Pravni fakultet u Subotici (1920-1941), građa


F:228 Pravni fakultet – Subotica (1920–1941), 1920–1941

56.1925 st radic tuzen

Osnovni podaci o fondu

Količina arhivske građe: knj. 66; k. 122; 16 m

Jezik građe: srpski, ali se mogu naći dokumenti na francuskom, nemačkom, engleskom, mađarskom, ruskom i češkom jeziku

Stepen sređenosti: sređen

Informativna sredstva: sumarni inventar sa širim podacima o fondu; fotokopije Zapisnika Profesorskog saveta od 1920–1941; fotokopija sveske važnijih akata za 1920–1923; fotokopija Glavne knjige studenata (matrikula) 1919–1941. godina  diploma2

Kategorizacija: od velikog značaja

Osnovne karakteristike sadržaja građe:

Arhivska građa sadrži sačuvane Zapisnike fakultetskih saveta, delovodnike, evidencije o uspehu studenata, knjige upisa studenata, glavnu knjigu ocena i matrikule. Postoje i registri i finansijske knjige. Sačuvani spisi su podeljeni u dve serije – serije dekanata i fonda za zdravstvenu zaštitu studenata. U okviru prve serije su sačuvani zapisnici, izveštaji, dopisi, službeni listovi profesora, personalni dosijei studenata. U manjoj količini su sačuvani i finansijski spisi.

antonijevic trajko dr

Diploma doktora prava od 29.10.1942.

Istorijat stvaraoca fonda:

Pravni fakultet u Subotici je osnovan 1920. godine. Fakultet je započeo sa radom marta 1920. godine i radio je do 1. aprila 1941. godine. Za ovaj fakultet je važio Zakon o Univerzitetu u Beogradu. Bio je sastavni deo Beogradskog unuverziteta sa specijalnom autonomijom. Fakultet je imao svoj budžet i bio je samostalan u svojoj administraciji. Nastava i nastavni plan su bili identični sa Pravnim fakultetom u Beogradu. Nastavnici su birani po propisima Beogradskog univerziteta od strane akademskog ili fakultetskog saveta. Osim saveta fakulteta, zaduženog za vršenje svih poslova usko povezanih sa delatnošću fakulteta, postojao je i akademski sud sastavljen od tri profesora. Svedočanstvo stečeno na Pravnom fakultetu u Subotici imalo je istu vrednost kao i svedočanstvo Univerziteta u Beogradu.

Predavanja na Pravnom fakultetu u Subotici započela su 23. marta 1920. godine. Nastava na opštem kursu trajala je četiri godine. Predavanja u svakoj školskoj godini trajala su od 16. oktobra do 15. juna.

Fakultet je imao specijalnu naučno-stručnu biblioteku. Studenti Pravnog fakulteta su organizovali svoj rad u okviru raznih studentskih udruženja i akademskih klubova. Postojalo je više udruženja preko kojih su učestvovali u raznim kulturnim manifestacijama, priredbama, odlazili na izlete, slali na školovanje u inostranstvo, prisustvovali raznim seminarima.

Posebno veliku grupu su činili studenti pripadnici ruske emigracije u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Na fakultetu je u periodu 1920–1941. godine bilo upisano 235 studenta Rusa.[1]

Istorijat fonda:

Arhivska građa  Pravnog fakulteta zajedno sa bibliotekom predata je na čuvanje i rukovođenje Pravnom fakultetu u Pečuju, po naređenju mađarskog Kraljevskog ministarstva prosvete br. 41963 1941. godine. Beogradski univerzitet je 1945. godine preuzeo arhivu i predao je Pravnom fakultetu Beograda. Istorijski arhiv Subotice je od njega preuzeo arhivsku građu 29. oktobra 1982. godine.[2]

Stepen sačuvanosti:

Knjige su većim delom sačuvane.

Spisi su u potpunosti sačuvani.

 

[1] Т. Петковић, Руска емиграција на суботичком Правном факултету (1920–1941), у: Ex Pannonia, 2, 1997, стр. 105–120.

[2] ИАСу, Ф. 228, Досије фонда, Записник о примопредаји архивске грађе бр. 03-1/3 од 29. октобра 1982. године.

ilustracije iz građe:

upisnica 1922upisnica stefanovica

F: 228.89. 1504/1931     Supruga Fedora Nikića, Olga Nikić Bugarski, 1924. je  upisala Pravni fakulteta, ali kako se razvela, 1931. traži oprost školarine.

f 228 90

IAS, F:228.90.

228 109 2 16

IAS, F:228.109.

228 81 1427 slava 13 11

IAS, F:228.81

andrija cyakity