Rodoslov plemića – Sztrilich


IAS, F:001.6. Variae (1582-1946)
Količina arhivske građe: knj. /; k. 25; 3 m
Jezik građe: srpski, mađarski, nemački, latinski
Stepen sređenosti: sređen
Informativna sredtva: sumarni inventar
Osnovne karakteristike sadržaja građe:
Arhivska građa se sastoji od pisama raznim adresantima, nota, slika, crteža; genealogija stranih porodica usloženih od A do Z; raznih porodica usloženih od A do Ž; banatske porodice; ispisa iz protokola Magistrata koji se odnose na razne porodice; postanak feudalnih zemljišnih poseda u 18. veku; ispisa iz publikacija koji se odnose na razne porodice, ispise iz crkvenih matrikula rođenih, venčanih i umrlih (Subotica, Stara Moravica, Bačka Topola, Pačir, Bajša, Baja, Bajmok, Sombor).
Stepen sačuvanosti :
Knjige su potpuno uništene.
Spisi su fragmentarno sačuvani.

nemes

STRILIC_RS-VO_-IASu-Genealogije-stranih-poro-1-Jan-1582–31-Dec- 1915~7_01567

antal strilic16-0481_RS-VO_-IASu-Genealogije-stranih-poro-1-Jan-1582–31-Dec-1915~7_01433