotografija Poklon; Jankov vrh, Dvršnik 916.juli 1. i potpis na poleđini
106. IASu, F. 180, III, 106 Odbrambeni punkt – Lisac, Dvršnik 1916. godine Pozitiv 9×16 1 fotografija Poklon; Dvršnik (stutzpunkt)
107. IASu, F. 180, III, 107 Selo – Piuzolo Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Piuzolo felé
108. IASu, F. 180, III, 108 Italija, mesto Piave di Kadove Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Pieve di Cadove
109. IASu, F. 180, III, 109 Deo ulice u Pinzolu 1917. godine Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon; Piuzoloi utcarészlet i potpis na poleđini
110. IASu, F. 180, III, 110 Deo luke u Rijeci 1917. godine Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon; Fiumei kikstőrészlet
111. IASu, F. 180, III, 111 Detalj iz Pinzola 1917. godine Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon; Pinzolai részleti
112. IASu, F. 180, III, 112 Detalj iz Pinzola 1917. godine Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon; Pinzolai részleti 1917. dec. 20 i potpis
113. IASu, F. 180, III, 113 Pinzolo – okolina Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon
114. IASu, F. 180, III, 114 Split 1917. godine Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon; Spalato 1917. okt. i pečat
115. IASu, F. 180, III, 115 Brenta (Madona di Kampiljo) Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon; Brenta Madonna i pečat na poleđini
116. IASu, F. 180, III, 116 Lorencago, mesto Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon
117. IASu, F. 180, III, 117 Piave di Kadove Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
118. IASu, F. 180, III, 118 Piave, mesto Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
119. IASu, F. 180, III, 119 Steniko (Stenico), mesto Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
120. IASu, F. 180, III, 120 Odmor vojske (1915–1917) Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
121. IASu, F. 180, III, 121 Vojska na ručku Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
122. IASu, F. 180, III, 122 ?      
123. IASu, F. 180, III, 123 Pinzolo 1917. godina Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
124. IASu, F. 180, III, 124 Zamak (1915–1917) Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
125. IASu, F. 180, III, 125 Detalj   (1915–1917) Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
126. IASu, F. 180, III, 126 Predeo ? (1915–1917) Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
127. IASu, F. 180, III, 127 Vojska na odmoru (1915–1917) Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
128. IASu, F. 180, III, 128 Madona di Kampiljo (Madonna di Campiglio Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
129. IASu, F. 180, III, 129 Dr Maćašovski Bela 1917. godina (dr Mattyasovszki Béla), lov Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
130. IASu, F. 180, III, 130 Detalj (1915–1917) Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
131. IASu, F. 180, III, 131 Steniko (Stenico), mesto Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
132. IASu, F. 180, III, 132 Bosanska familija – Jozići Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Vermőgende bosnische familie (Jozići – Bosnien)
133. IASu, F. 180, III, 133 Stari turčin Ibrica Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Die alte Tűrke Ibrica (Meharna – Bosnien)
134. IASu, F. 180, III, 134 Turska deca – Jozići Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon,; Tűrkische kinder (Jozići – Meharna)
135. IASu, F. 180, III, 135 Turci – muslimani (Kalinovik) Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Bosnishen (kalinovik – Bosnien) na poleđini
136. IASu, F. 180, III, 136 Svirač – Bosna Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Kúnshler aus Meharima in Bosnien na poleđini
137. IASu, F. 180, III, 137 Žene (lepotice) iz Kalinovika, Bosna Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Schőnen aus Kalinovik na poleđini
138. IASu, F. 180, III, 138 Rad u polju – Jozići Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Reiner der Gerste – Jozići
139. IASu, F. 180, III, 139 Bračni par iz Mehovine – Bosna Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Ehepaar aus Mehovina (Bosnia)
140. IASu, F. 180, III, 140 Dečak – Kalinovik Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Am herd (Kalinovik – Bosnien) na poleđini
141. IASu, F. 180, III, 141 Turčin (Kalinovik, Bosna) Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Tűrke (Kalinovik – Bosnien)
142. IASu, F. 180, III, 142 Turčin (Kalinovik) Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Kalinovik – Bosnien na poleđini
143. IASu, F. 180, III, 143 Turčin – Crkvice, 1917. godine Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Crkvice 1917. majus
144. IASu, F. 180, III, 144 Tolmeco (Tolmezzo) (1915–1917) Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
145. IASu, F. 180, III, 145 Vojnik (1915–1917) Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
146. IASu, F. 180, III, 146 Tione 1918. godina Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
147. IASu, F. 180, III, 147 Žena 1916.godina, Crkvice Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
148. IASu, F. 180, III, 148 Planinski vrh Pozitiv 6×6 1 fotografija Poklon
149. IASu, F. 180, III, 149 Bolničarka (1915–1917) Pozitiv 8×5 1 fotografija Poklon
150. IASu, F. 180, III, 150 Skijaši (1915–1918) Pozitiv 8×8 1 fotografija Poklon
151. IASu, F. 180, III, 151 Signalni reflektor 1916. godina Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Obl. Steinrehneider scheinwerfer 916. juli1, na poleđini
152. IASu, F. 180, III, 152 Mamula (1915–1917) Pozitiv 9×5 1 fotografija Poklon
153. IASu, F. 180, III, 153 Crkvice 1917. godina Pozitiv 12×4 1 fotografija Poklon; potpis na poleđini
154. IASu, F. 180, III, 154 Njeguši 1916. godina Pozitiv 4×5 1 fotografija Poklon
155. IASu, F. 180, III, 155 Njeguši 1916. godina Pozitiv 4×5 1 fotografija Poklon
156. IASu, F. 180, III, 156 Njeguši 1916. godina Pozitiv 4×5 1 fotografija Poklon
157. IASu, F. 180, III, 157 Njeguši 1916. godina Pozitiv 4×5 1 fotografija Poklon
158. IASu, F. 180, III, 158 Njeguši 1916. godina Pozitiv 4×5 1 fotografija Poklon
159. IASu, F. 180, III, 159 Brod ? (1915–1917) Pozitiv 9×5 1 fotografija Poklon
160. IASu, F. 180, III, 160 ? (1915–1917) Pozitiv 4×5 1 fotografija Poklon
161. IASu, F. 180, III, 161 ? (1915-1916) Pozitiv 4×6 1 fotografija Poklon
162. IASu, F. 180, III, 162 ? (1915–1917) Pozitiv 4×5 1 fotografija Poklon
163. IASu, F. 180, III, 163 ? (1915–1917) Pozitiv 4×5 1 fotografija Poklon
164. IASu, F. 180, III, 164 Risan 1917. godina Pozitiv 4×5 1 fotografija Poklon; Risanoi részlet, Crkvice 1917. május 17. i potpis na poleđini
165. IASu, F. 180, III, 165 Transport automobila (1915–1917) Pozitiv 4×5 1 fotografija Poklon; Automobil – szállitás („Baron Call“)
166. IASu, F. 180, III, 166 Žena (1915–1917) Pozitiv 4×5 1 fotografija Poklon
167. IASu, F. 180, III, 167 „Baron Call“ – brod (1915–1917) Pozitiv 1 fotografija Poklon; Baron Call 1917, oktobar
168. IASu, F. 180, III, 168 „Baron Call“ – brod 1917. godina Pozitiv 1 fotografija Poklon; „Baron Call“ okt. 1917 i potpis na poleđini
169. IASu, F. 180, III, 169 Jozići   Bosna (1915–1917) Pozitiv 1 fotografija Poklon; Heim – Jozići (Bosna) i potpis na poleđini
170. IASu, F. 180, III, 170 Tirol (1915–1917) Pozitiv 1 fotografija Poklon; Tirol, panone na poleđini
171. IASu, F. 180, III, 171 Automobil (1915–1917) Pozitiv 1 fotografija Poklon
172. IASu, F. 180, III, 172 „Baron Call“ – brod Pozitiv 1 fotografija Poklon; „Baron Call“ 1917. okt. i potpis na poleđini
173. IASu, F. 180, III, 173 Žene (1915–1917) Pozitiv 1 fotografija Poklon; Schőnen aus Ruty (Bosnien)
174. IASu, F. 180, III, 174 Kornjača snimljena u Indiji 1917. godine Pozitiv 1 fotografija Poklon; ÓrIASui indiai teknősbéke na poleđini
175. IASu, F. 180, III, 175 Lov u Indiji 1917. godina Pozitiv 1 fotografija Poklon; Indiai „fogat“ 1917. okt.
176. IASu, F. 180, III, 176 Dečak snimljen u Indiji 1917. godine Pozitiv 1 fotografija Poklon; A kis europai Indiában
177. IASu, F. 180, III, 177 Dr Bela Maćašovski – portret (1915–1917) Pozitiv 1 fotografija Poklon
178. IASu, F. 180, III, 178 Brod kod Mamule (1915–1917) Pozitiv 1 fotografija Poklon
179. IASu, F. 180, III, 179 Dr Bela Maćašovski – pismo ćerki (1915–1917) Pozitiv 1 fotografija Poklon; Dopisnica u Bačku tekst, na poleđini
180. IASu, F. 180, III, 180 Tivoli – front (1915–1917) Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
181. IASu, F. 180, III, 181 Tivoli – front 1917. godine Pozitiv 1 fotografija Poklon; Merre van a hazánk? Emlékül szepitől, na poleđini
182. IASu, F. 180, III, 182 Dolina Sugano – (put koji vodi do stana), 1917. godina Pozitiv 1 fotografija Poklon; Lakásomhaz vegelö út, láttérben Szugano völgy, emlékül szepitól 1917. apr. 23
183. IASu, F. 180, III, 183 Kabina na „Baron Call“ – 1917. godine Pozitiv 1 fotografija Poklon; Kabinom a Baron Call – om, 1917. okt 1 – nov 1.
184. IASu, F. 180, III, 184 Vojnici na snegu (1915–1917) Pozitiv 1 fotografija Poklon
185. IASu, F. 180, III, 185 Bukovica 1918. godina Pozitiv 1 fotografija Poklon
186. IASu, F. 180, III, 185 Piuzolo 1917 .godine Pozitiv 1 fotografija Poklon
187. IASu, F. 180, III, 187 Njeguši 1917. godine (stacionar) Pozitiv 1 fotografija Poklon
188. IASu, F. 180, III, 188 Mamula 1916. godine Pozitiv 1 fotografija Poklon; Mamula Punto d Arta, na poleđini
189. IASu, F. 180, III, 189 Piuzolo 1918.godina – Crkvica na groblju Pozitiv 1 fotografija Poklon; Piuzolo 1918. godina, na poleđini
190. IASu, F. 180, III, 190 Crkvice 1917. maj Pozitiv 1 fotografija Poklon; Oberartz Dr. Zatelli Tullio Ltn. Bosch  Julius, Ltn. Bolgar Med. Accuns, na poleđini
191. IASu, F. 180, III, 191 Ratni brod Sv. Đorđe, snimano 1917. 1. maja Pozitiv 1 fotografija Poklon

 

 

 

Redni broj Signatura Naziv vrsta komada Primedba
192. IASu, F. 180, III, 192 Put na Dvršnik 1916. godine Pozitiv 1 fotografija Poklon
193. IASu, F. 180, III, 193 Piuzolo 1917. godine (2 maj) Pozitiv 1 fotografija Poklon
194. IASu, F. 180, III, 194 Lov u Indiji Pozitiv 1 fotografija Poklon
195. IASu, F. 180, III, 195 Dvršnik 1916. godina Pozitiv 1 fotografija Poklon
196. IASu, F. 180, III, 196 Pejzaž ? Pozitiv 1 fotografija Poklon
197. IASu, F. 180, III, 197 Žena za razbojem u Krivošijama Pozitiv 1 fotografija Poklon
198. IASu, F. 180, III, 198 Pobrđe 1916. godina 23. april (grobnica na Lovćenu) Pozitiv 1 fotografija Poklon
199. IASu, F. 180, III, 199 Madona di Kampiljo 1918. godina februar Pozitiv 1 fotografija Poklon
200. IASu, F. 180, III, 200 Crkvice 1917. godina februar (izvidnica) Pozitiv 1 fotografija Poklon
           
    I KNJIGA – ALBUM      
           
201. IASu, F. 180, III, 201 Pinzolo 1917. godine (pejzaž) Pozitiv 8×11 1 fotografija Poklon
202. IASu, F. 180, III, 202 Njeguši 1917. godine avgust – odmor vojnika Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; na poleđini je potpis dr Maćašovskog
203. IASu, F. 180, III, 203 Mamula i  poluostrvo Prevlaka („Punta d ostro“) 29. januar 1916. godine Pozitiv 15×10 1 fotografija Poklon; na poleđini potpis
204. IASu, F. 180, III, 204 Groblje u Pinzolu, februar 1918. godine Pozitiv 11,5×9 1 fotografija Poklon; na poleđini potpis
205. IASu, F. 180, III, 205 Crkvice maj 1917. godine, na slici su: glavni lekar Dr Tulio Zateli, poručnik Rehnojpf, Boš Julije, poručnik Šponar, Dr Bolgar med. Pozitiv 8,5x 11,5 1 fotografija Poklon; na poleđini: Oberartz Dr Zatelli Tullio, Ltn. Rehnojpf Bosch Julius, Ltn.Šponar Dr Bolgar Med., Crkvice 1917. május i potpis
206. IASu, F. 180, III, 206 Brod „Sveti Đorđe“, Crkvice 1. maj 1917. godine Pozitiv 11,5×8,5 1 fotografija Poklon; St.georg, Crkvice 1917. máj 1 i potpis
207. IASu, F. 180, III, 207 Put na vrh Dvršnik 1916. godina Pozitiv 11,5 x 8,5 1 fotografija Poklon; na poleđini tekst
208. IASu, F. 180, III, 208 Crkvice 2.maj 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; potpis na poleđini
209. IASu, F. 180, III, 209 Lov u Indiji ? Pozitiv 15,5×11,5 1 fotografija Poklon; potpis na poleđini
210. IASu, F. 180, III, 210 Dvršnik 1916. godine Pozitiv 11,5×8,5 1 fotografija Poklon; na poleđini je pečat dr Maćašovskog
211. IASu, F. 180, III, 211 Planinski pejzaž Pozitiv 11×8,5 1 fotografija Poklon
212. IASu, F. 180, III, 212 Madona di Campiljo, 16. februar 1918. godine Pozitiv12x9 1 fotografija Poklon; Madonna di Campiglio 1918. febr 16. i pečat na poleđini
 

 

213.

IASu, F. 180, III, 213 Menza u bolnici, Crkvice maj 17. 1917. godine Pozitiv11x8,5 1 fotografija Poklon; Tekst, Crkvice majus 17 i potpis na poleđini
214. IASu, F. 180, III, 214 Nalježić 1917. godina, vojnici Pozitiv14x9 1 fotografija Poklon
215.

 

IASu, F. 180, III, 215 Pinzolo 1917. godina, panorama grada Pozitiv 9×13,5 1 fotografija Poklon
216. IASu, F. 180, III, 216 Njeguši 1917. godina, zgrada komande Pozitiv 11×8 1 fotografija Poklon; na poleđini tekst sa potpisom i pečatom dr Maćašovskog
217. IASu, F. 180, III, 217 Crkvice 15. septembar 1916. godine, oporavak vojnika Pozitiv 11,8×9 1 fotografija Poklon; na poleđini Betegszállitás Crkvicén 1916. szept. 15
218. IASu, F. 180, III, 218 Njeguši 1917. godine, Dr Bela Maćašovski na odmoru sa drugovima Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
219. IASu, F. 180, III, 219 Crkvice 1915/16. godina, skijanje Pozitiv 13,5×8,5 1 fotografija Poklon; i pečat na poleđini
220. IASu, F. 180, III, 220 Kapetan Šafer (Schaffer) u Nalježićima 1916. godine Pozitiv 9x 13,8 1 fotografija Poklon
221. IASu, F. 180, III, 221 Dr Bela Maćašovski, u Budimpešti 1914. godine Pozitiv 8×6 1 fotografija Poklon
222. IASu, F. 180, III, 222 Žičara Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; pečat na poleđini
223. IASu, F. 180, III, 223 Stari Bar, oktobar 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Tekst i pečat na poleđini
224. IASu, F. 180, III, 224 Crkvice 1916. godina Pozitiv 11×7,5 1 fotografija Poklon; Pečat dr Bele Maćašovskog
225. IASu, F. 180, III, 225 Lisac (Crkvice maj 1917) Pozitiv 11,5×8,5 1 fotografija Poklon; potpis na poleđini
226. IASu, F. 180, III, 226 Izgradnja zgrade, Dvršnik 1. juli 1916. godine Pozitiv 13,7×9,7 1 fotografija Poklon; Tekst i potpis na poleđini
227. IASu, F. 180, III, 227 Dvršnik 1. juli 1916. godine Pozitiv 14×9 1 fotografija Poklon; Potpis na poleđini
228. IASu, F. 180, III, 228 Vojni logor Pozitiv 15×10 1 fotografija Poklon
229. IASu, F. 180, III, 229 Porto re (Porto ré) – tvrđava pored Rijeke (Fiume) oktobar 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Porto ré (Fiume mellet) 1917. oktobar i pečat na poleđini
230. IASu, F. 180, III, 230 Kuća – „Vila Nikita“ – u Harakovićima, Njeguši 1917. godine krajem septembra Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst i potpis dr Maćašovskog na poleđini
231. IASu, F. 180, III, 231 Vrhovi planine Kare (Care) 3564 metra Pozitiv 11,3×8 1 fotografija Poklon; Pečat na poleđini
232. IASu, F. 180, III, 232 Drač (Durazzo) oktobar 1917. godina, pogled sa mora Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst i pečat na poleđini
233. IASu, F. 180, III, 233 Kuća u kojoj je stanovao dr Bela Maćašovski na Dvršniku, Crkvice 2. maj 1917. godine Pozitiv 12×8,5 1 fotografija Poklon; Tekst i potpis na poleđini
234. IASu, F. 180, III, 234 Pinzolo (krajolik), 20. decembar 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst i potpis na poleđini
235. IASu, F. 180, III, 235 Zara, oktobar 1917. godine, pogled sa mora Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst na poleđini
236. IASu, F. 180, III, 236 Crkvice, maj 1917. godine, mesto „Friedl Hűtte“ – pejzaž Pozitiv 11×8,5 1 fotografija Poklon; tekst na poleđini
237. IASu, F. 180, III, 237 Crkvice 1915/16. godina, skijanje Pozitiv 11,5×8,5 1 fotografija Poklon
238. IASu, F. 180, III, 238 Skijaška staza na Jankovom vrhu, 2. mart 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst na poleđini sa potpisom
239. IASu, F. 180, III, 239 Madona di Kampiljo (Madonna di Campiglio) 1917. godine,  vojnici na skijama Pozitiv 11,5×9 1 fotografija Poklon; pečat
240. IASu, F. 180, III, 240 Dvršnik 1916. godine (tunel) Pozitiv 11×8 1 fotografija Poklon
241. IASu, F. 180, III, 241 Lekar Bela Maćašovski u Njegušima 1916. godine Pozitiv 13,5×8,7 1 fotografija Poklon
242. IASu, F. 180, III, 242 Madona di Kampiljo (Madonna di Campiglio), 1917. godine, u kolima Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
243. IASu, F. 180, III, 243 Pinzolo 1917. godina Pozitiv 7,2×10,8 1 fotografija Poklon
244. IASu, F. 180, III, 244 Hercegnovi 1915/16. godina Pozitiv 12×8,7 1 fotografija Poklon
245. IASu, F. 180, III, 245 Pogled sa Dvršnika 1. juli 1916. godina Pozitiv 9,7×7,3 1 fotografija Poklon; Kilátás Dvrsnikrö l 916. juli 1 i potpis na poleđini
246. IASu, F. 180, III, 246 Mlin u Pinzolu, 20. decembar 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
247. IASu, F. 180, III, 247 Pinzolo 1917. godina, ispred Karinole (Carinola) Pozitiv 8,7×13,6 1 fotografija Poklon; pečat
248. IASu, F. 180, III, 248 Dr Fekete Laci, Crkvice 10. juni 1916. godine Pozitiv 3,5×11,5 1 fotografija Poklon; tekst na poleđini
249. IASu, F. 180, III, 249 Lov u Indiji oktobar 1917. godine Pozitiv, 5,6×8,5 1 fotografija Poklon;tekst na poleđini
250. IASu, F. 180, III, 250  Manastir Savina 1. juli 1916. godine Pozitiv 9,7×7,5 1 fotografija Poklon; tekst i potpis na poleđini

 

251. IASu, F. 180, III, 251 Ski – skokovi u Madona di Kampilju (Madonna di Campiglio), januar 1918. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst i potpis na poleđini
252. IASu, F. 180, III, 252 Madona di Kampiljo – Brenta (Madonna di Campiglio), pejzaž 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst i potpis na poleđini
253. IASu, F. 180, III, 253 Madona di Kampiljo (Madonna di Campiglio), 16. februar 1918. godina Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst i potpis na poleđini
254. IASu, F. 180, III, 254  Lekar sa prijateljima vojnicima na koti pod imenom Punta de Arka (Punta de Arca) Pozitiv 13,5×9 1 fotografija Poklon
255. IASu, F. 180, III, 255 Split, oktobar 1917. godine (Spalato) Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
256. IASu, F. 180, III, 256 Perast, oktobra 1917. godine (Perasto) Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom na poleđini
257. IASu, F. 180, III, 257 Orebić, oktobar 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom na poleđini
258. IASu, F. 180, III, 258 Pejzaž iz Indije (kola sa kravama) Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
259. IASu, F. 180, III, 259 Rijeka (Fiume), oktobra 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
260. IASu, F. 180, III, 260 Crna Gora – Nanove, pejzaž Pozitiv 11×8,5 1 fotografija Poklon
261. IASu, F. 180, III, 261 Skijanje u Madona di Kampilju (Madonna di Campiglio), januar 1918. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
262. IASu, F. 180, III, 262 Crkvice, maj 1917. godine Pozitiv 11×8 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
263. IASu, F. 180, III, 263 Žičara Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
264. IASu, F. 180, III, 264 Njeguši, juni 1917. godina Pozitiv 11×8 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom na poleđini
265. IASu, F. 180, III, 265 „Stari Jovan“ – crnogorac Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; na poleđini: Der alte Jovan
266. IASu, F. 180, III, 266 Crkvice, 1916. godina (vojnici) Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
267. IASu, F. 180, III, 267 San Antonio – glečer (planinski vrh) Pozitiv 11×8,5 1 fotografija Poklon
268. IASu, F. 180, III, 268 Šuma u Indiji Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; na poleđini potpis i tekst: Erdörészlet Indiából
269. IASu, F. 180, III, 269 Njeguši 1916. godine Pozitiv 11,5×8,5 1 fotografija Poklon
270. IASu, F. 180, III, 270 Vojnici na pauzi u Njegušima 1916. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
271. IASu, F. 180, III, 271 Zaseok Blagojević – Dvršnik, 1. juli 1916. godina Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst i potpis na poleđini
272. IASu, F. 180, III, 272 Žena iz Krivošija – žena na pojilu Pozitiv 11×8,5 1 fotografija Poklon
273. IASu, F. 180, III, 273 Pejzaž Pozitiv 11,5×8 1 fotografija Poklon
274. IASu, F. 180, III, 274 Na brodu „Baron Kol“ (Baron Call), oktobra 1917. godine Pozitiv 11,5×9 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom na poleđini
275. IASu, F. 180, III, 275 Leopold Leflerer na brodu (Leopold Löfflerér) Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
276. IASu, F. 180, III, 276 Kotor (Cattaro), oktobra 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst i potpis na poleđini
277. IASu, F. 180, III, 277 Perast (Persto), maja 1917. godine Pozitiv 11×8,3 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
278. IASu, F. 180, III, 278 Njeguši – državni put (Herakovići), juni 1917. godine Pozitiv 11×8,4 1 fotografija Poklon, tekst sa potpisom i pečatom
279. IASu, F. 180, III, 279 Sedište komande (Stationskommando) u Njegušima, juna 1917. godine Pozitiv 11,3×8,2 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
280. IASu, F. 180, III, 280 Glavna bolnica u Njegušima juna 1917. godine Pozitiv 11×8,3 1 fotografija Poklon; tekst, potpis sa pečatom
281. IASu, F. 180, III, 281 30. septembar 1917. godine u Njegušima Pozitiv 11,8×8,7 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
282. IASu, F. 180, III, 282 Bolnički brod „Baron Kol“ (Baron Call) i „Virm Brand“ (Wurm Brandt) u Kotoru, oktobra 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst Seespitalshcifft „Baron Call“ ésWurmbrand – Cattoroban 1917, okt. i pečat na poleđini
283. IASu, F. 180, III, 283 Pinzolo, januar 1918. godine Pozitiv 11,7×9 1 fotografija Poklon; Tekst, potpis i pečat
284. IASu, F. 180, III, 284 Njeguši 1917. godine, crkvica Pozitiv 11×8 1 fotografija Poklon; tekst, potpis i pečat na poleđini
285. IASu, F. 180, III, 285 Herceg Novi – luka, 1915. godine Pozitiv 10,5×8,3 1 fotografija Poklon
286. IASu, F. 180, III, 286 Crnogorke iz Njeguša, juna 1917. godine Pozitiv 11×8,2 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
287. IASu, F. 180, III, 287 Zgrada vodovoda u Njegušima juna 1917. godine Pozitiv 12×9,2 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom i pečatom
288. IASu, F. 180, III, 288 Njeguši, 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; pečat na poleđini
289. IASu, F. 180, III, 289 Zimski prizor, maja 1917. godine, Crkvice Pozitiv 12,3×9,2 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
290. IASu, F. 180, III, 290 Austrougarski vojnici sa domaćim stanovništvom u Crkvicama 9. marta 1917. godine Pozitiv 12,8×10 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom na poleđini
291. IASu, F. 180, III, 291 Stanovnici Dvršnika sa tek rođenim kozama, 1 jula 1916. godine Pozitiv 10,5×8,5 1 fotografija Poklon; Tekst i potpis na poleđini
292. IASu, F. 180, III, 292 Njeguši 1916. godine Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; pečat na poleđini
293. IASu, F. 180, III, 293 Medicinske sestre Hedviga i Helena na groblju u Pinzolu februara 1918. godine Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; Schwester Hedwiga és Helene a pinzolai temetö kertjében – 1918. febr. i potpis
294. IASu, F. 180, III, 294 Indijac Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; tekst i potpis
295. IASu, F. 180, III, 295 Vojnik kod topa (stražarsko mesto) na Dvršniku Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
296. IASu, F. 180, III, 296 Stari Bar, oktobar 1917. godina Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; tekst i pečat na poleđini
297. IASu, F. 180, III, 297 Na dočeku Nove godine 1917/18. godine u Pinzolu 1. januara 1918. godine Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom i pečatom
298. IASu, F. 180, III, 298 Transport bolesnika (brodovima), Drač – Duraco (Durazzo), oktobar 1917. godine Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom i pečatom
299. IASu, F. 180, III, 299 Nemačka podmornica kod na koti (punta de Arzal), levo se vidi malo ostrvo Svete Gospe (sa malom kapelom), 16. decembra 1915. godine Pozitiv 14,7×10 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom

 

300. IASu, F. 180, III, 300 Njeguši 1916. godine Pozitiv 12×9,4 1 fotografija Poklon
301. IASu, F. 180, III, 301 Na vrhu Dvršnika Pozitiv 11,3×8,5 1 fotografija Poklon; pečat
302. IASu, F. 180, III, 302 Hotel u Njegušima (tu je stanovao dr Bela Maćašovski), juna 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst i pečat
303. IASu, F. 180, III, 303 Pinzolo 1918. godine (planinski pejzaž) Pozitiv 10×13 1 fotografija Poklon; pečat
304. IASu, F. 180, III, 304 Misa na otvorenom maj 1917. godine, Crkvice, misu je služio Kerteš Kalman (Kertész Kálmán) iz Vestprema Pozitiv 12,3×9,4 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
305. IASu, F. 180, III, 305 Na Dvršniku 1916. godine Pozitiv 11,5x 8,5 1 fotografija Poklon
306. IASu, F. 180, III, 306 Kapela u Crkvicama, maj 1917. godine Pozitiv 12,3x 9,2 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
307. IASu, F. 180, III, 307 Hotel u Njegušima, juni 1917. godine (tu je stanovao dr Bela Maćašovski) Pozitiv 12×10 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom i pečatom
308. IASu, F. 180, III, 308 Društvo na snegu u Crkvicama, 20. januara 1917. godine Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
309. IASu, F. 180, III, 309 U Njegušima 1917. godine Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; pečat na poleđini
310. IASu, F. 180, III, 310 Zabava na snegu 3. januara 1917. godine u Crkvicama Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; tekst i potpis
311. IASu, F. 180, III, 311 Oficiri na proslavi u crkvicama 1916. godine Pozitiv 17,8×10 1 fotografija Poklon
312. IASu, F. 180, III, 312 Crkvice kao mesto sedišta vojske sa označenim najvažnijim strateškim tačkama maja 1917. godine Pozitiv 12×9,5 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom na poleđini
313. IASu, F. 180, III, 313 Brod u Draču (Durazzo) oktobra 1917. godine Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; tekst i pečat na poleđini
314. IASu, F. 180, III, 314 Pogled sa bolničkog broda „Baron Kol“ (Baron Cole) u Draču (Durazzo), oktobra 1917. godine Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; tekst i pečat na poleđini
315. IASu, F. 180, III, 315 Albanci u Draču (Durazzo) oktobra 1917. godine Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; tekst, potpis i pečat
316. IASu, F. 180, III, 316 Čerovopolje, Dvršnik 1. juli 1916. godine Pozitiv 11×8,5 1 fotografija Poklon; tekst i potpis
317. IASu, F. 180, III, 317 Pinzolo 1918. godine Pozitiv 9,5×13 1 fotografija Poklon; pečat
318. IASu, F. 180, III, 318 Skijanje na Orjenu, 20. februar 1917. godine, Crkvice Pozitiv 12,5×9,5 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
319. IASu, F. 180, III, 319 Skijanje na vrhu – Kabao, 3. februar 1917. godine Pozitiv 10×13 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
320. IASu, F. 180, III, 320 Skijanje na jednom od planinskih vrhova Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon
321. IASu, F. 180, III, 321 Crkvice sa kasarnom 17. maja 1917. godine Pozitiv 12×8,5 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
322. IASu, F. 180, III, 322 Crkvice, maj 1917. godine Pozitiv 12,5×9 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
323. IASu, F. 180, III, 323 Drač (Durazzo) oktobar 1917. godine Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom i pečatom
324. IASu, F. 180, III, 324 Perast, oktobar 1917. godine Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; tekst i potpis
325. IASu, F. 180, III, 325 Dvršnik 1. juli 1916. godine Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; tekst i potpis
326. IASu, F. 180, III, 326 Madona di Kampiljo 1918. godine, na skijanju Pozitiv 9,7×14,5 1 fotografija Poklon
327. IASu, F. 180, III, 327 Njeguši 1917. godine, Herakovići Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
328. IASu, F. 180, III, 328 Crkvice, 2. maj 1917. godine (Lovćen) Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
329. IASu, F. 180, III, 329 Dvršnik 1916. godine Pozitiv 12,3×9,4 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
330. IASu, F. 180, III, 330 Žena iz Krivošija Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
331. IASu, F. 180, III, 331 Njeguši, juni 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; potpis i pečat
332. IASu, F. 180, III, 332 Dvršnik 1916. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
333. IASu, F. 180, III, 333 Dragalj – jezero Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
334. IASu, F. 180, III, 334 Žena iz Krivošija sa preslicom, 1917. godine Pozitiv 9,2×12 1 fotografija Poklon
335. IASu, F. 180, III, 335 Ulica sa guskama (ravničarski predeo ?) Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
336. IASu, F. 180, III, 336 Vojničko groblje – Crkvice, maj 1917. godine Pozitiv 12,3×9,5 1 fotografija Poklon; tekst i potpis
337. IASu, F. 180, III, 337 Sahrana – Kalinović Bosna Pozitiv 12,5×9 1 fotografija Poklon; tekst
338. IASu, F. 180, III, 338 Njeguši, 1917. godine Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; pečat
339. IASu, F. 180, III, 339 Zima 1917. godine – pejzaž Pozitiv 12×9,3 1 fotografija Poklon
340. IASu, F. 180, III, 340 Njeguši, juli 1917. godine Pozitiv 9,4×12,2 1 fotografija Poklon; tekst, potpis i pečat
341. IASu, F. 180, III, 341 Madona di Kampiljo, 1918. godine Pozitiv 1 fotografija Poklon; pečat
342. IASu, F. 180, III, 342 Stari Bar, oktobra 1917. godine Pozitiv 10×13 1 fotografija Poklon; Tekst sa pečatom
343. IASu, F. 180, III, 343 Planinski vrh Pozitiv 12,5×9,8 1 fotografija Poklon
344. IASu, F. 180, III, 344 Njeguši, juni 1917. godine Pozitiv 12×9,3 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom i pečatom
345. IASu, F. 180, III, 345 Crkvice, maj 1917. godine Pozitiv 12×9,3 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
346. IASu, F. 180, III, 346 Herceg Novi – deo tvrđave, posledice zemljotresa, oktobar 1917. godine Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom i pečatom
347. IASu, F. 180, III, 347 Bolnica u Crkvicama maja 1917. godine Pozitiv 12×9,4 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
348. IASu, F. 180, III, 348 Albanska deca u Draču (Durazzo), oktobra 1917. godine Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom i pečatom
349. IASu, F. 180, III, 349 Rozov – do (pejzaž) Pozitiv 12×9,3 1 fotografija Poklon
350. IASu, F. 180, III, 350 Rozov – do (pejzaž) Pozitiv 12×9,4 1 fotografija Poklon
351. IASu, F. 180, III, 351 Njeguši, 1917. godine Pozitiv 9,2×12,2 1 fotografija Poklon; pečat
352. IASu, F. 180, III, 352 Na vrhovima planina Pozitiv 12,3×9,3 1 fotografija Poklon
353. IASu, F. 180, III, 353 Zima 1917. godine Pozitiv 12×9,5 1 fotografija Poklon
354. IASu, F. 180, III, 354 Stari Bar 1917. godine Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon
355. IASu, F. 180, III, 355 Žičara u Njegušima, juna 1917. godine Pozitiv 12×9,4 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom i pečatom
356. IASu, F. 180, III, 356 Tvrđava u Herceg Novom Pozitiv 10,6×8,5 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
357. IASu, F. 180, III, 357 Dvršnik 1. jula 1916. godine Pozitiv 13×9,8 1 fotografija Poklon
358. IASu, F. 180, III, 358 Sneg na Orjenu (Crkvice), maja 1917. godine Pozitiv 8,5×12 1 fotografija Poklon; tekst i potpis
359. IASu, F. 180, III, 359 Stanovnici Njeguša jula 1917. godine Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
360. IASu, F. 180, III, 360 Jovičina voda – zimski pejzaž 1917. godine Pozitiv 12×9,3 1 fotografija Poklon
361. IASu, F. 180, III, 361 Pinzolo 1918. godine Pozitiv 9,3×12 1 fotografija Poklon; pečat
362. IASu, F. 180, III, 362 Pinzolo – zimski pejzaž  1918. godine Pozitiv 10×13 1 fotografija Poklon; pečat
363. IASu, F. 180, III, 363 Crkvice – planinski vrhovi 1916. godine Pozitiv 12,3×9,7 1 fotografija Poklon
364. IASu, F. 180, III, 364 Oficirsko kupatilo u Njegušima, juli 1917. godine Pozitiv 12,3×9,2 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
365. IASu, F. 180, III, 365 Mlin u Pinzolu 20. decembar 1917. godine Pozitiv 10×13 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
366. IASu, F. 180, III, 366 Zimski pejzaž u Italiji (Val Genova) Pozitiv 13×9,8 1 fotografija Poklon; pečat
367. IASu, F. 180, III, 367 Pinzolo – januar 1918. godine ( sestra Helena) Pozitiv 10×13 1 fotografija Poklon; pečat
368. IASu, F. 180, III, 368 Dvršnik 1917. godine (zgrada) Pozitiv 12,8×9,8 1 fotografija Poklon
369. IASu, F. 180, III, 369 Njeguši 1916. godina (barake) Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; pečat
370. IASu, F. 180, III, 370 Planinski pejzaž Pozitiv 12,5×9,5 1 fotografija Poklon; pečat

 

371. IASu, F. 180, III, 371 Pinzolo 1918. godina Pozitiv 10×13 1 fotografija Poklon; pečat
372. IASu, F. 180, III, 372 Crkvice, vojska na žičari 1916. godine Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; pečat
373. IASu, F. 180, III, 373 Karizolo (Pinzolo) 1918. godine Pozitiv 10×13 1 fotografija Poklon; pečat
374. IASu, F. 180, III, 374 Pejzaž, 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
375. IASu, F. 180, III, 375 Dr Molnar (Molnár) – lekar, Njeguši 1917. godine Pozitiv 9,4×12,3 1 fotografija Poklon; pečat i tekst
376. IASu, F. 180, III, 376 Planinsko selo Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; pečat
377. IASu, F. 180, III, 377 Mlin u Madona di Kampiljo, 1918. godina (Madonna di Campiglio) Pozitiv 9,5×12,5 1 fotografija Poklon
378. IASu, F. 180, III, 378 Četiri sestre (crnogorke) u Njegušima juna 1917. godine Pozitiv 12,3×9,2 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
379. IASu, F. 180, III, 379 Trenutak odmora, 25.juli 1917. godine Pozitiv 9,6×12,8 1 fotografija Potpis
380. IASu, F. 180, III, 380 Dr Ebanberg Mor (Dr Eebamberg More), lekar 12. jula 1917. godine Pozitiv 9,7×13 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
381. IASu, F. 180, III, 381 Vojnik u osmatranju Pozitiv 9,8×14,5 1 fotografija Poklon; pečat
382. IASu, F. 180, III, 382 Italijanski zarobljenici u Njegušima, juna 1917. godine Pozitiv 12,3×9,2 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
383. IASu, F. 180, III, 383 Vojska u trenucima odmora Pozitiv 17,5×12,8 1 fotografija Poklon
384. IASu, F. 180, III, 384 Dr Bolgar Imre (Dr Bolgár Imre) sa prijateljima, maj 1917. godine – Crkvice Pozitiv 9,3×12,3 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
385. IASu, F. 180, III, 385 Đenovići, oktobra 1917. godine (ratni brod) Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; tekst i pečat
386. IASu, F. 180, III, 386 Italijanski zarobljenici u Crkvicama maja 1917. godine Pozitiv 9,4×12,3 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
387. IASu, F. 180, III, 387 Pejzaž sa Dvršnika 1917. godine Pozitiv 12×9,3 1 fotografija Poklon
388. IASu, F. 180, III, 388 Mlin u Pinzolu,  20. decembar 1917. godine Pozitiv 10×13 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom

 

389. IASu, F. 180, III, 389 Škola skijanja u Madona di Kampilju, januara 1918. godine Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom i pečatom
390. IASu, F. 180, III, 390 Ski skokovi u Madona di Kampilju (Madonna di Campiglio), februar 1918. godine Pozitiv 9,3×12,4 1 fotografija Poklon; pečat
391. IASu, F. 180, III, 391 Zimski pejzaž sa barakom u kojoj je stanovao dr Bela Maćašovski, 15. septembar 1916. godine, Crkvice Pozitiv 13×9,8 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
392. IASu, F. 180, III, 392 Pinzolo 1918. godine (zalazak sunca) Pozitiv 10×13 1 fotografija Poklon; pečat
393. IASu, F. 180, III, 393 Dubrovnik (Raguza) Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; tekst sa pečatom
394. IASu, F. 180, III, 394 Vojnički logor Pozitiv 14,8×11 1 fotografija Poklon
395. IASu, F. 180, III, 395 Ograda oko vojničkog logora (žica) Pozitiv 11,3×9,3 1 fotografija Poklon; pečat
396. IASu, F. 180, III, 396 Put ka vrhu na Dvršnik 1. juli 1916. godine Pozitiv 14×9 1 fotografija Poklon; tekst i potpis
397. IASu, F. 180, III, 397 Dragalj – Crkvice, 2. maj 1917. godina Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
398. IASu, F. 180, III, 398 Gradić – pejzaž Karizolo (Carizola)? Pozitiv 8,8×13,6 1 fotografija Poklon
399. IASu, F. 180, III, 399 Karizolo (Carizolo) ? 1918. godina Pozitiv 9×13,6 1 fotografija Poklon
400. IASu, F. 180, III, 400 Madona di Kampiljo (Madonna di Campiglio), januar 1918. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom i pečatom
401. IASu, F. 180, III, 401 Operacija Pozitiv 11,5×8 1 fotografija Poklon
402. IASu, F. 180, III, 402 Zimski pejzaž februar 1918. godina Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom i pečatom
403. IASu, F. 180, III, 403 Stari Bar, oktobar 1917. godine Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; tekst sa pečatom
404. IASu, F. 180, III, 404 Skijanje na Orjenu – Crkvice, 20. februar 1917. godine Pozitiv 11,5×8,7 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
405. IASu, F. 180, III, 405 Bolnica u Njegušima juna 1917. godine Pozitiv 8,3 x11,4 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
406. IASu, F. 180, III, 406 Ploče (gradić na Jadranu) Pozitiv 11×8,3 1 fotografija Poklon
407. IASu, F. 180, III, 407 Njeguši,  juni 1917. godine Pozitiv 8,2×11,3 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom i pečatom
408. IASu, F. 180, III, 408 Promet teretnih kamiona u Njegušima juna 1917. godine Pozitiv 11,2×8 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
409. IASu, F. 180, III, 409 Papirni balon (papierballon) 1. juli 1916. godine, na Dvršniku Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
410. IASu, F. 180, III, 410 Pregled konja u Njegušima juna 1917. godine Pozitiv 11,2×8,4 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
411. IASu, F. 180, III, 411 Dr Šafer (Schaffer) u Nalježićima 1917. godine Pozitiv 9×13,8 1 fotografija Poklon
412. IASu, F. 180, III, 412 Crnogorski oficir sa dva Austro-ugarska oficira Pozitiv 9×7 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
413. IASu, F. 180, III, 413 Izgled kuće na Dvršniku 1. jula 1916. godine Pozitiv 9×7 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
414. IASu, F. 180, III, 414 Skijanje u Italiji Pozitiv 12×8,7 1 fotografija Poklon
415. IASu, F. 180, III, 415 Pinzolo februar 1918. godine – medicinske sestre Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst sa pečatom
           
    II KNJIGA – ALBUM      
           
416.

 

IASu, F. 180, III, 416 Dr Baumgarten lekar regimente (regimentsarzt) u igri šaha, Pinzolo 15. februar 1918. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisomi pečatom
417. IASu, F. 180, III, 417 Oficiri, u pozadini se vidi more Pozitiv 14×8,7 1 fotografija Poklon
418. IASu, F. 180, III, 418 Sneg na planini Pozitiv 9×11,8 1 fotografija Poklon
419. IASu, F. 180, III, 419 Krivošije – pejzaž, Dvršnik 1. juli 1916. godine Pozitiv 9,6×9,5 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
420. IASu, F. 180, III, 420 Pejzaž Pozitiv 13,8×8,7 1 fotografija Poklon
421. IASu, F. 180, III, 421 Madona di Kampiljo (Madonna di Campiglio) Pozitiv 11×9 1 fotografija Poklon; pečat
422. IASu, F. 180, III, 422 Planinsko mesto Pozitiv 13,6×8,7 1 fotografija Poklon
423. IASu, F. 180, III, 423 Put na Jankov vrh Pozitiv 11×8,2 1 fotografija Poklon
424. IASu, F. 180, III, 424 Dvršnik (rudnik), 1. juli 1916. godine Pozitiv 14×8,7 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
425. IASu, F. 180, III, 425 Rudnik na Dvršniku 1. jula 1916. godine Pozitiv 14×9 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
426. IASu, F. 180, III, 426 Pinzolo 1917. godine Pozitiv 9×13,8 1 fotografija Poklon
427. IASu, F. 180, III, 427 Mamula, 16. decembar 1915. godine Pozitiv 13,7×9 1 fotografija Poklon
428. IASu, F. 180, III, 428 Mamula 1916. godine, vidi se podmornica Pozitiv 14×8,7 1 fotografija Poklon
429. IASu, F. 180, III, 429 Brod kod Mamule 1916. godine Pozitiv 14×9 1 fotografija Poklon
430. IASu, F. 180, III, 430 Dvršnik, 1. juli 1916. godine. Kancelarije i stan na brdu Pozitiv 13,8×8,7 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
431. IASu, F. 180, III, 431 Dvršnik, 1. juli 1916. godine Pozitiv 14×8,8 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
432. IASu, F. 180, III, 432 Posada na brodu-bolnici „Baron Kol“ (Baron Call), 1916. godine Pozitiv 14×8,7 1 fotografija Poklon
433. IASu, F. 180, III, 433 Oficiri na liniji fronta pod nazivom – Punta d Arvan, 1916. godine Pozitiv 14×9 1 fotografija Poklon
434. IASu, F. 180, III, 434 Rudnik na Dvršniku 1. juli 1916. godine Pozitiv 14×8,7 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
435. IASu, F. 180, III, 435 Rudnik na Dvršniku 1. juli 1916. godine Pozitiv 13,8×9 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
436. IASu, F. 180, III, 436 Dva crnogorska oficira zarobljenika sa austrougarskim poručnikom Špringerom i potporučnikom Kateckim (Katecky) Pozitiv 13,5×8,7 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
437. IASu, F. 180, III, 437 Takmičenje u kuglanju – oficiri Pozitiv 12×8,8 1 fotografija Poklon
438. IASu, F. 180, III, 438 Skijaški izlet u Madona di Kampilju (Madonna di Campiglio) 1917. godine Pozitiv 13,4×9 1 fotografija Poklon; pečat
439. IASu, F. 180, III, 439 Lov u Indiji Pozitiv 14,1×8,8 1 fotografija Poklon
440. IASu, F. 180, III, 440 Zavirh (Zavirch), mart 1917. godine Razglednica 13,8×8,8 1 fotografija Poklon; tekst na razglednici
441. IASu, F. 180, III, 441 Crnogorske planine Pozitiv 13,8×9 1 fotografija Poklon
442. IASu, F. 180, III, 442 Vojska na Mamuli 1916. godine (oficiri i vojnici) Pozitiv 14,8×10 1 fotografija Poklon
443. IASu, F. 180, III, 443 Vojska na obali mora (oficiri i vojnici) – Punta d Arka, 1916. godine Pozitiv 14×8,7 1 fotografija Poklon
444. IASu, F. 180, III, 444 Mesto za odmor na borbenoj liniji Bol-di Rodan Pozitiv 13,2×9 1 fotografija Poklon
445. IASu, F. 180, III, 445 Crkvena misa za četu na borbenoj liniji Bol-di Rodan Pozitiv 13×9 1 fotografija Poklon
446. IASu, F. 180, III, 446 Linija fronta koja se nalazi na planinskom vrhu pod nazivom Bol- di-Žana Pozitiv 13×9 1 fotografija Poklon
447. IASu, F. 180, III, 447 Zima na Orjenu 5. januar 1917. godine Pozitiv 11,7×8,6 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
448. IASu, F. 180, III, 448 Pinzolo (Italija) 1917. godina Pozitiv 9×13,5 1 fotografija Poklon
449. IASu, F. 180, III, 449 Dr Bala Maćašovski (Béla Mattyasovszky) – glavni lekar, u Njegušima 1916. godine Pozitiv 8,8×13,8 1 fotografija Poklon; pečat
450. IASu, F. 180, III, 450 Linija fronta (položaj) pod nazivom Punta d Arvan, 1916. godine Pozitiv 14,8×10 1 fotografija Poklon
451. IASu, F. 180, III, 451 Dr Bela Maćašovski, svira violinu u Njegušima 1916. godine Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon
452. IASu, F. 180, III, 452 Dr Bela Maćašovski u Njegušima 1916. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
453. IASu, F. 180, III, 453 Skijanje u Crkvicama 20. januara 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
454. IASu, F. 180, III, 454 Dr Bela Maćašovski – portret u Njegušima 1916. godine Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon
455. IASu, F. 180, III, 455 Dr Bela Maćašovski – portret u Njegušima juna 1917. godine Pozitiv 8×11,2 1 fotografija Poklon
456. IASu, F. 180, III, 456 Osmatrač na Mamuli Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon
457. IASu, F. 180, III, 457 Vojska na kamionu, Dvršnik 1. juli 1916. godine Pozitiv 11,9×8,9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
458. IASu, F. 180, III, 458 Transport bolesnika u Drač (Durazzo) oktobra 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom i pečatom
459. IASu, F. 180, III, 459 Boka Kotorska slikana iz Perasta (Bocche di Cattaro) Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; potpis i pečat
460. IASu, F. 180, III, 460 Planinski vrh „Monte Care“ – 3465 metara Pozitiv 11,2×8,4 1 fotografija Poklon; pečat
461. IASu, F. 180, III, 461 Planinski vrhovi Pozitiv 11,4×8,5 1 fotografija Poklon; pečat
462. IASu, F. 180, III, 462 Izlet na planinu Orjen, 24. septembra 1916. godine Crkvice Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
463. IASu, F. 180, III, 463 Bosanska familija (Kalinovik – Bosna) Pozitiv 11,5×8,2 1 fotografija Poklon
464. IASu, F. 180, III, 464 Crkvice, maj 1917. godine Pozitiv 11,4×8,3 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
465. IASu, F. 180, III, 465 Pogled sa osmatračnice Dvršnik 1916. godine Pozitiv 10×8,3 1 fotografija Poklon
466. IASu, F. 180, III, 466 Selo Nanove na Dvršniku (planina) 1. jula 1916. godine Pozitiv 9,7×7,4 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
467. IASu, F. 180, III, 467 Brodovi u Boka-Kotorskom zalivu 1. maja 1917. godine Pozitiv 11,5×8,5 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
468. IASu, F. 180, III, 468 Pogled na Mamulu i Prevlaku sa bolničkog broda „Baron Call“, oktobar 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom i pečatom
469. IASu, F. 180, III, 469 Torpedni brod „No 58“, oktobra 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom i pečatom
470. IASu, F. 180, III, 470 Planina Orjen Pozitiv 11×8 1 fotografija Poklon
471. IASu, F. 180, III, 471 Stari Bar, oktobar 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa pečatom
472. IASu, F. 180, III, 472 Skijaški izlet, 5. mart 1917. godine, Crkvice Pozitiv 11,5×8,7 1 fotografija Poklon
473. IASu, F. 180, III, 473 Crnogorsko selo „Nanove“ – izgled jedne ulice, 4. juli 1916. godine Pozitiv 9,8×7,6 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
474. IASu, F. 180, III, 474 Planinski predeo Pozitiv 8,7×11,5 1 fotografija Poklon
475. IASu, F. 180, III, 475 Medicinske sestre u bolnici u Tirolu, oktobra 1917. godine Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
476. IASu, F. 180, III, 476 Stari Bar, oktobar 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; pečat
477. IASu, F. 180, III, 477 Ostrvo „Gospa od Škrpjela“ u Boka-Kotorskom zalivu (Bocche di Cattaro) Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; potpis i pečat
478. IASu, F. 180, III, 478 Ostrvo u Boka-Kotorskom zalivu (Bocche di Cattaro) Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; potpis i pečat
479. IASu, F. 180, III, 479 Ulcinj (Dulcigno) oktobar 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; potpis sa pečatom
480. IASu, F. 180, III, 480 Kolona automobila u Njegušima juna 1917. godine Pozitiv 11,3×8,2 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom i pečatom
481. IASu, F. 180, III, 481 Glumci u Njegušima maja 1917. godine Pozitiv 11,3×8,2 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
482. IASu, F. 180, III, 482 Dragalj, Crkvice maja 1917. godine Pozitiv 11×8,2 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
483. IASu, F. 180, III, 483 Herceg Novi (Castelnuovo) 1. juli 1916. godine Pozitiv 9,8×7,4 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
484. IASu, F. 180, III, 484 Crkvice, 28. februar 1917. godine – skijanje Pozitiv 11,6×8,7 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
485. IASu, F. 180, III, 485 Herceg Novi – tvrđava 1. juli 1916. godine Pozitiv 9,8×7,5 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
486. IASu, F. 180, III, 486 Put na Crkvice – zimski pejzaž Pozitiv 11×8,2 1 fotografija Poklon
487. IASu, F. 180, III, 487 Kafana u Risnu (Risan), maj 1917. godine, Crkvice Pozitiv 11,4×8,4 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
488. IASu, F. 180, III, 488 Zatvor u Crkvicama – žene ispred kapije 2. maja 1917. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
489. IASu, F. 180, III, 489 Katun Lisac na Dvršniku, 1. juli 1916. godine Pozitiv 9,8×7,5 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
490. IASu, F. 180, III, 490 Crkvice Pozitiv 11,5×8,4 1 fotografija Poklon
491. IASu, F. 180, III, 491 Put ka mestu po imenu „Jovičina voda“ Pozitiv 11×8,2 1 fotografija Poklon
492. IASu, F. 180, III, 492 Risan (u Boki Kotorskoj), Crkvice, maj 1917. godine Pozitiv 11×8,3 1 fotografija Poklon; poklon
493. IASu, F. 180, III, 493 Orebić, oktobra 1917. godina Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa pečatom
494. IASu, F. 180, III, 494 Vojnik u šumi Pozitiv 11×8,3 1 fotografija Poklon
495. IASu, F. 180, III, 495 Stan dr Bele Maćašovskog, oficirski stanovi i cisterna na Dvršniku 1. jula 1916. godine Pozitiv 9,5×7,5 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
496. IASu, F. 180, III, 496 Put na vrh Orjena, Crkvice 20. maj 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
497. IASu, F. 180, III, 497 Dvršnik, 1. juli 1916. godine Pozitiv 9,8×7,5 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
498. IASu, F. 180, III, 498 Rudnik na Dvršniku Pozitiv 11×8,3 1 fotografija Poklon
499. IASu, F. 180, III, 499 Dvršnik, 1. juli 1916. godina – ručak Pozitiv 12×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
500. IASu, F. 180, III, 500 Planinski vrh na Dvršniku Pozitiv 11×8,3 1 fotografija Poklon
501. IASu, F. 180, III, 501 Pogled na Dvršnik 1. jula 1916. godine Pozitiv 9,8×7,5 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
502. IASu, F. 180, III, 502 Crkva od kamena na Dvršniku, 1. juli 1916. godine Pozitiv 8,8×6 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
503. IASu, F. 180, III, 503 Stan dr Bele Maćašovskog na Dvršniku i ograđeni prostor gde je stajao top 24, 1. juli 1916. godine Pozitiv 8,8×6 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
504. IASu, F. 180, III, 504 Put na Dvršniku 1. juli 1916. godine Pozitiv 8,8×6 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
505. IASu, F. 180, III, 505 Domaće stanovništvo, 1. jula 1916. godine na Dvršniku Pozitiv 8,8×6 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
506. IASu, F. 180, III, 506 Cisterna na Dvršniku, put za Crkvice i oficirski dom 1. jula 1916. godine Pozitiv 8,8×6 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
507. IASu, F. 180, III, 507 Put ka Crkvicama 1. jula 1916. godine – Dvršnik Pozitiv 8,8×6 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
508. IASu, F. 180, III, 508 Mesto Jankov vrh, Dvršnik 1. juli 1916. godine Pozitiv 8,8×6 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
509. IASu, F. 180, III, 509 Vrh Lisac, na Dvršniku 1. jula 1916. godina Pozitiv 8,8×6 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
510. IASu, F. 180, III, 510 Mesto Pinzolo – trg Pozitiv 8,8×6 1 fotografija Poklon
511. IASu, F. 180, III, 511 Mesto u Italiji pod nazivom Piave di Kadove (Piave di Cadove) Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
512. IASu, F. 180, III, 512 Deo ulice u Pinzolu (Italija), 20. decembar 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
513. IASu, F. 180, III, 513 Deo pristaništa za brodove u Rijeci (Fiume) oktobra 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
514. IASu, F. 180, III, 514 Pinzolo – krajolik Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
515. IASu, F. 180, III, 515 Deo Pinzola (severna Italija) 20. decembra 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
516. IASu, F. 180, III, 516 Okolina Pinzola (mesto u Italiji) Pozitiv 11,4×8,8 1 fotografija Poklon; pečat dr Bele Maćašovskog
517. IASu, F. 180, III, 517 Split (Spalato), oktobra 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa pečatom
518. IASu, F. 180, III, 518 Brenta (Madonna di Campiglio) Italija – pejzaž pod snegom Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa pečatom
519. IASu, F. 180, III, 519 Mesto Lorencago u Italiji (trg sa česmom) Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
520. IASu, F. 180, III, 520 Mesto Piave di Kadove (Piave di Cadove), Severna Italija – vojska na ulici Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
521. IASu, F. 180, III, 521 Mesto Piave (severna Italija) – vojnik na trgu Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
522. IASu, F. 180, III, 522 Mesto Steniko (Stenico) severna Italija Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
523. IASu, F. 180, III, 523 Vojska na ručku Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
524. IASu, F. 180, III, 524 Dr Bela Maćašovski u Pinzolu 1917. godine – gimnastička vežba Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
525. IASu, F. 180, III, 525 Mesto u severnoj Italiji – dvorac? Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
526. IASu, F. 180, III, 526 Ljudi ispred kuće – mesto negde u severnoj Italiji Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
527. IASu, F. 180, III, 527 Mesto ? – u severnoj Italiji Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
528. IASu, F. 180, III, 528 Vojska u maršu – predah Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
529. IASu, F. 180, III, 529 Oficiri (dva) u Madona di Kampilju (Madonna di Campiglio) – severna Italija Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
530. IASu, F. 180, III, 530 U lovu, nepoznato mesto i osoba? Pozitiv 8,4×5,8 1 fotografija Poklon; potpis i pečat dr Maćašovskog
531. IASu, F. 180, III, 531 Mesto u severnoj Italiji Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
532. IASu, F. 180, III, 532 Mesto Steniko (Stenico) u severnoj Italiji Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
533. IASu, F. 180, III, 533 Bogata bosanska porodica – Jazići  Bosna Pozitiv 7,7×5,5 1 fotografija Poklon; Tekst na poleđini
534. IASu, F. 180, III, 534 Stari turčin Ibrica iz Bosne Pozitiv 7,8×5,6 1 fotografija Poklon
535. IASu, F. 180, III, 535 Deca turskog porekla Jazići – Mehovina Pozitiv 7,3×5,6 1 fotografija Poklon
536. IASu, F. 180, III, 536 „Bosanci“ – u Kalinoviku (Bosna) Pozitiv 7,5×5,5 1 fotografija Poklon
537. IASu, F. 180, III, 537 Svirač na fruli iz Bosne – Mehovina Pozitiv 7,5×5,6 1 fotografija Poklon
538. IASu, F. 180, III, 538 Devojke u bosanskoj narodnoj nošnji iz Kalinovika (Bosna) Pozitiv 8×5,6 1 fotografija Poklon
539. IASu, F. 180, III, 539 Meštani iz Jazića u Bosni Pozitiv 7,5×5,6 1 fotografija Poklon
540. IASu, F. 180, III, 540 Dečak iz Kalinovika u Bosni Pozitiv 5,5×8 1 fotografija Poklon
541. IASu, F. 180, III, 541 Bračni par iz Mehovine u Bosni Pozitiv 5,5×7,7 1 fotografija Poklon
542. IASu, F. 180, III, 542 Bosanac iz Kalinovika (Bosna) Pozitiv 5,5×7,8 1 fotografija Poklon
543. IASu, F. 180, III, 543 Portret čoveka iz Kalinovika Bosna Pozitiv 5,7×7,8 1 fotografija Poklon
544. IASu, F. 180, III, 544 Portret čoveka iz Crkvica maja 1917. godine Pozitiv 6,2×9 1 fotografija Poklon; Na poleđini je ispisano: Stari Crnogorac Crkvice 1917. maj i potpis dr Maćašovskog
545. IASu, F. 180, III, 545 Ulazak vojske u mesto Tolmeco (Tolmezzo) – Italija Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
546. IASu, F. 180, III, 546 Vojnik na straži Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
547. IASu, F. 180, III, 547 Planinski vrh 12. maja 1918. godine Pozitiv 8,4×6 1 fotografija Poklon
548. IASu, F. 180, III, 548 Supruga poručnika Libliha (Lieblich), 20. jula 1916. godine u Crkvicama Pozitiv 8,8×6,7 1 fotografija Poklon
549. IASu, F. 180, III, 549 Planinski vrh Pozitiv 5,8×5,8 1 fotografija Poklon
550. IASu, F. 180, III, 550 Bolničarka ? Pozitiv 5,4×8,7 1 fotografija Poklon
551. IASu, F. 180, III, 551 Ski skokovi u južnom Tirolu, 18. januar 1918. godine Pozitiv 8,2×8 1 fotografija Poklon
552. IASu, F. 180, III, 552 Poručnik Štajnšnajder kraj reflektora 1. juli 1916. godine Pozitiv 6×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
553. IASu, F. 180, III, 553 Iskrcavanje na Mamuli Pozitiv 9×4,5 1 fotografija Poklon
554. IASu, F. 180, III, 554 Crkvice, maj 1917. godine Pozitiv 11,8×4,5 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
555. IASu, F. 180, III, 555 Atletske vežbe u pauzi u Njegušima septembra 1917. godine Pozitiv 5,5×3,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa pečatom
556. IASu, F. 180, III, 556 Atletske vežbe u pauzi u Njegušima Pozitiv 5,5×4 1 fotografija Poklon; pečat
557. IASu, F. 180, III, 557 Atletske vežbe u pauzi u Njegušima Pozitiv 5,4×4,3 1 fotografija Poklon
558. IASu, F. 180, III, 558 Dr  Bela Maćašovski na atletskim vežbama u Njegušima Pozitiv 4,4×11,5 1 fotografija Poklon; pečat doktora
559. IASu, F. 180, III, 559 Vojnik ? Pozitiv 4×5,5 1 fotografija Poklon
560. IASu, F. 180, III, 560 Ratni brod na ulazu u Boka-Kotorski zaliv Pozitiv 9×4,5 1 fotografija Poklon
561. IASu, F. 180, III, 561 Sportske vežbe – Njeguši Pozitiv 4×5,5 1 fotografija Poklon
562. IASu, F. 180, III, 562 Planinska žičara Pozitiv 5,5×4,3 1 fotografija Poklon
563. IASu, F. 180, III, 563 Kamion i konj sa tovarom Pozitiv 4,3×5,6 1 fotografija Poklon
564. IASu, F. 180, III, 564 Takmičenje u atletskim disciplinama Pozitiv 5,5×4,2 1 fotografija Poklon
565. IASu, F. 180, III, 565 Brodovi u pristaništu u Risnu Pozitiv 11,3×4,4 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
566. IASu, F. 180, III, 566 Muškarac ? (nejasna fotografija) Pozitiv 4,8×5,2 1 fotografija Poklon
567. IASu, F. 180, III, 567 Utovar automobila na brod „Baron Kol“ (Baron Call) Pozitiv 5,8×4,3 1 fotografija Poklon; Tekst sa pečatom i potpisom
568. IASu, F. 180, III, 568 Brod „Baron Kol“ (Baron Call) oktobra 1917. godina Pozitiv 5,8×4,4 1 fotografija Poklon; pečat sa tekstom potpisom
569. IASu, F. 180, III, 569 Deo broda „Baron Kal“ (Baron Call) oktobra 1917. godine Pozitiv 5,8×4,2 1 fotografija Poklon; Tekst sa pečatom i potpisom
570. IASu, F. 180, III, 570 Stanovništvo u Bosni – JazićiF-180-III-570 Pozitiv 11,5×8,2 1 fotografija Poklon
571. IASu, F. 180, III, 571 Automobil u izmaglici Pozitiv 4,1×5,6 1 fotografija Poklon
572. IASu, F. 180, III, 572 Tirol – panorama Pozitiv 6×6 1 fotografija Poklon
573. IASu, F. 180, III, 573 Brod „Baron Kol“ (Baron Call), oktobar 1917. godina Pozitiv 6×4 1 fotografija Poklon
574. IASu, F. 180, III, 574 Žene u narodnoj nošnji Pozitiv 11,6×8,2 1 fotografija Poklon
575. IASu, F. 180, III, 575 Šarena indijska kornjača, oktobar 1917. godine Pozitiv 5,8×8,6 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom i pečatom
576. IASu, F. 180, III, 576 Lov u Indiji oktobra 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom i pečatom
577. IASu, F. 180, III, 577 Mali evropejac u Indiji Pozitiv 5,8×8,4 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom i pečatom
578. IASu, F. 180, III, 578 Dr Bela Maćašovski lekar, portret Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
579. IASu, F. 180, III, 579 Prevoz zarobljenika na Mamulu Pozitiv 13,8×9 1 fotografija Poklon
580. IASu, F. 180, III, 580 Razglednica iz Zavirha (Zavirch) pisana 8. marta 1917. godine Pozitiv 13,8×8,8 1 fotografija Poklon; Na razglednici je ispisan tekst
581. IASu, F. 180, III, 581 Dnevna straža na frontu u Tirolu Pozitiv 8,8×11,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
582. IASu, F. 180, III, 582 Patrola u snegu 23. april 1917. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon tekst sa potpisom
583. IASu, F. 180, III, 583 Dolina Šugano, vojnik na putu kroz sneg 23. aprila 1917. godine Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; Tekst na poleđini
584. IASu, F. 180, III, 584 Vojnici na sankanju Pozitiv 13,8×8,8 1 fotografija Poklon
585. IASu, F. 180, III, 585 Vojnici sa konjem u Bukovini Pozitiv 13,7×8,8 1 fotografija Poklon
           
    III KNJIGA – ALBUM      
           
586. IASu, F. 180, III, 586 Njeguši, juli 1917. godine Pozitiv 8,2×11,3 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom i pečatom
587. IASu, F. 180, III, 587 Bandera – osmatračnica u Njegušima jula 1917. godine Pozitiv 8,2×11,3 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom i pečatom
588. IASu, F. 180, III, 588 Njeguši, juli 1917. godine – panorama Pozitiv 8,2×11,3 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom i pečatom
589. IASu, F. 180, III, 589 Njeguši, juli 1917. godina – panorama Pozitiv 8,2×11,3 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
590. IASu, F. 180, III, 590 Stan dr Maćašovskog u hotelu u Njegušima jula 1917. godine Pozitiv 8,3×11,2 1 fotografija Poklon
591. IASu, F. 180, III, 591 Panorama Njeguša jula 1917. godine Pozitiv 8,3×11,2 1 fotografija Pokkon; Tekst sa potpisom i pečatom
592. IASu, F. 180, III, 592 Panorama Njeguša juli 1917. godine Pozitiv

+8,3×11,3

1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom i pečatom
593. IASu, F. 180, III, 593 Planinska žičara jula 1917. godine Pozitiv 8,3×11,3 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom i pečatom
594. IASu, F. 180, III, 594 Tvrđava na Dvršniku 1. jula 1916. godine Pozitiv 12×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
595. IASu, F. 180, III, 595 Dvršnik 1. juli 1916. godine Pozitiv 11,9×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
596. IASu, F. 180, III, 596 Dvršnik – Dragalj 1. juli 1916. godine Pozitiv 11,9×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
597. IASu, F. 180, III, 597 Crnogorke u nošnji 1. juli 1916. godine Pozitiv 8,8×11,9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
598. IASu, F. 180, III, 598 Dvršnik, panorama 1. jula 1916. godine Pozitiv 11,9×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
599. IASu, F. 180, III, 599 Crnogorke 1. juli 1916. godine Pozitiv 11, 8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
600. IASu, F. 180, III, 600 Jankov vrh, put na Dvršnik 1. juli 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
601. IASu, F. 180, III, 601 Vojna patrola u Crnoj Gori na Dvršniku 1. jula 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
602. IASu, F. 180, III, 602 Rudnik na Dvršniku 1. juli 1916. godine Pozitiv 11, 8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
603. IASu, F. 180, III, 603 Smotra vojnika sa pozdravom na Dvršniku, 1. jula 1914. godine Pozitiv 11, 8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
604. IASu, F. 180, III, 604 U rudniku na Dvršniku 1. jula 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
605. IASu, F. 180, III, 605 Dvršnik – rudnik, deo krajolika Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
606. IASu, F. 180, III, 606 Dvršnik – pejzaž 1. juli 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
607. IASu, F. 180, III, 607 Zabava vojnika na Dvršniku 1. jula 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
608. IASu, F. 180, III, 608 Sneg, 1. jula 1916. godine na Dvršniku u mestu Dragalj Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
609. IASu, F. 180, III, 609 Stado ovaca na Dvršniku 1. jula 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
610. IASu, F. 180, III, 610 Bunar na Dragalju 1. jula 1916. godine, vojnik čuvar kraj bunara Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
611. IASu, F. 180, III, 611 Osmatračnica na Dvršniku 1. jula 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon
612. IASu, F. 180, III, 612 Crnogorke na Dvršniku 1. jula 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
613. IASu, F. 180, III, 613 Iskrcavanje na Mamuli, 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon
614. IASu, F. 180, III, 614 Put na Dvršnik 1. jula 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
615. IASu, F. 180, III, 615 Jankov vrh pored Dvršnika (Crna Gora) 1. jula 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
616. IASu, F. 180, III, 616 Rudnik na Dvršniku 1. jula 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
617. IASu, F. 180, III, 617 Crnogorska familija – deda sa unucima, 1. juli 1916. godine na Dvršniku Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
618. IASu, F. 180, III, 618 Put na vrh Dvršnika 1. juli 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
619. IASu, F. 180, III, 619 Osmatrački rov na Dvršniku, 1. juli 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
620. IASu, F. 180, III, 620 Put na vrh Dvršnika, 1. juli 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
621. IASu, F. 180, III, 621 Dvršnik 1. juli 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
622. IASu, F. 180, III, 622 Dr Zateli Tulio (Zatelli Tullio), dr Koloman Lapoši (Koloman Láposy), dr Robert Renda, dr Maćašovski u Crkvicama 15. septembra 1916. godine Pozitiv 9×8,8 1 fotografija Poklon
623. IASu, F. 180, III, 623 Završetak filmske projekcije (bioskop) u Crkvicama, 2. maja 1917. godine Pozitiv 12×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
624. IASu, F. 180, III, 624 Prčansko brdo sa dva vrha: Goli vrh i Veli vrh na Dvršniku 1. jula 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
625. IASu, F. 180, III, 625 Put ka Jankovom vrhu, na fotografiji se vidi i Veli vrh na Dvršniku 1. jula 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
626. IASu, F. 180, III, 626 Dvršnik, osmatrački punkt na Kulini 1. jula 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
627. IASu, F. 180, III, 627 Osmatrački punkt br. III na Dvršniku, 1. jula 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
628. IASu, F. 180, III, 628 Osmatrački punkt br. II na Dvršniku, 1. jula 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
629. IASu, F. 180, III, 629 Taborovanje vojske – odmor, 1. jula 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
630. IASu, F. 180, III, 630 Na prepreci (vežbalište), u Pinzolu, januar 1918. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
631. IASu, F. 180, III, 631 Mornari na brodu „Baron Kol“ (Baron Call), oktobra 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom i pečatom
632. IASu, F. 180, III, 632 Zimski pejzaž Crkvice 1916. godine Pozitiv 8,6×12 1 fotografija Poklon; pečat
633. IASu, F. 180, III, 633 Tvrđava Porto Re (Porto Ré), oktobra 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst sa pečatom
634. IASu, F. 180, III, 634 Žene pokraj jezera Pozitiv 8,3×11 1 fotografija Poklon; tekst
635. IASu, F. 180, III, 635 Skijaški izlet na Orjenu, Crkvice 20. februara 1917. godine Pozitiv 11,6×8,6 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
636. IASu, F. 180, III, 636 Cisterna Jovičina voda pored Dvršnika, 1. jula 1916. godine Pozitiv 11,8×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
637. IASu, F. 180, III, 637 Rudnik Dvršnik 1. jula 1916. godine Pozitiv 8,9×13,9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
638. IASu, F. 180, III, 638 Tvrđava Mamula 1916. godine – misa u unutrašnjem delu tvrđave Pozitiv 11,4×6,2 1 fotografija Poklon
639. IASu, F. 180, III, 639 Mamula 1916. godine (pogled sa tvrđave) Pozitiv 11,4×7,2 1 fotografija Poklon
640. IASu, F. 180, III, 640 Herceg Novi (Castelnuovo), u pozadini se vidi Lovćen 1. jula 1916. godine Pozitiv 9,8×7,5 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
641. IASu, F. 180, III, 641 Brod ispred Mamule sa poluostrvom Prevlakom Pozitiv 9×5 1 fotografija Poklon
642. IASu, F. 180, III, 642 More kod Mamule 1916. godine Pozitiv 9×5 1 fotografija Poklon
643. IASu, F. 180, III, 643 Dvršnik, 1. juli 1916. godine Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
644. IASu, F. 180, III, 644 Herceg Novi 1. jula 1916. godine Pozitiv 9,8×7,5 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
645. IASu, F. 180, III, 645 Dvršnik 1. jula 1916. godine Pozitiv 8,8×6 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
646. IASu, F. 180, III, 646 Tvrđava Mamula 1916. godine Pozitiv 11,5×6,2 1 fotografija Poklon
647. IASu, F. 180, III, 647 Kuća između Herceg Novog i Meljina, 1. juli 1916. godine Pozitiv 9,8×7,5 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
648. IASu, F. 180, III, 648 Dvršnik, 1. juli 1916. godine Pozitiv 9×5,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
649. IASu, F. 180, III, 649 Dvršnik, 1. juli 1916. godine Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
650. IASu, F. 180, III, 650 Iskrcavanje na Mamuli 1916. godine Pozitiv 9×4,5 1 fotografija Poklon
651. IASu, F. 180, III, 651 Izgled uništena kuća od granatiranja, 1. juli 1916. godine, Dvršnik Pozitiv 8,8×6 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
652. IASu, F. 180, III, 652 Rudnik na Dvršniku 1. jula 1916. godine Pozitiv 8,8×6 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
653. IASu, F. 180, III, 653 Herceg Novi (Castelnuovo) 1. juli 1916. godine Pozitiv 9,8×7,5 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
654. IASu, F. 180, III, 654 Zimski pejzaž 1. jula 1916. godine, Dvršnik Pozitiv 8,8×6 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
655. IASu, F. 180, III, 655 Društvo u kafani u Kalinoviku (Bosna) Pozitiv 11,5×8,2 1 fotografija Poklon; Tekst
656. IASu, F. 180, III, 656 Crkvice 1916. godine Pozitiv 11,4×8,4 1 fotografija Poklon
657. IASu, F. 180, III, 657 Dr Bela Maćašovski u Njegušima 1916. godine Pozitiv 4,5×11 1 fotografija Poklon
658. IASu, F. 180, III, 658 Dr Maćašovski na kuglanju u Njegušima 1916. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
659. IASu, F. 180, III, 659 Dr Bela Maćašovski u Njegušima 1916. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
660. IASu, F. 180, III, 660 Na vežbanju – dr Bela Maćašovski Pozitiv 2,8×7,3 1 fotografija Poklon
661. IASu, F. 180, III, 661 Dr Bela Maćašovski – svira na violini Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon
662. IASu, F. 180, III, 662 Dr Bela Maćašovski – portret u Njegušima avgusta 1917. godine Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon
663. IASu, F. 180, III, 663 Dr Bela Maćašovski u Budimu 1914. godine Pozitiv 10,6×7 1 fotografija Poklon
664. IASu, F. 180, III, 664 Dr Bela Maćašovski u Njegušima avgusta 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
665. IASu, F. 180, III, 665 Dr Ekemberg Imre (Eckenberg) – prijatelj dr Bele Maćašovskog 25. jula 1917. godine Pozitiv 11,5×8,5 1 fotografija Poklon
666. IASu, F. 180, III, 666 Vojnik u osmatranju Pozitiv 2×4,5 1 fotografija Poklon
667. IASu, F. 180, III, 667 Kuća „Blagojevića“ u Crkvicama, maj 1917. godine Pozitiv 11,4×8,4 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
668. IASu, F. 180, III, 668 Madona di Kampiljo (Italija) 1918. godina Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
669. IASu, F. 180, III, 669 Tvrđava Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
670. IASu, F. 180, III, 670 Dvršnik, 1918. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
671. IASu, F. 180, III, 671 Društvo u Crkvicama 1916. godine Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
672. IASu, F. 180, III, 672 Brod na ulasku u Boka-Kotorski zaliv Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon
673. IASu, F. 180, III, 673 Na kuglanju u Crkvicama 1916. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
674. IASu, F. 180, III, 674 Na kuglanju u Njegušima 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
675. IASu, F. 180, III, 675 Kasarna u Crkvicama 1916. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
676. IASu, F. 180, III, 676 Pogled na Dvršnik 1917. godine Pozitiv 11,9×9 1 fotografija Poklon
677. IASu, F. 180, III, 677 Planinski pejzaž Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon
678. IASu, F. 180, III, 678 Smotra vojnika u Crkvicama 1917. godine Pozitiv 8,8×5,6 1 fotografija Poklon
679. IASu, F. 180, III, 679 Planinski vrh Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
680. IASu, F. 180, III, 680 Vojno medicinsko osoblje u Crkvicama Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
681. IASu, F. 180, III, 681 Osmatrački punkt na Dvršniku 1. jula 1916. godine Pozitiv 9,8×7,5 1 fotografija Poklon
682. IASu, F. 180, III, 682 Na Orjenu u šumi 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
683. IASu, F. 180, III, 683 Vojnici u Crkvicama 1916. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
684. IASu, F. 180, III, 684 Kuća lokalnog stanovništva u Crkvicama 17. maja 1917. godine Pozitiv 11×8,5 1 fotografija Poklon
685. IASu, F. 180, III, 685 Put za Orjen 7. marta 1917. godine Pozitiv 11,7×8,5 1 fotografija Poklon
686. IASu, F. 180, III, 686 Crkvice 1916. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
687. IASu, F. 180, III, 687 Na Orjenu 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
688. IASu, F. 180, III, 688 Crkvice 1916. godina Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
689. IASu, F. 180, III, 689 Dr Maćašovski na poluostrvu Prevlaka (Punta d Arza) 1916. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
690. IASu, F. 180, III, 690 Poštanska kočija u Crkvicama 1916. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
691. IASu, F. 180, III, 691 Vojni logor u Crkvicama 1916. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon
692. IASu, F. 180, III, 692 Pejzaž Pozitiv 8,8×11,9 1 fotografija Poklon
693. IASu, F. 180, III, 693 Crkvice 1916. godine Pozitiv 12×8,8 1 fotografija Poklon
694. IASu, F. 180, III, 694 Oficir na konju u Crkvicama 20. avgusta 1916. godine Pozitiv 9×11,8 1 fotografija Poklon
695. IASu, F. 180, III, 695 Okupljeni narod u Njegušima 1917. godine Pozitiv 11,8×8,8 1 fotografija Poklon
696. IASu, F. 180, III, 696 Oficirska kuća u Njegušima 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
697. IASu, F. 180, III, 697 Skijaši na Crkvicama 29. februara 1917. godine Pozitiv 8,6×11,6 1 fotografija Poklon
698. IASu, F. 180, III, 698 Bolničke barake u Crkvicama 15. septembra 1916. godine, na fotografiji je se vidi stan dr Maćašovskog, zapadna tvrđava Crkvice i kapela u Crkvicama Pozitiv 11,6×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
699. IASu, F. 180, III, 699 Lekari u Crkvicama 16. septembra 1916. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
700. IASu, F. 180, III, 700 Austrougarske bolničke barake u Crkvicama 15. septembra 1916. godine. Na slici se vidi stan dr Maćašovskog, cisterna za vodu i u pozadini planina Lovćen. Pozitiv 11,9×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
701. IASu, F. 180, III, 701 Zimski pejzaž 15. septembar 1916. godine Pozitiv 11,9×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
702. IASu, F. 180, III, 702 Mesto Crkvice zimi. Na slici se vidi oficirska kasarna, teniski teren i mesto za kuglanje 15. septembra 1916. godine Pozitiv 11,8×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
703. IASu, F. 180, III, 703 Zimski pejzaž 15. septembar 1916. godine – Crkvice Pozitiv 9×11,9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
704. IASu, F. 180, III, 704 Dvršnik 1. juli 1916. godine Pozitiv 13,9×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
705. IASu, F. 180, III, 705 Grad Zara (Vecchia), luka oktobra 1917. godine Pozitiv 12×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa pečatom dr Maćašovskog
706. IASu, F. 180, III, 706 Stan dr Maćašovskog na Dvršniku 1. jula 1916. godine Pozitiv 13,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
707. IASu, F. 180, III, 707 Radio prijemnik sa lampama iz 1927. godine Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon; Fotografija je zalepljena u knjizi
708. IASu, F. 180, III, 708 Utvrđenje Mamula na ulazu u Boku Kotorsku, oktobra 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom i pečatom
709. IASu, F. 180, III, 709 Izlet na vrh Orjena (2ooo metara  nadmorske visine) dr Maćašovski i dr Zateli Tulio (dr Zatelli Tullio), Crkvice 24. septembra 1916. godine Pozitiv 11,9×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom, oštećena fotografija
710. IASu, F. 180, III, 710 Dečak na konju, avgust 1916. godine Pozitiv 13,8×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst
711. IASu, F. 180, III, 711 Zalazak sunca – suton Pozitiv 8,9×13,7 1 fotografija Poklon
712. IASu, F. 180, III, 712 Brod „Baron Kol“ (Baron Call), oktobar-novembar 1917. godine Pozitiv 12×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
713. IASu, F. 180, III, 713 Groblje u Trešnjevu – Dvršnik 1. juli 1916. godine Pozitiv 14×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
714. IASu, F. 180, III, 714 Spomenik na Orjenu 1917. godine Pozitiv 12×8,8 1 fotografija Poklon
715. IASu, F. 180, III, 715 Luka u Hercegnovom. Na fotografiji se vide zgrade na „Belavisti“(trg) i zgrada komande, juli 1916. godine Pozitiv 14×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
716. IASu, F. 180, III, 716 Stari Bar oktobra 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom, na fotografiji je potpis dr Maćašovskog
717. IASu, F. 180, III, 717 Crkvice, maj 1917. godine. Na slici se vidi Lovćen, Goli Vrh i Sušin Dolac (iznad mora) Pozitiv 11,3×8,4 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
718. IASu, F. 180, III, 718 Vojnik na straži 1. juli 1916. godine Pozitiv 9,9×7,5 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
719. IASu, F. 180, III, 719 Osmatrački punkt 1. juli 1916. godine Pozitiv 9,9×7,5 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
720. IASu, F. 180, III, 720 Crkvice, 20 decembar 1916. godine Pozitiv 11,9×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom dr Maćašovskog
721. IASu, F. 180, III, 721 Vojnici kod topa 1. jula 1916. godine Pozitiv 8,8×12 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom dr Maćašovskog
722. IASu, F. 180, III, 722 Izvidnica u Crkvicama maj 1917. godine Pozitiv 11,2×8,2 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
723. IASu, F. 180, III, 723 Mesto Jovičina voda Pozitiv 11×8,3 1 fotografija Poklon
724. IASu, F. 180, III, 724 Vojnici kod topa 1. juli 1916. godina Pozitiv 12×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
725. IASu, F. 180, III, 725 Mesto pod imenom Fasmonski Do Pozitiv 11×8,4 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
726. IASu, F. 180, III, 726 Vojnik na stražarskom mestu na Dvršniku Pozitiv 11,2×8,3 1 fotografija Poklon
727. IASu, F. 180, III, 727 Vojnici na predahu tokom marša Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
728. IASu, F. 180, III, 728 Straža sa svetlosnim signalima na Dvršniku 1. juli 1916. godine Pozitiv 8,8×12 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom dr Maćašovskog
729. IASu, F. 180, III, 729 Vojni logor na planinskom vrhu (Stavell lager) Pozitiv 11,9×8,8 1 fotografija Poklon; Na poleđini pečat dr Maćašovskog
730. IASu, F. 180, III, 730 Planinski pejzaž Pozitiv 10,5×8,3 1 fotografija Poklon; Pečat dr Maćašovskog
731. IASu, F. 180, III, 731 Grobnica na Lovćenu – pobrđe 23. april 1916. godine Pozitiv 10,4×7,6 1 fotografija Poklon; Tekst na poleđini
732. IASu, F. 180, III, 732 Krivošije – žena za razbojem Pozitiv 11×8,2 1 fotografija Poklon; Tekst na poleđini
733. IASu, F. 180, III, 733 Izlet na Orjen, Crkvice 24. septembar 1916. godine Pozitiv 12×8,8 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
734. IASu, F. 180, III, 734 Pogled sa planine (Dvršnik) Pozitiv 9,6×7,5 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
735. IASu, F. 180, III, 735 Osmatrački punkt I na Velom vrhu (Krna Jela) – Dvršnik 1. juli 1916. godine Pozitiv 11,9×8,9 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
736. IASu, F. 180, III, 736 Njeguši, juni 1917. godine Pozitiv 11,2×8,3 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
737. IASu, F. 180, III, 737 Učiteljska porodica u Njegušima, juni 1917. godine Pozitiv 11,3×8,12 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom dr Maćašovskog
738. IASu, F. 180, III, 738 Na Orjenu 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
739. IASu, F. 180, III, 739 Grobnica u Njegušima 1917. godine Pozitiv 12×8,9 1 fotografija Poklon
740. IASu, F. 180, III, 740 Domaće stanovništvo ispred svoje kuće na Dvršniku, 13 juli 1916. godine Pozitiv 11,4×8,4 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom dr Maćašovskog
741. IASu, F. 180, III, 741 Groblje u Trešnjevu Dvršnik 1. juli 1916. godine Pozitiv 9,8×7,5 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
742. IASu, F. 180, III, 742 Grob u Njegušima 1917. godine Pozitiv 8,8×12 1 fotografija Poklon
743. IASu, F. 180, III, 743 Crnogorci oru njivu u Njegušima juna 1917. godine Pozitiv 11,3×8,3 1 fotografija Poklon; Tekst sa potpisom
744. IASu, F. 180, III, 744 Zimski pejzaž Pozitiv 11,9×8,8 1 fotografija Poklon