ŠKOLA ZA LEKARSKE POMOĆNIKE – SUBOTICA (1947-1954)


F: 105   ŠKOLA ZA LEKARSKE POMOĆNIKE – SUBOTICA (1947-1954), 1947-1954* 

Osnovni podaci o fondu

Količina arhivske građe: knj.46; k.12; 2,20 d.m

Jezik građe: srpski

Stepen sređenosti: sređen

Informativna sredstva: sumarni inventar sa širim podacima o fondu

Kategorizacija: od velikog značaja

Osnovne karakteristike sadržaja građe:

Sačuvani su zapisnici nastavničkog saveta, delovodnici sa spisima, finansijske knjige, dnevnik o „životu“ škole, naredbe i saopštenja nastavnicima i instruktorima, platni spiskovi, personalni dosijei zaposlenih i učenika i zapisnici ispitne komisije.

Istorijat stvaraoca fonda:

Rešenjem vlade NRS br. 719 od avgusta 1947. godine osnovana je državna škola za medicinske sestre u Subotici. Škola ja počela sa radom 15. X 1947. godine.[1] Rešenjem Predsedništva komiteta za zaštitu narodnog zdravLja pri vladi FNRJ od 14. XII 1948. godine menja se naziv škole u „Škola za lekarske pomoćnike“.[2] Pri ovoj školi je postojao internat. Rešenjem saveta za narodno zdravLje i socijanu politiku Autonomne Pokrajine Vojvodine od 17. IV 1952. godine. Srednja medicinska i niža medicinska škola u Subotici spojene su u jednu ustanovu pod nazivom „Škola za lekarske pomoćnike – Subotica“.[3] Zbog slabog interesa za upis, škola za lekarske pomoćnike je ukinuta rešenjem NO grada Subotice br.40020 27. IX 1954. godine.[4] Iz ovog fonda izdvojen je fond: Niža medicinska škola internatskog tipa – Subotica, sa graničnim godinama tvorca građe od 1947-1952. i graničnim godinama građe od 1947-1952.godine.

Istorijat fonda:

Nakon ukidanja škole celokupni registarski i arhivski materijal škole je predat savetu za prosvetu i kulturu NO-a Subotice. Građa je bila smeštena u zgradi škole na Somborskom putu do 31. XII 1955. godine kada je građa preuzeta i smeštena u Arhiv. Prilikom sređivanja škartiran je metar registraturskog materijala koji nije predviđen za čuvanje.

Stepen sačuvanosti:

Knjige su sačuvane u potpunosti.

Spisi su sačuvani u potpunosti.

 

* У Водичу кроз архивске фондове из 1970. године назив фонда је био: Школа за лекарске помоћнице – Суботица (1947-1954).

[1] ИАС, Ф:105, број 584/1947.

[2] ИАС, Ф:105, број 1010/1948.

[3] ИАС, Ф:105 број 189/1952.

[4] ИАС, Ф:105, број 678/1954.