SPISAK O GRADNJAMA (analitički inventar za spise Komisije za reviziju projekata)


F.138 NARODNI ODBOR SREZA SUBOTICA – SUBOTICA (1955-1965)

F.138 NARODNI ODBOR SREZA SUBOTICA – SUBOTICA (1955-1965), 1947-1966 *
Osnovni podaci o fondu
Količina arhivske građe: knj.167; k.1234; 152,97 m
Jezik građe: srpski i mađarski
Stepen sređenosti: sređen
Informativna sredstva: sumarni inventar sa širim podacima o fondu,
analitički inventar za spise Komisije za reviziju projekata.
Kategorizacija: /
Osnovne karakteristike sadržaja građe:
Knjige su podeljene u pet grupa: opšte odeljenje (84 knjige), prosvetno
odeljenje (5 knjiga), personalno odeljenje (20 knjiga), finansijsko odeljenje
i ostalo. Pod ostalo ulazi: Komisija za reviziju projekata (3 knjige),
Komisija za poreske žalbe (11 knjiga), Sudija za prekršaje (15 knjiga) i
razno (12 knjiga). Među knjigama ima najviše delovodnika (45) i indeksa
(39). Ostale knjige su: matične knjige, kartoni ličnih dohodaka, evidencije
radničkih knjižica, brojčani podaci o školama, zapisnici sa sednica Komisije
za poreske žalbe, platni spiskovi, finansijske knjige, opšti upisnik za
prekršaje, evidencije povređenih na radu, zbirni pregledi zaposlenog
osoblja, knjige predloženih za kaznu (Sudija za prekršaje).
U spisima se zapisnici odnose na sednice Sreskog veća, Veće proizvođača i
oba veća, zatim na sednice raznih saveta i NOO-a.
U građi Opšteg odeljenja nalazimo razne izveštaje, projekte, građevinske
dozvole, rešenja, ponude, ugovore, budžete, društvene planove, pozive sa
informacijama, statute, programe rada, referate, ankete, izvode iz matične
knjige umrlih, svedodžbe o državljanstvu, ekshumacije, postavljenja,
premeštaje i unapređenja, stručno usavršavanje radnika, disciplinske
prekršaje itd.
U prosvetnom odeljenju pratio se rad Kulturno-prosvetne zajednice, arhiva,
muzeja, Narodnog pozorišta, Zavoda za zaštitu spomenika kulture,
bioskopa, Saveta za fizičku kulturu, Učiteljske škole, radija.
Personalno odeljenje sadrži: dosijee, kartone podataka za stručni i
rukovodeći kadar, izveštaje za polaganje stručnih ispita i rukovodeći kadar,
izveštaje za polaganje stručnih ispita u privredi; spiskove kandidata na
ispitima za vozače, KV i VKV radnike; spisak stipendista i sl.
U Finansijsko odeljenje ulaze dve komisije: Komisija za nacionalizaciju i
Komisija za reviziju investicionih programa.
Pod ostale spise se ubrajaju: Komisija za reviziju idejnih i glavnih projekata
u srezu Subotica, Odsek za dokumentaciju i informacije, kao i razno. Pod
raznim se nalazi: rad Sreskog disciplinskog suda, izveštaji o poslovanju
preduzeća, rad nadzornih inspekcija, kao i rad saveta i sekretarijata, te
podaci o zdravstvu, zanatstvu i poljoprivredi.
* U Vodiču kroz arhivske fondove iz 1970. godine naziv fonda je bio: Narodni
odbor sreza Subotica (Skupština sreza Subotica) (1955-1965).
254
Istorijat stvaraoca fonda:
Prema Zakonu o područjima srezova i opština NRS iz 1955. godine311
oformljen je NOS Subotica i tada ga čine opštine: Donji grad, Novi grad,
Stari grad, Bajmok, Bikovo, Đurđin, Žednik, Palić i Tavankut. Srez je bio
političko-teritorijalna organizacija samoupraljanja (radnog) naroda i
društveno-ekonomska zajednica opština i stanovnika na svom području.
Srez se stvarao za razvoj opština na svojoj teritoriji u oblasti privrednog i
društvenog razvoja i u tom cilju im je pružao stručnu pomoć u ostvarivanju
njihovih prava i dužnosti. Imao je i pravo upravljanja određenim
zemljištima, zgradama i drugom opštenarodnom imovinom (ukoliko to
pravo nije bilo dato na osnovu zakona višim državnim organima).
Sredstvima iz budžeta NOS je mogao da osniva privredna preduzeća, kao i
komunalne, kulturne, prosvetne, zdravstvene i socijalne ustanove.
Prema Zakonu o područjima opština i srezova u NRS312 srez Subotica 1959.
godine čine opštine: Ada, Bačka Topola, Bajmok, Kanjiža, Mali Iđoš,
Senta, Stara Moravica, Čantavir i Subotica. Opštinu Subotica tada čine :
Bikovo, Bački vinogradi, Žednik, Mala Bosna, Palić, Šupljak, Kelebija,
Tavankut i Subotica (Donji grad, Novi grad i Stari grad).
U 1962. godini izlazi Zakon o izmenama Zakona o područjima opština i
srezova u NRS313 po kome se spajaju srezovi Subotica i Sombor u novi srez
Subotica, a u srezu Subotica se ukida opština Čantavir i njeno područje se
uključuje u sastav opštine Subotica. Od 1963. godine na snazi je nova
administrativno-teritorijalna podela. U srez Subotica tada ulaze opštine:
Ada, Apatin, Bačka Topola, Bajmok, Kanjiža, Mali Iđoš, Senta, Sombor,
Stara Moravica i Subotica, a opštinu Subotica čine: Bački vinogradi,
Bikovo, Čantavir, Dušanovo, Kelebija, Mala Bosna, Palić, Subotica,
Šupljak, Tavankut, Višnjevac i Žednik.
Po Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o područjima opština i srezova
u NRS314 ukinute su opštine Bajmok (njena teritorija je pripojena opštini
Subotica) i Stara Moravica (njena teritorija je pripojena opštini Bačka
Topola). Na osnovu čl. 221 Ustava SRS i čl.76 Poslovnika Skupštine SRS
na zajedničkoj sednici svih veća od 10. februara 1965. godine Skupština
SRS donosi Odluku o proglašenju ustavnog zakona o ukidanju srezova u
Autonomnoj pokrajini Vojvodini (APV). U Autonomnoj pokrajini
Vojvodini sa 31.3.1965. godine zaključno ukidaju se srezovi kao društvenopolitičke
zajednice. Od dana ukidanja srezova, prava i dužnosti sreza na
teritoriji APV vrši APV.315 Svu imovinu, imovinska prava i obaveze
ukinutih opština i njihovih fondova preuzeće 1.1.1966. god. opštine kojima
je pripojena njihova teritorija.316
311 Službeni glasnik NRS br. 56 iz 1955. godine.
312 Službeni glasnik NRS br. 51 iz 1959. godine.
313 Službeni glasnik NRS br. 45 iz 1962. godine.
314 Službeni glasnik NRS br. 51 iz 1965. godine.
315 Službeni glasnik SRS br. 7 iz 1965. godine.
316 Službeni glasnik SRS br. 51 iz 1965. godine.

Po Zakonu o NO srezova317 NOS sačinjavaju: Sresko veće i Veće
proizvođača. Sresko veće je opšte predstavničko telo svih građana u srezu,
biralo se na četiri godine i imalo je četiri komisije: mandatno-imunitetsku,
komisiju za društveni plan i budžet, komisiju za propise i organizaciona
pitanja, te komisiju za molbe i žalbe. Veće proizvođača je predstavničko
telo proizvođača tj. zaposlenih u proizvodnji, transportu i trgovini na
području sreza. Bira se na dve godine, a izbor odbornika u Veće
proizvođača vrši se po proizvodnim grupama: grupa industrije, trgovine i
zanatstva, te grupe poljoprivrede. Unutrašnje organizacione jedinice NOS-a
mogu da budu: odeljenja, odseci i referati, sekretarijati, uredi, zavodi,
mesne kancelarije…
Istorijat fonda:
Istorijski arhiv Subotica (ranije Državna arhiva u Subotici) preuzimao je
građu ovoga fonda od: Opštine Subotica, Skupštine sreza Subotica, Sreske
komisije za nacionalizaciju i Arhiva Vojvodine u rasponu od 1962-2002.
godine. Građa je kod preuzimanja popisana po vrstama, a preuzimana je u
sređenom i nesređenom stanju, u fasciklama, svežnjevima i kutijama. Deo
građe NOS-a Subotica preuzeo je 1965. godine Pokrajinski sekretar, a 1981.
i 1983. god. Istorijski arhiv Senta. Tokom sređivanja izlučeno je (prema 11
zapisnika o izlučivanju nastalih u periodu od 1968-2000. godine) ukupno
115,24 d.m građe.
Stepen sačuvanosti:
Knjige su većim delom sačuvane.
Spisi su većim delom sačuvani.

 

F:138. Projekti 1953-1961

1 Adaptacija i dogradnja drž. stambene zgrade Subotica,

Mariborska 33

Gradska komunalna ustanova “Dom“ Gradska komunalna ustanova “Dom“  1953 274/1953
2 Kancelarija prodavnice

Šupa za građev. materijal

Subotica-Palić

Horgoški Put 89

Preduzeće “Građevinar“ Projektni zavod Vojvodine tehn. Kovač S. Novi Sad

1761-1 I 1761-2  1953

1651/1953
3 Dogradnja stambene zgrade Subotica,

Karađorđev put 69

39044/84 Herman Antun Projektni zavod Vojvodine

Tehn. Kovač S. Novi Sad

1773-1  1953

2548/1953
4 Prizemna stambena zgrada Đurđin 17 36023/6 Rogić Vince Projektni zavod Vojvodine

Ing. Dulić B.Novi Sad

1953

3499/1953
5 Stambena zgrada Bajmok

Kralj Tomislava 55

Mihajlović Jakov Antal Josip zidar

Bajmok  1953

4067/1953
6 Tovilište za 100, 150

i 200 tovljenika

Bajmok 4930/1a S.R.Z. “Pobeda“ Bajmok   4276/1953
7 Stambena Zgrada Subotica,

Ognjanova ul. 5

7723/6 Albert Mangold Projektni zavod Vojvodine

ing. Hofman K. Novi Sad

1809-1  1953

4328/1953
8 Stambena zgrada Aleksandrovo-Subotica

Kutuzova ul.

40357 Todor Vasa Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

1839  1953

4619/1953
9 Adaptacija zgrade Subotica,

Ivana Milutinovića 104

Gradska komunalna ustanova “Dom“ Gradska komunalna ustanova “Dom“  1953 5636/1953
10 Silo-Jana

Magacin za 10 vagona zrnaste hrane

Subotica, Mali Bajmok

Ekonomsko dvoriste

S.Z.R. “Matko Vuković“

Ministarstvo poljoprivrede FRNJ Projektantski zavod Srbije

arh. M. Todorrović

286,  1950

5724/1953
11 Stanbena i gospodarska zgrada Masarikovo

Horgoški put 58

49877/18 Seči Antal Stantić Joso

1953

5901/1953
12 Stanbena zgrada Subotica

Masarikova 10 (Kumičićeva 5)

805 Crnjaković Antun Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

E-1735-1  1952

6380/1953
13 Stambena zgrada i stala Masarikovo 49871

49869/1

Ovani Janoš ing. Hofman K.

1953

6764/1953
14 Tapetarska radionica Subotica

Kosovo polje br. 4

Tvornica nameštaja “Budućnost“ Subotica Projektno preduzeće Sub.

tehn. Ivan Božić

E-12  1953

6816/1953
15 Stambena zgrada Bajmok

Jug. Bogdana 22

1200

1201

Davčik Matija Šauta Jaosip dipl. tehn.

1953

7308/1953
16 Stambena zgrada Subotica

Pupinova ul.

7905/3 Ferković Stevan Prijektni zavod Vojvodine

tehn. S Kovač Novi Sad

E-1852  1953

7558/1953
17 Stambena zgrada Bajmok

Zvezdina ul. 3

Mesaroš Antun Bešlić Antun

1953

7595/1953
18 Stambena zgrada Bajmok

Zvezdina ul. 5

1286/1 Santo Ištvan Bešli Franjo

1953

7596/1953
19 Stambena zgrada Subotica

Koruška 8

Hupko ANtun Projektni zavod Vojvodine

ing. Hofman K. Novi Sad

E1898  1953

7878/1953
20 Stambena zgrada Subotica

Mrazovićeva 7

809 Andrašić Veca Projektni zavod Vojvodine

tehn. J. Stantić

E-1897  1953

7833/1953
21 Radionica (Livnica) Subotica

Mikićev put 23

Čeruetić Bela Čeruetić Bela

1953

8268/1953
22 Stambena zgrada Bajmok-Rata

Marka Miljana 35

5095/26 Rogan Obrad 8408/1953
23 Stambena kuća Subotica-Aleksandrovo

Prava ul. 31

40088 Milivojević Milovan Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B.. Novi Sad

E-1929  1953

8750/1953
24 Gradnja garderobe i tuševa Subotica

Maksima Gorkog 13

Industrija čokolade “Pionir“ Subotica Projektni zavod Vojvodine

ing. Hofman K. Novi Sad

E-1932  1953

9117/1953
25 Prizemna zgrada Subotica

Jugovićeva 11

Mađar Bela 9279/1953
26 Dogradnja stambene zgrade Subotica

Vidovdanska 38

Jesenski Stevan

1953

9307/1953
27 Stambena zgrada Bajmok

Zagrebača 44

Olomi Josip Antal Josip

1953

9462/1953
28 Stambena zgrada Bajmok

Bunjevačka 74

5089/5 Varga Paje i Kajičić Tomislava Ana rođ. Varga

1953

9480/1953
29 Stambena zgrada “D” Subotica

Zapadne ugarnice 652

40274/3 Šimić Marko Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

E-1985  1953

9656/1953
30 Stambena kuća “D2“ Subotica-Aleksandrovo

Kutuzuva ul. 18

40274/1 Peripović Nikola Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

E-1985  1953

9656/1953
31 Dogradnja stambene zgrade Subotica

Rokina ul. 1

Batinić Milan građ. tehn. Šanta 9732/1953
32 Stambena zgrada “D2“ Subotica-Aleksandrovo

Aleksandrovo 113

40276/15 Šujić Pero i Krnjajski Mita Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

E-1985  1953

9759/1953
33 Adaptacija stambene zgrade Subotica

XIX ulica 9

Pavluković Mijo Projektno šred. Sub.

građ. tehn. Šanta Z.

1953

9772/1953
34 Koš za 15 vagona kukuruza Mala Bosna Poljoprivredno dobro “Mala Bosna“ Jugoprojekt-Savezno pred. za građev. projekt.

E-731  1950

9791/1953
35 Nova stambena kuća Bajmok-Rata

Marka Miljana

5093/65 Milić Petar

1953

9916/1953
36 Štala i komora Mala Bosna Balog Janoš 9954/1953
37 Stambena zgrada “D3“ Subotica-Aleksandrovo 40276/9 Ignjatović Mirko Projetni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

E1986  1953

10012/1953
38 Stambena zgrada Subotica

Jakšićeva ul.

7636/1-2 Gabrić Margita Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

E2026  1953

10746/1953
39 Adaptacija stambene zgrade Subotica

XIX ul. 8

27094/3 supr. Čik Josipa dipl. građ. tehn. Šauta Zoltan 10779/1953
40 Stambena zgrada “D4“ Subotica-Aleksandrovo 40278/3 ml. Sebenji Franjo Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

E-1987  1953

10910/1953
41 Adaptacija i proširenje šupe Subotica

Mikićev put 18

Preduzeće “Kooperativa“ D. Borivoj 10921/1953
42 Stambena zgrada Subotica

Braće Radića 144

Jovanov Dejan Projektni zavod Vojvodine

Novi Sad

1953

10959/1953
43 Dogradnja stambene zgrade Subotica

Parčetićeva 19

Gemžik Tumbas Josip Projektni zavod Vojvodine

ing. Hofman K. Novi Sad

E-1983  1953

11089/1953
44 Stambena zgrada “D2“ Subotica-Aleksandrovo 40274/4 Temunović Luka Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

E-1985  1953

11143/1953
45 Stambena zgrada “D2“ Subotica-Aleksandrovo 40276/2 Vujković Stipan Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

E-1985  1953

11146/1953
46 Stambena zgrada “D2“ Subotica-Aleksandrovo 40276/1 Zupkov Uroš Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

E-1985  1953

11147/1953
47 Stambena zgrada “D2“ Subotica-Aleksandrovo 40274/4 Temunković Marko Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

E-1985  1953

11193/1953
48 Adaptacija stamb. zgrade Palić

Benešova ul. 10

Eltes Antun Projektno pred. Sub.

tehn. Šanta Z.

E-5  1953

11241/1953
49 Stambena kuća Bajmok

Mala ul. 6

1831/32 Babić Pajo tehn. Kovač S.  1953 11263/1953
50 Stambena zgrada “D3“ Subotica-Aleksandrovo 40274/7 Baranja Silvester Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

E-1986  1953

11344/1953
51 Magacin za 15 vagona zrnaste hrane Mala Bosna SZR “Bolja Budućnost“ Savez Zemlj. Zadruge

tehn. Prčić L.  1953

11873/1953
52 Gradnja jedne mlekare,

jedne šupe za kola,

jedne prostorije za smestaj vode

Subotica-Radanovac SZR “Crvena Zastava“ Sreski Savez Zemlj. Zaduge

tehn. Prčić L.  1953

11874/1953
53 Stambena zgrada Bajmok

Zubačiste salaši 39

5059/44 ud. Đaić Anđa

1953

11881/53
54 Stambena kuća Bajmok

Luke Vukalovića 22

5095/48 Pejović Dragutin

1953

11882/53
55 Stambena zgrada Subotica-Aleksandrovo

ulica 40264/10

40265/7 Piuković Bela Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

E-1984  1953

12016/53
56 Stambena zgrada “D2“ Subotica-Aleksandrovo

ulica 40271

40276/3 Laslo Ištvan Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

E1985  1953

12172/53
57 Prasilište za 32 krmače krupne rase (sa niskim zidovima) Stari Žednik SZR “Sloboda“

Stari Žednik

NRS Minst. poljopriv.

Projektantski biro

arh. M. Todorović  1950

12198/53
58 Stambena zgrada “D2“ Subotica-Aleksandrovo

ulica 40277/6

40277/1 Kopunović Andrija Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

E-1985  1953

12232/53
59 Stambena zgrada “D2“ Subotica-Aleksandrovo

ulica 40271

40277/2 Laslo Mirko Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

E-1985  1953

12233/53
60 Stambena zgrada “D1“ Subotica-Aleksandrovo

ulica 40264/10

40265/6 Bašić Pera Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

E1984  1953

12440/53
61 Stambena zgrada Subotica

Matka Vukovića 11

24412/33 Ostrogonac Ivan Projektno pred. Sub.

tehn. Šanta Z.

E-6  1953

12571/53
62 Stambena zgrada Subotica

Zapadne ugarnice 513

27624/25 Mukić Blaško Projektno pred. Sub.

tehn. Šanta Z.

E-6  1953

12571/53
63 Stambena zgrada “D3“ Subotica-Aleksandrovo

ulica 40271

40274/10 Tunic Janika Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

E-1986  1953

12593/53
64 Šupa za smestaj građevinskog materijala Subotica

Bajski vinogradi

14194/1 “OGREV“ Preduzeće za promet ogrevnim i građev, materijalom Projektno pred. Sub.

tehn. Bežić J

E-11  1953

12843/53
65 Auto garaža Subotica

Bunjevačka br. 70

2052 “JUGOSEME“

Pokrajinsko sememsko pred. Filijala – Subotica

Projektno pred. Sub.

tehn. Šanta Z.

E-7  1953

12916/53
66 Stambena zgrada “D2“ Subotica-Aleksandrovo

ulica 40271

40276/14 Bodić Petar Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

E-1985  1953

12934/53
67 Industrijska garaža Subotica

Natoševića 44

Fabrika konzervi “Vojvodina“

1953

13194/53
68 Stambena kuća “D2“ Subotica-Aleksandrovo

ulica 40277/6

40277/3 Sič Josip Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

E-1985  1953

13440/53
69 Stambena zgrada Bački vinogradi

br. 757

49872/3 Engi I Jožefa

1953

13459/53
70 Stambena kuća Subotica-Aleksandrovo

ulica 40275

40276/4 Korponaić Gabor Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

E-1987  1953

13460/53
71 Stambena kuća Masarikovo 49826/4 Besenji Šandor Stantić Josip

1953

13640/53
72 Stambena kuća Subotica

Čapajeva 21

Peić Lazar Projektno preduzeće Sub.

ing. Dulića B.

1953

13674/53
73 Stambena zgrada masarikovo

Bački vinogradi 753

49826 Sabo Mihalj 13821/53
74 Dogradnja kancelarije na žitnom magazinu Tavankut

(kod želj. stanice)

“Žitoprodukt“ Subotica Projektno pred. Sub.

tehn. Bižić I.

E-119  1953

14118/53
75 Stambena zgrada Bački vinogradi 407 7452/1 Sobonja Imre ing. Dulić Bolto

1953

14118/53
76 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Harambašićeva 41

3095 Šefčić Lajčo Projektno pred. Sub.

tehn. Kikić F.

E-32  1953

14243/53
77 Privremena nastrešnica za pakovanje voća Subotica

Karadžićeva 10

“Voće eksport Zagreb“ otkupna stanica Subotica

1953

14270/53
78 Stambena zgrada Subotica

Čapajeva 8

526? Bašić Marko i Petar Projektni zavod Vojvodine

tehn. N. Dumitov Novi Sad

E-2113  1953

14317/53
79 Stambena zgrada Subotica

Teretna ulica

7584/11 Salacki Stevan Projektni zavod Vojvodine

tehn. N. Dumitov Novi Sad

E2112  1953

14381/53
80 Gradnja mašinskog odelenja Žednik 38121/2 Mlinsko preduzeće

Sub. “Klas“ Žednik

14391/53
81 Stambena zgrada “D1“ Subotica-Aleksandrovo

ulica 40271

40265/8 Budžak Stevan Projektni zavod Vojvodine

ing. Dulić B. Novi Sad

E-1984  1953

14401/53
82 Stambena zgrada Subotica

Stipe Grgića 45

5461 Molnar Janoš Projektno preduzeće Sub.

tehn. Serezlai B.

E-21  1953

14655/53
83 Šupa za čerpić Subotica

bajski vinogradi 10

SSZZ “KOOPERATIVA“ Projektni zavod Vojvodine

ing. Hofman K. Novi Sad

E-1979  1953

14816/1953
84 Šupa za smeštaj građ. i ogrev. materijala i kancelarijska zgrada Subotica 15346 Preduzeće drvne ind. “KRIVAJA“ Zavidovići Projektno pred. Sub.

tehn. Šanta Z.

E-26,26/a  1953

14865/1953
85 Poljoprivredni objekti Kelebija SZR “1 MAJ“ Kelebija 15026/1953
86 Jama Mala Bosna SZR “BOLJA BUDUĆNOST“ M. Bosna Projektantski zavod Srbije

arh. M. Todorović  1950

15426/1953
87 Stambena zgrada Subotica-Aleksandrovo 40273/2 Matković Tomo 22533/1953
88 Dogradnja prizemne stamb. zgrade Subotica

Cankaseva 1

Dulić Veco 30201/1953
89 Stambena zgrada Žednik

VI il. br. 45

45199/2 Milodanović Laza 30208/1953
90 Čekaonica Subotica F.B. “Partizan“ 30213/1953
91 Dogradnja šupe i štale Đurđin SZR “NAPREDAK“ Đurđin Projektno preduzeće Sub.

tehn. Kovač S.

E-114  1953

30576/1953
92 Dogradnja krupare Subotica-Kelebija 43306/12 SZR “Preporod“ Projektno pred. Sub.

tehn. Kovač S.

E-115  1953

32127/1953
93 Adaptacija stamb. zgrade Šupljak br. 574 Krstin Đuro 33361/1953
94 Adaptacija stamb. zgrade Šupljak br. 565 Farkaš Janoš 33362/1953
95 Adaptacija kupatila Subotica Preduzeće prehramb. indust. “Jedinstvo“ Subotica 33372/1953
96 Adaptacija stamb. zgrade Subotica

Mažuranmićeva 14

Dulić Gavro 33988/1953
97 Stambena zgrada Subotica

Kirska 7

3807 ud. Palinkaš Ivana Projektno pred. Sub.

tehn. Bižić I.

E-126  1953

34088/1953
98 Promena plana stambene zgrade Subotica

Trg Okt. revolucije 25

6157 Mađar Imre i Spang Janoš Projektno pred. Sub.

tehn. Bižić I.

E-39  1953

34661/1953
99 Stambena zgrada Subotica

Trg Lazara Nešića

Blok B

NO Grada Subotice Projektno pred. Sub.

ing De negri F.

E-2  1953

bez br./1953
100 Stambena zgrada Subotica

Trebinjska ul.

7584/14 Bašić ANte i supr. Jelisaveta rođ. Roganov Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-465  1954

1/1954
101 Stambena zgrada Subotica

LXII ulice

27264/15 Cigančić Antun Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-468  1954

2/1954
102 Stambeni objekat Subotica

Kumičićeva 7

Vereš Josip Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-494  1954

3/1954
103 Stambena zgrada V Subotica

LXII ul.

27264/26 Pap Imre Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E474  1954

4/1954
104 Gospodarska zgrada,

dogradnja stamb. zgrade

Subotica

Dunavska 30

4704 Pertić Marija Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-505  1954

5/1954
105 Dogradnja letnje kuhinje komore i podrume Subotica

ul. 7 jula 44

4809 Ivković Andrija Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-510  1954

6/1954
106 Dogradnja stambenog objekta Subotica

Crnojevićeva 74

Horvat Šandor Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-528  1954

7/1954
107 Stambena zgrada Subotica

XXII ul. 5

Vojnić Stipan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-451  1954

8/1954
108 Stambena zgrada Subotica

Hranilovićeva ul.

39044/134 Beneš Ištvan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-456  1954

9/1954
109 Stambena zgrada Subotica

Hranilovićeva ul.

39044/142 Vidaković Solo Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-426  1954

10/1954
110 Stambena zgrada Subotica

Mrazovićeva 3

804/3 Anišić Stevan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-481  1954

11/1954
111 Adaptacija fabrike špiritusa Žednik Stočarska ratarska stanica, Verušić Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-534  1954

12/1954
112 Izmena krovne kostrukcije iznad farbaone Subotica “8 MART“ Tvornica čarapa Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-529 1954

13/1954
113 Stambena zgrada Subotica

Kumičićeva

835 Maković Magda Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-469  1954

14/1954
114 Stambena zgrada Subotica

Čapajeva 33

862 Buljovčić Antun Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-460  1954

15/1954
115 Stambena zgrada Subotica

Pupinova ul.

4909/1 Sabo Janoš Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-461  1954

16/1954
116 Stambena zgrada Subotica

Hranilovićeva ul.

39044/141 Pinter Bela Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-508  1954

17/1954
117 Dogradnja svlačionice Subotica

Mikićev put

Sportsko društvo “Partizan“ – Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-535  1954

18/1954
118 Adaptacija bioskopa Subotica

Borisa Kidriča

Radnički univerzitet pri sindikalnom veću u Subotici Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-67  1954

19/1954
119 Stambena zgrada Bajmok Pasežanin Radovan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-527  1954

20/1954
120 Adaptacija stambene zgrade Bački vinogradi 108 Dobo Jožef Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-439  1954

21/1954
121 Stambena zgrada Subotica

Hranilovićeva

39044/146 Kiš Mihajlo Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-435  1954

22/1954
122 Silo jama Bajmok 5113/9 Ekonomija ZZ Bajmok Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-524  1954

23/1954
123 Dvojna stambena zgrada Subotica

Pavlovačka

7883/6 Sigulinski Milorad Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-509  1954

24/1954
124 Praonica veša Subotica-Palić

Puljska 13

15698

15697/2

Češko Šandor Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-559  1954

25/1954
125 Preinačenje biv. mlina “Gergelj“ za osnovnu školu Čantavir 1581

1583

NOO Čantavir Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-82/54  1954

26/1954
126 Adaptacija stambene zgrade i gradnja šupe Subotica

Jugovićeva 12

Mezei Stevan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-480  1954

27/1954
127 Stambena zgrada Subotica

ugao Jakšićeve i trebinjske ulice

7594/3 Vujković Tomo Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-556  1954

28/1954
128 Dogradnja škole Novi Žednik Savet za prosvetu i kulturu pri GNO SUbotica Projektno pred. Subotica

Vidaković K.

E-556  1954

29/1954
129 Obračunski list honorara članova komisije za reviziju projekata za provedeno efektivno radno vreme u radu komisije po rešenju NO-a grada         20384/54
130 Stambena zgrada Subotica

HArambašićeva 24

3070 Silađi Josip Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-530  1954

31/1954
131 Adaptacija i izmena krovne konstrukcije Subotica

I. Milutinovića 99

1984 Poknić Pajo Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-552  1954

32/1954
132 Stambena zgrada Stari Žednik 37698/5 Patarčić Andrija Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-555  1954

33/1954
133 Škola za 1 konja, za 1 kravu i svinjac za 3 svinja Subotica

Kireški put 84

ud. Tumbas Pere Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-547  1954

34/1954
134 Stambena zgrada Subotica

ul. Cara Lazara

(Ružina ul.)

Čikoš Lajoš i Ruža Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-318  1954

35/1954
135 Stambena zgrada Subotica

Nova ulica

40276/6 ud. Kujundžić Marija Projektno pred. Subotica

ing. Dulić

E-580  1954

36/1954
136 Garaža za smestaj automobila Subotica Transportno pred. “Dinamo“ Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-546  1954

37/1954
137 Društveni dom Subotica SSRN Mali Bajmok 38/1954
138 Stambena zgrada Subotica-Radanovac 8038/39 Trenko Nandor Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-573  1954

39/1954
139 Stambena zgrada Stari Žednik 37681/11 Serenče Kaolj Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-583  1954

40/1954
140 Stambena zgrada St. Žednik 37632/7 Sič Lajčo Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-595  1954

41/1954
141 Zgrada za smeštaj alata i prenoćište čuvara Subotica 54996/1 Dr. Vig Mihajlo Projektno pred. Subotica

ing. De Negri Franjo

E-610  1954

42/1954
142 Stambena zgrada Subotica

Dobrivojević Plate ul.

40255/2 Crnković Jašo Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-601  1954

43/1954
143 Stambena zgrada Stari Žednik 37681/15 Njari Ištvan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-582  1954

44/1954
144 Stambena zgrada Stari Žednik 37681/16 Sente Jožef Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-588  1954

45/1954
145 Stambena zgrada Stari Žednik 37681/12 Molnar Ferenc Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-589  1954

46/1954
146 Stambena zgrada Subotica

Hranilovićeva

39044/138 Berkeš Ištvan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-590  1954

47/1954
147 Stambena zgrada Subotica

Mokranjčeva

39044/143 Mattijević Matija Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-591  1954

48/1954
148 Stambena zgrada Žednik 2707/9 Andlar Stipan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-596  1954

49/1954
149 Šupa za smeštaj robe Subotica

Felegijeva 3

Trg pred. “Gvožđar“ Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-77a   1954

50/1954
150 Stambena zgrada sa prodavnicom i pekarom Subotica,

Kumičićeva 15

838 Nejdevski Dančo Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-579  1954

52/1954
151 Stambena zgrada Subotica

Braće Jugovića 43

Horvat Franjo Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-611  1954

53/1954
152 Adaptacija stambene zgradei gradnja nove šupe Subotica

Jugovićeva 12

Mezei Stevan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-480  1954

54/1954
153 Sporedna zgrada (štala) Palić

Kanjiški put 40

29207 Besenji Antal Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-614  1954

55/1954
154 Podzemni petrolejski bazen Subotica

Paje Kujundžića

Drž. petrolejsko pred. “Jugopetrol“ Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-585  1954

56/1954
155 Adaptacija i dogradnja ekonomske zgrade Subotica

Hranojlovićeva 15

Sič Franjo Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-619  1954

57/1954
156 Stambena zgrada Bajmok

Zagrebačka ul.

882 Šindrić Josip Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-625  1954

58/1954
157 Adaptacija i dogradnja st. zgrade Subotica

Rudnička 6

4684 Gilica Bela Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-636  1954

59/1954
158 Letnja kuhinja Subotica

Šumska 9

Pojak Antal Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-640  1954

60/1954
159 Dogradnja stamb. zgrade Subotica

Međunarodni put

15894/4 ud. Tesek Matija Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-642  1954

61/1954
160 Adaptacija stambene zgrade Čantavir

Omladinska 17

733 ud. Juhas Mihalja

rođ. Kozma Ilona

Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-642  1954

68/1954
161 Adaptacija šupe u pogon prototip Subotica 7507/a

7507/1-b

Tvornica motora “Sever“ Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-650  1954

69/1954
162 Adaptacija štale za labaratorijum Subotica Veterinarski zavod – Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-631  1954

70/1954
163 Šupa za drva i štala za 1 konja Subotica Tvornica tepiha “Jovan Mikić“ Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-651  1954

71/1954
164 Razmena plana krovne konstrukcije iznad farbaone Subotica

Marksov put 85-87

Tvornica čarapa “8 MART“ Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-652  1954

72/1954
165 Stambena zgrada Subotica

Mokranjčeva

(39044/133)?

37041/133

Tišić Jovan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-683  1954

73/1954
166 Dogradnja kancelarije,

prostorije

Subotica “OGREV“ Trgogrev. i građevin. mat. Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-653  1954

74/1954
167 Podzemni podrum Subotica

Mariborska 28

Šimon Karolj Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-453  1954

75/1954
168 Magazin za smeštaj sirove robe Subotica

Čantavirska ul.

Privredno pred.  “10 OKTOBAR“ Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-587  1954

76/1954
169 Dogradnja stana Subotica Električno pred. Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

77/1954
170 Stambena zgrada Subotica

ugao Majakovskog i Tesline ul.

829/6 Franc Jovan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-691  1954

78/1954
171 Stambena zgrada Čantavir

ul. Nazora 22

Barna Janoš Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-201  1954

79/1954
172 Društveni dom u Malom Bajmoku Subotica

XI ulica

Soc. Savez Radnog Naroda Jugoslavije Sub. Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-407  1954

80/1954
173 Podrum – komora za vino Palić

Lovačka

3863 Vinogr. – voćar. stanica Palić Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-682  1954

81/1954
174 Dogradnja radione za kastiranje vune Subotica

Bračuvljević Lovre ul.

Privredno pred.  “10 OKTOBAR“ Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-693  1954

82/1954
175 Adaptacija stanova za graderobu i trpezariju u ciglani br. 3 Subotica

ul. VII Brigade br. 1

Gradsko ciglasnko preduzeće – Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-693  1954

83/1954
176 Dogradnja šupe za smeštaj sirove opeke Subotica

ul. VII Brigade br. 1

Gradsko ciglasnko preduzeće – Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-687  1954

84/1954
177 Dogradnja šupe smeštaj sirove opeke Subotica

ul. VII Brigade br. 1

Gradsko ciglasnko preduzeće – Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-686  1954

85/1954
178 Radnička ručaona i desetarska alatnica stanica Žednik i Šebešić Preduzeće ZOP Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-690  1954

86/1954
179 Stambena zgrada Subotica

Srpska ulica

7694/19 Hatvani Bela Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-689  1954

87/1954
180 Podizanje jednog dela zgrade na sprat Subotica

Frankopanska 8

2606 Njilaš Josip Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-696  1954

88/1954
181 Preinaka kafane i restoracije     Uprava kupatila “Palić“ Projektno pred. Subotica

ing. Dulić – Hofman

89/1954
182 Stambena zgrada Višnjevac

Rankovićeva ul.

Torbica Stevan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-193  1954

90/1954
183 Preinaka kafane i restoracije “Beograd“ Subotica

Republikanska 2

Uprava kupališta “Palić“ Projektno pred. Subotica

ing. Dulić – Hofman

E-688  1954

91/1954
184 Stambena zgrada Subotica

Njegoševa ul.

7581/4 Vismeg Andrija Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-694  1954

92/1954
185 Stambena zgrada Đurđin 36081/5 Berkeš Stevan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-695  1954

93/1954
186 Mašinska kuća za generator Subotica   Fabrika bicikala “PARTIZAN“ Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-734  1954

94/1954
187 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Istarska 16

Rakić Bogdan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

1955

1/1955
188 Strop crvenog kutića

Plafonska konstrukcija

Subotica Narodni magazin

Subotica

Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-332  1955

2/1955
189 Stambena zgrada

Subotica-Đurđin

Subotica-Đurđin Šifliš Jovan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-726  1955

3/1955
190 Stambena zgrada Bački vinogradi

XVII ul. br. 50

Nađ Đerđa Ištvan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-756  1955

4/1955
191 Proširenje radionice Subotica Građ. pred. “Graditelj“ Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-762  1955

5/1955
192 Proširenje kancelarija Subotica

ul. Jugoslovenske armije

Građevinsko preduzeće “Graditelj“ Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-761  1955

6/1955
193 Adaptacija štrikeraja Subotica “Bosa Miličević“ Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-760  1955

7/1955
194 Dogradnja stambene zgrade Subotica

Zmaj Jovina 4

3730 Dr Feher Aleksandar Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-?  1955

8/1955
195 Stambena zgrada Bački vinogradi 415 9953/4 Barna Peter Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-72  1955

9/1955
196 Administrativna zgrada “SET“-a Adaptacija postojeće zgrade Subotica

Palićki put

15329 Subotički Električni tramvaj – Subotica Projektno pred. Subotica

ing. De Negri Franjo

E-168  1955

10/1955
197 Pregrađivanje prostorija, probijanje i zaziđivanje vrata Subotica

Matije Gupca 6

“Trgopromet“ Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-849  1955

11/1955
198 Dogradnja 1 sobe Subotica

Bajči.Žilinski Endre 4

Ilić Dušan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-850  1955

12/1955
199 Stambena zgrada Čantavir

Generala Jovanovića 31

Horvat Maćaš Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-884  1955

13/1955
200 Komora za vino Bački vinogradi

XVII ulica 15

435 Kalmar Mirko Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-641  1955

14/1955
201 Automatska parna pekara

Adaptirano od magazina

Subotica “Žitoprodukt“ Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-735  1955

15/1955
202 Stambena zgrada Đurđin 36081/6 Šarić Marko Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-757  1955

16/1955
203 Stambena zgrada Đurđin 36081/7 Šarić Antun Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-758  1955

17/1955
204 Fabrika leda sa maš. zgradom i magazin. leda Subotica Tvornica konzervi “29 Novembar“ Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-563  1955

18/1955
205 Radionica za izradu limenih kutija Subotica Tvornica konzervi “29 Novembar“ Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-567  1955

19/1955
206 Radničko kupatilo sa graderobom Subotica Tvornica konzervi “29 Novembar“ Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-561

20/1955
207 Adaptacija tvornice konzervi Subotica Subotica Tvornica konzervi “29 Novembar“ Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-565  1955

21/1955
208 Adaptacija hladnjače Subotica Tvornica konzervi “29 Novembar“ Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-569  1955

22/1955
209 Adaptacija i novi objekti Subotica Tvornica konzervi “29 Novembar“ Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-568  1955

23/1955
210 Stambena zgrada Karađorđevo Kulundžija Petar Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-860  1955

24/1955
211 Stambena zgrada Subotica

Braće Radića 44

Juhas Lajčo i supruga Projektno pred. Subotica

ing. De Negri Franjo

E-1028  1955

25/1955
212 Rušenje komore, otvaranje prozora, zidanje nove komore Subotica

Istarska ul.

1337 Sarić Ilka Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-872  1955

26/1955
213 Stambena zgrada Ruski Krstur Malacko Vlado Projektno pred. Vrbas

27/1955
214 Stambena zgrada Subotica

Teslina ul. 39

7982/8 Tuđi Bela Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-873  1955

29/1955
215 Građenje gvozdenog portala Subotica

Na uglu Trg Maršala Tita i D. Tucovića ul.

Trgovačko preduzeće

Narodni Magazin

Projektno pred. Subotica

ing. K. Hofman

1953

30/1955
216 Vikend kućice sa 4 i sa 8 stanara Palić 14909/9 Turističko-Ribolovačko Udruženje Palić Projektno pred. Subotica

ing. K. Hofman

E-1053  1954

31/1955

veza: 56/1955

217 Dogradnja šupe Subotica Veterinarski zavod Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-883  1955

32/1955
218 Ispust za postojeći svinjac Subotica Veterinarski zavod Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-887  1955

33/1955
219 Ispust uz tovište

(dovršenje)

Subotica Veterinarski zavod Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-885

34/1955
220 Pokrivanje silo jame Subotica Veterinarski zavod Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1006  1955

35/1955
221 Stambena zgrada Subotica

Dubrovačka ul.

Vaker Franjo Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1040  1955

36/1955
222 Stambena zgrada Aleksa Šantić

Somborski put

3375/71 Bošković Risto Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-699  1955

37/1955
223 Stambena zgrada Aleksa Šantić

Somborski put

3375/28 sup. Janjić Alekse Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-708  1955

38/1955
224 Stambena zgrada Bačka Topola 4384/2 Sabo Ilona Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-882  1955

39/1955
225 Stambena zgrada Bačka Topola

Bajšanki put

5361/2 Karel Marija Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-870  1955

40/1955
226 Stambena zgrada Bačka Topola

P. Kočića 7

  Fontanji Laslo Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

41/1955
227 Stambena zgrada Aleksandrovo

ul. Vojislava Ilića

4003 Kenjereš Andrija Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1069  1955

42/1955
228 Adaptacija magazina Subotica

Felegijeva ul. 3

Trg. pred. “Čelik“ Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1064  1955

43/1955
229 Komora za vino Palić

Palić 540

Abraham Josip Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-853  1955

44/1955
230 Adaptacija kauc. prostorija Subotica

Felegijeva br. 3

Trg. pred. “Čelik“ Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1065

45/1955
231 Stambena zgrada Aleksandrovo 40254/10 Šujić Marga Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1075  1955

46/1955
232 Zahod (Klozet) Subotica Gradski rasadnik Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-901  1955

47/1955
233 Stambena zgrada Subotica

LVII ulica

40264/7 Varga Bela Projektno pred. Subotica

Dulić B.

E-1067  1955

48/1955
234 Stambena zgrada Subotica

Hranilovićeva ul.

39044/136 Kopunivić Ana

Oros Tereza

Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1070

50/1955
235 Dogradnja za magazin pored mlina “Klas“ Žednik Žednik Mlinsko preduzeće Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-662  1954

51/1955
236 Nužnik u dvorištu mlina “Klas“ Žednik Žednik Mlinsko preduzeće Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-684  1954

52/1955
237 Dogradnja kancelarije Subotica – Verušić Stočarsko-ratarska stanica Verušić Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1056  1955

53/1955
238 Štala sa komorom za drva Subotica

Halaški put

154 Ivandekić Antun Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1088  1955

54/1955
239 Radionica za varenje Subotica

ul. Nikole Kujundžića

Građ. pred. “Graditelj“ Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1120  1955

55/1955
240 Klubska zgrada udruženja Palić 14909/9 Ribolovačko udruženje “Palić“ Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1054  1955

56/1955

veza : 31/1955

241 Stambena zgrada Gornja Ragatica 104/55 Ognjanović Momčilo Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1115  1955

57/1955
242 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Stipe Grgića 10

Nađ Toma Rumenka Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1055  1955

58/1955
243 Stambena zgrada Njegoševo 11148/11 Andrijašević Vojislav Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1126  1955

59/1955
244 Dovršenje stambene zgrade Subotica

Braće Radića 45

Benedek Franjo Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1142  1955

60/1955
245 Adaptacija stambene zgrade Palić

Svetozara Markovića 7

Rakić Bogdan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1170  1955

61/1955
246 Adaptacija i dogradnja stambene zgrade Subotica

Bunjevačka ul.

Šuhaj Franjo Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1106  1955

62/1955
247 Šupa za bicikle Subotica

Trg. 29. Novembra 3

2874 Izdavačko štamp. preduzeće “Minerva“ Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1107  1955

63/1955
248 Stambena zgrada Subotica

Braće Radića 67

919 Vukov Luka Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1007  1955

65/1955
249 Dimnjak Subotica “Sever“ Fabrika el. motora Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1086  1955

66/1955
250 Zahodi Subotica “Sever“ Fabrika el. motora Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1071  1955

67/1955
251 Stambena zgrada Mali Iđoš 1454/1 ml. Kamaromi Mihalj Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1130  1955

68/1955
252 Stambena zgrada Mali Iđoš   Nađ Farkaš Ištvan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1131  1955

69/1955
253 Stambena zgrada Mali Iđoš 736 ml. Pal Ferenc Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1129  1955

70/1955
254 Stambena zgrada Mali Iđoš 1998/117 st. Pal Ferenc Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1128  1955

71/1955
255 Stambena zgrada Mali Iđoš 1547/2 Kovač Ferenc Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1127  1955

72/1955
256 Stambena zgrada Ugao Trebinjske i Srpske ulice 7702/3 Pantelić Živadin Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1133  1955

73/1955
257 Prister za nužnik Subotica

Matije Gupca

Mlinsko preduzeće Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1190  1955

74/1955
258 Stambena zgrada Subotica

Zlatanićeva ul.

Dioši Ištvan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1146  1955

75/1955
259 Stambena zgrada Đurđin 36057/5 Vujović Franjo Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1033  1955

76/1955
260 Stambena zgrada Subotica

Mrazovićeva 5

808 Murgaški Milan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1143  1955

77/1955
261 Stambena zgrada Subotica

Mrazovićeva 11

811 Krakovski Ladislav Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1068  1955

78/1955
262 Otvaranje osobnog i kolskog ulaza i staze u podrum Subotica

Preradovićeva

Eőtvőš Jožef Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1193  1955

79/1955
263 Drvostrugarska radionica i perionica Subotica Eőtvőš Jožef Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1193  1955

80/1955
264 Stambena zgrada Subotica

Negotinska 51

Sivić Gabor Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1160  1955

81/1955
265 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Miloša Obilića 34

Turnjak Ivan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1194  1955

82/1955
263 Stambena zgrada Subotica

Doni Geze 12

Martin Borislav Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1156 1955

83/1955
264 Stambena zgrada Čantavir

Omladinska ul.

1440/1 Farago Deže Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1171  1955

84/1955
265 Stambena zgrada Stara Moravica 3435 Guljaš Lajoš Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1163  1955

85/1955
266 Stambena zgrada Orešković 12/62 Dušan Božić Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1164  1955

86/1955
267 Stambena zgrada N. Orahovo 12 Buranj Mihalj Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1166  1955

87/1955
268 Stambena zgrada Bački Vinogradi

Subotica – Horgoški Put

I reda

49895 Šebek Šandor Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1158  1955

88/1955
269 Stambena zgrada Aleksandrovo 40263/4 Đukić Geza Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1202  1955

89/1955
270 Magazin (molba) Subotica

ul. Sv. Markovića

Projektno pred. Subotica 90/1955
271 Stambena zgrada Subotica

Jakšićeva 21

7595/5 Bašić Josip i supr. Amalka Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1224  1955

91/1955
272 Podrum za gorivo Subotica

Zap Vinograd 284

Kovač Ladisav Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1167  1955

92/1955
273 Štala sa šupom i perionica Subotica

Frankopanska 18

2692 Antal Maćaš Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1165  1955

93/1955
274 Stambena zgrada Subotica

LXV

11313/9 Abraham Mihalj Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1177  1955

94/1955
275 Molba za adaptaciju Subotica “Mladost“ Tvornica traka i zavesa Subotica Projetno pred. Subotica

95/1955
276 Stambena zgrada Bačka Topola

ul. Kiš Ferenca

3058/2 Pete Ištvan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1201  1955

96/1955
277 Stambena zgrada Novo Orahovo Markuš Vince Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1213  1955

97/1955
278 Stambena zgrada Bajmok

Zvezdina ul.

3199 Farago Maćaš Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1168  1955

98/1955
279 Adaptacija paviljona “F“ Subotica Gradska bolnica Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1149  1955

99/1955
280 Stambena zgrada Novo Orahovo 10859/114 Bođvanski Jula Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1220  1955

100/1955
281 Pseinaka stambene zgrade Subotica

ul. Maksima Gorkog

Dr Čović Franjo i supr. Dr Vesić Stefanija Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1155  1955

101/1955
282 Remonta radionica Subotica

Mikićev put

“Sever“ Tvornica elekromotora Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1214  1955

102/1955
283 Stambena zgrada Subotica

Bunjevačka 64

Čik Bela Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1169  1955

103/1955
284 Kovačka radionica Subotica

Mikićev put

“Sever“ Tvornica elekromotora Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1211  1955

104/1955
285 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Bunjevačka 64

Dulić Franjo Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1221  1955

105/1955
286 Adaptacija i dogradnja stambene zgrade Bajmok

Njegoševa 26

Urbaučok Andrija Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1232  1955

106/1955
287 Stambena zgrada Subotica

Braće Radića 44

Juhas Lajčo i supr. Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1028  1955

107/1955
288 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Harambašićeva

3133 Cvijin Ivan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1191  1955

108/1955
289 Stambena zgrada sa štalom Bajša

Školska ul. 24

250/1-2 Rankov Milovan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1249  1955

109/1955
290 Stambena zgrada Bačka Topola

ul. Jugoslovenske armije

1273 Mezei Mihalj Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1252  1955

110/1955
291 Stambena zgrada Mali Iđoš Škalak Petar Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1241  1955

111/1955
292 Stambena zgrada Bačka Topola

ul. Šinković Josipa

619/3 Hatala Gergelj Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1237  1955

112/1955
293 Šupa u dvorištu Subotica

Vase Stajića 21

Stanica za otkup svilenih buba “Sviloprelac“ Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1250  1955

113/1955
294 Renoviranje fasade

Radničkog doma

Subotica

Republikanska 3

Radnički univerzitet Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1272  1955

114/1955
295 Dogradnja štale Subotica

Halaški put 365

Kunji Đula Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1234  1955

115/1955
296 Stambena zgrada Čantavir 1362/4 Pete Ferenc Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1248  1955

116/1955
297 Stambena zgrada Čantavir

Bolmanovska ul. 43

82/2 Bažo Vilmoš Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1263  1955

117/1955
298 Vikend kućica Palić “7 NAP“ Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1259  1955

118/1955
299 Dogradnja stambene zgrade Subotica

Zapadni vinogradi 221

Kiš Lajoš Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1268  1955

119/1955
300 Dogradnja štale i perionice Subotica

Tvornička 59

ud. Somer Karla Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1265  1955

120/1955
301 Stambena zgrada Novi Žednik 2709/94 Kovač Rozalija Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1219  1955

121/1955
302 Staja za konje i krave Stari Žednik 34278 Tikvitski Marko Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1260  1955

122/1955
303 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Bosanska 4

Lakatoš Lajoš Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1955

123/1955
304 Stambena zgrada Subotica

Mokranjčeva ul.

Krupotić Stevan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1215  1955

124/1955
305 Dogradnja stepeništa i adaptacija stambene zgrade Subotica

ul. Braće Majera

Mesaroš Laslo Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1235  1955

125/1955
306 Adaptacija stambene zgrade Subotica

ugao Petefi i Vukovićeve

Vangem Emilija Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1255  1955

126/1955
307 Stambena zgrada Čantavir 1123 Hajgoš Ištvan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1233  1955

127/1955
308 Stambena zgrada Novo Orlovo 10859/4 Čičan Gabor Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-363  1954

128/1955
309 Adaptacija lokala Subotica

10 Oktobra br. 4

3507 Mađar Bela Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1274  1955

129/1955
310 Stambena zgrada Novo Orahovo Fehete Janoš Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-374  1954

130/1955
311 Stambena zgrada Novo Orahovo 10859/204 Nađpaloci Jovan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-378  1955

131/1955
312 Stambena zgrada Bačka Topola

Čantavirska ul.

3205/1 Jovičević Ljubiša Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1266  1955

132/1955
313 Stambena zgrada Subotica

Braće Radića 176

1681/1 Milanković Franjo Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1264  1955

133/1955
314 Stambena zgrada Subotica

Šantićeva ul.

7849/5 Demek Stevan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1289  1955

134/1955
315 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Palmotićeva 57

Prčić Pajo Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1242  1955

135/1955
316 Stambena zgrada Novo Orahovo 10859/97 Pap Jakim Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1276  1955

136/1955
317 Stambena zgrada Novo Orahovo

ul. Borisa Kidriča

10859/97 Viškovski Jakim Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1275  1955

137/1955
318 Stambena zgrada Bačka Topola

ul. Jovana Popovića

1691/1 Čeke Lajoš Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1294  1955

138/1955
319 Stambena zgrada Bačka Topola

ul. Žarka Zrenjanina

944/4 Balaž Antal Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1291  1955

139/1955
320 Stambena zgrada Subotica

Mokranjčeva ul.

39044/135 Sekelj Mirko Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1273  1955

140/1955
321 WC u samostalnoj ugostiteljskoj radnji “Mali mir“ Subotica

ul. Partizanska

Ugostiteljska komora Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1246  1955

141/1955
322 Stambena zgrada Staro Orahovo 10859/5 Boraš Balaž Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-360  1954

142/1955
323 Dogradnja osnovne škole Bukvać NOG Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1217  1955

143/1955
324 Vikend kućica na Paliću Palić MO sind. služb. drž. ustanova Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1258  1955

144/1955
325 Adaptacija zgrade Subotica

Meštovićeva

7518/3 Skala Mihajlo i Knežević Miloš Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1297  1955

145/1955
326 Stambena zgrada Subotica

ul. Košuth Lajoša

1990 Ježović Janoš Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1287  1955

146/1955
327 Dogradnja stambene zgrade Subotica

Kopitareva ul. 4

3381 Nimčević Ivan Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1300  1955

147/1955
328 Štala sa komorom Subotica

Zapadni vinogradi 538

10872 Takač Kazmer Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1309  1955

148/1955
 

329

Stambena zgrada Subotica 40267/6 Jakić Đura Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1288  1955

149/1955
330 WC za radnike

(septička jama)

Subotica Tvornica konzervi i suhomesnatih proizvoda “29 Novembar“ Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-568/a  1955

150/1955
331 Letnja kuhinja Subotica

ul. 7 jula br. 43

Skenderović Stipan Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1319  1955

152/1955
332 Stambena zgrada Subotica

Hrastova ul.

9798/1 Molcer Nandor Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1317  1955

153/1955
333 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Prvomajska ul. 40

Ertl Marta Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1311  1955

154/1955
334 Adaptacija i dogradnja stambene zgrade i gostione Palić

Horgoški put

Abraham Josip Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1307  1955

155/1955
335 Stambena zgrada Subotica

ugrao Slavenske i Njegoševe

7719 Kunić Andrija Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1295  1955

155/1955
336 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Marina Držića 1

Sudanović Anica Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1306  1955

157/1955
337 Stambena zgrada Mali Iđoš

ul. Seleš br. 888

1580/3 Čaki gabor Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1314  1955

158/1955
338 Stambena radionica Čantavir

Trg Petefi brigade 19

620/3

1460/11

2899/19

Vincer Geza Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1305  1955

159/1955
339 Stambena zgrada Čantavir

Moravska ul. 2

1419/31 Cvitko Antal Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1292  1955

160/1955
340 Stambena zgrada Čantavir

Omladinska ul.

1441/3 Ožvar Đula Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1310  1955

161/1955
341 Adaptacija i dogradnja upravne zgrade Žednik 38101/16 Polj. Dobro “Žednik“ Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1270  1955

162/1955
342 Preinaka zgrade Subotica

Singerova 20

NO Grada Subotice Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1182/c  1955

163/1955
343 Preinaka zgrade Subotica

ul. Marije Vojnić Tošinice 3 i 5

NO Grada Subotice Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1182/a  1955

164/1955
344 Preinaka zgrade Subotica

ul. ul. Marije Vojnić Tošinice 7-9

NO Grada Subotice Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-182  1955

166/1955
345 Sklonište br. 1-1a Subotica

Maksima Gorkog

Tvornica čokolade i bombona “Pionir“ Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1238  1955

168/1955
346 Sklonište br. 2 Subotica Tvornica čokolade i bombona “Pionir“ Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1239  1955

169/1955
  Sklonište br. 3 Subotica Tvornica čokolade i bombona “Pionir“ Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1240  1955

170/1955
347 Stambena zgrada Bačka Topola 5405/16 Antal Jožef Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1328  1955

171/1955
348 Stambena zgrada Njegoševo

ul. Branka Radičevića

11148/37 Jablanov Aksentije Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1326  1955

172/1955
349 Stambena zgrada Bajša

Zakima br. 33

54 Vala Janoš Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1329  1955

173/1955
350 Stambena zgrada Subotica

Karla Milodanovića 22

3503 Roža Karolj Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1308  1955

174/1955
351 Dogradnja stambene zgrade Subotica

Crnojevićeva 71

Osthajmer janoš Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1304  1955

175/1955
352 Stambena zgrada St. Žednik 37681/13 Dombai Stipan Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1323  1955

176/1955
353 Stambena zgrada Njeguševo 11143/32 Stojanović Šime Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1327  1955

177/1955
354 Stambena zgrada Đurđin 19(6) Poljaković Laza Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1121  1955

178/1955
355 Put IV reda Subotica – Bikovo Subotica – Bikovo NO Grada Subotica NO grada Subotice

ing. Braun Gavro

1955

179/1955
356 Stambena zgrada Bačka Topola

Matije Gupca

ud. Đuriš Mikloša Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1355  1955

181/1955
357 Stambena zgrada Novo Orahovo 10859/6 Kotro Ištvan Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-356  1954

182/1955
358 Stambena zgrada Bačka Topola 5405/17 Markušev Aleksandar Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1350  1955

183/1955
359 Stambena zgrada Novo Orahovo

ul. Bratstva i Jedinstva

10859/14 Erdelji Janoš Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1324  1955

184/1955
360 Stambena zgrada Čantavir

ul. Cr. Zvezda 29

1714 Mihalj Ištvan Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1335  1955

185/1955
361 Stambena zgrada Gornja Rogatica

Kosmajska ul.

181/159 Obradović Savo Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1337  1955

186/1955
362 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Vesnićeva ul. 2

Prčić Marko Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1316  1955

187/1955
363 Stambena zgrada sa pekarom Čantavir

ugao 11 oktobra i Topolske ulice

272/2 Horak Lajoš Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1354  1955

188/1955
364 Stambena zgrada Novo Orahovo

ul. Bratstva Jedinstva

10859/18 Kratok Lajoš Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1357  1955

189/1955
365 Stambena zgrada Čantavir

Vinogradi V ul.

1331/2 Kemiveš Đula Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1325  1955

190/1955
366 Stambena zgrada Stara Moravica

ul. Orašker

1374/1 Ileš Rozalija Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1338  1955

191/1955
367 Dogradnja stambene zgrade Čantavir 11361/4 Tot Bagi Petar Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1333  1955

192/1955
368 Stambena zgrada Sokolac 40/110 Banjinin Mane Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1353  1955

193/1955
369 Stambena zgrada Aleksandrovo 40255/9 Toma Stevan Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1331  1955

194/1955
370 Adaptacija kancelarijska zgrade Subotica

Felegijeva 3

Trg. preduzeće “Gvožđar“ Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1336  1955

195/1955
380 Stambena kuća Njeguševo 38802/97 Drljača Jovo Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1349  1955

197/1955
381 Stambena zgrada Bačka Topola

St. Moravički put

5405/16 Laci Jožef Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

C-1356  1955

198/1955
382 Dogradnja komore za vino Palić

Horgoški put 64

478 Tumbas Petar Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1375  1955

199/1955
383 Stambena zgrada Bačka Topola 5405/15 Bošadi Ištvan Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1376  1955

200/1955
384 Preinaka zgrade

Antituberkoloznog dispanzera

Subotica

Harabašićeva 2

Dom narodnog zdravlja Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1301  1955

201/1955
385 Adaptacija podruma Palić

ugao Pionirske ul. i ul. Marka Oreškovića

Bički Đula Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1340  1955

202/1955
386 Stambena zgrada za magazinom Bački vinogradi 6998/1 P.P. dobro “Vinogradar“ Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1345  1955

203/1955
387 Dogradnja stambene zgrade Radanovac 8124/3 Vuković Tomo Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1312  1955

204/1955
388 Stambena zgrada Subotica

Petrova ul. 8

Pećenić Pero Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1361  1955

205/1955
389 Dvojna stanmbena zgrada Zobnatica Ergela Zobnatica Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1315  1955

206/1955
390 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Prvomajska 47

Kovač Antun Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1378  1955

207/1955
391 Stambena zgrada Subotica

Istočni vinogradi 95/A

2633 Tinka Stipan Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1377  1955

208/1955
392 Preinaka zgrade dečijeg odmarališta “Pionir“ na Paliću Palić

Duškova ul. 7

Dom Narodnog zdravlja Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1302  1955

209/1955
393 Nužnik “Svratište“ Subotica

put Jovana Mikića

4078 Samostalni ugostiteljski objekat “Svratište“ Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1352  1955

210/1955
394 Stambena zgrada Čantavir

Vinogradska ul.

1329/1 Pešti Ištvan Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1385  1955

211/1955
395 Stambena zgrada Subotica

put Braće Radića 46

404 sup. Rudinski Božidara Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1334  1955

212/1955
396 Garaža sa radionicom Subotica

Trg Okrobarske revolucije 18

2662 “Agrarija“ export – import Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1370  1955

213/1955
397 Stambena zgrada Stari Žednik

VII ulica

38107/11 Ivanković Petar Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1339  1955

214/1955
398 Stambena zgrada Subotica

Marka Oreškovića 22

3055 Dulić Nesto Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1358  1955

215/1955
399 Adaptacija stambene zgrade Bajmok

Njegoševa 38

Jovanović Tomo Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1236  1955

216/1955
400 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Oreškovića ul.

Vojnić Mijatov Vita Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1392  1955

217/1955
401 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Velebitska 63

Vuković Veco Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1373  1955

218/1955
402 Stambena zgrada Novo Orahovo

ul. Bratstva Jedistva

10859

192

Milić Vlastimir Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1348  1955

219/1955
403 Šupa sa podrumom Subotica

ul. 15 maja

3288

(4264)

Takač Elek Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1381  1955

220/1955
404 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Zmaj Jovina 41

Velheš Jovan Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1389  1955

221/1955
405 Dvojna stambena zgrada Đurđin 7638 NO Grada Subotice Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1369  1955

222/1955
406 Stambena zgrada Aleksandrovo 40276/9 Osterenković Mihalj Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1132  1955

223/1955
405 Dogradnja sobe Subotica

Matija Gupca

2390 Kolar Antun Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1269  1955

224/1955
406 Stambena zgrada Šupljak NO Opstine Palić Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1134  1955

225/1955
407 Stambena zgrada Šupljak NO Opstine Palić Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1135  1955

226/1955
408 Stambena zgrada Šupljak NO Opstine Palić Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1136  1955

227/1955
409 Tipska stambena zgrada Palić

Bolivijska ul.

NO Opstine Palić Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1138  1955

228/1955
410 Tipska stambena zgrada Palić NO Opstine Palić Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1139  1955

229/1955
411 Tipska stambena zgrada Palić NO Opstine Palić Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1140  1955

230/1955
412 Tipska stambena zgrada Palić NO Opstine Palić Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-1141

231/1955
413 Adaptacija osmogodišnje škole Palić

(Martina br. 3)?

NO Opstine Palić Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1344  1955

232/1955
414 Bravarska radionica Subotica

Crnojevićeva 54

Troll Ljubica Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1390  1955

233/1955
415 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Udarnički put 32

II STAMBENA UPRAVA Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1379  1955

234/1955
416 Stambena zgrada Subotica

Poljska ul.

Štangl Stevan Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1386  1955

235/1955
417 Stambena zgrada Mali Iđoš 992 Olah Bela Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1388  1955

236/1955
418 Upravna zgrada Žednik 38089 SZR “SLOBODA” Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1368  1955

238/1955
419 Dogradnja stambenoj zgradi Subotica

Jugoslovenska ul.

39940 Vasiljev Ljubica Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1398  1955

239/1955
420 Stambena zgrada Subotica

Put Braće Radića 140

Molnar Josip Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1384  1955

240/1955
421 Stala za konje,šupa za kola,

koš za kukuruz

Subotica

Gogoljeva ul. 9

Kuntić Franjo Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1404  1955

241/1955
422 Stambena zgrada Subotica

Đurđin 128

Bašić P. Gabor Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1394  1955

242/1955
423 Stambena zgrada Subotica

Aleksandrovi salaši 5

Kalmar Đula Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1397  1955

243/1955
424 Stambena zgrada Subotica

Abrašević Kask

7581/10

7581/2

Ober Laslo Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1422  1955

244/1955
425 Adaptacija zgrade Subotica

Mikićev put 11

NOO “Novi Grad” Subotica Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1412  1955

245/1955
426 Stambena zgrada Bačka Topola 5405/16 Boršodi Petar Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1393  1955

246/1955
427 Stambena zgrada Čantavir 1145/1 Lašu Antal Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1375  1955

247/1955
428 Stolarska radionica Subotica

Fruškogorska

Češko Daniel Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1399  1955

248/1955
429 Stambena zgrada Subotica

Frankopanska 36

39044/131 Zemko Lazar Projektno pred. Subotica

ing. Hofman K.

E-1414  1955

249/1955
430 Gospodarska zgrada Palić

Orešković 19

15716 Zombori Andraš Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1298  1955

250/1955
431 Dogradnja stambene zgrade Palić

Orešković 19

15716 Zombori Andraš Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1298  1955

251/1955
432 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Ljenkijevićeva 15

ud. Mihalj Adama Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1413  1955

252/1955
433 Stambena zgrada Palić

Arendaška ul.

54910/1 Rožnik Adam

(Bikovo 69)

Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1420  1955

253/1955
434 Adaptacija i dogradnja stambene zgrade Subotice

XXII ulica

207 Kovačević Kninoslav Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1418  1955

254/1955
435 Stambena kuća Čantavir

Doža naselje ul. II br. 31

2312/24 Mastatić Petar Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1410  1955

255/1955
436 Stambena zgrada Gornji Tavankut

Branka Radičevića 28

Radić Matija Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1387  1955

256/1955
437 Tip trosobnog stana

Tip “4”

Subotica Stambena zadruga

“NAŠ DOM” Subotica

Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1401  1955

258/1955
438 Adaptacija ugostiteljske radnje “MALA BAŠTA” Subotica

Trg Cara Jovana

Ugostiteljska radnja

“MALA BAŠTA”

Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1423  1955

259/1955
439 Adaptacija zgrade Čantavir

ul. Vladimira Nazora

836 Tereh Bela Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1430  1955

260/1955
440 Stambena zgrada Subotica

Majšanski put 55

9460/5 Pahat Ivan Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1411  1955

261/1955
441 Dogradnja osmogodišnje škole Stari Žednik NOO Stari Žednik Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1332  1955

262/1955
442 Stambena zgrada

Tip “2”

Subotica Stambena štedna zadruga

“NAŠ DOM” Subotica

Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1408  1955

263/1955
443 Dogradnja stambena zgrada Subotica

Rajićeva 32

  Bertuš Šime Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1415  1955

264/1955
444 Adaptacija pomoćne radionice Subotica

Čipkarska ul.

Tvornica traka i zavesa “Mladost” Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-1222  1955

265/1955
445 Stambena zgrada Bačka Topola

Aranj Janoša

259 Gnijić Nandor Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1448  1955

266/1955
446 Stambena zgrada Subotica Stambena štedna zadruga

“NAŠ DOM” Subotica

Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1402  1955

267/1955
447 Nazimarnik za 300 nazimardi Žednik SZR “Sloboda” Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-712  1955

268/1955
448 Štala za 50 krava Žednik Poljoprivredno Dobro Žednik Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-217  1955

269/1955
449 Nazimarnik za 500 nazimardi Žednik   Poljoprivredno Dobro Žednik Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-22  1955

269/1955
450 Tovilište za 500 svinja Žednik

Poljopriv. Dobro

Poljoprivredno Dobro Žednik Projektno pred. Subotica

ing. Molcer Karlo

E-27  1955

269/1955
451 Svlačionica Subotica

Mikićev put 8

SD “METALAC” tvornica el. strojeva “SEVER” Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1436  1955

270/1955
452 Stambena zgrada i bogomolja Feketić

I. L. Ribara

536 Pal Jožef

Feketić

Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1436  1955

271/1955
453 Tipska stambena trosobna zgrada od naboja, slobodno stojeći Subotica Stambeno štedna zadruga “NAŠ DOM” Subotica Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1405  1955

272/1955
454 Stambena zgrada Čantavir

Moravska ul.

1418/25 Tot Bagi Petar Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1451  1955

273/1955
455 Izgradnja stambene zgrade Subotica

Gajeva 35

4626 Vujković Stipan Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1433  1955

274/1955
456 Tipska stambena zgrada Subotica Stambena zadruga “SLOGA” Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-1489  1955

1/1955
457 Stambena zgrada Subotica

Ognjanova ul.

7725/8

(304)

Petarčić Josip Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-1472  1955

2/1955
458 Popraska “Cvijin” škole

Stari Žednik

Stari Žednik NOO Žednik Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1449  1955

3/1955
459 Adaptacija stana Novi Žednik Osmogodišnja škola Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1470  1955

4/1955
460 Adaptacija škole Novi Žednik Osmogodišnja škola Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1469  1955

4/1 /1955
461 Nazimarnik za 300 nazimadi Novi Žednik ZZOZ “Bačka” Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-712/1440  1954

5/1955
462 Dvojna stambena zgrada Subotica

Sindikalna ul.

8032/8 Holović Franjo i Stevo Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1456  1955

6/1955
463 Dogradnja stambene zgrade Pačir

ul. Bratstva Jedinstva 21

Vakula Jožef Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1457  1955

7/1955
464 Stambena zgrada Subotica 8032/25 Hajek Lajčo Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1452  1955

8/1955
465 Stambena zgrada Subotica

Slavonska ul.

7725/3 Gemeri Đuro Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1478  1955

9/1955
466 Stambena zgrada Bačka Topola

ul. Košut Lajoša

2148/7 Sütő Mihalj Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1493  1955

10/1955
467 Stambena zgrada Subotica Takač Josip Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-1459  1955

11/1955
468 Stambena zgrada Bačka Topola

ul. Bartok Bela

3032/1 Andrašević Luka Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1496  1955

12/1955
469 Tipska stambena zgrada Bikovo br. 1

Nova ulica

31489/1 Stanovnici

NOO Bikovo

Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1482  1955

13/1955
470 Tipska stambena zgrada Bikovo br. 2

Nova ulica

31489 Stanovnici

NOO Bikovo

Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1463  1955

13/1 /1955
471 Nazimarnik za 300 nazimadi Bajmok PD “Ravnica” Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-793  1955

15/1955
472 Arteski bunar – dubine 40-42m

Kućica za uređaj

Bajmok 3745

3750

Poljoprivredno preduzeće “Ravnica” Projektno pred. Subotica

ing. Stefanović V.

E-796  1955

16/1955
473 Tovilište za 200 svinja i koš za 10 vagona kukuruza bačka Topla PD “Vojvodina” Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-719/1526  1954

17/1955
474 Dogradnja šupe u Bačkoj Topoli Bačka Topola

Rade Končara

747 “Mali Zadrugar” Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-1446  1955

18/1955
475 Stambena zgrada

Jednoporodična

Bačka Topola

ul. Petefi brigade 16

1892/2 Kovač Jožef Projektno pred. Subotica

ing. Dulić B.

E-1500  1955

19/1955
476 Adaptacija magacina za kancelarije Subotica “Mlinsko Preduzeće” Subotica Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-1507  1955

20/1955
477 Dogradnja uz postojeću zgradu Subotica “Budućnost”

Tvornica nameštaja

Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-703/1488  1955

21/1955
478 Silo jama – rov za 10 vagona Tavankut PD “Ratar” Tavankut Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-771/856  1955

21/a 1955
479 Adaptacija dvorišne stambene zgrade Subotica

karađorđev put 51

Surok Đuro Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1499  1955

22/1955
480 Šupa za poljoprivredne mašine Đurđin PD “Đurđin” Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-732  1955

23/1955
481 Đubrište 15. Đurđin PD “Đurđin” Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-751  1955

24/1955
482 Tovilište za 200 svinja i koš za 10 vagona Tavankut SZR “Ratar” Tavankut Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-719/1471  1954

25/1955
483 Kopani nunari Tavankut SZR “Ratar” Tavankut Projektno pred. Subotica ARHITEKT

E-857  1955

26/1955
484 Praščanik za 32 krmače Tavankut SZR “Ratar” Tavankut Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-767/1494  1955

27/1955
485 Štala za 50 krava Tavankut   SZR “Ratar” Tavankut Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-1495  1955

28/1955
486 Stambena zgrada Subotica

Ognjanova ul.

7724/1 Teodor Stefan Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1497  1955

29/1955
487 Stambena zgrada Subotica Klusković Mirko Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1538  1955

30/1955
488 Stambena zgrada Oreškovići

Sava Božića 30

12/67 Strika Đorđe Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1539  1955

31/1955
489 Stambena zgrada Subotica

Poljska ul.

7755/14 Farkaš Josip Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1515  1955

32/1955
490 Stambena zgrada Mali Iđoš

Omladinska 268

123 Kurin Ištvan Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1501  1955

33/1955
491 Stambena zgrada Subotica

Šarčevićeva 58

Horvat Ferenc Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1498  1955

34/1955
492 Stambena zgrada Subotica

Jugovićeva

Mert Rozalija i Fogel Janoš Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-1536  1955

35/1955
493 Stambena zgrada Kula 427

428

Ačanski Nestor Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1360  1955

36/1955
494 Stambena zgrada sa gospodarskim zgradama Subotica

Bunjevačka ul.

2013 Stantić Josip Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1514  1955

37/1955
495 Adaptacija i dogradnja stambene zgrade Palić

Horgoški put 106

Đorđević Toša Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-1198  1955

38/1955
496 Adaptacija dvorišne zgrade Subotica

Matka Vukovića 3

Majstorović Stevan Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1491  1955

39/1955
497 Tipska stambena zgrada Bački vinogradi

(Šupljak)

Turi Imre

NO Opštine Palić

Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-1136  1955

40/1955
498 Nastrešnica za drva Subotica

Žarka Zrenjanina

Tvornica hleba i peciva “Jedinstvo“ Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-603  1955

41/1955
499 Stambena zgrada Subotica Poljaković Lojzija Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1508  1955

42/1955
500 Stambena zgrada Bajmok

Doža Đerđa 16

Tomić S. Đuro Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1541  1955

43/1955
501 Stambena zgrada Bačka Topola

ul. Petefi brigade

1892/2 Kovač Jožef Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1500 1955

45/1955
502 Stambena zgrada Bačka Topola

5405/13 Boršodi Ferenc Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1514  1955

46/1955
503 Stambena zgrada Subotica

Poljska ul. 26

7979/4 Bežeg Mirko Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1371  1955

47/1955
504 Preinaka zgrada Subotica

Jožef Atile 32

  SSRNJ VI KV.

II Osno. organizacija

Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1561  1955

48/1955
505 Stambena zgrada Subotica

Igrališna ul.

7729/7

(304)

Bedrosijan Pavle Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1549  1955

49/1955
506 Stambena zgrada Subotica

– Aleksandrovo –

40263/5 Kovač Dezider Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1492  1955

50/1955
507 Stambena zgrada Subotica

– bački vinogradi –

7477/3 Lajtar Josip Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1556  1955

51/1955
508 Stambena zgrada Mali Beograd 39/97 Kuntić Petar Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1468  1955

52/1955
509 Tipska stambena zgrada Subotica Stambena stedna zadruga “NAŠ DOM“ Subotica Urban. Projekt. biro Novi sad

ing. Bajažet V.

E-360  1955

53/1955
510 Tipska stambena zgrada Subotica Stambena stedna zadruga “NAŠ DOM“ Subotica Urban. Projekt. biro Novi sad

ing. Šeherinski R.

E-361  1955

54/1955
511 Stambena zgrada Subotica

Miletićeva 31

5416 Balog Mirko Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1555  1955

55/1955
512 Adaptacija podruma i tavana Subotica

Singerova 20

Marije V. Tošinice 7 i 9

Narodni odbor grada Subotice Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1182; E-1128  1955

56/1955
513 Stolarska i bravarska radionica Subotica

Marksov put

1490/1 “Dinamo“ Subotica Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1569  1955

57/1955
514 Privremena šupa Subotica

Borisa Kidriča

3778 Preduzeće “Mehaničar“ Subotica Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1579  1955

58/1955
515 Galerija u Subotici Subotica

Borisa Kidriča

3778 Preduzeće “Mehaničar“ Subotica Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1380  1955

59/1955
516 Privremena šupa Subotica

Borisa Kidriča

3778 Preduzeće “Mehaničar“ Subotica Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1578  1955

60/1955
517 Staklenik za cveće Subotica Gradski rasadnik Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1553  1955

61/1955
518 Dogradnja podruma i verande Subotica Gradski rasadnik Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1552  1955

62/1955
519 Stambena zgrada Subotica

Petrova ul. 21

Vukov Mariška Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1577  1955

63/1955
520 Sušara za kukuruz u Lovćencu Lovćenac “Žitopromet“ Bačka Topola Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1570  1955

64/1955
521 Stambena zgrada sa kruparom Mali Iđoš

ul. Maršala Tita

809/2 Šulc Margita Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1576  1955

65/1955
522 Peć za keramiku Subotica

Požeška ul. 22

Sabo Ferenc Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1580  1955

66/1955
523 Štala za konje i goveda Bački vinogradi 246 170 Gorac Jožef Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1594  1955

67/1955
524 Stambena zgrada Palić

Kanjiški put

29162/6 Rafai Franjo Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1596  1955

68/1955
525 Stambena zgrada Subotica

ul. Rade Kočara

7581/9 Stevo Antun Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1597  1955

69/1955
526 Zahodi – Osmogodišnja škola br. 8 Subotica

Br. Stankovića ul. 5

Osmogodišnja škola Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1593  1955

70/1955
527 Šupa za prikolice Đurđin ZZOZ Đurđin Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1588  1955

71/1955
528 Tip pojedinačne stambene zgrade Subotica Stembeno štedna zadruga u Subotici Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1209  1955

72/1955
529 Adaptacija postojeće radionice za stan Subotica

Meštrovićeva ul.

Skala Mihajlo Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1596  1955

73/1955
530 Dogradnja kotlarnice Subotica

Čipkarska ulica

Tvornica traka i zavesa “Mladost“ Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Molcer Karlo

E-1595  1955

74/1955
531 Gradnja portala za prodavnicu pred. “Željezničar“ Subotica

matka Vukovića 3

“Željezničar“ Preduzeće za izradu željezničke odeće, Subotica Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1583  1955

75/1955
532 Tipska stambena zgrada Subotica Stambena stedna zadruga “NAŠ DOM“ Subotica Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1408  1955

76/1955
533 Kupatilo i garderoba Subotica Drvna industrija “Matko Vuković“ Subotica Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1548  1955

78/1955
534 Stambena zgrada Subotica

Koruška ulica

869

(2176)

Bartek Mihajlo Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1599  1955

81/1955
535 Gradnja portala prodavnice “PARTIZAN“ Subotica

trg Maršala Tita 11

Preduzeće za izradu odeće i rublja Beograd Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1575  1955

82/1955
536 Dogradnja dimnjaka Subotica Pokrajinski dečiji dom “KOLEVKA“  Subotica Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Dulić B.

E-1600  1955

84/1955
537 Zahodi

Osmogodišnja škola br. 8

Subotica na uglu Jagodinske i Plitvičke ulice 1952 Sekreterijat za prosvetu i kulturu SNO Subotice Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1593  1955

85/1955
538 Adaptacija “Hotel Zagreba“ Subotica Ugostiteljska škola Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1584  1955

86/1955
539 Stambena zgrada Subotica Stambena stedna zadruga “NAŠ DOM“ Subotica Urban. projetni biro Novi Sad

ing. Bajažet Vera

E-360  1955

88/1955
540 Stambena zgrada Subotica Stambena stedna zadruga “NAŠ DOM“ Subotica Urban. projetni biro Novi Sad

ing. Šaharinski R.

E-361  1955

89/1955
541 Preinaka zgrade Subotica

Marije V. Tošinice 3 i 5

Narodni odbor grada Subotice Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1182  1955

90/1955
542 Stočna grobnica

oblika bunara

Subotica

Aleksandrovački salaši

40437/1 Komunalno preduzeće “Čistoća“ u Subotici Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-16  1955

91/1955
543 Međuspratna konstrukcija Subotica   Trg. Preduzeće “GVOŽĐAR“ Subotica Projektno pred. Subotica ARHITEKT

ing. Hofman K.

E-1601  1955

92/1955
544 Stambena zgrada

na Paliću

Palić

Nova ulica

38 Kalmar Šandor PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1605/1955

1/1956
545 Stambena zgrada Čantavir 11363/33 Figedi Ferenc PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1626/1956

2/1956
546 Kopani bunar

u Tavankutu

Tavankut SZR “Ratar“ Tavankut PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1464/857/1955

3/1956
547 Stambena zgrada

u Aleksandrovu

ul. LX, LXI

Aleksandrovo

40273/1 Čik Jovan i sup. Pavka PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1614/1955

4/1956
548 Preinaka stanbene zgrade i kancelarije Subotica

ul. Petra Drapsina

Malagurski Ivan PP “ARHITEKT“ Subotica

E-772/1955

5/1956
549 Stambena zgrada

u Čantaviru

Čantavir

ul. Doža Telep

2312/20-21 Filep Ferenc PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1636/1956

6/1956
550 Stambena zgrada Subotica

ul. Bogovićeva br. 15

ing. Pletikosić Aleksandar PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1179/1955

7/1956
551 Stambena zgrada Subotica

ul. Teretna

4595/2 Mile Marton i Mile Ilona PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1623/1956

8/1956
552 Prister jama kod stamb. zgrada u ul. Marije Vojnić Tošinice br. 3-5, 7-9 Subotica

Mikićev put br. 11

(Singerova ul. br. 20)

Nosreza Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1182/1956

9/1956
553 Dvosobna stambena zgrada (tipski projekat) Stambena stedna zadruga “NAŠ DOM“ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1641/1956

10/1956
554 Stambena zgrada

-vodovod i kanalizacija

ul. Marije Vojnić Tošinice br. 3,5,7,9 i Singeova br. 20 Vojna pošta

2280-27 Beograd

Projetni otsek

I.P. 2280-27 Beograd

H-18/1956

11/1956
555 Adaptacija lokala u poslovne prostorije Subotica

ul. Maksima Gorkog

Prvomajska ul.

Skenderović Marko PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1667/1956

15/1956
556 Dvojna stambena zgrada Subotica

ul. 83

8038/52 Kovač Jožef PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1655/1956

16/1956
557 Dogradnja stanbene zgrade Subotica

ul. Šantićeva

ul. Budakovićeva

7910/1 Arnold Laslo PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1642/1956

17/1956
558 Stambena zgrada

u Čantaviru

Čantavir

V. Vinogradi 40

1367 Kemiveš Antal PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1634/1956

18/1956
559 Stambeni objekti

– instalacija jake i slabe struje

Subotica

M. V. Tošinice 3,5,7,9

ul. Singera 20

Vojna pošta 2280-27

Beograd

Projektni otsek

VP 2280-27

Beograd E-22,23,24/56

19/1956
560 Pristupni put u Bačkom Petrovom selu Bačko Petrovo selo

ul. Petra Drapšina i postojeći put do Tise

NOO Bačko Petrovo selo PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1670/1956

20/1956
561 Stambeni blok br. II Subotica

Šenoina 16,18,20

  NO grada Subotice PP Subotica

E-121/1955

21/1956
562 Stambena zgrada

na Paliću

Palić

Horgoški put

15522/13 Horvat Andrija PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1686/1956

22/1956
563 Dogradnja i adaptacija stambene zgrade Subotica

ul. X br. 20

523 Božić Ivan PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1624/1956

23/1956
564 Stambena zgrada Subotica

ul. LIX i LVIII

40265/2 Pinter Marija PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1684/1956

24/1956
565 Stambena zgrada Subotica

ul. Mrazovićeva 9

810 Prčić Josip PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1692/1956

25/1956
566 III Sektorska ambulanta u Subotici (i đačko kupatilo) Subotica

ul. Harambašićeva

Dom narodnog zdravlja Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1678/1956

26/1956
567 Stambena zgrada Subotica

ul. Hrvatska

ul. B. Šarčević

7705/3 Saborac Mihajlo PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1681/1956

28/1956
568 Stambena zgrada Subotica

ul. Bogovićeva br. 8

439/1

1439/2

Kiralj Stevan PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1706/1956

29/1956
569 Adaptacija magacina za stan Subotica

ul. Frankopanska

(ul. Ilirska) br. 21

  Gal Julije PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1654/1956

30/1956
570 Stambena zgrada Subotica

ugao Majakovske i Tesline ulice

7829/3 Ferković Julka PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1691/1956

31/1956
571 Stambena zgrada Subotica

Trebinjska ul.

Srpska ul.

7702/3 Marcikić Lajčo PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1721/1956

32/1956
572 Stambena zgrada

na Paliću

Palić

Zelenogorska ul.

Nova ul.

15510/3 Mačković Lajčo PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1693/1956

33/1956
573 Stambena zgrada Subotica

Bogovićeva ul. 9

574 Mokan Josip PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1711/1956

34/1956
574 Stambena zgrada Subotica

Mokranjčeva ul.

39044/130 Marton Đeno PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1704/1956

35/1956
575 Stambena zgrada Bogovićeva br. 7 572-573 Takač Josip PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1710/1956

36/1956
576 Gradnja portala za prodavnicu preduzeća “Željezničar“ Subotica

ul. matka Vukovića br. 3

Preduzeće za izradu svih odela i uniformi “Željezničar“ PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1583/1955

38/1956
577 Stambena zgrada Subotica

Zapadni vinogradi

11055/10 Nađ Kišereš Ištvan PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1735/1956

37/1956
578 Novogradnja i adaptacija stolarske radionice Subotica

ul. Čantavirska

Nikolićeva

Privredno preduzeće “10 Oktobar“ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1685/1956

39/1956
579 Stambena zgrada sa sporednom zgradom Subotica

ul. Šokačka br. 3

3219

3221/1

Pletikosić Stipan PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1732/1956

40/1956
580 Stambena zgrada Bački vinogradi

XI ul.

Varga Tomo Ištvan PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1734/1956

41/1956
581 Stambena zgrada Subotica

ul. Miloša Obilića br. 25

6720 Kubek Antun PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1736/1956

42/1956
582 Stambena zgrada Subotica

ul. Koruška 25

871 Ovčar Ivan PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1722/1956

43/1956
583 Privremena stambena zgrada Subotica

ul. Zajićeva 9-11

Farmaceutsko društvo Vojvodine – produžnica u Subotici PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1738/1956

44/1956
584 Gradnja portala Subotica

ul. Matka Vukovića br. 5

Knjižarsko preduzeće “NAPREDAK“ PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1747/1956

45/1956
585 Lovački dom

u Bajmoku

Subotica

Trg Maršala Tita

Lovačko društvo Bajmok PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1743/1956

46/1956
586 Stambena zgrada Subotica

Đačka ul.

Pap Jožef PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1731/1956

47/1956
587 Stambena zgrada Subotica

ul. Romanijska 28

Sudarević karlo PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1744/1956

48/1956
588 Stambena zgrada

u Đurđinu

Đurđin 314 36081/9 Kralj Dano PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1746/1956

49/1956
589 Zgrada prasilišta za 40 krmača (Đurđin P.D.) PD “Đurđin“ Đurđin Biro za unapređenje poljoprivrede – Beograd

9/64

50/1956
590 Nazimarnik za 125 nazimadi Đurđin PD “Đurđin“ Đurđin Biro za unapređenje poljoprivrede proizvodnje i prerade u zadružnim organizacijama Beograd, ul. 1 maja br. 15 51/1956
591 Tovilište za 50 tovljenika Đurđin PD “Đurđin“ Đurđin Biro za unapređenje poljoprivrede – Beograd 52/1956
592 Staje za 50 krava

Tip PG-4 (tipske)

Đurđin PD “Đurđin“ Đurđin Biro za unapređenje poljoprivrede – Beograd 53/1956
593 Stambena zgrada Subotica

ul. Miloša Obilića br. 17

6490 Šmit ladisav PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1733/1956

55/1956
594 Stambena zgrada

u Aleksandrovu

Subotica

Nova ulica

40255/6 Celva Stevan PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1751/1956

56/1956
595 Stambena zgrada Đurđin

Nova ulica

36018/4 Pokornik Andrija PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1753/1956

57/1956
596 Stambena zgrada Palić

Dubrovačka ul.

15908/27 Toma Stevan PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1752/1956

58/1956
597 Stambena zgrada Aleksandrovo

Prava ul. br. 48

40278/8 Sebenji Bela PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1749/1956

59/1956
598 Šupa za poljoprivredne mašine Žednik 2711/23 ZZ – Žednik PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1754/1956

60/1956
599 Stambena zgrada Subotica

Njegoševa ul.

Slovenska ul.

77149 Kuruc Andrija PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1748/1956

61/1956
600 Stambena zgrada Subotica

Skerlićeva ul. br. 40

Veisenberger Lajčo PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1764/1956

62/1956
601 Prizemna stambena zgrada (tipska) Subotica Stambena stedna zadruga “NAŠ DOM“ Subotica Urbanističko projektni biro Novi Sad

E-363/1956

63/1956
602 Stambena zgrada Subotica

Nova ulica

8035/55 Čik Antal PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1770/1956

65/1956
603 Stambena i sporedna zgrada Subotica

Bunjevačka br. 92

2034

2033

Kečkemeti Pajo PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1774/1956

66/1956
  UZ BROJ 67          
604 Stambena zgrada Subotica

ul. Matija Gupca br. 3

37/3 Juhas Ladisav PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1740/1956

67/1956
605 Stambena zgrada Subotica

Put Braće Radića

924/2 Zedi janoš PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1765/1956

68/1956
606 Stambena zgrada Bajmok

Bačićeva ul.

1669 Farago Janoš PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1781/1956

69/1956
607 Stambena zgrada Đurđin

Žednički put

36081/11 Vuković F. Stipan (Franje) PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1785/1956

70/1956
608 Stambena zgrada Đurđin

Žednički put

36081/12 Vuković F. Stipan (Franje) PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1786/1956

71/1956
609 Stambena zgrada Subotica

Zapadni vinogradi

11055/14 Šarkanj lajoš PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1791/1956

72/1956
610 Adaptacija upravne zgrade, magacina bivše epidemološke bolnice Subotica

Halaški put

ZZ Kelebija PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1675, E-1676, E-1677

73/1956
611 Projekat vodovodne instalacije nove pijace Subotica

Puškinov trg

GNO Subotica

uprava pijace

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-210/4/1956

74/1956
612 Stambena zgrada Subotica

Jakšićeva ul.

7611/3 Kuruc Jovan PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1790/1956

75/1956
613 1* Adaptacija portirnice

2* Preinaka privremenih hala fabrike “SEVER“ Subotica

Tuk Ugarnice

Natoševića ul.

Nova ul.

Tvornica el. strojeva “SEVER“ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

1*E-1784/1956

2*E-1772,1773 /1956

76/1956
614 Preinaka privremene hale br. 2 Subotica

Tik Ugarnice

Fabrika el. motora “SEVER“ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1773/A/1956

E-1773/1956

77/1956
615 Preinaka privremene hale br. 1 Subotica

Tik Ugarnice

Fabrika el. strojeva “SEVER“ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1772/1956

78/1956
616 Stambena zgrada Šupljak Haško Janoš PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1134/1782/1956

79/1956
617 Stambena zgrada Subotica

ul. Mokranjčeva

39044/143 Pardovicki Kata PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1797/1956

80/1956
618 Stolarska radionica Subotica

ul. Mokranjčeva 58

Bartuš Jožef PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1800/1956

81/1956
619 Električna instalacija silosa sa magazinom Subotica

Miloša Obilića

Mlinsko preduzeće Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-871/1956

82/1956
620 Adaptacija hale br. I – II

(vodovod i kanalizacija)

(privremeni objekat “Novog Severa“)

Subotica

između puta i željezničke pruge Subotica – Horgoš

Tvornica el. strojeva “SEVER“ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1772/1956

E-1773/1956

83/1956
621 Stambena zgrada Subotica

ul. Oslobođenja br. 19

679/1 Popov Stevan PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1787/1956

84/1956
622 Stambena zgrada Subotica

zapadni vinogradi br. 149

11234 Šarnjai Ferenc PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1806/1956

85/1956
623 Most kod “Bačka“ mlina

silos sa magazinom

Subotica

Milosa Obilica

2054 Mlinsko preduzeće Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1811/1956

86/1956
624 Stambena zgrada Subotica

Šantićeva ul.

7819/4 Bundalo Jovo

Karlović Josip

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1813/1956

87/1956
625 Stambena i sporedna zgrada Subotica

Šarčevićeva ul.

7581/5 Narančik Geza PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1809/1956

88/1956
626 Magazin za prijem robe i sortiranje voća i povrća Subotica

na Halaškom putu

ZZ Kelebija PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1676/1956

89/1956
627 Zgrada uprave i žitni magacin Subotica

na Halaškom putu

ZZ Kelebija PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1675/1956

90/1956
628 Stambena zgrada Subotica

Udarnički put

Šatićeva ul.

7817 Buljovčić Geza PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1805/1956

92/1956
629 Stambena zgrada Subotica

ul. Čevapovića Grge

847 Ercegovac Stevan PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1807/1956

93/1956
630 Stambena zgrada Subotica

ul. Put JNA

3325/4 Lukač Blaško PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1818/1956

94/1956
631 Stambena zgrada Subotica

ul. Vladimira Gortana br. 31

2609 Prčić Lazo PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1798/1956

96/1956
632 Adaptacija stambene zgrade Subotica

ul. Preradovićeva

5164/2 Ramšak Ivan PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1799/1956

97/1956
633 Stambena zgrada Subotica

Srednja ul. br. 7

7736/3 Pulkin Mirko PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1814/1956

98/1956
634 Stambena zgrada Palić

Rogatačka ul.

15517/8 Đurica Josip PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1825/1956

99/1956
635 Stambena zgrada Palić

Rogatačka ul.

15517/11 Nemet Đula PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1827/1956

100/1956
636 Stambena zgrada Palić

Trogirska ul.

15517/52 Soter Marija PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1828/1956

101/1956
637 Stambena zgrada Palić

ROgatačka

15517/12 Makač Rudolf PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1826/1956

102/1956
638 Pijačna kanalizacija Subotica NO grada Subotica

Pijačna uprava Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-210/1955

103/1956
639 Stambena zgrada Subotica

Čapajeva ul. 34

917 Vukov Petar PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1801/1956

104/1956
640 Kancelarijska zgrada Subotica

Jukićeva ul.

Prvomajska ul.

296/3 Kamenorezačka zadruga – Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1638/1956

106/1956
641 Kamenorezačka radionica kamenorezačke robe Subotica

Jukićeva ul.

Prvomajska ul.

296/3 Kamenorezačka zadruga – Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1637/1956

107/1956
642 Koš za 10 vagona kukuruza Subotica Zadruga za zajedničku obradu zemlje SRZ “Preporod“ – Kelebija PP “ARHITEKT“ Subotica

E-908/812/1955

108/1956
643 Dogradnja porušenog dela zgrade Narodne banke u Subotici Subotica

ul. Borisa Kidriča

Narodna banka FNRJ, filijala 320 Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1611/1956

109/1956
644 Stambena zgrada Subotica

ul. Ognjanova

7725/10 Njilaš Josip PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1847/1956

110/1956
645 Stambena zgrada (prizemna) Subotica

ul. Čevapović Grge br. 9

851 Romić Lazar PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1838/1956

111/1956

veza: 141/1956

646 Štala za 50 krava Mali Bajmok

Sivački put

  SZR “Matko Vuković“ Subotica – Mali Bajmok PP “ARHITEKT“ Subotica

E-763/1833/1954

112/1956
647 Stambena zgrada Subotica

ul. Rade Končara

ul. Trebinjska

7755/5 Stodaković Dušan PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1538/1861/1955

(PP Sub. E-465 i drugo)

113/1956
648 Stambena zgrada Bajmok

Somborski put br. 2

611 Gunić Stipan PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1849/1956

114/1956
649 Stambena zgrada Subotica

ul. Jukićeva br. 14

586 Pančić Marko PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1840/1956

115/1956
650 Stambena zgrada Bogaraši

Nova ulica

8035/57 Vojnić Bela PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1834/1956

116/1956
651 Stambena zgrada Subotica

Mikićeva put br. 363

7541/1

7540

Takač Jožef

Galfi Marija

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1810/1956

117/1956
652 Štala za 74 krave Verušić Stočarsko ratarska stanica – verušić Sbutoica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1723/1956

118/1956
653 Osmogodišnja škola u Tavankutu

Projekat promene (III etapa)

Tavankut NO SrREZA Subotica

Sekreterijat za prosvetu Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-557/1956

120/1956
654 Dogradnja OŠ “Jovan Mikić“ Subotica Subotica

Mikićev put

NOO grad Subotica

Odelenje za prosvetu

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1852/1956

121/1956
655 Stambena zgrada Subotica

ul. Mrazovićeva br. 6

833 Vaci Pajo PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1842/1956

122/1956
656 Stambena zgrada Bajmok

ul. Krajiška

2210/3

2211/3

2212/3

Šereš Ilona PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1849

123/1956
657 Stambena zgrada Subotica

Bajski vinogradi

13953/5

13954/5

Činčak Stevan PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1854/1956

124/1956
658 1  “Mlekara“ St. Žednik

2 ZZOZ “Obnova“ salaš Sekelj u St. Žedniku

 

Stari Žednik ZZOZ “Obnova“ Stari Žednik PP “ARHITEKT“ Subotica

1 E-1820/1956

2 E-1792-5/1956

125/1956
659 Stambena zgrada Subotica

ul. Koruška 8

871 Ovčar Ivan PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1871/1956

126/1956
660 Stambena zgrada Subotica

ul. Lošinjska

7687/3 Takač Karlo PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1862/1956

127/1956
661 Dogradnja i adaptacija poslovnih prostorija Subotica

ul. Lošinjska

Auto-transportno preduzeće “Dinamo“ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1831/1956

128/1956
662 Adaptacija i dogradnja stambene zgrade Subotica

ul. Hajduk Veljka br. 7

4474 Jakobić Regina PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1490/1956

129/1956
663 Stambena zgrada Subotica

ul. Jakšićeva

7612 Vidaković Stipan PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1850/1956

130/1956
664 Dogradnja stambene zgrade Subotica

Radanovac br. 355/a

8060/8 Brida Josip PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1874/1956

131/1956
665 Stambena zgrada Bajmok

ul. Gundulićeva

1261 Sitarić Albe PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1876/1956

132/1956
666 Ovčarnik za 300 kom ovaca Subotica / Stočarsko ratarska stanica – Verušić

Subotica

Projektno preduzeće Bačka Topola

E-221/1956

133/1956
667 Dvojna stambena zgrada Subotica

Kumičićeva br. 6

647 Stočarsko ratarska stanica – Subotica Projektno preduzeće Bačka Topola

E-233/1956

134/1956
668 Magazin za 30 vagona zrnaste hrane Đurđin PD “Đurđin“ Đurđin PP “ARHITEKT“ Subotica

E-20/1454/1954

135/1956
669 Šupa za 10 vagona sena Đurđin PD “Đurđin“ Đurđin PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1455/1486/1955

136/1956
670 Svinjac za 60 krmača ili 120 nazimadi Đurđin PD “Đurđin“ Đurđin PP “ARHITEKT“ Subotica

E-34/1954

137/1956
671 Koš za 10 vagona kukuruza Đurđin PD “Đurđin“ Đurđin PP “ARHITEKT“ Subotica

E-?  E-1450/1955

138/1956
672 Šupa za poljoprivredne mašine Đurđin PD “Đurđin“ Đurđin PP “ARHITEKT“ Subotica

E-732/1954

139/1956
673 Idejni projekat “Livnice“ Subotica “Blok-Signal“ Subotica

“Sigma“

Fab. signalnih uređ. i mašina

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1590/1955, E-1591/1955

140/1956
674 Stambena zgrada Subotica

ul. Čevapović Grge br. 9

851 Romić Lazar PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1838/1956

141/1956

veza: 111/1956

675 Stambena zgrada Subotica

Banatska br. 1

2821 Šabić Bela PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1891/1956

142/1956
676 Stambena zgrada Subotica

Svetosavska ul.

9705 Merza Bela PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1864/1956

143/1956
677 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Đurđinska ul.

2114 Šokčić Antun PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1863/1956

144/1956
678 Stambena zgrada Subotica

Šantićeva ul.

7779/2 Kiš Balaž Andraš (Antun) PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1878/1956

145/1956
679 Stambena zgrada Subotica

Teslina ul. br. 43

7982/6 Luc Josip PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1880/1956

146/1956
680 Elektro i telefon instalacija – proširenje “Novi Sever“ Subotica

Mikićev put 8

TES “Sever“ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1883/1956

147/1956
681 Stambena zgrada Subotica

Istočni vinogradi

9565/1 Mezei Šimon PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1896/1956

148/1956
682 Dogradnja mašinske kuće i trafostanice Subotica

majšanski put

2054 Mlinsko predozeće “Bačka mlin“ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1896/1956

149/1956
683 Dogradnja štale i letnje kuhinje Subotica

ul. Čapajeva

ul. Kumičićeva

938

939

Gabrić Antun PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1892/1956

150/1956
684 Stambena zgrada Subotica

ul. Kizurova br.

7780/30

7781/3

7782/8

Bojnički Karlo i supr. Irena PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1865/1956

151/1956
685 Stambena zgrada Subotica

ul. Koste Abraševića

7539/7 Vaš Janoš PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1895/1956

152/1956
686 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Istočni vinogradi br. 3

Jurić Mihajlo PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1887/1956

153/1956
687 Stambena zgrada Subotica

ul. Niška br. 10

Fekete Vilmoš PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1890/1956

154/1956
688 Stambena zgrada Subotica

ul. Mokranjčeva

19044/137 Sabo Imre PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1900/1956

155/1956
689 Dogradnja kancelarijskog trakta na zgradi NO opštine Palić Subotica

Horgoški put

? parc. br. ili kućni br. 77 NO opštine Palić PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1893/1956

156/1956
690 1 Preinaka kravske štale za radionice u Verušiću

2 Situacioni plan gospodarskog dvorišta “Verušić“

Verušić Stočarsko ratarska stanica – Verušić PP “ARHITEKT“ Subotica

1 E-1724/1956

2 E-1480

157/1956
691 Stambena zgrada Subotica

ul. 58

40264/9 Antunović Ivan PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1906

159/1956
692 Stambena zgrada Subotica

Nova ulica

7745/13 Poljaković Lojzija

ili Alojzije

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1915/1956

160/1956
693 Stambena zgrada Subotica

Bački vinogradi

15891/69 Bajuš Ferenc PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1912/1956

161/1956
694 Stambena zgrada Subotica

Bogovićeva ul.

(571) Ninkov Stevan i supr.

(Vukmanović Babijan i supr. Čović Marija)

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1866/1956

162/1956
695 Stambena zgrada Subotica

Mikićev put

(Nađudvardi Josip)

Barbulović Sava

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1908/1956

163/1956
696 Stambena zgrada Subotica

ul. Mokranjčeva

39044/130 Feješ Rudolf PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1901/1956

164/1956
697 Stambena zgrada Subotica

Kizurova ul.

7755/4 Kurbanović Mirko PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1851/1956

165/1956
698 Stambena zgrada Palić

Horgoši put

15521/8 Misajlović Marko PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1877/1956

166/1956
698 Magazin za petrolgas Subotica

ul. Matka Vukovića

Trg. pred. “Metal“ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1911/1956

167/1956
699 Stambena zgrada Subotica

Marksov put 116

1545

1546

Ferenci Josip PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1914/1956

168/1956
700 Dvosobna stambena zgrada (tipska) Žednik

Nova ul.

NO opštine Žednik PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1641/1886/1956

169/1956
701 Stambena zgrada Subotica

ul. Bunjevačka br. 32

2597

2598

Prčić Ružica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1916/1956

170/1956
702 Dvojna stambena zgrada Subotica

Šantićeva ul.

Grad. pred. “Trudbenik“ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1868/1956

171/1956
703 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Fruškogorska 13

Neorčić Pavle PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1907/1956

172/1956
704 Stambena zgrada Tavankut 26297

26298/2

Dulić Antun PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1918/1956

173/1956
705 Stambena zgrada Mali Iđoš

ul. Majakovskog

41073 Hornjak Maćaš PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1920/1956

174/a 1956
706 Dogradnja stambene zgrade Subotica

Zapadni vinogradi br. 23

Ač Andrija PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1909/1956

174/1956
707 Adaptacija stambene zgrade Subotica

ul. Žarka Zrenjanina br. 46

Nađ Pavle PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1832/1956

175/1956
708 Stambena zgrada Subotica

ul. Pupinova

1900/1 Terek Menjhart PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1239/1905/1956

176/1956
709 Trosobna stambena zgrada Subotica

Vidovdanska ul.

7779/1 Čabradi Ana PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1401/1930/1956

177/1956
710 Trosobna stambena zgrada od naboja Subotica

Nova ul.

39044/142 Štulić Đuro PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1405/1927/1956

178/1956
711 Stambena zgrada Bački vinogradi

Masarikova ul.

49890/1 Salai Antal PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1928/1956

179/1956
712 Pojedinačna stambena zgrada Subotica

Cara Lazara ul.

6516 Mesaroš Laslo PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1209/1931/1955

180/1956
713 Novogradnja I sektoktorske ambulante Subotica

Marsov put

(bez k. br. bombardovan teren) Dom narodnog zdravlja u Subotici PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1902/b

E-1902/1956

181/1956
714 Stambena zgrada u Tordi Torda,

Trebinjska ul.

7539/7 Ronto Ištvan PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1922/1956

182/1956
715 Stambena zgrada Palić

Dubrovačka ul.

(15654/1)

15654/2

Horvat Elek i Kolar Jelisaveta PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1921/1956

184/1956
716 Kulturni dom sindikalne podružnice “Zorke“ u Subotici Subotica

Halaški put

Sindikalna podružnica fabr. “Zorka“ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1788/1956

185/1956
717 Stambena zgrada Subotica

Šarčevićeva ul.

7703/6 Marić Nikola i Kata, Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1975/2002  1956

1/1957
718 Stambena zgrada Subotica

Masarikova ul. 13

  Šumegi Jelena, Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2026  1956

2/1957
719 Stambena zgrada Subotica

Dizolareva ul. 22

  Kiralj Lojzija,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2027  1956

3/1957
720 Stambena zgrada Subotica

ul. Miloša Obilića 6/b

6310 zanatska nabavno-prodajna zadruga Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2003  1956

4/1957
721 Stambeni blok I

(elektr. instalacija)

Subotica

ul. Maksima Grokog 3-5

  NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-120  1956

6/1957
722 Stambena zgrada

(dvosobna)

Subotica

Poljska ul.

7754/1 Abraham Josip,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2041  1957

71957
723 Stambena zgrada Subotica

Slavenska ul.

1567 Balog Mirko,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2044  1957

8/1957
724 Stambena zgrada Subotica

Mokranjčeva ul.

  Mezei Mihajlo,

Zapadni vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2033  1957

9/1957
725 Stambena zgrada Subotica,

Sindikalna ul.

8032/20 Fodor Števan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2039  1957

10/1957
726 Stambena zgrada Subotica,

Šarčevićeva ul.

7703/6 supr. Marić Nikole,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2043  1957

11/1957
727 Dogradnja Hireškog paviljona (vodovod i kanalizacija) Subotica   Gradska bolnica u Subotici PP “ARHITEKT“ Subotica

E-273  1957

12/1957
728 Dogradnja Hireškog paviljona

(centralno grejanje)

Subotica   Gradska bolnica u Subotici PP “ARHITEKT“ Subotica

E-273

13/1957
729 Stambena zgrada

(adaptacija potkrovlja)

Subotica

Put Braće Radića

431 Veterinarski zavod Subotica “Novi projekt “ Beograd 14/1957
730 Stambena zgrada

(adaptacija potkrovlja)

Subotica

Put Braće Radića

  Veterinarski zavod Subotica “Novi projekt “ Beograd 14/1-1957
731 Dogradnja magazina bravarske radionice Subotica

Marksov put 55

  GP “Integral “ Subotica PB “Integral“ Subotica

E-1  1957

15/1957
732 Garderobe sa kupatilom za preduzeće “Bratstvo“ Subotica   “Bratstvo“ Subotica KMG “Trudbenik“ Beograd

E-432  1957

17/1957
733 Upravna zgrada preduzeća “Bratstvo“ Subotica   “Bratstvo“ Subotica KMG “Trudbenik“ Beograd

E-432  1957

18/1957
734 Dogradnja svinjca uz postojeći koš Žednik   ZZZOZ “Obnova“ Žednik PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2069  1957

19/1957
735 Stambena zgrada (dvosobna) Bački vinogradi 7477/2 Guljš Mihalj,

Bački vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1828/2058  1956

20/1957
736 Adaptacija i dogradnja magacina Subotica

Agina ul.

  TP “Detalj“ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2047  1957

21/1957
737 Žitni magazin (nadogradnja) Bikovo   PD “Bikovo“ Bikovo PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1803/4  1956

23/1957
738 Nadogradnja klupske zgrade Palić

Tuk Ugarnica

  Turističko i robolovačko udruženje Palić PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2038  1957

24/1957
739 Stambena kuća Žednik   Čamprag Marko,

Žednik

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2071  1957

27/1957
740 Dvojna stambena zgrada Subotica   Rudinski Antun,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1209/2080  1956

28/1957
741 Dvojna stambena zgrada Subotica   Galac Josip,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1209/2079  1957

29/1957
742 Trafostanica 10/0.4 KV 2×630 KVA Subotica   Hem. Ind. “Zorka“ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2046  1957

30/1957
743 Trospratna stambena zgrada (vodovod i kanalizacija) Subotica

Štrosmajerova 14

  Gradska štamparija Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1954  1957

31/1957
744 Trospratna stambena zgrada (taložnik) Subotica

Štrosmajerova 14

  Gradska štamparija Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1954  1957

32/1957
745 Stambena zgrada Subotica

Poljska ulica

7755/2 Ilić Stefan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2057  1957

33/1957
746 Stambena zgrada Bački vinogradi   Farkaš Ferenc,

Bački vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1943  1956

34/1957
747 Dvojna stambena zgrada palić 15604/2 Katrinka Franjo

Kulundžija Marko

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2074  1957

35/1957
748 Stambena zgrada Aleksandrovo 40263/2 Nanaši Antal,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2073/2082  1957

36/1957
749 Dvojna stambena zgrada Subotica   Rudić Josip,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1209/2086  1955

38/1957
750 Skladište ulja i boja Subotica : “Bratstvo“ Subotica KMG “Trudbenik“ Beograd

1957

39/1957
751 Stambena zgrada Đurđin 36020/2 Peić Antun,

Đurđin

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1630/2094  1956

40/1957
752 Tipska stambena kuća Đurđin 36081/13 Stantić Marko,

Đurđin

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2090/2091

42/1957
753 Stambena zgrada Đurđin 36009/2 Bašić Marko,

Đurđin

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2090/2091  1957

43/1957
754 Stambena zgrada Đurđin 36009/3 Sič Antun,

Đurđin

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1912/2095  1956

44/1957
755 Stambena zgrada Subotica

Hramilovićeva ul.

39044/144 Galić Mate,

Bajski vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2097  1957

45/1957
756 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Vinogradarska 8

  Kovač Bela,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2084  1957

46/1957
757 Stambena zgrada Aleksandrovo 40267/1 Šoš Antun,

Zap. Ugranice

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2083  1957

47/1957
758 Adaptacija i dogradnja stambene zgrade Subotica,

Put Braće Radića 87

  Šokčić Vojislav,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2069  1957

48/1957
759 Stambena zgrada Aleksandrovo 40263/1 Molnar Đula,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2073  1957

49/1957
760 Stambena zgrada Palić   Lakatoš Edmund,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2076  1957

50/1957
761 Tipska stambena kuća Đurđin 36059/20 Vidaković Antun,

Đurđin

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2090/2093  1957

51/1957
762 Tipska stambena kuća Đurđin 36054/1 Poljaković Ilija,

Đurđin

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2090/2092  1957

52/1957
763 Trafostanica Subotica   Hem. Ind. “Zorka“ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2090/2092  1957

52/1957
764 Sabirni bunar nove klaonice i hladnjače Subotica   Preduzeće klaonica i hladnjača u izgr. Subotica-Aleksandrovo APB “Pavešić“ Zagreb Et.d. 54/1957
765 Dvosobna stambena zgrada Subotica   Dunđerski Melonija,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-571

55/1957
766 Stambena kuća Subotica,

Miloša Obilića 31

  Popov Nemanja,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2099  1957

57/1957
767 Dvosobna stambena zgrada Subotica – Aleksandrovo 40266/1 Pereš Petar,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1209/2114  1955

59/1957
768 Stambena zgrada Subotica

Šantićeva ul.

7894/3 Vujković Kata,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2105  1957

61/1957
769 Stambena zgrada Bajmok   Vinko Ištvan,

bajmok

Stambena zgrada2115  1957 62/1957
770 Stambena zgrada Bajmok 2401

2402

Gal Laslo,

Bajmok

Stambena zgrada2116  1957 63/1957
771 Stambena zgrada Palić 15517/6 Ježović Nikola,

Palić

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1827/2107  1956

64/1957
772 Stambena zgrada Subotica 9530/1 Odri Janoš Jene,

Istočni vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2108  1957

65/1957
773 Stambena zgrada Subotica

Put Braće Radića

  Rogić Petar,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2106  1957

66/1957
774 Stambena zgrada Aleksandrovo   Ovari Janoš,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2101  1957

67/1957
775 Dogradnja stolarske radionice Subotica,

Marksov put 55

  GP “Integral “ Subotica PB “Integral“ Subotica

1957

68/1957
776 Zatvoreno skladište (magacin) Subotica   “Bratstvo“ Subotica “Trudbenik“ Beograd

0432  1957

69/1957
777 Dvojna stambena zgrada Subotica 7725/4 Marković Petar

Kovač Stjepan

PP Bačka Topola Subotica

E-638  1957

70/1957
778 Stambena zgrada Subotica

Čagajeva 14

  Sudarević Etela,

Subotica

PP Bačka Topola Subotica

E-639

71/1957
779 Stambena zgrada Palić   Vrbanović Petar,

Palić

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2066  1957

72/1957
780 Dogradnja zgrade NOO Tavankut Tavankut   NOO Tavankut PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2100  1957

74/1957
781 Tipska stambena kuća Đurđin   Vojnić K. Pajo,

Đurđin

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2090  1957

75/1957
782 Stambeni blok II Subotica   NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-121  1957

76/1957
783 Bušeni arteški bunar za blok II/a Subotica   NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-121  1957

77/1957
784 Taložnik za blok II/a Subotica   NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-121  1957

78/1957
785 Projekat rezervnoara za blok II/a Subotica   NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-121  1957

79/1957
786 Vodovod i kanalizacija za stambeni blok II/a Subotica   NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-121  1957

80/1957
787 Vodovod i kanalizacija stambenog bloka II/a Subotica   NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-121  1957

81/1957
788 Dogradnja ambulante i apoteke Subotica

Marksov put

  Narodna apoteka

Stambena uprava

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2103  1957

82/1957
789 Magazin za tekuće gorivo Subotica   Sekcija za održavanje pruge JŽ PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1643/2131  1956

83/1957
790 Dvojna stambena zgrada Subotica

ul. V. Majakovskog

7819/5

7819/6

GP “Trudbenik“ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1867  1956

84/1957
791 Stambena zgrada Subotica

Gorička ul.

390/2 Suturović Gustav,

Subotica

PP Bačka Topola Subotica

E-655  1957

85/1957
792 Stambena zgrada Subotica

Gorička ul.

  Ivković Ivandekić Paja,

Subotica

PP Bačka Topola Subotica

E-654  1957

86/1957
793 Temelj novog pogona superfosfata Subotica   Hem. Ind. “Zorka“ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2126  1957

87/1957
794 Stambena zgrada Bajmok   Pfeifer Antun,

Bajmok

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2124  1957

88/1957
795 Stambena zgrada Subotica

Banatska ul.

  Kohajda Estera,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2132  1957

89/1957
796 Dvosobna stambena zgrada Palić   Fabričić Josip,

Palić

PB GP “Integral“ Subotica

E-4-1957

90/1957
797 Magacin železničke stanice Žednik   ŽTP Novi Sad Direkcija državne železnice Novi Sad 92/1957
798 Ambulanta Palić     NOO Palić PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2029  1957

93/1957
799 Stambena zgrada blok I (vodovod, kanalizacija i plin) Subotica   NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-120  1957

94/1957
800 Vodovod i kanalizacija stambenog bloka 3 Subotica   NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-121  1957

95/1957
801 Šupa za trakotore i poljoprivredne mašine Žednik   Zemlj. zadruga SOJ Žednik PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2109  1957

96/1957
802 Dogradnja i adaptacija stambene zgrade

 

Aleksandrovo   Prčić Bela i dr.

Aleksandrovo

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2142  1957

97/1957
803 Stambena zgrada Subotica

ul. Matije Gupca

  Betlehem Mikloš

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2146  1957

98/1957
804 Šupa za mehanizaciju Subotica   GP “Integral“ Subotica PB “Integral“ Subotica

E-3/1957

99/1957
805 Adaptacija i dogradnja stambene zgrade Subotica

Gajeva 9

  Merković Gabor,

Subotica

PP “Integral“ Subotica

E-2120  1957

100/1957
806 Stambena zgrada Subotica

Singerova ul.

  Pančić Lajčo,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2149  1957

101/1957
807 Stambena zgrada Bajski vinogradi 13921/4 Renčenji Josip,

Bajski vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2119  1957

102/1957
808 Dvosobna stambena zgrada Subotica

ul. V. Majakovskog

  Tumbas Ladisav,

Subotica

PP “Integral“ Subotica

E-5  1957

103/1957
809 Cisterna za vino u vinskom podrumu Hajdukovo   ZZ Bački vinogradi PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2104  1957

104/1957
810 Dvojna stambena zgrada Subotica

Sindikalna ul.

  bašić Jaga

Gabrić Petar

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2161  1957

105/1957
811 Stambena zgrada Subotica

Trebinjska ul.

  Beneš Gabor,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2159  1957

108/1957
812 Stambena zgrada Subotica 15433/9 Jovetić Dragoljub,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2134  1957

109/1957
813 Stambena zgrada Subotica

Konjički put

  Sabo Lajoš,

Kanjiža

PB “Integral“ Subotica

7-957

110/1957
814 Stambena zgrada Subotica   Petrović Boško,

Subotica

PB “Integral“ Subotica

5/1-957

111/1957
815 Stambena zgrada blok IV (elektr. instal.) Subotica   NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-123

112/1957
816 Stambena zgrada Subotica

Konjički put

8030/128 Juhas Stevan,

Zapadni vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2087/2153  1957

113/1957
817 Stambena kuća Subotica   Simoković Aleksandar,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2169  1957

116/1957
818 Stambena zgrada Subotica 8030/137 Fontanji Mihajlo,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2088/2157  1957

116/1957
819 Štrand kupatilo (kabine) Palić   Uprava letovališta i kupališta Palić PP Bačka Topola Subotica

E-698  1957

117/1957
820 Stambena zgrada Subotica

Jakšićeva ul.

  Vidaković Stipan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1850  1957

118/1957
821 Stambena zgrada Subotica

Kizurova ul.

  Lošonc Lukač i Danica,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2088/2165  1957

119/1957
822 Dvosobna stambena zgrada Subotica

Sindikalna

  Fero Lajoš,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1209  1957

120/1957
823 Stambena zgrada Subotica,

Gundulićeva ul.

  Vujević Lozika,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2148  1957

122/1957
824 Stambena zgrada Subotica

Konjički put

8030/119 Bošnjak Šime,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2088/2170  1957

123/1957
825 Stambena zgrada Subitca

Njegoševa ul.

  Ivković Sveto,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2166  1957

124/1957
826 Stambena zgrada Đurđin   Milodanović Nikola,

Đurđin

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2151  1957

125/1957
827 Stambena zgrada Đurđin 36056/7 Šokčić Marko,

Đurđin

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2161  1957

126/1957
828 Stambena zgrada Đurđin 36059/12 Vidaković Ivan,

Žednik

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2168  1957

127/1957
829 Dogradnja i adaptacija radionice Subotica

Novatorska ul.

  PP “Metalija“ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1671  1957

128/1957
830 Stambena zgrada Subotica

Novosadska ul.

: Bajža Stevan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2158  1957

129/1957
831 Dogradnja upravne zgrade Đurđin   Polj. dobro “Đurđin“ Đurđin PP Bačka Topola Subotica

E-566

130/1957
832 Stambeni blok IV

(vodovod i kanalizacija)

Subotica   NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-123  1957

131/1957
833 Stambena zgrada Aleksandrovo 40266/5 Mandić Nikola

Subotica – Aleksandrovo

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2111  1957

132/1957
834 Stambena zgrada Subotica

Radanovac

8356/c-2 Batori Bela,

Palić

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2150  1957

134/1957
835 Stambeni blok br. III

(električna instalacija)

Subotica   NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-122  1957

135/1957
836 Produžetak galerije “Vetprom“ Subotica Subotica   “Vetprom“ Subotica TP PP “ARHITEKT“ Subotica

E-727  1957

136/1957
837 Dvojna učiteljska stambena zgrada Subotica

Kelebija

  NOO Stari Grad (Kelebija) PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2085  1957

137/1957
838 Trospratna stambena zgrada (elektr. instal.) Subotica   Gradska štamparija Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1954  1957

139/1957
839 Preinaka zgrade “Nepker“ Subotica Subotica   “Nepker“ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2178  1957

140/1957
840 Stambena zgrada Subotica

Konjički put

8030-129 Molnar Ištvan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2087/2173  1957

141/1957
841 Stambena zgrada Subotica 8124/14 Ostrogonac Ernest,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2180  1957

142/1957
842 Dogradnja stambene zgrade Subotica   Čuka Petar,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2179  1957

143/1957
843 Stambena zgrada Aleksandrovo   Đuričin Petar,

Aleksandrovo

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2164  1957

144/1957
844 Preinaka i dogradnja stambene zgrade Subotica

ul. 7 jula

  Rudić Petar,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2181  1957

145/1957
845 Adaptacija Osmogodišnje škole br. 4 Subotica   NOO Stari Grad PB “Integral“ Subotica

8-957

146/1957
846 Stambena zgrada

 

Palić   NOO Palić PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2184  1957

147/1957
847 Stambena zgrada Bajmok 2534/1

2535/1

Dević Stevan,

Bajmok

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2154  1957

149/1957
848 Stambena zgrada Subotica

Konjički put

  Bošnjak Jašo,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2088/2182  1957

150/1957
849 Stambena zgrada Subotica

Konjiči put

  Čapek Karlo,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2088/2173  1957

151/1957
850 Stambena zgrada Aleksandrovo   Muranji Franjo,

Aleksandrovo

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2110  1957

152/1957
851 Stambena zgrada Subotica   Halas Franjo,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2175  1957

153/1957
852 Stambena zgrada Subotica

Sjenkijevijića ul.

  Burger Ivan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2176  1957 154/1957

 
853 Stambena zgrada Subotica   Kujundžić Stipan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2187  1957

156/1957
854 Dvojna stambena zgrada Žednik   ZZ “ Sloboda“ Žednik PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1885  1957

157/1957
855 Mehanička radionica i šupa za mašine Žednik   ZZ “ Sloboda“ Žednik PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1884  1956

158/1957
856 Livnica Palić   Gečkeš Ladisav

Palić

?

E-2195  1957

159/1957
857 Stambena zgrada ?   Koledni Josip,

Aleksandrovo

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2111/2197  1957

160/1957
858 Stambena zgrada Subotica 7687/5 Surok Josip,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2199  1957

161/1957
859 Stambena zgrada Aleksandrovo   Šnjić Josip,

Aleksandrovo

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2136  1957

162/1957
860 Stambena zgrada Subotica   “Naš dom“ SŠZ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2186  1957

163/1957
861 Stambena zgrada Subotica   “Naš dom“ SŠZ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1813/2089  1956

164/1957
862 Stambena zgrada Subotica   “Naš dom“ SŠZ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2185  1957

165/1957
863 Stambena zgrada Subotica

Njegoševa ul.

  Vasić Marija,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2174  1957

166/1957
864 Dvosobna stambena zgrada Subotica   Belenzada Slavko,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1209  1957

167/1957
865 Stambena zgrada sa ateljeom Subotica

Šokačka ul.

  Matković Antun,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2188  1957

168/1957
866 Stambena zgrada Subotica

Masarikova ul.

  Grunčić Ljudevit,

Subotica

PB “Integral“ Subotica

10-957

169/1957
867 Stambena zgrada Subotica

ul. Sibinjenin J.

  Milutinović Gabor,

Bajski vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2196  1957

170/1957
868 Stambena zgrada Bajmok   Paor Franjo,

Bajmok

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2143  1957

171/1957
869 Stambena zgrada Subotica   Vujković Josip,

Subotica

PB “Integral“ Subotica

13-957

172/1957
870 Stambena zgrada Subotica 8036/55 Varga Jožef,

Subotica – Radanovac

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2220  1957

174/1957
871 Dvosobna stambena zgrada Subotica 8030/49 Vojnić Đorđe,

Đurđin

PP Bačka Topola Subotica

E-729  1957

175/1957
872 Stambena kuća Subotica   Mesaroš Lajoš,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2216  1957

176/1957
873 Mehanička radionica i šupe za mašine Žednik   ZZ “Bačka Novi“ Žednik PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1884/1962  1956

177/1957
874 Stambena zgrada Subotica,

Nova ulica

  Kiralj Janoš,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2236  1957

178/1957
875 Dvosobna stambena zgrada Subotica   Virag Mihajlo,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1209/2219  1955

179/1957
876 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Jugovićeva ul.

  Kurbanović Jeremija,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2221  1957

180/1957
877 Stambena zgrada Bajmok   Novot Ištvan,

Bajmok

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2240  1957

182/1957
878 Stambena zgrada Subotica   Milošević Stevan,

Subotica

PB “Integral“ Subotica

16-957

183/1957
879 Stambena zgrada Bajmok 2241/2 Kopunović Nesto,

Bajmok

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2245  1957

184/1957
880 Žitni magacin za 30 vagona Mala Bosna   ZZZOZ Bolja budućnost PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2192  1957

186/1957
881 Vatrogasno spremište i nastrešnica Subotica   “Bratstvo“ Subotica PB KMG “Trudbenik“ Beograd

E-0432

187/1957
882 Stambena zgrada Subotica

Put Braće Radića

  Molnar Josip,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1384  1957

188/1957
883 Stambena zgrada Subotica,

Teretna ul.

  Njilaš Jožef,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2222  1957

189/1957
884 Stambena zgrada Palić   Tešanović Jovan,

Palić

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2244  1957

190/1957
885 Grejanje garaže Subotica   Kalonica i hladnjača u izgradnji Zavod za prehr. industriju Zagreb 191/1957
886 Grejanje portirnice Subotica   Kalonica i hladnjača u izgradnji Zavod za prehr. industriju Zagreb 192/1957
887 Grejanje upravne zgrade Subotica   Kalonica i hladnjača u izgradnji Zavod za prehr. industriju Zagreb 193/1957
888 Instalacija parne mreže u gl. zgradi Subotica   Kalonica i hladnjača u izgradnji Zavod za prehr. industriju Zagreb 194/1957
889 Vodovod tople i hladne vode Subotica   Kalonica i hladnjača u izgradnji Zavod za prehr. industriju Zagreb 195/1957
890 Dvojna dvosobna stambena zgrada Subotica   Korica Nikola i Dušan,

Subotica

BP KMG “Trudbenik“ Beograd 196/1957
891 Garaža i vatrogasno spremište Subotica   “Bratstvo“ Subotica BP KMG “Trudbenik“ Beograd 197/1957
892 Stambena kuća Subotica   Rafai Aleksandar,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2200  1957

198/1957
893 Stambena zgrada Palić   Fabo Josip,

Mali Iđoš

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2218  1957

199/1957
894 Stambena zgrada Subotica,

Konjički put

  Musin Antun,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2088/2251  1957

200/1957
895 Stambena zgrada Subotica,

Petrova ul.

  Aaradski Nikola,

Subotica

PB “Integral“ Subotica

19-957

201/1957
896 Stambena zgrada Subotica,

ul. Generala Drapšina

80 Bašić Bela,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2254  1957

202/1957
897 Stambena zgrada Subotica   Orozić Petar,

Subotica

PB “Integral“ Subotica

24/20-957

203/1957
898 Stambena zgrada Subotica   Ujhelji Zoltan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2250  1957

204/1957
899 Stambena zgrada Subotica

Crnojevićeva ul.

  Kardoš Andraš,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2265  1957

205/1957
900 Stambena zgrada Subotica   Spasić Nesto,

Subotica

PB “Integral“ Subotica

20-957

206/1957
901 Stambena zgrada Bajmok   Miljković Ferenc,

Bajmok

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2252  1957

207/1957
902 Stambena zgrada Subotica

ul. Rade Končara

  Malušev Vasa,

Subotica

PB “Integral“ Subotica

14-957

208/1957
903 Izgradnja mlekare u postojećoj zgradi Đurđin   PD “Đurđin” Subotica PP Bačka Topola Subotica

E767  1957

209/1957
904 Stambena zgrada Aleksandrovo 40264/4 Der Petar,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2268  1957

210/1957
905 Dogradnja stambene zgrade Subotica

Gogoljeva 5

  Ružinski Josip,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2267  1957

211/1957
906 Dvojna stambena zgrada Palić   SZE “Klas“ Palić PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1209/2270  1955

212/1957
907 Dvojna stambena zgrada Palić   SZE “Klas“ Palić PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2085/2271  1957

213/1957
908 Šupa za poljoprivredne mašine Mali Bajmok   SZR “Matko Vuković“ Mali Bajmok PP “ARHITEKT“ Subotica

E-792  1954

215/1957
909 Treća stambena zgrada Subotica

Radijalni put

  VP 7740

Novi Sad

VP 2280-27

Projekt. otsek Beograd

216/1957
910 Stambena zgrada (stat. račun sa armat.) Subotica

Radijalni put

  VP 7740-11

Novi Sad

VP 2280-27

Projekt. otsek Beograd

216/1957
911 Stambena zgrada (palirski redovi i gl. projekat) Subotica

Radijalni put

  VP 7740-11

Novi Sad

VP 2280-27

Projekt. otsek Beograd

216/1957
912 Stambena zgrada (instalacija struje) Subotica

Radijalni put

  VP 7740-11

Novi Sad

VP 2280-27

Projekt. otsek Beograd

216/1957
913 Stambena zgrada (vodovod i kanalizacija) Subotica

Radijalni put

  VP 7740-11

Novi Sad

VP 2280-27

Projekt. otsek Beograd

216/1957
914 Mlekara Stari Žednik   PD Žednik PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1820/1972  1956

217/1957
915 Štala za 100 kom junadi Stari Žednik   PD Žednik PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1971  1957

218/1957
916 Šupa za traktore i poljoprivredne mašine Stari Žednik   PD Žednik PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1821/1970  1957

219/1957
917 Đubrište za 50 vagona Žednik   PD “Žednik“ Žednik PP “ARHITEKT“ Subotica

E-794/1925  1955

220/1957
918 Stambena zgrada Subotica,

Sindikalno naselje

8030/63 Deak Stevan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2260  1957

221/1957
919 Dvojna stambena zgrada Đurđin   ZZ Đurđin PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1923/2255  1956

222/1957
920 Dvojna stambena zgrada Subotica

Konjički put

8030/38 Laslo Đemo,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/I  1957

223/1957
921 Dvojna stambena zgrada Subotica

Konjički put

8030/2 Popov Jovan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/I  1957

224/1957
922 Dvojna stambena zgrada Subotica

Konjički put

8030/1 Matković Stipan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/I

225/1957
923 Dvojna stambena zgrada Subotica

Konjički put

8030/7 Damjanović Ljubomir,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/I

226/1957
924 Dvojna stambena zgrada Subotica

Konjički put

8030/40 Maletin Paja,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/I

227/1957
925 Dvojna stambena zgrada Subotica

Konjički put

8030/6 Đurović Đuro,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/I

228/1957
926 Dvojna stambena zgrada Subotica

Konjički put

8030/37 Tumbas Kalmar,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/I

229/1957
927 Dvojna stambena zgrada Subotica

Konjički put

8030/39 Janačković Svetisav,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/I  1957

230/1957
928 Šupa za traktore i poljoprivredne mašine Đurđin   ZZ Đurđin PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1821/2263  1957

231/1957
929 Stambena zgrada Subotica

Trebinjska ul.

7534/4

7536/6

Barkanji Pal,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2268  1957

232/1957
930 Stambena zgrada Subotica 8048/22 Skenderović Ivan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2136/2275  1957

233/1957
931 Dogradnja kancelarije Subotica

Naratorska 9

  III vod Narodne milicije Subotica PP Bačka Topola Subotica

E-790  1957

234/1957
932 Magazin za 10 vagona zrnaste hrane Subotica   SZR “Matko Vuković“ Mali Bajmok PP “ARHITEKT“ Subotica

E-43/1949  1954

235/1957
933 Suvi nužnik u Osmogodišnjoj školi br. 4 Subotica

ul. 15 maja 25

  NOO Stari grad Subotica PB “Integral“ Subotica

8/c-1957

237/1957
934 Adaptacija stana domara OŠ br. 4 Subotica

ul. 15 maja 25

  NOO Stari grad Subotica PB “Integral“ Subotica

8/b-1957

238/1957
935 Fabrika limenki sa garderobom Subotica   Preduzeće klaonica i hladnjača Subotica PP Bačka Topola Subotica

E-770  1957

240/1957
936 Stambena zgrada Subotica

ul. Čevapović Grge

829 Tatić Milorad,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2261  1957

240/1957
937 Šupa za smeštaj poljoprivrednih mašina Subotica   Voćni i lozni rasadnik Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2241  1957

241/1957
938 Jednoporodična st. zgrada (trosobna) Subotica 8030/3 Tikvitski Jakov,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/III  1957

242/1957
939 Jednoporodična st. zgrada (trosobna) Subotica 8030/5 Šešić Graca,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/III  1957

243/1957
940 Stambena zgrada Subotica 8030/4 Hank Josip,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/II  1957

244/1957
941 Trosobna stambena kuća Subotica

ul. K. Abraševića

7584/7 Boldog Antun,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2274  1957

245/1957
942 Stambena zgrada Subotica 2994 Gabrić Bela,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2256  1957

246/1957
943 Stambena zgrada Subotica   Sekelj Ladislav,

Subotica

PB “Integral“ Subotica

23-957

248/1957
944 Đubrište za 50 vagona Bački vinogradi   PD “Vinogradar” Bački vinogradi PP “ARHITEKT“ Subotica

E-794/1925  1955

249/1957
945 Stambena zgrada – blik VI i VI/a Subotica   VP 2280-27 VP 2280-27

Projektni otsek Beograd

250/1957
946 Stambeni blok III, IV/a i IV/b Subotica

na Marksovom putu odnosno Jekićeva ul.

  NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-122 1957

251/1957
947 Preinaka stepeništa Subotica   Lenart Ernest,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2235  1957

252/1957
948 Preinaka stambene zgrade Subotica

ul. S. Miletića

  Bator Andraš,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2262  1957

253/1957
949 Dvojna stambena zgrada Subotica

Konjički put

8030/23 Milisav Milenko,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/I  1957

254/1957
950 Dvojna stambena zgrada Subotica

Konjički put

8030/25 Sudarević Nesto,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/I  1957

255/1957
951 Tipska stambena zgrada Palić 1557/34 1557/34 Ivegeš Mihajlo,

Palić

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1140/2258  1957

256/1957
952 Dvojna stambena zgrada Subotica 8030/24 Vorkapić Mile,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/I  1957

256/1957
953 Centralno grejanje (hoteli “Park” i “Jezero”) Palić   Uprava kupališta i letovališta Palić PP “ARHITEKT“ Subotica

E-455  1957

257/1957
954 Dogradnja kovačke radionice Subotica   Preduzeće za prevoz robe “Transport” PB “Integral“ Subotica

21/a-957

258/1957
955 Stambena zgrada Aleksandrovo   Meneši Jovan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2268/2279  1957

259/1957
956 Magazin za gorivo Subotica   PD “Vinogradar” Bački vinogradi PP “ARHITEKT“ Subotica

E-259  1954

260/1957
957 Stambena zgrada Subotica

ul. Ivana Gorana Kovačića

  Zavod za soc. osiguranje Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2284  1957

262/1957
958 Stambena zgrada Subotica

K. Milodanovića

  Tumbas Bela PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2284  1957

262/1957
959 Šupa za traktore i poljoprivredne mašine Tavankut   ZZ Tavankut PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1821/1938  1957

263/1957
960 Spoljna kanalizacija

Stoč. – ratar. stanice

Subotica

Kumičićeva ul.

  Stočarsko – ratarska stanica Subotica PP Bačka Topola Subotica

E-831  1957

264/1957
961 Stambena zgrada Subotica

Šantićeva ul.

  Sece Josip

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2277  1957

265/1957
962 Šupa za traktore i poljoprivredne mašine Mala Bosna   ZZ Mala Bosna PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1821/1936  1957

266/1957
963 Šupa za traktore i poljoprivredne mašine Kelebija   ZZ Kelebija PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1821/1936  1957

267/1957
964 Šupa za traktore i poljoprivredne mašine Bikovo 36061 ZZ Bikovo PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1821/1939  1957

268/1957
965 Stambena zgrada Mala Bosna 22257/5

22257/7

ZZ Mala Bosna ?

E-1813/2089  1957

269/1957
966 Stambena zgrada Bajmok 829 Cindel Mihalj,

Bajmok

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2280  1957

271/1957
967 Jednoporodična stambena zgrada Subotica   Mesaroš Josip,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/IV  1957

272/1957
968 Dvojna stambena zgrada Subotica 8030/50 Malov Nikola,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/I  1957

273/1957
969 Jednoporodična stambena zgrada Subotica   Inđić Nikola,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/IV  1957

275/1957
970 Jednoporodična stambena zgrada Subotica   Čuk Vladimir,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/IV  1957

276/1957
971 Dogradnja stambene zgrade Subotica

Preška ul. 22

  Varaljai Stevan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2273  1957

277/1957
972 Šupa za seno Verušić   Stočarsko – ratarska stanica u Subotici PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1487  1957

278/1957
973 Stambena zgrada Subotica

Konjički put

  Koso Bela,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2286  1957

280/1957
974 Stambena zgrada Subotica

ul. Majakovskog

41066/2 Fišer Ladislav,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2272  1957

281/1957
975 TS stanica 35/10 KV Subotica – Aleksandrovo   Elektrana Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2283  1957

282/1957
976 Stamb. blok Subotica

Mikićev put

  ŽTP Novi Sad PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2224  1957

284/1957
977 Jednoporodična stambena zgrada Subotica 8030/22 Rašula Jovan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/III  1957

285/1957
978 Jednoporodična stambena zgrada Subotica 8030/36 Bursać Jovan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/III  1957

286/1957
979 Jednoporodična stambena zgrada Subotica   Bogešić Ladislav,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/IV   1957

287/1957
980 Jednoporodična stambena zgrada Subotica   Vuković Šime,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/IV  1957

288/1957
981 Jednoporodična stambena zgrada Subotica   Jurić Antun,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/IV  1957

289/1957
982 Jednoporodična stambena zgrada Subotica   Zakić Milko,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/IV  1957

290/1957
983 Jednoporodična stambena zgrada Subotica   Milošev Lazar,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/IV  1957

291/1957
984 Jednoporodična stambena zgrada Subotica   Komaromi Laslo,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/IV  1957

292/1957
985 Jednoporodična stambena zgrada Subotica   Kujundžić Mihajlo,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/IV  1957

293/1957
986 Stambena zgrada Subotica 7545/11 Rus Vasa,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2293  1957

294/1957
987 Stambena zgrada Aleksandrovo 40264/3 Štiberc Feliks,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2073/2307  1957

295/1957
988 Adaptacija i dogradnja stambene zgrade Subotica 5461 Antoci Ivan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2285  1957

296/1957
989 Štala za 25 krava Bački vinogradi 8771 PD “Vinogradar” Bački vinogradi PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2292  1957

297/1957
990 Dvojna stambena zgrada Bački vinogradi 7477/4

7477/3

PD “Vinogradar” Bački vinogradi PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/2291  1957

298/1957
991 Stambena zgrada Aleksandrovo 40276/13 Marcikić Geza,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2269  1957

300/1957
992 Adaptacija vatrogasne kasarne Subotica   NOS Subotica PB “Integral“ Subotica

18-957

301/1957
993 Odvodnjavanje atmosferskog taloga u radionici Subotica   “Bratstvo” Subotica “Arhitektura” Beograd 2068/1957 302/1957
994 Adaptacija stambene zgrade Subotica

ul. K Milodanovića

  Dulić Stipan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2296  1957

303/1957
995 Stambena kuća Palić   Tatarimov marica,

Palić

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2295  1957

304/1957
996 Nastojnički stan Subotica

Put Braće Radića

  Veterinarski zavod Subotica PP Bačka Topola Subotica

E-814  1957

305/1957
997 Stambena zgrada Subotica – Palić 206 Rudinski Dezider

Vantuk Jelisaveta

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2057/2294  1957

306/1957
998 Šupa za traktore i poljoprivredne mašine Kelebija 43306/12, 13 ZZZOZ “Preporod” Kelebija PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1821/1965  1957

307/1957
999 Magazin za gorivo Kelebija   ZZZOZ “Preporod” Kelebija PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1009/1966  1955

309/1957
1000 Čardak za 10 vagona kukuruza Kelebija   ZZZOZ “Preporod” Kelebija PP “ARHITEKT“ Subotica

E-66/a-1812  1957

310/1957
1001 Šupa za traktore i poljoprivredne mašine Tavankut   PD “Ratar” Tavankut PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1821/1988  1957

311/1957
1002 Magazin za veštačko gnojivo (vagona) Tavankut   PD “Ratar” Tavankut PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1989  1957

312/1957
1003 Magazin za 15 vagona zrnaste hrane Tavankut   PD “Ratar” Tavankut PP “ARHITEKT“ Subotica

E-789/1987  1955

313/1957
1004 Nov internat STŠ za 180 osoba Subotica   Internat srednje the. škole PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2276  1957

314/1957
1005 Stambena zgrada Subotica

Nova ul.

8030/83 Bašić Ivan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2301  1957

315/1957
1006 Stambena zgrada Subotica

Konjički put

  Guskić St. Emilija,

Radanovac

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-30/13-957

317/1957
1007 Stambena zgrada Stari Žednik 40266/3 Dulić Josip,

Žednik

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2073/2117  1957

318/1957
1008 Stambena zgrada Bikovo   ZZ Bikovo PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1813/2290  1957

319/1957
1009 Stambena zgrada Subotica   Vukomanović Stevo,

Subotica

PB “Integral“ Subotica

reg. br. 32  1957

320/1957
1010 Skladište za tehn. goriva Tavankut   PD “Ratar” Tavankut PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1817/1988  1957

321/1957
1011 Čardak za 10 vagona kukuruza Tavankut   PD “Ratar” Tavankut PP “ARHITEKT“ Subotica

E-66/a-1983  1957

322/1957
1012 Magazin zrnaste hrane za 10 vagona Tavankut 20600/1 PD “Ratar” Tavankut PP “ARHITEKT“ Subotica

E-80/1985  1957

323/1957
1013 Odelenje za rehabi. opšte bolnice Subotica Subotica   Savet za nar. zdravlje NRS “Sanprojekt” Beograd

44/1  1957

324/1957
1014 Kancelarijska zgrada Subotica 296/3 Kamenorezačka zadruga Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1638/A  1957

327/1957
1015 Stambena zgrada Palić   Škrbić Mirko,

Palić

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2321  1957

328/1957
1016 Stambena zgrada Subotica,

Nova ulica

  Cindel Pavle PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2297  1957

329/1957
1017 Stambena zgrada Đurđin   Štetaković Stipan,

Đurđin

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2323  1957

330/1957
1018 Stambena zgrada Subotica

Trebinjska ul.

  Vujković Antun,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2198  1957

331/1957
1019 Sporedna zgrada za veš kuhinju i drvarnica Subotica

Meštrovićeva ul.

  Bojić Ivan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2326  1957

332/1957
1020 Stambena zgrada Aleksandrovo   Novak Đuro,

Žednik

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2298  1957

333/1957
1021 Klaonica za stoku Đurđin   PD “Đurđin“ Đurđin PP “ARHITEKT“ Subotica

E-459/2322  1957

334/1957
1022 Dogradnja ambulante Tavankut   NOO Tavankut PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2303  1957

335/1957
1023 Rekonstrukcija stolarske radionice Subotica   Stolarska radionica Fa-Ja Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1628  1957

336/1957
1024 Kiosk Subotica

Trg oktobarske revolucije

  “29. novembar” Subotica ?

1957

337/1957
1025 Dvojna stambena zgrada Novi Žednik 2712/12 NOO Žednik PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2300  1957

338/1957
1026 Stambena zgrada Subotica

Crnojevićeva ul.

  Krnjanski Milivoj,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2330  1957

339/1957
1027 Stambena zgrada Palić   Kiš Marton,

Palić

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2324  1957

340/1957
1028 Stambena zgrada Subotica,

Trogirska ul.

15517/52 Rajčić Gabor,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2327  1957

341/1957
1029 Magazin zrnaste hrane Bajmok   PP “Budućnost” Bajmok PP “ARHITEKT“ Subotica

E-897/1999  1957

342/1957
1030 Koš za 10 vagona kukuruza Bajmok   PP “Budućnost” Bajmok PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1425/2135  1955

343/1957
1031 Dvosobna stambena zgrada Subotica   Andor Pal,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1209/2304  1955

344/1957
1032 Remontna radionica Subotica,

Put I. Milutinovića

  “Agroservis” Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2325  1957

345/1957
1033 Remontna radionica

(vodovod i kanalizacija)

Subotica,

Put I. Milutinovića

  “Agroservis” Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2325  1957

346/1957
1034 Remontna radionica

(elektri. instal.)

Subotica,

Put I. Milutinovića

  “Agroservis” Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2325  1957

347/1957
1035 Stambena kuća Subotica

Avalska 13

  Cvijin Jelena,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2346  1957

348/1957
1036 Stambena zgrada Subotica

Miletićeva 43

5406

5407

Krivek Ištvan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2329  1957

349/1957
1037 Odelenje za rehab. opšte bolnice Subotica Subotica   Savet za narodno zdravlje NRS “Sanprojekt” Beograd

44/1  1957

349/1957
1038 Stambena zgrada Subotica

Toplička ul.

  Pec Jovom,

Subotica

PP Bačka Topola Subotica

E-872  1957

350/1957
1039 TS 30/10 KV Aleksandrovo   ZEP Srbija PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2359  1957

351/1957
1040 Stambena zgrada Palić – Radanovac   Kiš Pal,

Palić

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2355  1957

352/1957
1041 Stambena zgrada Stari Žednik   Milodanović Ivan,

Stari Žednik

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2354  1957

353/1957
1042 Stambena zgrada Subotica

Nova ulica

  Bilic Slavko,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2350  1957

354/1957
1043 Stambena zgrada Subotica

Parčetićeva ul.

  Čonka Ištvan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2349  1957

355/1957
1044 Stambena zgrada Subotica

Miletićeva 48

  Varga Geza,

Subotica

PB “Integral“ Subotica

35/957

356/1957
1045 Kovačnica i šupa Subotica   Buinjac Ilija,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2354  1957

357/1957
1046 Stambena zgrada Subotica

Konjički put

  Dušnoki Antal,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2088/2360  1957

358/1957
1047 Stambena zgrada Subotica

83 ulica

  Cindel Petar,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2356  1957

359/1957
1048 Otvorena štala za krave Kelebija   ZZZOZ “Preporod” Kelebija PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2352  1957

360/1957
1049 Adaptacija štale Kelebija   ZZZOZ “Preporod” Kelebija PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2353  1957

361/1957
1050 Spratna stambena zgrada (vodovod i kanalizacija) Subotica   NOS Subotica PP Bačka Topola Subotica

E-876  1957

362/1957
1051 Stambena zgrada Bajmok 2399 Peić janoš,

Bajmok

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2336  1957

364/1957
1052 Stambena zgrada Subotica   “Naš dom” SŠZ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1813/2367  1957

365/1957
1053 Stambena zgrada Subotica   “Naš dom” SŠZ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1813/2367  1956

366/1957
1054 Dogradnja bolničke zgrade Subotica   Dom za stare i penzionere Subotica PB “Integral“ Subotica

37-957

367/1957
1055 Adaptacija kožno-veneričnog odelenja Subotica   Gradska bolnica Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2366  1957

368/1957
1056 Radionica sa bunkerom za švajsovanje Subotica

Marksov put

  GP “Integral“ Subotica

 

PB “Integral“ Subotica

38-957

369/1957
1057 Arteški bunar Subotica

Marksov put 55

710 GP “Integral“ Subotica

 

PB “Integral“ Subotica

34-957

370/1957
1058 Štand za pranje vozila Subotica

Marksov put 55

  GP “Integral“ Subotica

 

PB “Integral“ Subotica

33-957

371/1957
1059 Stambena zgrada Subotica

Jurjevska ul.

  Romić Marga,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2397  1957

372/1957
1060 Ograda preduzeća Subotica : “Bratstvo” Subotica “Trudbenik” KMG Beograd

0432

374/1957
1061 Stambena zgrada Palić   Vaš Bela Palić,

Zelenogorska 21

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1828/2364

0650

142/1958

1062 Dvosobna stambena zgrada Palić,

Nova ulica

629/31

(15517/61)

Kuglar Josip

Nova ul. 2 Palić

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1827/2361  1957

0650

145/1958

1063 Dvosobna stambena zgrada Subotica

Sindikalna ul.

  Janoši Ferenc,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2373  1957

0650

410/1958

1064 Trospratna stambena zgrada Subotica,

Braće Radića

  NOS Subotica Projektni zavod Vojvodine Novi Sad

E-4149/I  1957

0650

488/1958

1065 Tipska stambena zgrada na Paliću Palić,

Nova ulica

629/30

(15517/60)

Ninković Radovan,

Bački vinogradi 52

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1140/2397  1957

0650

506/1958

1066 Stambena zgrada Subotica

Ivana Gorana Kovačića

  Hem. Ind. “Zorka” Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2248/2381  1957

0650

556/1958

1067 Rasveta klaonice i hladionice stoke Subotica – Aleksandrovo   Klaonica i hladnjača u izgradnji Subotica Zavod za prehramben. industriju Zagreb

1958

0650

1223/1958

1068 Dogradnja stambene kuće Subotica

ul. Paje Bačića 14

  Šokčić Luka

Paje Bačića 14

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2410  1958

0650

1285/1958

1069 Gl. projekat vodovoda i kanalizacije Sušara u Bajmoku   Opšta zemljorad, zadruga Bajmok “Arkom” projekt. atelje Beograd 0650

1292/1958

1070 Stambena zgrada

(električne instalacije)

Subotica

Braće Radića

  NOO Subotica Projektni zavod Vojvodine Novi Sad

E-4149/I  1958

0650

1361/1958

1071 Stambena zgrada u Subotici Subotica,

Nova ulica

  Marković Miodrag,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2407  1957

0650

1506/1958

1072 Ventilacija hladnjače i klaonice stoke Subotice Subotica – Aleksandrovo   Klaonica – hladnjača u igradnji Subotica Zavod za prehramb. industriju Zagreb 0650

1818/1958

1073 Električna teretna dizalica Q=1500 kg Subotica – Aleksandrovo   Klaonica – hladnjača u igradnji Subotica Projektni biro preduzeća “David Pajić” Beograd

1958

0650

1819/1958

1074 Stambena zgrada u Subotici Subotica   Pank Gašpar,

Subotica, Crnkova 6

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2417  1958

0650

2045/1958

1075 Dvojna stambena zgrada u Subotici Subotica

Sindikalna ul.

8032/47

8032/48

Gašparević Antun,

Subotica, Negotinska 38

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/II-2431  1957

0650

2134/1958

1076 Dvojna stambena zgrada u Subotici Subotica

Sindikalna ul.

8032/47

8032/48

Kalmar Lajčo,

Subotica, Velebitska 12

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/II-2431  1957

0650

2135/1958

1077 Krovna konstrukcija SE škole u Subotici Subotica,

Ekonom. sr. škola

  Fond za kadrove,

Ekonom. sr. škola

PB Direkcije za stambbenu izgradnju u Subotici

68/58

0650

2243/1958

1078 Stan domara u SEŠ u Subotici Subotica

Frankopanska ul.

  Fond za kadrove,

Ekonom. sr. škola

PB Direkcije za stambbenu izgradnju u Subotici

68/58

0650

2243/1958

1079 Savetovalište za izbor zanimanja Subotica   Biro za posredovanje rada NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2411  1958

0650

2250/1958

1080 Stambena zgrada Subotica

ul. V. Nazora 5

  NOS Subotica “Integral” Subotica

36-957  1957

0650

2401/1958

1081 Stambena zgrada Subotica

Singerova ulica

  Varnju Agošton

Udarnički put 110

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2416  1958

0650

2455/1958

1082 Stambena zgrada Subotica

Konjički put

  Đajić Miloš,

Tavankut

“Integral“ Subotica

42/30-68

0650

2463/1958

1083 Jednoporodična stambena zgrada Subotica

Želj. stamb. zadruga

8030/78 Zlatar Antun

Zap. Ugarnice 10/26

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/IV/2437/1957

0650

2780/1958

1084 Stambena zgrada Novi Žednik 4527/4 Berić Branko,

Žednik

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2467  1958

0650

2797/1958

1085 Dvosobna stambena zgrada Subotica

Konjički put

  Babičković Dančo,

D. Kostolanji 14

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2432  1958

0650

2837/1958

1086 Stambena zgrada Subotica   Poljaković Julija,

Slovenska 22

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2428  1958

0650

2965/1958

1087 Klaonica u Đurđinu Đurđin   PD “Đurđin“ Subotica PP Bačka Topola Subotica

E-878  1957

0650

2975/1958

1088 Stambena zgrada u Subotici Subotica   Bundanović Lajčo

Perčićeva ul. 14

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2426  1958

0650

3285/1958

1089 Stambena zgrada Bački vinogradi 15891/59

18949/56

Bajasi Jožef,

Bački vinogradi 7

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2102  1957

0650

3286/1958

1090 Stambena zgrada Subotica

Radanovac

  “Naš dom” Subotica

Čabai Mihajlo

Hrtković Mata

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1813/2367  1956/1957

0650

3290/1958

1091 Stambena zgrada u Subotici Subotica 8030/71 Vuk Martin,

Bajnatska 18

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2427  1958

0650

3462/1958

1092 Stambena zgrada u Subotici Subotica

Konjički put

8030/79 Krštenski Cecilija,

D. Šimunovića 18

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2433  1958

0650

3559/1958

1093 Stambena zgrada u Subotici Subotica

Nova ulica

  Levai Agošton,

Subotica

“Integral“ Subotica

43/958  1958

0650

3616/1958

1094 Dvosobna stambena zgrada Bajmok

Balkanska ul.

2923 Vujović Živojin,

Bajmok, Petefi Šandora

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2429  1958

0650

3640/1958

1095 Stambena zgrada u Subotici Subotica

Njegoševa ul.

  Daraboš Jovan,

Slovenska 21, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2166/2264  1957

0650

3646/1958

1096 Kameni put Žednik – Đurđin Žednik – Đurđin   NOS Subotica PP Bačka Topola Subotica

E-605  1957/58

0650

3716/1958

1097 Klaonica i hladionica stoke – rampa Subotica Subotica   Preduzeće klaonica i hladnjača u izgradnji Subotica Arhitekt. projekt biro “Pavešić” Zagreb 0650

3773/1958

1098 Magazin za 30 vagona zrnastih proizvoda Subotica – Verušić   Stočarsko – ratarska stanica Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-15  1958

0650

3865/1958

1099 Trafostanica u Subotici u krugu preduzeća “Bratstvo” Subotica   “Bratstvo” Subotica GDJŽ Beograd

E-2069

0650

4167/1958

1100 Jednoporodična stambena zgrada Subotica

Nova ulica

  Dulić Josip,

Zap. Ugarnice 23

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/2447  1957

0650

4576/1958

1101 Dvojna stambena zgrada Subotica   Pap Mihalj,

Subotica, Ognjanova ul.

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2373/2446  1958

0650

4584/1958

1102 Stambena zgrada Subotica

Radijalni put

  NOS Subotica

Direkcija za stambenu izgradnju

Projekt. otsek VP

2280/27 Beograd

0650

4607/1958

1103 Vodovod i kanalizacija stamb. zgrada 4,5,6 i 7 na Radijalnom putu Subotica

Radijalni put

  NOS Subotica

Direkcija za stambenu izgradnju

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2441  1958

0650

4612/1958

1104 Stambena zgrada u Subotici Subotica

Zatvorena ul.

9834/7 Fekete Josip,

Prekopčanin Toše 45

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2424  1958

0650

4675/1958

1105 Jednoporodična stambena zgrada u Subotici Subotica   Sedlak Marko,

Želj. stanica, Horgoš

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/IV  2444/1957

0650

4757/1958

1106 Stambena zgrada u Bajmoku Bajmok   Gal Antun,

Bajmok

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2443  1958

0650

4815/1958

1107 Adaptacija magazina u Subotici Subotica

Karađorđev put

  Trgovačko preduzeće “Gvožđar” PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2160  1957

0650

4968/1958

1108 Stambena zgrada Subotica   Herman Antun,

Karađorđev put, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2436  1958

0650

5081/1958

1109 Dogradnja upravne zgrade klaonice Subotica   Klaonica i hladnjača u izgradnji Subotica “Integral“ Subotica

44/58  1958

0650

5089/1958

1110 Dvostambena zgrada u Tavankutu Tavankut   Zemljoradnička zadruga Tavankut Biro za projektovanje Bečej

412-20  1958

0650

5092/1958

1112 Gromobranske instalacija stamb. bloka I Subotica   NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-120  1958

0650

5098/1958

1113 Dvospratni stambeni objekat Subotica

Put Braće Radića

  NOS Subotica Projektni zavod Vojvodine – Novi Sad

4149  1958

0650

5104/1958

1114 Stambena zgrada u Subotici Subotica   Pajić Milan,

Put JNA 34

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2249/2453  1958

0650

5217/1958

1115 Stambena zgrada u Subotici Subotica   Kojić Miloš,

Miloša Obilića 71

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2249/2453  1958

0650

5218/1958

1116 Trosobna stambena zgrada u Bajmoku Bajmok   Veljković Tihomir,

Bajmok

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2424/2457  1958

0650

5355/1958

1117 Stambena zgrada u Subotici Subotica

ul. V. Majakovskog

  Buljovčić Marko,

I. Milankovića 20

“Integral“ Subotica

32/46-57

0650

5461/1958

1118 Stambena zgrada u Bajmoku Bajmok   Štetaković Pajo,

Bajmok, JNA 20

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2463  1958

0650

5493/1958

1119 Stambena zgrada u Subotici Subotica

Nova ulica

  Bogdan Lidija,

Prekopčanin Toše 43

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2450  1958

0650

5499/1958

1120 Motorni razvod hladnjače stoke Subotica   Preduzeće kladionica i hladnjača u igradnji Zavod za prehramb. industrija Zagreb

1958

0650

5504/1958

1121 Gromobranska instalacija gl. objekta hladnjače Subotica   Preduzeće kladionica i hladnjača u igradnji Zavod za prehramb. industrija Zagreb

1958

0650

5505/1958

1122 Stambena zgrada u Subotici Subotica 7765/6 Peić Ruža,

Trg Lazara Nešića 10

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2475  1958

0650

5584/1958

1123 Administr. zgrada u Subotici Subotica   Srpski zavod za socijalno osiguranje Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2040  1958

0650

5689/1958

1124 Administr. zgrada u Subotici Subotica   Srpski zavod za socijalno osiguranje Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2040  1958

0650

5690/1958

1125 Portirnica Subotica   Građevinsko preduzeće “Integral” Subotica PB “Integral“ Subotica

48/958  1958

0650

5742/1958

1126 Stambena zgrada u Subotici Subotica

Mrazovićeva 8

  Blesić Đurđika,

Mrazovićeva 8, Subotica

PB “Integral“ Subotica

47/58  1958

0650

5746/1958

1127 Dvojna stambena zgrada u Subotici Subotica   Stantić Jakov,

Borisa Kidriča 15, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2455  1958

0650

5752/1958

1128 Dvojna stambena zgrada u Subotici Subotica   Stantić Lojzija,

S. Miletića 27, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2455  1958

0650

5753/1958

1129 Primena čl. 14 Uredbe o izmenama i dopunama uredba o građ. projektovanju i čl. Uredba o izradi i odobrenju investicionog programa 0650

5758/1958

1130 Dvosobna stambena zgrada u Subotici Subotica   Puha Mirko,

Zelengorska 25, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1209/2458  1958

0650

5853/1958

1131 Podrum za ulje Subotica   GP “Integral“ Subotica PB “Integral“ Subotica

45/958  1958

0650

5859/1958

1132 Stambena zgrada u Žedniku Novi Žednik 4527/3 Tanasić Mile,

Žednik 107

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2467/2468  1958

0650

5860/1958

1133 Dvosobna stambena zgrada na Paliću Palić   Lelenc Blaško,

Palić

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1209/2474  1958

0650

5874/1958

1134 Stambena zgrada u Novom Žedniku Novi Žednik 4527/2 Ivančević Živko,

Žednik

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2472  1958

0650

5963/1958

1135 Stambena zgrada u Subotici Subotica,

Konjički put

  Poljaković Lazo,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2487/2478  1958

0650

5994/1958

1136 Dvosobna stambena zgrada na Paliću Palić   Sabo Antun,

Palić

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1209/2462  1958

0650

5999/1958

1137 Kancelarisjka zgrada u Subotici Subotica   “Ogrev” Subotica,

Lenjinov park 8

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2414  1958

0650

6052/1958

1138 Stambena zgrada u Subotici Subotica   Kovačević Lazo,

Jurijevska 16, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2483  1958

0650

6053/1958

1139 Adaptacija stambene zgrade Subotica,

Markovićeva ul.

7532/3-b Gubi Terezija,

Markovićeva 18, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2466  1958

0650

6084/1958

1140 Stambena zgrada u Subotici Subotica   Krnjajski Radomir PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2470  1958

0650

6090/1958

1141 Jednoporodična stambena zgrada u Subotici Subotica   Medić Nikola,

Štrosmajerova 8, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/IV/2423/1957

0650

6254/1958

1142 Jednoporodična stambena zgrada u Subotici Subotica   Grunčić Stipan,

Bački vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/IV/2418/1957

0650

6255/1958

1143 Jednoporodična stambena zgrada u Subotici Subotica   Ničić Petar,

Majšanski put 49

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/IV/2421/1958

0650

6256/1958

1144 Jednoporodična stambena zgrada u Subotici Subotica   Jakša Ištvan,

Vujićeva 8, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/IV/2419/1957

0650

6257/1958

1145 Jednoporodična stambena zgrada u Subotici Subotica   Rudinski Ivan,

Puškina trg 5, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/IV/2422/1957

0650

6258/1958

1146 Jednoporodična stambena zgrada u Subotici Subotica   Popov Mile,

K. Trifkovića 5, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/2420-IV/1957

0650

6259/1958

1147 Stambena zgrada u Novom Žedniku Novi Žednik 2708/90 Kujundžić Nikola,

Žednik

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2472/2479  1958

0650

6333/1958

1148 Jednoporodična stambena zgrada Subotica 8030/21 Kopilović Blaško,

Nikolićeva 21, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/2486  1958

0650

6372/1958

1149 Stambena zgrada u Subotici Subotica   Šimoković Anđelko PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1813/2459  1956

0650

6469/1958

1150 Stambena zgrada u Subotici Subotica,

Bečejska 14

  Boršek Karlo,

Bečejska 14, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2356/2461  1957

0650

6513/1958

1151 Stambena zgrada u Tavankutu Tavankut 46049/1 Poljaković Franjo PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2473  1958

0650

6666/1958

1152 Stambena zgrada u Novom Žedniku Novi Žednik 4011/9 Lončar Ranko,

Novi Žednik 7

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2467/2469/1958

0650

6804/1958

1153 Dogradnja i adaptacija fabričke zgrade Subotica   Fabrika “Skrob” Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1775  1957

0650

6867/1958

1154            
1155 Stambena zgrada u Novom Žedniku Novi Žednik 4011/9 Nosković Nikola,

Novi Žednik

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2472/2480  1958

0650

6977/1958

1156 Dogradnja stambene zgrada u Subotici Subotica 2612 Prćić Blaško,

Gundulićeva 65, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2492  1958

0650

6985/1958

1157 Administrativna zgrada u Subotici Subotica   Sreski zavod za socijalno osiguranje PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2040  1958

0650

7037/1958

1158 Stambena zgrada u Subotici Subotica

Svačićeva ul.

4456 Horvat Terezija,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2471  1958

0650

7067/1958

1159 Odelenje za rehabilitaciju opšte bolnice u Subotici Subotica   Gradska bolnica,

Subotica

“Sanprojekt” Beograd

44/1  1958

0650

7073/1958

1160 Stambena zgrada Subotica,

Konjički put

  Kozarski Dušan,

Rade Končara 5

PB “Integral“ Subotica

51-13-958  1958

0650

7100/1958

1161 Stambena zgrada u Bajmoku Bajmok   Dodonj Karlo,

Bajmok

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2482  1958

0650

7102/1958

1162 Instalacija parovoda u klaonici peradi Subotica   Preduzeće klaonica i hladnjača u izgradnja ODBIJEN REVIZIONI POSTUPAK ZBOG THE. NEDOSTATKA 0650

7108/1958

1163 Grejanje strojarnice Subotica   Preduzeće klaonica i hladnjača u izgradnji ODBIJEN REVIZIONI POSTUPAK ZBOG THE. NEDOSTATKA 0650

7109/1958

1164 Instalacije parnog grejanja u klaonici Subotica   Preduzeće klaonica i hladnjača u izgradnji ODBIJEN REVIZIONI POSTUPAK ZBOG THE. NEDOSTATKA 0650

7110/1958

1165 Stambena zgrada Subotica   Mesaroš Lajoš,

Subotica

PB “Integral“ Subotica

52-958  1958

0650

7235/1958

1166 Stambena zgrada Đurđin   Crnković Kata,

Đurđin 482

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2168  1957

0650

7323/1958

1167 Dvojna stambena zgrada Subotica 030/110 Dević Rajko,

Bunjevačka 13, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2460  1958

0650

7405/1958

1168 Stambena zgrada u Subotici Subotica   Ivanović Ladislav,

Fra Grge Martića 3, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2489  1958

0650

7409/1958

1169 Ambulanta u Subotici Subotica,

Put Moše Pijade

  NOO Novi Grad PB Direkcija za stambenu izgradnju

20/58  1958

0650

7437/1958

1170 Trosobna stambena zgrada Palić   Mihalec Eržebet,

Palić

Projektno preduzeće Bačka Topola

E-960  1958

0650

7454/1958

1171 Dvojna stambena zgrada u Subotici Subotici   Elmer Ernest,

Jugovićeva 34, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1405/2448  1958

0650

7498/1958

1172 Jednoporodična stambena zgrada Palić 15517/46 Redler Oto,

Palić

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/2494  1957

0650

7646/1958

1173 Stambena zgrada Subotica   Abraham Janoš,

G. Principa 9, Subotica

PB “Integral“ Subotica

32/4/57  1957

0650

7647/1958

1174 Stambeni objekat Aleksandrovo

Glavna 15

  Rakić Stevan,

Aleksandrovo

PB “Integral“ Subotica

53/958  1958

0650

7667/1958

1175 Dvojna stambena zgrada Subotica   Voković Josip,

Prilepska 5, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2085/2407  1957

0650

7703/1958

1176 Dvojna stambena zgrada Subotica   Bećak Ištvan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1405/2448  1958

0650

7716/1958

1178 Dvojna stambena zgrada Subotica   Vuković Veco,

Prilepska 5, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2085/2497  1957

0650

7717/1958

1179 Industrijski kolosek Subotica   Hemisjka industrija “Zorka” Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2195  1957

0650

7767/1958

1180 Stambena zgrada u Novom Žedniku Novi Žednik 4011/4 Kovačić Veco,

Žednik

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2367/2485  1958

0650

7798/1958

1181 Stambena zgrada u Subotici Subotica

Nova ulica

  Lako Đuro,

Jugovićeva 28, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1813/2459/2488/1956

0650

7813/1958

1182 Kotlovnica “Bratstvo” Subotica Subotica   Preduzeće «Bratstvo” Subotica Odelenje za projektovanje objekata Beograd 0650

7882/1958

1183 Pretvaračnica remize u Subotici Subotica 15327 Subotički elektr. tramvaj PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2440  1958

0650

7917/1958

1184 Stambena zgrada u Subotici Subotica

Nova ulica

8030/77 Vicai Grgo,

Boškovićeva 12, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2496  1958

0650

8094/1958

1185 Stambena zgrada u Subotici Subotica   Plavđić Vladimir,

Subotica

Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

65/58  1958

0650

8135/1958

1186 Administrativna zgrada u Subotici Subotica   Sreski zavod za socijalno osiguranje Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2040  1958

0650

8139/1958

1187 Stambena zgrada u Subotici Subotica   Počuča Dragoslav,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2495  1958

0650

8213/1958

1188 Stambena zgrada Subotica   Ljubanović Marica PB “Integral“ Subotica

56/958

0650

8224/1958

1189 Odelenje za rehabilitaciju gradske bolnice Subotica   Gradska bolnica u Subotici Projektni biro “Janko Lisjak”

1958

0650

8226/1958

1190 Dvosobna stambena zgrada u Bajmoku Bajmok   Kečenović Stipan,

Bajmok

Projektno preduzeće Bačka Topola

E-1117  1958

0650

8357/1958

1191 Dogradnja fabričke zgrade Subotica   Fabrika “Bosa Miličević” Subotica PB “Integral“ Subotica

54/958  1958

0650

8419/1958

1192 DOPIS KOMISIJI ZA REVIZIJU PROJEKATA PRI NOS SUBOTICA IZ BEOGRADA 0650

8508/1958

1193 Jednoporodična stambena zgrada Subotica   Šabić Josip,

Zapadni vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2191/2502

0650

8537/1958

1194 Stambena zgrada Masarikovo   Ovari Andrija,

Šupljak 48

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2506  1958

0650

8657/1958

1195 Stambena zgrada Subotica 823 Dulić Mijo,

Udarnički put 81, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2500  1958

0650

8719/1958

1196 Stambena zgrada Novi Žednik 4011/8 Martinović Joso,

Novi Žednik

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2467/2484  1958

0650

8744/1958

1197 Jednospratna stambena zgrada tip D2 Subotica   Direkcija za stambenu izgradnju Projektno preduuzeće Kranjn

845/58  1958

0650

8758/1958

1198 Jednoporodična stambena zgrada Subotica   Bašić Antun,

Tavankut

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/III/2501/1957

0650

8777/1958

1199 Stambena zgrada Bajmok   Marović Milica,

Bajmok

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2498  1958

0650

8880/1958

1200 Stambena zgrada Đurđin   Vlahović Stipan,

Đurđin

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2513  1958

0650

9009/1958

1201 Stambena zgrada Masarikovo   Lukač Franjo,

Bački vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2505  1958

0650

9066/1958

1202 Dvojna dvosobna stambena zgrada Bajmok 996 Patarčić Antun

Štefko Andrija

Projektno preduzeće Bačka Topola

E-1119  1958

0650

9217/1958

1203 Stambena zgrada u Subotici Subotica,

Kizurova ul.

  Fodor Julije

Fodor Eržebet

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2512  1958

0650

9263/1958

1204 Adaptacija stanova kancelarije i san. prostora Subotica,

Majšanski put

  Fabrika “Skrob” Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1780  1957

0650

9275/1958

1205 DOSTAVNICA REŠENJA     Mandić Nikola,

V. Ilića 62, Subotica

/ 0650

9324/1958

1206 DOSTAVNICA REŠENJA     Muranji Franjo,

V. Ilića 62, Subotica

/ 0650

9325/1958

1207 Šupa za traktore i poljoprivredne mašine Žednik   ZZZOZ “Obnova” Žednik PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1821/1969  1957

0650

9332/1958

1208 Stambena zgrada u Subotici Subotica   Anišić Ivan,

Subotica

Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

66/58  1958

0650

9459/1958

1209 Adaptacija stambene zgrade Subotica,

ul. Milko Izidora

  S. Futo Petar,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2514  1958

0650

9532/1958

1210 Stambena zgrada Masarikovo   Ševenj Andraš,

Bajski vinogradi 19

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2508  1958

0650

9532/1958

1211 Instalacija i signal. ventil Subotica   Kalonica i hladnjača u izgradnji Zavod za prehramebnu industriju Zagreb

1958

0650

9557/1958

1212 Stambena zgrada Đurđin   Faćol Stipan,

Đurđin 436

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2513  1958

0650

9587/1958

1213 Stambena zgrada Đurđin   Baraković Lojzija,

Đurđin

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2513  1958

0650

9588/1958

1214 Stambena zgrada Đurđin   Stipančević Bruno,

Đurđin 331

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2513  1958

0650

9589/1958

1215 Stambena zgrada Đurđin   Vuković Grgo,

Đurđin 436

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2513  1958

0650

9590/1958

1216 Tipska stambena kuća Đurđin   Matković Pajo,

Đurđin

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2090/2513  1957

0650

9591/1958

1217 Stambena zgrada Đurđin 36054/1 Vuković Veco,

Đurđin 436

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2513  1958

0650

9592/1958

1218 Tipska stambena kuća Đurđin 36059/3 Vukov Stipan,

Đurđin

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2090/2513

0650

9593/1958

1219 Stambena zgrada Subotica   Poljaković Geza,

Subotica

Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

71/58  1958

0650

9695/1958

1220 Rasveta i motorni razvod klaonice za živinu i hladnjače Subotica   Klaonica i hladnjača u izgradnji Zavod za prehrambenu industriju Zagreb

1958

0650

9721/1958

1221 Stambena zgrada Subotica 8030/118 Horvat Antun,

Subotica

Direkcija za stambenu  izgradnju Subotica

70/58  1958

0650

9726/1958

1222 Adaptacija i dogradnja stambene zgrade Subotica   Biljanski Dančo,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2515  1958

0650

9745/1958

1223 Dogranja stambene zgrade Subotica,

Hramilovićeva ul.

  Rudić Stipan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2541  1958

0650

9789/1958

1224 Jednoporodična stambena zgrada Subotica   Pinter Blaško,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/IV/2522  1957

0650

9903/1958

1225 Dvojna stambena zgrada Subotica   Krnjanski Ljubomir,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/I/2533

0650

9943/1958

1226 Problemi finansiranja investicija u gradskom saobraćaju         0650

9968/1958

1227 Stambena zgrada Subotica   Sabo Sepeši Lajoš,

Subotica

PB “Integral“ Subotica

49/58  1958

0650

10069/1958

1228 Stambena kuća Horgoš

ul. Petefi Šandora

  Kovač Jelisaveta,

Horgoš

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2539  1958

0650

10106/1958

1229 Šupa za poljoprivredne mašine Kelebija   ZZ “Kelebija” Biro za projektovanje Bečej

E-10120  1958

0650

10120/1958

1230 Dogradnja stambene zgrade Subotica   Prčić Marko,

V. Gortana 15, Subotica

Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

73/58  1958

0650

10138/1958

1231 Centar za rehabilitaciju u gradskoj bolnici Subotica   Gradska bolnica u Subotici Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

1958

0650

10143/1958

1232 Nadogradnja kancelarijskih prostorija (upravne zgrade) Subotica   Preduzeće “Dinamo” Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2504  1958

0650

10190/1958

1233 Instalacija vodovoda garderobe Subotica   Klaonica i hladnjača u izgradnji Zavod za prehrambenu izgradnju 0650

10311/1958

1234 Jednoporodična stambena zgrada Palić   Sedlak Stevan,

Palić

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2690/IV/2542  1957

0650

10311/1958

1235 Dvojna stambena zgrada Subotica   Vete Ištvan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/I  1957

0650

10409/1958

1236 Dogradnja stambene zgrade Subotica   Lazić Jolanka,

Brozova 7, Subotica

Direkcija za stambenu izgradnju 0650

10410/1958

1237 Stambena zgrada (prizemna) Subotica

Nova ulica

8030/47

8030/48

Grastić Blagoje,

Subotica

?

E-2373/2519  1958

0650

10529/1958

1238 Stambena zgrada (prizemna) Subotica

Nova ulica

8030/105

8030/106

Horvacki Ivan,

Zap. Ugarnice

?

E-2520  1958

0650

10530/1958

1239 Stambena zgrada (prizemna) Subotica

Nova ulica

8030/68 Bartolović Lajoš,

Subotica

?

E-1209/2521  1958

0650

10531/1958

1240 Stambena zgrada (prizemna) Subotica

Nova ulica

8030/105

8030/106

Šarčević Antun,

Subotica

?

E-2190  1958

0650

10532/1958

1241 Stambena zgrada (prizemna) Subotica

Nova ulica

  Helfrid Konrad

Gondi Ištvan

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2535  1958

0650

10537/1958

1242 Stambena zgrada Subotica

Nova ulica

7889/4 Kovač Josip,

Šantićeva 26, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2526  1958

0650

10595/1958

1243 Stambena zgrada Subotica

Nova ulica

  Deme Andrija,

Gajeva 46

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/IV/2523  1958

0650

10642/1958

1244 Stambena zgrada Subotica   Vujković Jašo,

Smederevska 12, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/IV-2523

0650

10643/1958

1245 Osmogodišnja škola u Novom gradu Subotica   NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2257  1957

0650

10697/1958

1246 Internatska zgrada STŠ Subotica   Internat srednje tehničke škole PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2276  1958

0650

10735/1958

1247 Spoljni vodovod i odvodnjavanje atmosf. taloga Subotica   Kolska radionica “Bratstvo” Subotica PP “ARHITEKT“ Beograd

1958

0650

10909/1958

1248 Glavni projekat kanalizacije i vodovoda Subotica   “Bratstvo” preduzeće za opravku željez. vozila PP “ARHITEKT“ Beograd

1958

0650

10910/1958

1249 Radijalni put Subotica   NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2430  1958

0650

10954/1958

1250 Adaptacija stambene zgrade Subotica 3390 Tumbas Ruža,

Skerliceva 56, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2549  1958

0650

10988/1958

1251 Dvojna stambena zgrada Subotica

Nova ulica

  Čokaš Ištvan i Sič Antal,

Subotica

PB SŠZ “Naš dom” Subotica

E-3/1958  1958

0650

11004/1958

1252 Dvojna stambena zgrada Subotica

Nova ulica

  Sič Antal,

Subotica

PB SŠZ “Naš dom” Subotica

E-3/58  1958

0650

11005/1958

1253 Adaptacija fabričkih zgrada u “8. martu” Subotica   “8. mart” fabrika čarapa i trikotaže PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2536  1958

0650

11014/1958

1254 PREDSTAVNIK VOJNE KOMANDE U KOMISIJI ZA REVIZIJU PROJEKATA 0650

11040/1958

1255 Preinaka portala Subotica   “Modna kuća” Subotica, Štrosmajerova 8 PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2525  1958

0650

11150/1958

1256 Dvojna stambena zgrada Subotica

Parčetićeva ul.

  Cabai Eva

Ivković Marko

Direkcija za stambenu igradnju Subotica

E-69  1958

0650

11249/1958

1257 Dogradnja OŠ “Žarko Zrenjanin” Subotica Subotica   OŠ “Žarko Zrenjanin” Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2456  1958

0650

11424/1958

1258 Dogradnja “10. oktobar” Subotica Subotica   “10. oktobar” Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1685/2338  1958

0650

11521/1958

1259 Stambena zgrada Subotica

Nova ulica

  Gemeri Franjo,

Istočni vinogradi 141

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2545  1958

0650

11581/1958

1260 Stambena zgrada Subotica

ul. Nikole Matkovića

1387/2-b Glončak Antun,

Braće Radića 172, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2548  1958

0650

11586/1958

1261 Stambena zgrada Masarikova   Agošton Ištvan

Bački Vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2507  1958

0650

11594/1958

1262 Dogradnja stambene zgrade Subotica

Bogovićeva 10

  Šatai Lajoš,

Bogovićeva 10, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2446  1958

0650

11759/1958

1263 Motorni razvod klaonice i prerade Subotica   Klaonica i hladnjača u izgradnji Subotica Zavod za prehrambenu industriju Zagreb

1958

0650

11732/1958

1264 Skladište ugljena Subotica   Preduzeće kaonica i hladnjača u izgradnji Subotica Arhitektonski projekt. biro “Pavešić” Zagreb 0650

11733/1958

1265 Šupa za poljoprivredne mašine Bajmok   SZR “Proleter” Bajmok PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2022  1956

0650

11835/1958

1266 Stambena zgrada (dvojna) Subotica

Šantićeva ul.

7894/4 Cifra Tibor,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2547  1958

0650

11885/1958

1267 DOPIS DIREKCIJE ZASTAMBENU IZGRADNJU UPUĆEN KOMISIJI ZA REVIZIJU PROJEKATA PRI NOS-u SUBOTICA 0650

11921/1958

1268 Stambena zgrada Subotica

Rajićeva ul.

  Čokić Josip PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2544  1958

0650

11921/1958

1269 Stambena zgrada Subotica   Burnać Bela,

Subotica

Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

E-87  1958

0650

11949/1958

1270 Izmena strapne i krovne konstrukcije Subotica

ul. Braće Radića

  Fabrika tepiha “Jovan Mikić” PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2438  1958

0650

12161/1958

1271 Stambena zgrada Subotica

Dobojska ul.

8032/25 Vujkoviá Lamić Albert SŠZ “Naš dom” Subotica

E-5/58

0650

12274/1958

1272 Stambena zgrada Subotica

Kireški put

7885/1 Penzeš Mikloš,

Subotica

SŠZ “Naš dom” Subotica

E-4/58

0650

12294/1958

1273 Stambena zgrada Tavankut 46193 Mačković Andrija,

Tavankut 867

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2557  1958

0650

12295/1958

1274 MOLBA VUKOVIĆ VECE I VUKOVIĆ JOSIPA IZ SUBOTICE RADI GRADNJE KUĆE 0650

12478/1958

1275 Stambena zgrada Subotica 11227/1 Kos Blaško,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2556  1958

0650

12491/1958

1276 DOPIS DIREKCIJE ZA STAMBENU IZGRADNJU UPUĆEN KOMISIJI ZA REVIZIJU PROJEKATA (U VEZI SA BR. 8758/1958) 0650

12353/1958

1277 Stambena zgrada Subotica 7766/2 dr Zadori Janoš,

Subotica

Direkcija za stambenu izgradnju Suboticaž86/1958 0650

12599/1958

1278 Nadogradnja Srednje ekonomske škole Subotica

Frankopanska ul.

  Upravni odbor

Fonda za kadrove

Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

68/58

0650

12741/1958

1279 Objekat dezinfekcije vozila Subotica   Preduzeće kaonica i hladnjača u izgradnji Subotica Projektni biro “Pavešić” Zagreb

31-21  1958

0650

12773/1958

1280 Instalacije osvetljenja zatvoreni magacin, kablovska mreža, jaka struja… Subotica   “Bratstvo” preduzeće za opravku željez. vozila “Arhitektura” Beograd 0650

12777/1958

1281 Stambena zgrada Tavankut 21295/6 Skenderović Marko,

Tavankut 1396

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2559  1958

0650

12908/1958

1282 Stambena zgrada Subotica

Sindikalna ul.

8030/10 Varga Franjo,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2532  1958

0650

12916/1958

1283 Dvojna stambena zgrada Tavankut   NOO Tavankut Biro za projektovanje Bečej

420-20

0650

12953/1958

1284 Rekonstrukcija stambene zgrade Subotica

Ruska ul. 8

4850 Skenderović Lazar,

Ruska 8, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2561  1958

0650

13011/1958

1285 Cisterne za naftu Mala Bosna   PD “Mala Bosna” PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2511  1958

0650

13085/1958

1286 Skladište za tekuće gorivo Mala Bosna   PD “Mala Bosna” PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2510  1958

0650

13086/1958

1287 Mehanička radionica Mala Bosna   PD “Mala Bosna” PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2435/2509

0650

13087/1958

1288 MOLBA DIREKCIJE ZA STAMBENU IZGRADNJU ZA REVIDIRANJE PROJEKTA CENTRALNOG GREJANJA ZA GRASKU BOLNICU (U VEZI SA BR. 8226/1958) 0650

13142/1958

1289 Osmogodišnja škola u Novom gradu (vodovod i kanalizacija) Subotica   NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2257  1958

0650

13143/1958

1290 Stambena zgrada Subotica   Rus Lazar,

Marksov put 14, Subotica

Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

90/58

0650

13144/1958

1291 Podrum za vino Bački vinogradi 944 Varga Atila,

Maksima Gorkog 6, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2563  1958

0650

13155/1958

1292 Adaptacija stambene zgrade Aleksandrovo

ul. Marodića 17

  Demek Geza,

Aleksandrovo

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2560  1958

0650

13156/1958

1293 DOPIS DIREKCIJE ZA IZGRADNJU O IZMENI PROJEKTA PECARE NA VINARSKOM PODRUMU NA PALIĆU 0650

13213/1958

1294 Motorni razvod i rasveta crpne stanice Subotica   Klaonica i hladnjača u izgradnji Subotica Zavod za prehrambenu industriju Zagreb

003-174, 175 i 176

0650

13243/1958

1295 Rasveta garderobe uz klaonicu peradi Subotica   Klaonica i hladnjača u izgradnji Subotica Zavod za prehrambenu industriju Zagreb

003-182, 183

0650

13244/1958

1296 Radijalni put Subotica   NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2430  1958

0650

13266/1958

1297 Rekonstrukcija puta IV redda od želez. stanice do tavankuta Tavankut   NOO Tavankut PB Preduzeća za puteve Sombor

152/58

0650

13270/1958

1298 Stambena zgrada Bajmok

ul. Petra Drapšina

2808 Pavličević Savo,

Bajmok

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2568  1958

0650

13271/1958

1299 Stambena zgrada Bajmok

1. Lole Ribara

703704 Vujnović Mirko,

Bajmok

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2570  1958

0650

13272/1958

1300 Stambena zgrada Bajmok 5093/1 Vasović Andrija,

Bajmok

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2569  1958

0650

13273/1958

1301 Stambena zgrada Bajmok 2572

2573

Vizin Gabor,

Bajmok

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2558/2567

0650

13274/1958

1302 Stambena zgrada Bajmok

Petefi Šandora

2597-2598 Fišteš Lajoš,

Bajmok

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2572  1958

0650

13282/1958

1303 Vinarski podrum (izmene krovne konstrukcije) Palić

Tavankut

  “Vino-voće” Palić

Zemljišna zadruga Tavankut

PB “Integral“ Subotica

59/58  1958

0650

13474/1958

1304 Dvojna stambena zgrada Subotica   Vuković Veco,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2085/2497  1958

0650

13516/1958

1305 Dvojna stambena zgrada Subotica   Vuković Joso,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2085/2497  1958

0650

13517/1958

1306 Jednospratna dvosobna stambena zgrada Subotica   Bukvić Marko,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2451/1  1958

0650

13527/1958

1307 Jednosobna stambena zgrada Bački vinogradi 6959 Varga Mihalj,

Bački vinogradi

Biro za projektovanje “Plan” Bačka Topola

E-1244

0650

13547/1958

1308 Stambena zgrada Subotica 9584/1 Bašić Antun,

Tavankut

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2596/2634  1958

0650

13558/1958

1309 Spoljna kanalizacija i vodovod Subotica

ul. Majakovskog

  Direkcija za stambenu izgradnju u Subotici Direkcija za stambenu igradnju Subotica

34/58  1958

0650

13592/1958

1310 Stambena zgrada Aleksandrovo   Tumbas Marko,

Aleksandrovo

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2566  1958

0650

13633/1958

1311 Stambena zgrada Palić 15517 NOO Palić PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2554  1958

0650

13648/1958

1312 Stambena zgrada Palić

Novo naselje

15517/34 Ivegeš Mihajlo,

Palić

?

E-1140/2258

0650

13780/1958

1313 MOLBA KULHANEK BELE SA PALIĆA ZA ODOBRAVANJE KREDITA ZA STAMBENU IZGRADNJU 0650

13781/1958

1314 Stambena zgrada Subotica

Vinogradska 11

  Orgonaš Josip PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2564  1958

0650

13799/1958

1315 Stambena zgrada Masarikovo 6948/17 Šebek Šandor,

Bački vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2576  1958

0650

13899/1958

1316 Stambena zgrada Subotica   Hovan Aleksandar

Subotica

Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

94/958

0650

13902/1958

1317 Dogradnja osmogodišnje škole “Pionir” Stari Žednik   OŠ “Pionir” Stari Žednik PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2562  1958

0650

13957/1958

1318 Jednospratna stambena zgrada u nizu tip 135-2 Subotica   Kasaš Janoš i drugi Ekonomski institut NR Srbije u Beogradu

135-2

0650

13961/1958

1319 Rasveta garderobe uz klaonicu stoke Subotica   Preduzeće klaonica i hladnjača u izgradnji Zavod za prehrambenu industriju Zagreb

E-003-222

0650

13974/1958

1320 Električna rasveta objekta za dezinfekciju vozila Subotica   Preduzeće klaonica i hladnjača u izgradnji Zavod za prehrambenu industriju Zagreb

E-003-207

0650

13975/1958

1321 Motorni razvod i rasveta sanitarne klaonice Subotica   Preduzeće klaonica i hladnjača u izgradnji Zavod za prehrambenu industriju Zagreb

E-003-212

0650

13976/1958

1322 Stambena zgrada Subotica   Đurić Pejo,

Subotica

Stambena štedna zadruga “Naš dom” Subotica

6/58  1958

0650

13989/1958

1323 Jednospratna dvosobna stambena zgrada Subotica 3344/1 Mačković Stipan,

Bačka 21, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2451/2  1958

0650

14001/1958

1324 Stambena zgrada Subotica   Ivanović Ladislav,

Subotica

?

E-2489  1958

0650

14016/1958

1325 Dvojna stambena zgrada Bikovo   PD “Bikovo” Bikovo PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2535/2573  1958

0650

14017/1958

1326 ? ?   Budanović Lajčo,

Subotica

?

E-2426  1958

0650

14140/1958

1327 Radijani put (ulična kanalizacija) Subotica   NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2430  1958

0650

14148/1958

1328 Dvojna stambena zgrada Palić,

Begejska ul.

  Krištovac Janoš,

Tuk 15, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2371  1958

0650

14184/1958

1329 Stambena zgrada na jedan sprat Subotica

Nova ulica

  SŠZ “Naš dom” Subotica Stambena zadruga “Naš dom” Subotica

1/58

0650

14207/1958

1330 Spratna stambena zgrada Subotica   PP “Mehanika” Subotica SŠZ “Naš dom” Subotica 0650

14221/1958

1331 Stambena zgrada Stari Žednik,

Nova ulica

  Kinčeš Ištvan,

Stari Žednik 166

SŠZ “Naš dom” Subotica

E-10  1958

0650

14246/1958

1332 Trosobna stambena zgrada Bajmok   Silađi Ištvan

Bajmok

Biro za projektovanje “Plan” Bačka Topola

E-1260

0650

14368/1958

1333 Stambena zgrada Hajdukovo 5696/A Kojundžić Petar,

Bački vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2582  1958

0650

14447/1958

1334 Stambena zgrada Masarikovo   Barta Ana,

Bački vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2583  1958

0650

14448/1958

1335 Stambena zgrada Đurđin   Vuković Antun,

Đurđin 428

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2513/2580  1958

0650

14471/1958

1336 Stambena zgrada Đurđin   Kiralj Geza,

Đurđin 488

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2513/2581  1958

0650

14472/1958

1337 Šupa za poljoprivredne mašine Đurđin 37415/2 PD “Nova brazda” Đurđin Invest-projekt Sombor

687  1958

0650

14633/1958

1338 Dogradnja pekarske peći (radionice) Subotica   Varga Ferenc,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2579  1958

0650

14646/1958

1339 RAČUN GRADSKE ŠTAMPARIJE U SUBOTICI ZA ISPORUČENIH 1000 KOMADA REŠENJA KOMISIJE ZA REVIZIJU PROJEKTA 0650

14686/1958

1340 Stacionar za stoku i veštačko osemenjavanje Subotica   Veterinarska stočarska stanica Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2555  1958

0650

14925/1958

1341 Dvojna stambena zgrada Radanovac 83

Subotica

8038/53 Bakoš Marija

Tonković Jakov

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2589  1958

0650

15003/1958

1342 Stambena zgrada Subotica   Daraboš Janoš,

Subotica

?

E-2166/2264

0650

15080/1958

1343 Dvojna stambena zgrada Subotica   Kapaš Erne

Đeneš Mihajlo

Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

95/58  1958

0650

15099/1958

1344 OBEZBEĐENJE DOPUNSKIH SREDSTAVA ZA RAD KOMISIJE ZA REVIZIJU GRAĐEVINSKIH PROJEKATA 0650

15145/1958

1345 Stambena zgrada Đurđin 36070/2 Balać Božo,

Đurđin 56

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1630/2586  1956

0650

15258/1958

1346 Stambena zgrada Bački vinogradi 2004/6 Apjok Samuel PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2592/2593  1958

0650

15267/1958

1347 Adaptacija stambene zgrade Subotica

Put Braće Radića

  Romić Marija,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2597  1958

0650

15460/1958

1348 Instalacija centralnog grejanja internata TSŠ Subotica   Internat Srednje tehničke škole PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2276  1958

0650

15462/1958

1349 Instalacija centralnog grejanja internata TSŠ Subotica   Internat Srednje tehničke škole PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2276  1958

0650

15463/1958

1350 Instalacija centralnog grejanja internata TSŠ Subotica   Internat Srednje tehničke škole PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2276  1958

0650

15465/1958

1351 Stambena zgrada sa pekarom Novi Žednik 2707/83 Vojnić P. Josip,

Novi Žednik

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1354/2588 1955

0650

15477/1958

1352 Stambena zgrada Subotica   Bogdan Antun,

Subotica

?

1958

0650

15487/1958

1353 Stambena zgrada Bački vinogradi 1988 Kišak Mihalj,

Bački vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2592  1958

0650

15489/1958

1354 Adaptacija postojeće zgrade Subotica   Galfi Karlo,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2290  1958

0650

15563/1958

1355 Stambena zgrada Radanovac – Subotica   Kiš Đuro,

Subotica

PB “Integral“ Subotica

60/58  1958

0650

15601/1958

1356 Benzinska stanica Subotica   “Jugopetrol” Novi Sad Atelje zaprojektovanje “Konstruktor» Novi Sad

E-229  1958

0650

15825/1958

1357 Adaptacija pošte br. 2 (teretna dizalica) Subotica   Preduzeće PTT Novi Sad PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1542/a  1958

0650

15922/1958

1358 Dvosobna stambena zgrada Bački vinogradi 1985/1 Guljaš Lajoš,

Bački vinogradi

Biro za projektovanje “Plan” Bačka Topola

E-1271  1958

0650

16090/1958

1359 Stambena zgrada Subotica 830 Kovačević Laza,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2463-1  1958

0650

16156/1958

1360 Stambena zgrada Bajski vinogradi   Tot Ištvan,

Bajski vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2587  1958

0650

16156/1958

1361 Stambena zgrada Subotica 7760/6

7762/3

Kovač Tomo,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2596  1958

0650

16194/1958

1362 Stambena zgrada Subotica

Crnkova 6

5006/1

5010/1

Krmpotić Petar,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2599  1958

0650

16312/1958

1363 Stambena zgrada Đurđin 36041 Borošić Doma,

Đurđin

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2167/2585  1958

0650

16314/1958

1364 Stambena zgrada Subotica   Budanović Lajčo,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2430/2594  1958

0650

16444/1958

1365 Stambena zgrada Bački vinogradi 2004/8 Šoti Ištvan,

Bački vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2603  1958

0650

16564/1958

1366 Kanalizacija kombinata Aleksandrovo (Subotica) Aleksandrovo   Klaonica i hladnjača u izgradnji Subotica Inžinjerski projektni zavod Zagreb

V-1223  1958

0650

16572/1958

1367 Dvosobna stambena zgrada Palić 15517/57 Tumbas Stipan,

Palić

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2601  1958

0650

16579/1958

1368 Stambena zgrada Bački vinogradi 2004/19 Feher Petar,

Bački vinogradi 92

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1912/2505  1958

0650

16934/1958

1369 Stambena zgrada Bački vinogradi   Salma Šandor,

Bački vinogradi 7

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2608  1958

0650

16977/1958

1370 Glavni projekat za snabdevanje toplom vodom Subotica   Internat Srednje tehničke škole PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2276  1958

0650

17021/1958

1371 Stambena zgrada Bački vinogradi   Nemedi Ištvan PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2505/2543  1958

0650

17134/1958

1372 Elektroinstalacije i motorni razvod kotlovnice Subotica   Klaonica i hladnjača u izgradnji Subotica Zavod za prehrambenu industriju Zagreb

003-229  1958

0650

17144/1958

1373 Motorni razvod kompresorske hale, instalacije osvetljenja… Subotica   Klaonica i hladnjača u izgradnji Subotica Zavod za prehrambenu industriju Zagreb

003-192  1958

0650

17146/1958

1374 Stambena zgrada Bajmok 441-442 Sabo Ištvan,

Bajmok

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2611  1958

0650

17341/1958

1375 Mlekara na ekonom. dvorištu ZZZOZ “Preporod” Kelebija   ZZZOZ “Preporod” Kelebija PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2552  1958

0650

17346/1958

1376 Upravna zgrada Subotica

Halaški put

13621 ZZZOZ “Preporod” Kelebija PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2565  1958

050

17348/1958

1377 Stambena zgrada Halaški put 13621 ZZZOZ “Preporod” Kelebija PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2577  1958

0650

17349/1958

1378 Šupa za poljoprivredne mašine Bikovo Bikovo   SRZ “Bikovačka Vojvodina” Bikovo Biro za projektovanje Bečej

412-20

0650

17350/1958

1379 Šupa za poljoprivredne mašine Subotica Subotica   Zemljoradnička zadruga Subotica Biro za projektovanje Bečej

412-20

0650

17371/1958

1380 Armirano – betonska korita Kereš, ispod međunarodnog puta 2 kod Bačkih vinograda   Senćanska vodna zajednica PB Senćanske vodne zajednice 0650

17412/1958

1381 Radijalni put (ulično osvetlenje) Subotica

Radijalni put

  NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2430  1958

0650

17426/1958

1382 Stambena zgrada Subotica   Bažo Jožef (Bazso Jozsef) PB “Građevinski projekt” Senta 0650

17537/1958

1383 Centralno grejanje preduzeća za opravku železničkih vozila u Subotici Subotica   PP “Bratstvo” Subotica “Arhitektura” Beograd 0650

17597/1958

1384 Stambena zgrada Subotica 8050/70 Zolnaić Anta,

Izvorska 20, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2613  1958

0650

17607/1958

1385 Blindirana trafostanica 100 KW (BTS-3) Zobnatica   Veterinaski zavod Subotica “Elektroprojekt” Sarajevo

33007  1958

0650

17741/1958

1386 Stambena zgrada Bački vinogradi 2004/5 Begović Josip,

Bački vinogradi 334

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2616  1958

0650

17760/1958

1387 Stambena zgrada Masarikovo 6959/3 Elek Josip,

Šupljak

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2619  1958

0650

17777/1958

1388 Stambena zgrada Šupljak   Varga Karolj,

Šupljak

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2617  1958

0650

17897/1958

1389 Dogradnja i adaptacija stambene zgrade Subotica

N. Matkovića 7

  Rudinski Tomo,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2540  1958

0650

17881/1958

1390 Stambena zgrada Masarikovo 6959/13-13 Varga Ileš,

Bački vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2606  1958

0650

17894/1958

1391 Stambena zgrada Bački vinogradi 2004/2 Rac Josip (Rácz Jozsef) PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2610  1958

0650

17951/1958

1392 Stambena zgrada Bački vinogradi 2004/21 Nađ Đerđ Maćaš (Nagy Gy. Mátyás) PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2621  1958

0650

17998/1958

1393 Stambena zgrada Bački vinogradi 1999/2 Sombatelji Mihalj (Szombathelyi Mihály) PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2615  1958

0650

17999/1958

1394 Stambena zgrada Bajmok 2405 Doža Jožef,

Madaraš salaš

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2623  1958

0650

18116/1958

1395 REVIZIJA GLAVNIH PROJEKATA ELEKTROPRIVREDNIH OBJEKATA 0650

18300/1958

1396 Dogradnja pekare Subotica

Put Moše Pijade

  Andonović Jovan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2622  1958

0650

18336/1958

1397 Stambena zgrada Masarikovo 6959/23 Bikei Jožef,

Šupljak 240

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2614  1958

0650

18381/1958

1398 Stambena zgrada Palić   Takač Ištvan,

Palić

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2524  1958

0650

18411/1958

1399 Dogradnja pekarske peći Subotica

Gundulićeva

  Nemet Ferenc,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2618  1958

0650

18416/1958

1400 Stambena zgrada Bački vinogradi   Božo Mihajlo (Bozso Mihály) PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2620  1958

0650

18547/1958

1401 Stambena zgrada Masarikovo 6959/10-11 Gazdag Lajoš,

Bački vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2606/2626  1958

0650

18566/1958

1402 Dogradnja fabričke zgrade Subotica

ul. Bose Miličević

  Fabrika cipela “Prva petoletka” Subotica PB “Integral“ Subotica

55/958  1958

0650

18627/1958

1403 Stambena zgrada Palić   Larinc Josip,

Palić

PB “Integral“ Subotica

2627  1958

0650

18912/1958

1405 Stambena zgrada (trospratna) Subotica

Put Braće Radića

  PTT saobraćaja Novi Sad PB “Integral“ Subotica

2625  1958

0650

18955/1958

1406 Stambena zgrada Bački vinogradi 2004/14 Bede Karolj,

Bački vinogradi

Projektni biro Sombor

236/58  1958

0650

19172/1958

1407 Dogradnja nusprostorije Mali Bajmok   Petković Petar,

94

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2632  1958

0650

19174/1958

1408 Stambena zgrada Bački vinogradi   Dančo Imre,

Bački vinogradi

Projektni biro Sombor

221/1958

0650

19183/1958

1409 Stambena zgrada Bački vinogradi 2004/10 Papdi Mihalj,

Bački vinogradi

Projektni biro Sombor

237/58

0650

19184/1958

1410 Stambena zgrada Bački vinogradi 2004/9 Tohati Gabor,

Bački vinogradi

Projektni biro Sombor

235/58

0650

19185/1958

1411 Stambena zgrada Bački vinogradi   Turu Petar,

Bački vinogradi

Projektni biro Sombor

234/58  1958

0650

19186/1958

1412 Stambena zgrada Bački vinogradi   Agošton Janoš,

Bački vinogradi

Projektni biro Sombor

233/58  1958

0650

19187/1958

1413 Stambena zgrada Bački vinogradi 7481/4 Horvat Antal,

Bački vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2637  1958

0650

19324/1958

1414 Stambena zgrada (prodavnica mesa) Đurđin   Vuković Stipan,

Đurđin

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2628  1958

0650

19358/1958

1415 Industrijski kolosek Aleksandrovo – Subotica   Mlinsko preduzeće Subotica Atelje za projektovanje “Konstruktor” Novi Sad

E-108  1958

0650

19412/1958

1416 REVIZIJA ELABORATA ZA SILOS SA POVEĆANIM KAPACITETOM MLINSKOG PREDUZEĆA SUBOTICA 0650

19536/1958

1417 Stambena zgrada Bački vinogradi   Lerinc Petar,

Bački vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2635  1958

0650

19865/1958

1418 Stambena zgrada Palić 15462/2 Džeba Blasko,

Palić

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1827/2642  1958

0650

19869/1958

1419 Dogradnja porušenog dela Narodne banke Subotica   Narodna banka Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1611  1958

0650

19921/1958

1420 Stambena zgrada Bački vinogradi 5696/6 Rož Ištvan,

Masarikovo 367

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2630  1958

0650

19953/1958

1421 Adaptacija podruma komunalne banke Subotica za trafostanicu br. 8 Subotica

Radijalni put

  NOO Stari grad PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2634  1958

0650

20062/1958

1422 Lokalna električna centrala na poljoprivrednom dobru Mala Bosna   PD “Mala Bosna” Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2609  1958

0650

20069/1958

1423 Krilo podvožnjaka na stanici Subotica   Direkcija JŽ Novi Sad Biro za projektovanje ŽTP Novi Sad 0650

20192/1958

1424 Trosobna stambena zgrada Palić 15517/52 Hajdu Karlo,

Subotica

Biro za projektovanje “Plan” Bačka Topola

E-1308  1958

0650

20252/1958

1425 Proizvodnja hala (dogradnja fabričke zgrade) Subotica   “Prva petoljetka” fabrika cipela Subotica PB Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

106/58

0650

20412/1958

1426 Sektorska ambulanta Subotica

I. Milutinovića

2355 Sreski zavod socijalnog osiguranja Subotica Biro za projektovanje GP “Rad” Beograd

254  1958

0650

20430/1958

1427 Sektorska ambulanta Subotica

Karađorđev put

  Sreski zavod socijalnog osiguranja Subotica Biro za projektovanje GP “Rad” Beograd

254  1958

0650

20431/1958

1428 Spremište hrane Subotica   Klaonica i hladnjača Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2638  1958

0650

20467/1958

1429   Đurđin   Grubar Branko,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1630/2604  1958

0650

20643/1958

1430 Podrum Bački vinogradi   Kazi Stevan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2640  1958

0650

20682/1958

1431 Stambena zgrada Bački vinogradi 5696/10 Solar Jožef,

Palić

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2653  1958

0650

20724/1958

1432 Stambena zgrada Subotica 8030/47 Grastić Blagoje,

Palić

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2373/2519  1957

0650

20734/1958

1433 Stambena zgrada Subotica,

Halaški put

  Hemijska industrija “Zorka” Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2656  1958

0650

20896/1958

1434 Trospratna stambena zgrada Subotica

ul. Braće Radića

390/1 Preduzeće PTT saobraćaja Novi Sad PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2625  1958

0650

20989/1958

1435 OBJAŠNJENJE NOS SUBOTICA UPUĆENO KOMISIJI ZA REVIZIJU GRAD. PROJEKATA NO SREZA O UREĐENJU ULICA I PROSTORIJA ZA JAVNU UPOTREBU 0650

21075/1958

1436 Dogradnja stambene zgrade Aleksandrovo   Mijatov Đurđica,

Aleksandrovo

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2600  1958

0650

21255/1958

1437 Stambena zgrada Subotica

ul. Grge Čevapovića

  Kaić Mirko,

Subotica

?

E-2493  1958

0650

21322/1958

1438 Šupa za poljoprivredne mašine Bikovo   PD “Bikovo” Bikovo – Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2661  1958

0650

21405/1958

1439 Nastrešnica za mopede i bicikle Subotica   Klaonica i hladnjača Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2641  1958

0650

21571/1958

1440 Dogradnja i adaptacija fabričke zgrade Subotica,

Majšanski put

  Fabrika “Skrob” Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1775  1958

0650

21635/1958

1441 Stambena zgrada Bački vinogradi 1984/2 Bajus Maćaš,

Bački vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2667  1958

0650

21768/1958

1442 Jednoporodična stambena zgrada Subotica   Čoković Nikola,

Bajmok

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2190/IV-2643  1958

0650

21838/1958

1443 Adaptacija poslovnih prostorija Subotica

Trg cara Jovana

  “Mala bašta” restoran Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2491  1958

0650

318/1959

1444 Stambena zgrada Subotica   Balažević Ivan,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2673  1959

0650

435/1959

1445 Adaptacija podruma u zgradi R-5 Subotica

Radijalni put

  Sreska komunalna banka u Subotici Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

9/a/58

0650

448/1959

1446 Ulična kanalizacija Subotica

Banijska ul.

  NOO Novi grad PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2551  1958

0650

515/1959

1447 Stambena zgrada Bački vinogradi   Turn Petar,

Bački vinogradi

Projektni biro Sombor

234/58

0650

690/1959

1448 Stambena zgrada Bački vinogradi   Agošton Janoš,

Bački vinogradi

Projektni biro Sombor

233/58

0650

691/1959

1449 Stambena zgrada Bački vinogradi   Bede Karolj,

Bački vinogradi

Projektni biro Sombor

236/58

0650

694/1959

1450 Stambena zgrada Bački vinogradi   Dančo Imre,

Bački vinogradi

Projektni biro Sombor

221/58

0650

700/1959

1451 Stambena zgrada Bački vinogradi   Tohati Gabor,

Bački vinogradi

Projektni biro Sombor

235/58

0650

701/1959

1452 Stambena zgrada Bački vinogradi   Papdi Mihalj,

Bački vinogradi

Projektni biro Sombor

237/58

0650

702/1959

1453 Dogradnja stambene zgrade Subotica

Požarevačka ul.

  Varga Franjo,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2639  1959

0650

817/1959

1454 Transformatorska podstanica Subotica

podrum Komunalne banke

  NOO Stari grad PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2641  1959

0650

838/1959

1455 Spratna stambena zgrada Subotica   Horvat Šandor

Kovač Peter

PB “Integral” Subotica

61/959

0650

907/1959

1456 Dogradnja stambene zgrade Subotica

Gogoljeva ul.

  Miklošević Liza PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2670  1959

0650

1073/1959

1457 Dogradnja remize Subotica   Subotički električni tramvaj PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2659  1958

0650

1086/1959

1458 Stambena zgrada Bački vinogradi 2064 Štrajber Ivan,

Bački vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2657  1958

0650

1089/1959

1459 Internat STŠ (ulična kanalizacija) Subotica

Invalidska ul.

  Internat STŠ Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2276  1958

0650

1311/1959

1460 Stambena zgrada Subotica,

ugao Tesline ul. i ul. Kizura Ištvan

  Renčar Josip,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2683  1959

0650

1380/1959

1461 Dogradnja mašinske radionice Subotica   GP “Granit” Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2666  1958/59

0650

1444/1959

1462 Adaptacija livnice Subotica

Gajeva ulica

  “DES” privredno preduzeće Direkcija za privrednu izgradnju Subotica

6/59

0650

1506/1959

1463 Portal i preinaka prodavnice Subotica   “Titovka” Krojačko preduzeće Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2658  1958

0650

1700/1959

1464 Spoljni vodovod i kanalizacija za stambenu zgradu Subotica

Radijalni put

  Vojna pošta 7740

Novi Sad

Projektni biro VP

7740 Novi Sad

0650

1756/1959

1465 Stambena zgrada Subotica   Barna Andraš,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2686  1959

0650

1826/1959

1466 Temelji trafostanice TS 10/2 KV Subotica

Put Braće Radića

  Elektrovojvodina,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2676  1959

0650

1965/1959

1467 Stambena zgrada Bajmok

Štrosmajerova ul.

  Elgec Tibor,

Bajmok

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2685  1959

0650

1980/1959

1468 Vodovod i kanalizacija staje u zgradi klaonice Subotica   Klaonica i hladnjača u izgradnji Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1645  1959

0650

2234/1959

1469 Stambena zgrada Bajmok   NOO Bajmok Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

63/58

0650

2505/1959

1470 Stambena zgrada Subotica,

Zadarska ul.

2333 Merković Emil,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2691  1959

0650

2756/1959

1471 Stambena zgrada Bački vinogradi 15891/65 Engi Antal,

Bački vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1933  1959

0650

2778/1959

1472 Stambena zgrada Bački vinogradi   Husak Ištvan,

Bački vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2678  1958/59

0650

2805/1959

1473 Kolovoz i trotoar Subotica

Jukićeva ul.

  NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2209  1958

0650

2814/1959

1474 Kolovoz i trotoar Subotica

Šenoina ul.

  NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2212  1959

0650

2815/1959

1475 Kolovoz i trotoar Subotica

Kumičićeva ul.

  NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2210  1959

0650

2816/1959

1476 Sporedna zgrada u Aleksandrovim salašima Aleksandrovi salaši 40278 Kalmar Đul,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-1397/2645  1958

0650

2907/1959

1477 Nastrešnica za burad Subotica   Klaonica i hladnjača u izgradnji Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2679  1959

0650

3138/1959

1478 Dvosobna stambena zgrada Đurđin   Lakatoš Ilonka,

Đurđin 9

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2695  1959

0650

3168/1959

1479 Stambena zgrada Subotica

Sindikalno naselje

  Lučev Branko,

Novatroska 11 Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2697  1959

0650

3254/1959

1480 Rekonstrukcija i dogradnja ženskog kupatila Palić   Kupalište i letovalište Palić PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2689  1959

0650

3408/1959

1481 Remontna radionica u Subotici Aleksandrovo – Subotica 40969/2

40970/1

“Agroservis” Poslovni savez Subotice PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2665/1  1959

0650

3416/1959

1482 Mala hala za sitne usluge

Remontne radionice u Subotici

Subotica 40969/2

40970/1

“Agroservis” Poslovni savez Subotice PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2665/2  1959

0650

3417/1959

1483 Prizemna zgrada sa lokalima Subotica

Radijalni put

6342 Direkcija za stambenu izgradnju NOS Subotica Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

4820

0650

3513/1959

1484 Jednospratna stambena zgrada (prihvatni stanovi) Subotica

Sindikalno naselje

8033/7 Direkcija za stambenu izgradnju NOS Subotica Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

101/58

0650

3516/1959

1485 Rekonstrukcija i dogradnja sušare za drvo Subotica

Kosovo polje

  “Budućnost” tvornica nameštaja Subotica PB “Građevinski projekat” Senta

E-393

0650

3615/1959

1486 Adaptacija zdravstvene ambulante Subotica

Željeznička stanica

  ŽTP Novi Sad Biro za projektovanje ŽTP Novi Sad

E-215

0650

3675/1959

1487 Stambena zgrada Bački vinogradi 1991 Kereši Dezider PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2612  1958

0650

3713/1959

1488 Adaptacija potkrovlja u Nićim palati Subotica   NOS Subotica Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

2/59

0650

3722/1959

1489 Parni dalekovod i podstanica Subotica   Gradska bolnica Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2527  1959

0650

3726/1959

1490 Kolovoz i trotoar Subotica

Čapaljeva ul.

  NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2211  1959

0650

3822/1959

1491 Stambena zgrada Bački vinogradi 1998 Čakanj Mihajl,

Bački vinogradi

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2700  1959

0650

3917/1959

1492 Jednospatna dvostambena zgrada Subotica 2933 Jaramazović Juraj i Mihajlo PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2696  1959

0650

3934/1959

1493 Stambena zgrada Subotica

Tomićeva ul.

  Arpaši Ištvan,

Njegoševa 2, Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2702  1959

0650

4424/1959

1494 Stepenište za radnu galeriju Subotica   Narodno pozorište u Subotici PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2709  1959

0650

4591/1959

1495 Nasip i prelivnik rotacionom bazenu pri jezeru Palić   Direkcija za vodovod i kanalizaciju Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2703  1959

0650

4591/1959

1496 Stambena zgrada Bački vinogradi

XVII ulica

  Heine Tot Marija,

Bački vinogradi 240

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2705  1959

0650

4834/1959

1497 Stambena zgrada Bački vinogradi   Pišpek Antal,

Bački vinogradi 301

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2706  1959

0650

5047/1959

1498 Stambena zgrada Subotica   Kolar Veco,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2708  1959

0650

5068/1959

1499 Remontna radionica – upravna zgrada Subotica   “Agroservis” Poslovni savez Subotice PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2665/3  1959

0650

5071/1959

1500 Remontna radionica – pomoćne radionice Subotica   “Agroservis” Poslovni savez Subotice PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2665/4  1959

0650

5072/1959

1501 Dogradnja upravne zgrade Subotica   Klaonica i hladnjača u izgradnji Subotica PB “Integral“ Subotica

44/58

0650

5089/1959

1502 Zgrada Subotica

ul. Kizur Ištvana

7910/19 Fodor Eržebet

Kuktin Julijana

? 0650

5201/1959

1503 Stambena zgrada Subotica 7543/12 Fero Jelisaveta,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2704  1959

0650

5301/1959

1504 Stambena zgrada Subotica 8038/25 Budanović Antun PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2180/2713  1959

0650

5329/1959

1505 Rekonstrukcija i adaptacija OŠ “Ivo Lola Ribar” Subotica   NOO Stari grad PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2682  1959

0650

5415/1959

1506 Detalj ravnog krova Subotica

Srednja ekonomska škola

  Fond za kadrove u Subotici Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

68/58

0650

5440/1959

1507 Dogradnja administrativnih prostorija Subotica   Hemijska industrija “Zorka” Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

11/59

0650

5462/1959

1508 MOLBA ZA REVIZIJU NACRTA     Kovač Josip,

Subotica

? 0650

5574/1959

1509 ZAKLJUČCI KOMISIJE ZA REVIZIJU PROJEKATA SA SEDNICE OD 2.4.59. (UPUTSTVO O OPREMI PROJETNIH ELABORATA) 0650

5577/1959

1510 Sektorska ambulanta (elektroinstalacije) Subotica

ul. I. Milutinovića

  Sreski zavod za socijalno osiguranje Biro za projetovanje “Svetlost” Beograd

1959

0650

5648/1959

1511 Sektorska ambulanta (elektroinstalacije) Subotica

Karađorđev put

  Sreski zavod za socijalno osiguranje Biro za projetovanje “Svetlost” Beograd

1959

0650

5649/1959

1512 REŠENJE O UKIDANJU KOMISIJE ZA REVIZIJU GLAVNIH PROJEKATA PRIVATNIH STAMBENIH I PRIVREDNIH OBJEKATA… I OBRAZOVANJE KOMISIJE ZA REVIZIJU IDEJNIH I GLAVNIH PROJEKATA U SREZU SUBOTICA 0650

5952/1959

1513 Stambena zgrada Bački vinogradi 2004/17 Marki Janoš,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2671  1958

0650

6085/1959

1514 Stambena zgrada Žednik   Ćupić Petar,

Žednik

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2720  1959

0650

6161/1959

1515 Kolovoz i trotoar Subotica

ul. I. G. Kovačića

  NOS Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2214  1959

0650

6342/1959

1516 Investicioni program zgradnje gradskog vodovoda Subotica   NOS Subotica Komunalni projekt. biro Novi Sad

1959

0650

6635/1959

1517 Stambena zgrada Subotica

Pupinova ul.

  Varga Dezider

Virag Arpad

Brešnjak Tibor i Stevan

Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

E-21/1-59

0650

6667/1959

1518 Spoljni vodovod Subotica

Radijalni put

  Direkcija za stambenu izgradnju Subotica Atelje za projetovanje “Plan” Novi Sad

E-94

0650

6671/1959

1519 Stambena zgrada Bajmok 443

444

Kiš Ištvan,

Bajmok

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2724  1959

0650

6982/1959

1520 Dvojna stambena zgrada Žednik 49323 NOO Žednik PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2721  1959

0650

7006/1959

1521 Stambena zgrada Subotica

Pupinova ul.

7760/7

7762/4

Bridže Karolj,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2744  1959

0650

7447/1959

1522 Stambena zgrada Đurđin 36050/5 Antunović Roko,

Mala Bosna

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2712  1959

0650

7641/1959

1523 Unutrašnji putevi i platoi Subotica   Hemijska industrija “Zorka” Subotica PB “Integral“ Subotica

64-959

0650

7787/1959

1524 Stambena zgrada Stari Žednik   Horvatcki Pavle,

Subotica

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2742  1959

0650

7795/1959

1525 Stambena zgrada Bukvać   VP 7740-11

Novi Sad

Atelje za projektovanje Novi Sad

E-641

0650

8062/1959

1526 Transformatorske stanice br. 92 Subotica   “Elektrovojvodina” distributivni pogon “Severne Bačka” PB Elektrovojvodina Novi Sad

1959

0650

8168/1959

1527 Transformatorske stanice br. 47 Subotica   “Elektrovojvodina” distributivni pogon “Severne Bačka” PB Elektrovojvodina Novi Sad

1959

0650

8169/1959

1528 Transformatorske stanice br. 57 Subotica   “Elektrovojvodina” distributivni pogon “Severne Bačka” PB Elektrovojvodina Novi Sad

1959

0650

8170/1959

1529 Transformatorske stanice br. 46 Subotica   “Elektrovojvodina” distributivni pogon “Severne Bačka” PB Elektrovojvodina Novi Sad

1959

0650

8171/1959

1530 Transformatorske stanice br. 49 Subotica   “Elektrovojvodina” distributivni pogon “Severne Bačka” PB Elektrovojvodina Novi Sad

1959

0650

8172/1959

1531 Transformatorske stanice br. 29 Subotica   “Elektrovojvodina” distributivni pogon “Severne Bačka” PB Elektrovojvodina Novi Sad

1959

0650

8173/1959

1532 Transformatorske stanice br. 89 Subotica   “Elektrovojvodina” distributivni pogon “Severne Bačka” PB Elektrovojvodina Novi Sad

1959

0650

8174/1959

1533 Transformatorske stanice br. 19 Subotica   “Elektrovojvodina” distributivni pogon “Severne Bačka” PB Elektrovojvodina Novi Sad

1959

0650

8175/1959

1534 Transformatorske stanice br. 28 Subotica   “Elektrovojvodina” distributivni pogon “Severne Bačka” PB Elektrovojvodina Novi Sad

1959

0650

8176/1959

1535 Kancelarijske prostorije Subotica   Preduzeće “Skrob” Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2735  1959

0650

8302/1959

1536 Upravna zgrada Sres zavoda za socijalno osiguranje (električna osobna dizalica) Subotica   Sreski zavod za socijalno osiguranje Subotica PB Industrija liftova “David Pajić” Beograd 0650

8303/1959

1537 Transformatorska stanica 10/04 KV br. 4 u zgradi Osmogodišnje škole br. 6 Subotica   “Elektrovojvodina” distributivni pogon “Severne Bačka” PP “ARHITEKT“ Subotica

i “Elektrovojvodina”

0650

8334/1959

1538 Transformatorska stanica 10/04 KV br. 10 u podrumu zgrade Subotica

ul. Đure Đakovića

  “Elektrovojvodina” Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2746  1959

i “Elektrovojvodina”

0650

8335/1959

1539 Trafostanica br. 3 Subotica

ugao ulica V. Nazora i cara Dušana

  “Elektrovojvodina” Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2739  1959

i “Elektrovojvodina”

0650

8336/1959

1540 Trafostanica br. 2

(u podrumu zgrade)

Subotica

ul. Borisa Kidriča 4

  “Elektrovojvodina” Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2752  1959

i “Elektrovojvodina”

0650

8337/1959

1541 Trafostanica RTS Subotica

kod Severa

  “Elektrovojvodina” Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2747  1959

i “Elektrovojvodina”

0650

8338/1959

1542 Trafostanica br. 1 Subotica

na uglu ul. Maršala Tita

  “Elektrovojvodina” Subotica PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2745  1959

i “Elektrovojvodina”

0650

8372/1959

1543 Stolarska radionica (adaptacija ind. Hale) Subotica   Drvna industrija “Matko Vuković” Subotica Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

1959

0650

8420/1959

1544 Kupatilo, vešeraj i livnica Subotica   Tvornica čarapa ”8. mart” Subotica PP ”Arhitekt” Subotica

E-2699  1959

0650

8526/1959

1545 Arteški bunar Subotica   Tvornica čarapa ”8. mart” Subotica PP ”Arhitekt” Subotica

E-2725  1959

0650

8527/1959

1546 Niskonaponska razvodna mreža 380/220 V grada Subotice Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8533/1959

1547 Srednjenaponska razvodna mreža 10 kV grada Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8534/1959

1548 Srednjenaponska razvodna mreža 10 kV grada izvod br. 18 Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8535/1959

1549 Srednjenaponska razvodna mreža 10 kV ogranak br. 19 Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8536/1959

1550 Srednjenaponska razvodna mreža 10 kV izvod br. 4 Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8537/1959

1551 Srednjenaponska razvodna mreža 10 kV izvod br. 20 Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8538/1959

1552 Srednjenaponska razvodna mreža 10 kV izvod br. 16 Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8539/1959

1553 Srednjenaponska razvodna mreža 10 kV izvod br. 11 Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8540/1959

1554 Srednjenaponska razvodna mreža 10 kV izvod br. 1 Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8541/1959

1555 Srednjenaponska razvodna mreža 10 kV izvod br. 5 Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8542/1959

1556 Srednjenaponska razvodna mreža 10 kV izvod br. 17 Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8543/1959

1557 Revizija glavnog projekta gvozdeno-rešetkastih stubova za mrežu napona 10 kV Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8544/1959

1558 Srednjenaponska razvodna mreža 10 kV izvod br. 9 Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8545/1959

1559 Srednjenaponska razvodna mreža 10 kV izvod br. 21 Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8546/1959

1560 Dalekovod 10 kV i trafostanica za vodovod Subotica   NOS Subotica Komunalno projektni biro Novi Sad

E-107  1959

0650

8547/1959

1561 Vodovod Subotica (kaptežna građevina…) Subotica   NOS Subotica Komunalno projektni biro Novi Sad

E-107  1959

0650

8548/1959

1562 Vodovod Subotica (rezervoar čiste vode) Subotica   NOS Subotica Komunalno projektni biro Novi Sad

E-107  1959

0650

8549/1959

1563 Vodovod Subotica (prihvatni rezervoari) Subotica   NOS Subotica Komunalni projektni biro Subotica

E-107

0650

8550/1959

1564 Transformatorska stanica br. 75 Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8558/1959

1565 Transformatorska stanica br. 71 Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8559/1959

1566 Transformatorska stanica br. 82 Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8560/1959

1567 Transformatorska stanica br. 96 Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8561/1959

1568 Transformatorska stanica br. 100 Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8562/1959

1569 Transformatorska stanica br. 99 Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8563/1959

1570 Transformatorska stanica br. 80 Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8564/1959

1571 Transformatorska stanica br. 77 Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8565/1959

1572 Transformatorska stanica br. 74 Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959 0650

8566/1959

1573 Transformatorska stanica br. 73 Subotica   ” Elektrovojvodina” distributivni pogon ”Severna Bačka” Subotica PB ”Elektrovojvodina” Novi Sad  1959  
1574 Dvosobna stambena zgrada Novi Žednik   Grbić Petar,

Žednik

PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2748  1959

0650

8772/1959

1575 Stambena zgrada Radanovac   Bošnjak Ferenc (Franjo) PP “ARHITEKT“ Subotica

E-2180/2723  1959

0650

9022/1959

1576 Fabrika za preradu svinjske kože Subotica   Industrija kože i krzna “Panonija“ Subotica PB “Integral“ Subotica

65-1959

0650

9034/1959

1577 Stambena zgrada Subotica   Tušak Jene,

Subotica

?

E-2432  1959

0650

9155/1959

1578 Električna teretna dizalica Subotica   Klaonica i hladnjača u izgradnji Subotica Preduzeće “David Pajić“ Beograd 0650

9203/1959

1579 Glavna garderoba Subotica   Klaonica i hladnjača u izgradnji Subotica Zavod za prehrambenu industriju Zagreb 0650

9205/1959

1580 Gromobransko postrojenje Subotica   Klaonica i hladnjača u igradnji Subotica Zavod za prehrambenu industriju Zagreb 1959 0650

9206/1959

1581 Rekonstrukcija postrojećih zgrada za voće i povrće Subotica   “Vino voće“ Subotica Biro za projektovanje “Plan“ Bačka Topola

E-1538  1959

0650

9224/1959

1582 Stambena zgrada Subotica

ul. Vojnić Tošivice

  Bogešić Stevan,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2759  1959

0650

9226/1959

1583 Tipska nadstrešnica (“Gvožđar“ Subotica) Subotica 561 Preduzeće “Tito“ iz Vogošća – Sarajevo ?

E-59-K-12  1959

0650

9356/1959

1584 Adaptacija lokala Subotica

Štrosmajerova ul.

  Trg. Preduzeće “Konzum“ Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2749  1959

0650

9387/1959

1585 Dvosobna stambena zgrada Bački vinogradi   Sloboda Aleksandar,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2757  1959

0650

9392/1959

1586 Stambena zgrada Subotica   Saulić Adam,

Subotica

Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

24-1/959

0650

9444/1959

1587 Stambena zgrada Subotica

ul. Stipe Grgića

  Terek Mihalj,

Subotica

PB “Integral“ Subotica

63/959

0650

9445/1959

1588 Nadogradnja upravne zgrade Subotica 15329 Subotički električni tramvaj PP “Arhitekt“ Subotica

E-2684  1959

0650

9454/1959

1589 Razdeobni nasip “Ribnjak“ Subotica   Direkcija za vodovod i kanalizaciju Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2703/2761  1959

0650

9581/1959

1590 Parna mreža u strojarnici klaonice Subotica   Klaonica i hladnjača u izgradnji Subotica ? 0650

9584/1959

1591 Stambena zgrada Subotica

Jurjevska ul.

  Ušumović Stipan,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2758  1959

0650

9725/1959

1592 Trosobna stambena zgrada Subotica   Ivković Matija,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2760  1959

0650

9864/1959

1593 Adaptacija hotela “Zagreb“ Subotica Subotica   Ugostiteljsko preduzeće “Zagreb“ iz Subotice PP “Arhitekt“ Subotica

E-2727  1959

0650

9942/1959

1594 Preinaka portala i prodavnice Subotica

Štrosmajerova ul.

  Industrija obuće “Solid“ Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2756  1959

0650

9988/1959

1595 Stambena zgrada Subotica   Kamenarski Svetozar Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

31/59

0650

10045/1959

1596 Kafilerija klaonice Subotica   Klaonica i hladnjača u izgradnji Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2753  1959

0650

10052/1959

1597 Trafostanica tipa

Mol-lk-250/3

Subotica   Tvornica čarapa “8. mart“ Subotica PB preduzeća “Braća Kaurić“ Zagreb 1959 0650

10122/1959

1598 Tipska stambena zgrada Bikovo 31489/29 Kopunović Geza,

Bikovo

PP “Arhitekt“ Subotica

E-1483/2766  1955

0650

10230/1959

1599 Stambena zgrada Žednik 38108/9 Vojnić H. Gabor,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2770  1959

0650

10233/1959

1600 Stambena zgrada Subotica 8038/30 Herke Mikloš,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2744/2786  1959

0650

10350/1959

1601 Stambena zgrada Bikovo 31489/22 Bošković Andrija,

Bikovo

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2767/2778  1959

0650

10370/1959

1602 Stambena zgrada Palić 15517/64 Čeh Mirko,

Palić

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2764  1959

0650

10371/1959

1603 Montažno skladište od cevi za veštačko đubrivo tip “Vojvodina II“ Subotica 561 “Gvožđar“ trgovinsko preduzeće na veliko Subotica PB Industrija traktora i mašina Beograd 0650

10417/1959

1604 Stambena zgrada Palić,

Nova ulica

15517/65 Tot Ištvan,

Palić

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2768  1959

0650

10433/1959

1605 Stambena zgrada Bajmok   Gršić Blaško,

Mišićevo 1

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2775  1959

0650

10503/1959

1606 Motel tipa B u Subotici Subotica   NOO Donji grad Projektantski atelje Turistprojekt Beograd 0650

10531/1959

1607 Stambena zgrada Subotica 7760/8

7768/2

7762/5

Brašnjo Jožef,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2785  1959

0650

10547/1959

1608 Zdravstvena stanica sa lekarskim stanom Žednik 4420 NOO Žednik PP “Arhitekt“ Subotica

E-2754  1959

0650

10718/1959

1609 Dogradnja stambene zgrade Subotica

ul. Koste Abraševića

  Varga Marija,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2776  1959

0650

10831/1959

1610 Stambena zgrada Subotica

Konjički put

8038/21 Berkeš Šandor,

Subotica

PP “Arhitekta“ Subotica

E-2787  1959

0650

10836/1959

1611 Vatrogasni dom Bajmok

Štrosmajerova ul.

3 Dobrovoljno vatrogasno društvo Bajmok Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

15/59

0650

10837/1959

1612 – Dogradnja cisterne za vino

– Dogradnja i adaptacija vinskog podruma

Hajdukovo

Bački vinogradi

  ZZ Hajdukovo PP “Arhitekt“ Subotica

E-2773, 2774  1959

0650

10852/1959

1613 Tipska stambena zgrada tip 135-2 Subotica   Žužić Manojlo

Bukvić Josip

Ekonomski institut NR Srbije 0650

10882/1959

1614 Stambena zgrada Bikovo 31489/24 Babijanović Joso,

Bikovo

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2767  1959

0650

10901/1959

1615 Oklopljena trafostanica pri fabrici Subotica   Tvornica čarapa “8. mart“ Subotica “Braća Kaurić“ Zagreb  1958 0650

10946/1959

1616 Spratna stambena zgrada Subotica   Preduzeće “Bratstvo“ Subotica ?

E-1040/59

0650

10959/1959

1617 Nadogradnja administrativne zgrade Subotica

Štosova ul.

  “Pionir“ Subotica

fabrika čokolade

Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

E-33/59

0650

10961/1959

1618 Ambulanta u Subotici Subotica

ul. JNA

  NOO Donji grad PB “Lesnina“ Ljubljana

1307/B

106/VI-59

0650

10989/1959

1619 Montažno skladište od cevi za veštačko đubrivo tip “Vojvodina II“ Subotica   “Skrob“ Subotica

fabrika

PB industrije traktora i mašina Beograd 0650

10996/1959

1620 Napojni vod Aleksandrovo   Preduzeće klaonica i hladnjača u igradnji Subotica PB “Elektrovojvodina“ Novi Sad  1958 0650

11055/1959

1621 Dogradnja i adaptacija fabričke zgrade Subotica   “Skrob“ Subotica

fabrika

PP “Arhitekt“ Subotica

E-1775  1957

0650

11163/1959

1622 Stambena zgrada (jednospratna) Subotica

Bože Šarčevića

  Radnički univerzitet u Subotici Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

E-37/59

0650

11166/1959

1623 Stambena zgrada Đurđin 2945/6 Stantić Pavle,

Đurđin

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2090/2789  1957

0650

11177/1959

1624 Stambena zgrada Đurđin 2601 Brčić Dančo,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2795  1959

0650

11192/1959

1625 Preinaka portala Subotica

ul. Borisa Kidriča

  Preduzeće za kožnu galanteriju “Pliva“ Sarajevo PP “Arhitekt“ Subotica

E-2777  1959

0650

11193/1959

1626 Stambena zgrada Đurđin 2597/15 Emeš Blaško,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2797  1959

0650

11276/1959

1627 Preinaka portala i prodavnice Subotica

Trg Maršala Tita

  Tvornica cipela “Josip Kraš“ Karlovac PP “Arhitekt“ Subotica

E-2770  1959

0650

11335/1959

1628 Stambena zgrada Đurđin 2596/3 Stantić Time,

Đurđin 382

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2168/2788  1959

0650

11422/1959

1629 Remontna radionica – mala hala Subotica   “Agroservis“ poslovni savez Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2665/2  1959

0650

11444/1959

1630 Remontna radionica – glavna hala Subotica   “Agroservis“ poslovni savez Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2665/1  1959

0650

11445/1959

1631 Remontna radionica

ššupe za popravku traktora

Subotica   “Agroservis“ poslovni savez Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2665/5/6  1959

0650

11446/1959

1632 Remontna radionica

za traktore (električne instalacije)

Subotica   “Agroservis“ poslovni savez Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2685/1  1959

0650

11447/1959

1633 Remontna radionica (dvorišna kanalizacija) Subotica   “Agroservis“ poslovni savez Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2665/9  1959

0650

11498/1959

1634 Stambena zgrada Subotica

Kopitareva ul.

 

 

Horvatski Šarika,

Subotica

PP “Arhitekta“ Subotica

E-2810  1959

0650

11752/1959

1635 Sušara za šljive – bez nastrešnica Subotica   Poslovni savez za vinogradarstvo i voćarstvo “Vino-voće“ Subotica Biro za unapređenje polj. Proizvodnje i prerade u zadružnim organiz. Beograd

16/59

0650

11813/1959

1636 Stambena zgrada Subotica 8030/45 Vaš Ištvan,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2477  1958

0650

11829/1959

1637 Pristupni put kod novog silosa Aleksandrovo   Mlinsko preduzeće Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2796  1959

0650

11855/1959

1638 Stambena zgrada Subotica

ul. Nikole Matkovića

  Kovač Piroška,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2811  1959

0650

11894/1959

1639 Dogradnja apoteke i stan domara Subotica

Karađorđev put

  NOO Stari grad PP “Arhitekt“ Subotica

E-2791,2794  1959

0650

11906/1959

1640 Stambena zgrada Bikovo   Sabo Antal,

Bajmok

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2813  1959

0650

12017/1959

1641 Kolska vaga Subotica   Klaonica i hladnjača u izgradnji Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2693  1959

0650

12019/1959

1642 Stambena zgrada Palić   Šili Janoš,

Horgoš

PP “Arhitekt“ Subotica

E-279  1959

0650

12179/1959

1643 Rekonstrukcija dela ulice Maksima gorkog Subotica   NOO Donji grad PB “Integral“ Subotica

67/59

0650

12194/1959

1644 Adaptacija štale za sušaru i dogradnja Subotica   “Vino – voće“ Subotica Biro za unapređenje polj. Proizvodnje i prerade u zadružnim organizacijama Beograd

E-16/59

0650

12280/1959

1645 Stambena zgrada Đurđin 2588/1

2497/2

Vizik Luka,

Bajmok

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2793  1959

0650

12348/1959

1646 DIREKCIJA ZA STAMBENU IZGRADNJU SUBOTICA DOSTAVLJA GRAĐEVINSKOM INSPEKTORATU OVLAŠĆENJE ZA PROJEKTOVANJE TEHNIČARA RÜLL ANDRIJE 0650

12359/1959

1647 Stambena zgrada Masarikovo 6959/7 Šiha Antal,

Bački vinogradi

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2715  1959

0650

12471/1959

1648 Fabrika limenki sa garderobom (elektr. Inst.) Subotica   Klaonica i hladnjača u izgradnji Subotica PP “ Arhitekt“ Subotica

E-2790,2679/1  1959

0650

12497/1959

1649 Nastrešnica za burad (elektr. Instalacija) Subotica   Klaonica i hladnjača u izgradnji Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2679/1  1959

0650

12498/1959

1650 Stambena zgrada Subotica   Kovač Magda,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2814

0650

12587/1959

1651 Stambena zgrada Subotica 822 Vojnić Antun,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2802  1959

0650

12598/1959

1652 Stambena zgrada Palić 15517/23 Radojčić Nedeljko,

Zapadni vinogradi

Biro za projektovanje KMG “Trudbenik“ Beograd

E-522/55

0650

12688/1959

1653 Dvojna stambena zgrada Mala Bosna   ZZ Mala Bosna PP “Arhitekt“ Subotica

E-1813, 2822  1959

0650

12815/1959

1654 Stambena zgrada Đurđin 2495/10 Horvacki Franjo,

Đurđin 80

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2795/2825  1959

0650

12860/1959

1655 Stambena zgrada Đurđin 2600 Vidaković Luka,

Đurđin 307

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2795/2817  1959

0650

12863/1959

1656 Skladište veštačkog đubriva “Vojvodina II“ Subotica   Pijačna uprava Subotica PB industrije traktora i mašina Beograd 0650

12961/1959

1657 Napojni vod 10 kV T.S.

10/0,4 kV “Hladnjača“ T.S.

10/0,4 kV “Panonija“

Subotica   Industrija kože i krzna “Panonija“ Subotica PB “Elektrovojvodina“ Novi Sad

59-53

0650

12991/1959

1658 Stambena zgrada Bikovo 31489/16 Poljaković Ladislav,

Bikovo 175

PP “Arhitekt“ Subotica

E-1483/2804  1955

0650

13122/1959

1659 Stambena zgrada Đurđin   Temunović Andrija,

Đurđin 6

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2167/2826  1959

0650

13194/1959

1660 Stambena zgrada Đurđin 2472 Vojnić Geza PP “Arhitekt“ Subotica

E-2167/2627  1957

0650

13195/1959

1661 Preinaka portala prodavnice Subotica   “Solid“ industrija obuće Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2756  1959

0650

13201/1959

1662 Stambena zgrada Palić 15517/63 Balčak Andraš,

Palić

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2819  1959

0650

13218/1959

1663 Preinaka lokala Subotica

ul. Cara Jovana

  Trgovoačka komora Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2815  1959

0650

13263/1959

1664 Stambena zgrada Đurđin 2586/3 Ivković I. Albe

Đurđin 31

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2830  1959

0650

13290/1959

1665 Osmogodišnja škola Đurđin   NOO Đurđin PP “Arhitekt“ Subotica

E-1218  1959

0650

13291/1959

1666 Stambena zgrada Đurđin   Tikvitcki Ivan,

Mala Bosna

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2836  1959

0650

13391/1959

1667 DOPIS VIŠE EKONOMSKO-KOMERCIJALNE ŠKOLE KOMISIJI ZA REVIZIJU PROJEKATA (O IZGRADNJI NOVOG KRILA ZGRADE) 0650

13449/1959

1668 Dvojna stambena zgrada Subotica   Kuhajdik Marija,

Istočni vinogradi

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2833  1959

0650

13494/1959

1669 Stambena zgrada Subotica 15439/2-a-2 Barat Konrad,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2821  1959

0650

13513/1959

1670 Dvojna stambena zgrada Subotica   Oravec Franjo,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2833  1959

0650

13516/1959

1671 Depo za guske Subotica   Klaonica i hladnjača u Subotici PP “Arhitekt“ Subotica

E-2816/a i b  1959

0650

13525/1959

1672 Instalacija vodovoda i kanalizacije Subotica   “8. mart” Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2699  1959

0650

13529/1959

1673 Stambena zgrada Bikovo 31489/17 Sadojević Ivan,

Bikovo

PP “Arhitekt“ Subotica

E-1483/2805  1955

0650

13575/1959

1674 Šupa za ambalažu Subotica   Kalonica i hladnjača Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2820  1959

0650

13586/1959

1675 Stambena zgrada Bački vinogradi 6946-1/

6946-2

Šabo Josip,

Bački vinogradi

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2834  1959

0650

13632/1959

1676 Radionica za preradu bakelit artikala Palić 15735/2-c “Chemos” Palić Biro za projektovanje “Plan” Bačka Topola

E-1626  1959

0650

13635/1959

1677 KOMISIJA ZA REVIZIJU PROJEKATA ODBIJA MOLBU PINTER ŠANDORA IZ BIKOVA ZBOG NEPOTPUNOSTI 0650

13780/1959

1678 Stambena zgrada Bajmok 414 Babić Lazo,

Bajmok

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2611/2824  1958

0650

13798/1959

1679 Stambena zgrada Subotica   Malagurski Blaž,

Subotica

Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

42-59

0650

13803/1959

1680 Čardak za sušenje paprike Horgoš   Centar za unapređenje prehrambe. industrije Novi Sad PP “Arhitekt“ Subotica

E-2835  1959

0650

13894/1959

1681 Hotel Subotica

ul. Maksima Gorkog i VIII brigade

  NOS Subotica PB “Integral” Subotica

57/958

0650

13918/1959

1682 Stambena zgrada Bajmok   Jano Petar,

Bajmok

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2846  1959

0650

13950/1959

1683 Stambena zgrada Bački vinogradi 49902/51 Kovač Maćaš,

Bački vinogradi

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2842  1959

0650

13960/1959

1684 Stambena zgrada Bajmok 876/4 Kermeci Petar,

Bajmok

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2850  1959

0650

14056/1959

1685 Stambena zgrada Bački vinogradi 49181/3 Salai Jožef,

Bački vinogradi

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2841  1959

0650

14057/1959

1686 Stambena zgrada Stari Žednik 2968 Nađ Karolj,

Žednik

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2851  1959

0650

14264/1959

1687 Stambena zgrada Stari Žednik 2968 Turu Lajčo,

Žednik

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2850  1959

0650

14265/1959

1688 Stambena zgrada Palić 15517/61 Čučić Ilija,

Bački vinogradi

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2857  1959

0650

14282/1959

1689 Kolovoz i trotoar u krugu kompleksa preduzeća Subotica   “Agroservis” poslovni savez Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2665/11  1959

0650

14283/1959

1690 Dvorišna instalacija vodovoda Subotica   “Agroservis” poslovni savez Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2665/6  1959

0650

14284/1959

1691 Remontna radionica – hidroforska kućica Subotica   “Agroservis” poslovni savez Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2665/10  1959

0650

14285/1959

1692 Niskonaponska električna mreža 380/220 V Stari Žednik

naselje “Čerepeč”

  NOO Žednik i Srez Subotica “Ekontehno-projekat” bačka Topola

E-1493  1960

0650

14287/1959

1693 Zdravstvena stanica Žednik   NOO Žednik PP “Arhitekt“ Subotica

E-2818  1959

0650

14288/1959

1694 Stambena zgrada Đurđin   Gorčik Đuro,

Đurđin

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2849  1959

0650

14310/1959

1695 Stambena zgrada Bikovo   Kulić Ivan,

Bikovo

PP “Arhitekt“ Subotica

E-1483/2803  1955

0650

14316/1959

1696 Stambena zgrada Masarikovo 6959/27 Uhman Jožef,

Bački vinogradi

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2714  1959

0650

14396/1959

1697 Stambena zgrada Đurđin   Jaša Miroslav,

Đurđin

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2845  1959

0650

14498/1959

1698 Radijalni put (ulična kanalizacija) Subotica   NOS Subotica Projektni biro Sombor 0650

14609/1959

1699 Radijalni put Subotica 1164 NOS Subotica Projektni biro Sombor

161/59

0650

14611/1959

1700 Stambena zgrada Bajmok   Figura Đeno,

Bajmok

Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

51/59

0650

146612/1959

1701 Stambena zgrada Palić   Đorđević Vladislav,

Palić

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2843  1959

0650

14761/1959

1702 Živinarska farma Subotica   Poslovni savez za stočarstvo “Subotički stočar” Subotica “Agrobiro” Ljubljana

523/59

0650

14838/1959

1703 Dogradnja i adaptacija vinskog podruma Bački vinogradi   ZZ Hajdukovo – Palić PP “Arhitekt“ Subotica

E-2774  1959

0650

14853/1959

1704 Stambena zgrada Bikovo 31489/21 Milutinović Grgo,

Bikovo 175

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2767/2783  1959

0650

14959/1959

1705 Dogradnja uz postojeću zgradu Subotica

Miletićeva ul.

  Nađ Torna Maćaš,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2873  1959

0650

14960/1959

1706 Trafostanica 10/0.4 kV Internat Srednje tehničke škole Subotica   “Elektrovojvodina” Pogon “Severna Bačka” Subotica PB “Elektrovojvodina” Novi Sad 0650

15100/1959

1707 Stambena zgrada Bački vinogradi 2004/12 Ugri Vilmoš,

Bački vinogradi

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2861  1959

0650

15164/1959

1708 Dogradnja stambene zgrade Aleksandrovo   Lazičić Gligorije,

Aleksandrovo

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2539  1958

0650

15297/1959

1709 Dvosobna stambena zgrada Subotica   Bašić Josip,

Subotica

PP “Plan” Bačka Topola

E-1659  1959

0650

15423/1959

1710 Stambena zgrada Đurđin 2587/14 Begić Ante,

Đurđin 59

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2795/2868  1959

0650

15428/1959

1711 Stambena zgrada Subotica   Arnold Karolj,

Subotica

PB preduzeća drvne industrije “Krivaja” Zavidovići i PP “Arhitekt“ Subotica

E-2872/58

0650

15756/1959

1712 Stambena zgrada Bajmok 1071 Mijatov Radivoj,

Bajmok

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2886  1959

0650

15816/1959

1713 Teretno-osobna dizalica-lift Subotica-Aleksandrovo   Mlinsko preduzeće Subotica PP fabrika liftova “Radnik” Zagreb

1293A  1959

0650

15819/1959

1714 Rekonstrukcija hladnjaka II termoelektrane Subotica   Elektrana Subotica “Ekontehno-projekat” Bačka Topola

E-1660/59

0650

15822/1959

1715 Dogradnja i adaptacija poslovne zgrade Subotica

Lisinskijeva ul.

  Sabo Julijana,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2876  1959

0650

15823/1959

1716 Stambena zgrada Bački vinogradi 2004/13 Takač Ištvan,

Bački vinogradi

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2878  1959

0650

15827/1959

1717 Adaptacija i dogradnja stambene zgrade Subotica

Toplička ul.

  Juhas Bela,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2832  1959

0650

15936/1959

1718 Stambena zgrada   1841 Danji Vilmoš,

Bački vinogradi

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2880  1959

0650

15942/1959

1719 Preinaka portala i prodavnice Subotica   “Minerva” Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2801  1959

0650

15958/1959

1720 Dvosobna stambena zgrada od opeke Palić   Fekete Deneš,

Male Pijace (Palić)

“Ekontehno-projekat” Bačka Topola

1678/59

0650

15986/1959

1721 Stambena zgrada Subotica 8030/91 Seke Mate,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-1813/2862  1959

0650

15987/1959

1722 Jednospratna stambena zgrada u nizu – tip 135-2 Subotica   Benedek Ernest i drugi Ekonomski institut NRS

696/56

0650

16054/1959

1723 Adaptacija postojeće krupare Subotica

Karađorđev put

  Herman Antun,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2874  1959

0650

16101/1959

1724 Stambena zgrada (spratna, dvojna) Palić

Majurska ulica

15517/22 Kikić Franjo

Nemet Vinko

Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

56/59

0650

16400/1959

1725 Hala za voće i povrće Subotica

Mikićev put

9809 –

9810

Pijačna uprava Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2867  1959

0650

16408/1959

1726 Dvojna stambena zgrada Bikovo   Zemljoradička zadruga Bikovo PP “Arhitekt“ Subotica

E-1813/2858  1959

0650

16413/1959

1727 Stambena zgrada (dvojna, jednospratna) Subotica

Pupinova ul.

7759 Varga Petar i dr.

Subotica

Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

55/59

0650

16460/1959

1728 Fabrika “stramit” ploča Subotica   “Granit” građevinsko zanatsko preduzeće PB “Integral” Subotica

71-59

0650

16634/1959

1729 Stambena zgrada Subotica

Masarikova ul.

  Maftej Kata,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2759/2894  1959

0650

16671/1959

1730 Stambena zgrada Subotica

Konjički put

  ŽTP Novi Sad ? 0650

16720/1959

1731 Stambena zgrada Subotica   Kovač Lajoš,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2871  1959

0650

16760/1959

1732 Stambena zgrada Subotica

ul. M. Vojnić Tošinice

41050 Marković Engen

Langrer Jovan

Direkcija za stambenu izgradnju Subotica 0650

16777/1959

1733 Rekonstrukcija tvornice testa i keksa (adaptacija) Subotica   Mlinsko preduzeće Subotica Projektni biro Sombor

1959

0650

16783/1959

1734 Stambena zgrada Bački vinogradi   Dobok Jožef,

Bački vinogradi

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2870  1959

0650

16786/1959

1735 Stambena zgrada Subotica

ul. Majakovskog

  Vujačić P. i dr. Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

57/59

0650

16839/1959

1736 Kuglana (rešenje) Subotica

ul. Jožefa Atile

  Klub grafičara u Subotici ? 0650

16840/1959

1737 Dogradnja lakirnice uz postojeću zgradu Subotica

Štosova ul.

  Gradska štamparija Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2877  1959

0650

16883/1959

1738 Dvojna stambena zgrada Đurđin   NOO Đurđin PP “Arhitekt“ Subotica

E-1923/2879  1956

0650

16920/1959

1739 Stambena zgrada Palić   Sabo Lajoš,

Bački vinogradi

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2896  1959

0650

16940/1959

1740 Nadogradnja dečijeg odelenja bolnice Subotica   Gradska bolnica u Subotici PP “Arhitekt“ Subotica

E-2854  1959

0650

16947/1959

1741 Rekonstrukcija srednjenaponske mreže 10 kV sa T.S. Palić, Šupljak, Bački vinogradi, Mala Pijaca   Elektrovojvodina Subotica PB “Elektrovojvodina”

1959

0650

16965/1959

1742 Mešaonica stočne hrane Žednik 4443 Zemljoradnička zadruga Žednik PP “Arhitekt“ Subotica

E-2892  1959

0650

16983/1959

1743 Mešaonica stočne hrane Đurđin 37056 PP “Nova brazda”

Đurđin

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2892  1959

0650

17244/1959

1744 Dvosobna stambena zgrada Subotica 39044/15 Tot K. Nestor,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2900  1959

0650

17295/1959

1745 Stambena zgrada Subotica

ul. Cara Lazara

6515 Stevanov Darinka,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2768  1959

0650

17295/1959

1746 Trosobna stambena zgrada Palić   Milovanović Staniša,

Palić (Bački vinogradi)

“Ekontehno-projekat” Bačka Topola

E-1714

0650

17415/1959

1747 Stambena zgrada Masarikovo 6948/15 Koza Bela,

Bački vinogradi

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2863  1959

0650

17440/1959

1748 Stambena zgrada Bački vinogradi 2004/23 Dani Ferenc,

Bački vinogradi

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2828  1959

0650

17717/1959

1749 Dvosobna stambena zgrada Aleksandrovo 40264/5 Marković Marko,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2916  1959

0650

17724/1959

1750 Stambena zgrada Subotica

ul. Zeli Bela

  Tumbas Stipan,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2883  1959

0650

17727/1959

1751 Preinaka prodavnice i portala zgrade Subotica   Kućni savet zgrade

Borisa Kidriča 11

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2769  1959

0650

17728/1959

1752 Dvosobna stambena zgrada Subotica   Kiralj Jovan,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2901  1959

0650

18052/1959

1753 Adaptacija i popravke postojeće zgrade Subotica

ul. O. Župančića

2955

2956

2959/1

Vujkov Geza,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2763  1959

0650

18152/1959

1754 Stambena zgrada Palić 15908/102 Rož Ferenc,

Palić

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2917  1959

0650

18172/1959

1755 Šupa za poljoprivredne mašine Tavankut   ZZ Tavankut Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

67/174/59

0650

18195/1959

1756 Stambena zgrada (rekonstrukcija instalacija) Subotica

ul. Dimitrija Tucovića

  Kućni savet zgrade PP “Arhitekt“ Subotica

E-2909/1  1959

0650

18307/1959

1757 Stambena zgrada Bački vinogradi 1990/2 Čikoš Ferenc,

Bački vinogradi

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2897  1959

0650

18356/1959

1758 Stambena zgrada Subotica

ul. Rade Končara

  Čorba Janoš i dr. Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

71/1  1959

0650

18512/1959

1759 Jednospratna zgrada u nizu tip 135-2 Subotica   Poljaković Mitra i dr. Ekonomski institut NR Srbije

696/56

0650

18828/1959

1760 Jednospratna zgrada u nizu tip 135-2 Subotica   Šarić Josip i dr.

Subotica

Ekonomski institut NR Srbije

696/56

0650

18869/1959

1761 “VINO-VOĆE” SUBOTICA TRAŽI ODOBRENJE GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE OBJEKTA BIVŠE FABRIKE “29. NOVEMBAR” 0650

18976/1959

1762 Stambena zgrada Subotica

Mostarska ul.

  Stantić Marija,

Subotica

Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

72/1  1959

0650

19024/1959

1763 Dvojna stambena zgrada Subotica

Parčetića ul.

  Grbić Stevan

Vakula Petar

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2926  1959

0650

19183/1959

1764 Stambena zgrada Bikovo   Perušić Branko,

Bikovo 433

PP “Arhitekt“ Subotica

E-1482/2856  1955

0650

19253/1959

1765 Adaptacija i dogradnja fabrike za preradu svinjske kože Subotica   Industrija kožđe i krzna “Panonija” Subotica PB “Integral” Subotica

65/959

0650

19259/1959

1766 Navodnjavanje veštačkom kišom Bikovo   PP “Bikovo” Komunalno projektni biro Novi Sad

E-162  1959

0650

19263/1959

1767 Navodnjavanje veštačkom kišom Tavankut   PP “Bikovo” Komunalno projektni biro Novi Sad

E-162  1959

0650

19264/1959

1768 Navodnjavanje veštačkom kišom Verušić   PP “Verušić” Subotica Komunalno projektni biro Novi Sad

E-162  1959

0650

19266/1959

1769 Navodnjavanje veštačkom kišom Đurđin   PD “Prva brazda” Đurđin Komunalno projektni biro Novi Sad

E-162  1959

0650

19267/1959

1770 Navodnjavanje veštačkom kišom Subotica   PP “Rasadnik” Subotica Komunalno projektni biro Novi Sad

E-162  1959

0650

19272/1959

1771 Navodnjavanje veštačkom kišom Bajmok   PP “Ravnica” Bajmok Komunalno projektni biro Novi Sad

E-162  1959

0650

19273/1959

1772 Navodnjavanje veštačkom kišom Subotica   PP “Palić” Palić Komunalno projektni biro Novi Sad

E-162  1959

0650

19274/1959

1773 Navodnjavanje veštačkom kišom Kelebija   SZR “Preporod” Kelebija Komunalno projektni biro Novi Sad

E-162  1959

0650

19275/1959

1774 Navodnjavanje veštačkom kišom Aleksandrovo   PP “Seljak” Aleksandrovo Komunalno projektni biro Novi Sad

E-162  1959

0650

19276/1959

1775 Stromit pogon za preradu ploča od slame Bajmok   NOO Bajmok Atelje za projektovanje “Projekt” Novi Sad

E-946

0650

19367/1959

1776 Mašinska remontna radionica Palić 1519 PP “Palić” Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2924  1960

0650

19415/1959

1777 Komore za razvojače acitilena Aleksandrovo   “Bratstvo” preduzeće za opravku željezničkih vozila PP “Arhitekt“ Subotica

E-2918  1959

0650

19432/1959

1778 Dvojna stambena zgrada Palić   Šanta Zoltan

Šorban Gašpar

Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

E-73/59

0650

19523/1959

1779 Stambena zgrada Bajmok   Varga Šimon,

Bajmok

 

46/59

0650

19586/1959

1780 Rekonstrukcija fabrike Subotica Subotica   Preduzeće za preradu voća i povrća “Vojvodina” Subotica PB “Integral” Subotica

75/59  1959

0650

19591/1959

1781 Mlekara Subotica   NOS SUbotica Biro za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i prerade…

57/59

0650

19653/1959

1782 Stambena zgrada Palić 15522/25 Salai Ferenc PP “Arhitekt“ Subotica

E-2922  1959

0650

19780/1959

1783 Jednospratna zgrada u nizu tip 135-2 Subotica

Pupinova ul.

  Zaharija Josipa i dr. Ekonomski institut NR Srbije 0650

19916/1959

1784 Pregradni podovi budućih kancelarija Subotica   “Panonija” grafički zavod Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2923  1959

0650

20301/1959

1785 Dvojna stambena zgrada Subotica

Parčetićeva ul.

  Nothol Todor

Cvijin Nada

Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

78/59

0650

20368/1959

1786 Dogradnja cisterne za vino Hajdukovo   ZZ Bački vinogradi Hajdukovo PP “Arhitekt“ Subotica

E-2773  1959

0650

20392/1959

1787 Sektorska ambulanta Subotica

Karađorđev put

39045/2 Sreski zavod socijalnog osiguranja Subotica “Rad” Beograd

254  1958

0650

20431/1959

1788 Rekonstrukcija klaonice Subotica   “29. novembar” tvornica konzervi i suhomesnatih proizvoda Subotica Arhitektonski projektni biro “Pavešić” Zagreb

366  1959

0650

20491/1959

1789 Kuglana Subotica

ul. Jožefa Atile

  “Grafičar” stručni klub – Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2925  1959

0650

20498/1959

1790 Adaptacija dvojne stambene zgrade Subotica   GP “Integral” Subotica PB “Integral” Subotica

62-59  1959

0650

20548/1959

1791 Jednospratna zgrada u nizu tip 134-4 Subotica

Teslina ul.

  Halgato Lajoš i dr. Ekonomski institut NR Srbije Beograd

696/56

0650

20563/1959

1792 Stambeni blokovi Subotica

Radijalni put

  NOS Subotica Direkcija za stambenu izgradnju NOS Subotica 0650

bez br./1959

1793 Navodnjavanje veštačkom kišom Subotica   PP “Palić” Palić Komunalno projektni biro Novi Sad

E-162  1959

0467

54/1960

1794 Navodnjavanje veštačkom kišom Kelebija   SZR “Preporod” Kelebija Komunalno projektni biro Novi Sad

E-162  1959

0467

55/1960

1795 Živinarska klanica Ada   ZZ Ada Investprojekt Sombor 0467

166/1960

1796 Sabirna mlekara Ada   ZZ Ada Invest projekt Sombor 0467

167/1960

1797 Opravka zgrade trafostanice Subotica

Železnička stanica

  ŽTP Novi Sad ?

1959

0467

339/1960

1798 Živinarnik za nosilje Subotica

Živinarska farma

  Poslovni savez za stočarstvo “Subotički stočar” Subotica “Agrobiro” Ljubljana

604/59  1959

0467

344/1960

1799 Rekonstrukcija industrijskog koloseka Subotica   “Vino-voće” Subotica “Ekontehno-projekat” Bačka Topola

E-1706  1959

0467

442/1960

1800 Rekonstrukcija zgrade i objekata na kompleksu Tuk br. 4 Subotica   “Vino-voće” Subotica “Ekontehno-projekat” Bačka Topola

E-1538  1959

0467

535/1960

1801 Stambena zgrada Subotica   PD “Bikovo” Bikovo PP “Arhitekt“ Subotica

E-2890

0467

552/1960

1802 Adaptacija trafostanice Subotica

fabrika “Bratstvo”

  ŽTP Novi Sad Biro za projektovanje ŽTP Novi Sad

E-48/59

0467

605/1960

1803 Letnaj kuhinja i šupa u dvorištu Subotica   Balog ištvan,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2921  1959

0467

748/1960

1804 Jednospratna zgrada za radionice i kancelarije Subotica   Zanatlijsko nabavna zadruga Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2902  1959

0467

766/1960

1805 UVERENJE DA JE DRAGOSLAV POČUČA BIO ČLAN KOMISIJE ZA REVIZIJU PROJEKATA NOS-a SUBOTICA 0467

1054/1960

1806 Dvosobna stambena zgrada Đurđin 2495/11 Šomođi Stevan,

Đurđin 88

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2932  1960

0467

1113/1960

1807 Desetospratna kula Subotica

Radijalni put

  Direkcija za stambenu izgradnju Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2800

0467

1132/1960

1808 Navodnjavanje veštačkom kišom Hajdukovo   ZZ “Hajdukovo” Hajdukovo Komunalno projektni biro Novi Sad

E-162  1959

0467

1335/1960

1809 DOPIS TRGOVINSKE KOMORE NR SRBIJE U VEZI POSTUPANJA SA IDEJNIM PROJEKTIMA ZA LOKALE I PRODAVNICE 0467

1479/1960

1810 Dvosobna stambena zgrada Subotica

Ognjanova ul.

7722/2 Bilinc Jelena,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2929  1960

0467

1483/1960

1811 Sušara za šljivu sa magacinom Tavankut   ZZ Tavankut Biro za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Beograd

137/59  1959

0467

1595/1960

1812 Tipski projekat dehidratora – sušare Bikovo   PD Bikovo “Ekontehno-projekat” Bačka Topola

E-1747

0467

1596/1960

1813 Dvosobna stambena zgrada Aleksandrovo 40312/12 Bašić Tomo,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2927  1960

0467

1804/1960

1814 Stambena zgrada Subotica 7760/4

7763/4

Kladek Laslo,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2936  1960

0467

1805/1960

1815 Restoran Palić   NOO Subotica Projektantski atelje “Turist” Beograd

E-540

0467

1933/1960

1816 Mašinska kućica Subotica   Hemijska industrija “Zorka” Subotica Direkcija za stambenu izgradnju Subotica 0467

2035/1960

1817 Magacin sa mehaničkom ventilacijom Subotica   PD “Rasadnik” Subotica Biro za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Beograd

1960

0467

2048/1960

1818 Magacin sa mehaničkom ventilacijom Hajdukovo 49040 ZZ Palić – Šupljak Biro za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Beograd

1960

0467

2050/1960

1819 Stambena zgrada sa dva stana Senta   ZZ Senta Biro za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Beograd

54/59  1959

0467

2066/1960

1820 Sušara za šljivu sa magacinom Palić   PP “Palić” Biro za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Beograd

137/59  1959

0467

2084/1960

1821 Sušara – dehidrator za preradu stočne hrane Ada   ZZ “Ada” “Ekontehno-projekat” Bačka Topola

E-1759  1960

0467

2210/1960

1822 Trosobna stambena zgrada Subotica

Udarnički put

  Šarkanj Geza,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2936  1960

0467

2272/1960

1823 Dvosobna stambena zgrada Bajmok 5095/3 Nikolić Mihajlo,

Bajmok

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2933  1960

0467

2292/1960

1824 Podrum za vino Palić   PP “Palić” Subotica “Ekontehno-projekat” Bačka Topola

1960

0467

2294/1960

1825 Podrum za vino Palić   PP “Palić” Subotica “Ekontehno-projekat” Bačka Topola

1960

0467

2294/1960

1826 Sušara za šljivu sa magacinom Horgoš   ZZ Horgoš Biro za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Beograd

134/59  1959

0467

2311/1960

1827 Magacin sa rashladnim uređajima Palić   PP Palić Biro za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Beograd

1960

0467

2316/1960

1828 Radionica za opravku poljoprivrednih mašina Feketić   SZR “Jadran” Feketić “Ekontehno-projekat” Bačka Topola

E-1763  1960

0467

2328/1960

1829 Hangar za 16 traktora i 5 kombajna… Bogaraš Senta   ZZ Senta Biro za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Beograd

54/59  1959

0467

2392/1960

1830 Hangar za 18 traktora i 9 kombajna… Adahatar Senta   ZZ Senta Biro za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Beograd

54/59  1959

0467

2393/1960

1831 Šupa za 10 vagona sena Senta   Poljoprivredni kombinat “Senta” – Senta PP “Arhitekt“ Subotica

E-1487  1960

0467

2478/1960

1832 Izvod 10 kV br. II Bačka Topola Bačka Topola   “Elektrovojvodina” Novi Sad PB “Elektrovojvodina” Novi Sad

59-61  1959

0467

2526/1960

1833 Objekat za preradu svinjske dlake Subotica   “Panonija” industrija kože i krzna PP “Arhitekt“ Subotica

E-2935  1960

0467

2527/1960

1834 Mašinska hala Bajmok   Ciglarsko preduzeće Bajmok Atelje za projektovanje “Projekt” Novi Sad

952  1959

0467

2625/1960

1835 Magazin za veštačko đubrivo Lovćenac   ZZ “Njegoš” Lovćenac Projektni zavod “Vojvodine” Novi Sad

1959

0467

2645/1960

1836 Put lokalnog znacaja Trešnjevac   SRZ “Budućnost” PB “Građevinski projekt” Senta

E-752/60

0467

3312/1960

1837 Trosobna stambena zgrada Subotica 15517/57 Dongo Ferenc,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2948  1960

0467

3371/1960

1838 Rekonstrukcija fabričke električne mreže Subotica

Majšanski put

  Fabrika “Skrob” Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2931/2  1960

0467

3387/1960

1839 Kolska i stočna vaga Subotica   Pijačna uprava Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2899  1960

0467

3493/1960

1840 Dalekovod 120 kV Subotica – Horgoš (Segedin) Subotica – Horgoš   ZEPS Beograd PB “Elektrosrbija” Beograd

7316

0467

3531/1960

1841 Električne instalacije osvetljenja i pogona fabrike “Metalija” Subotica   “Metalija” Subotica Montažno i projektno preduzeće “Elektrobanat” Zrenjanin 0467

3648/1960

1842 Pivara (pogonska zgrada) Subotica   NOS Subotica Atelje za projektovanje “Arhitekt” Novi Sad

E-205/1

0467

3871/1960

1863 Stambena zgrada Bačka Topola   Saler Lajoš,

Bačka Topola

“Ekontehno-projekat” Bačka Topola

E-1749  1960

0467

3907/1960

1864 Stambena zgrada sa 4 stana Subotica

ul. Koste Abraševića

  Budišin Marica i dr. Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

E-410-4  1960

0467

3955/1960

1865 Stambena zgrada (jednoporodična) Subotica

ul. Čaki Ferenca

  Šandor Ištvan,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2952  1960

0467

3992/1960

1866 Veterinarska stanica Horgoš 818 ZZ Horgoš PP “Arhitekt“ Subotica

E-2944  1960

0467

4173/1960

1867 Semenski magacin Subotica   RSPS Subotica Ekonomsko tehnički biro udruženja… Beograd

100  1960

0467

4174/1960

1868 Semenski magacin Bačka Topola   “Mladi zadrugar” Bačka Topola Ekonomsko tehnički biro udruženja… Beograd

100  1960

0467

4175/1960

1869 Semenski magacin Senta   “Ratar” Senta Ekonomsko tehnički biro udruženja… Beograd

100  1960

0467

4176/1960

1870 Preinaka portala i prodavnice Subotica

Trg Maršala Tita

  Preduzeće “Partizan” Beograd PP “Arhitekt“ Subotica

E-2840  1960

0467

4208/1960

1871 Štala za tri konja Subotica

Kopitarska ul.

3372 Horvacki Šarika,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2910  1959

0467

4214/1960

1872 Dogradnja stambene zgrade Subotica

ul. Jaše Ignjatovića

39360/22 Ćakić Ivan,

Subotica

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2939  1960

4215/1960
1873 Put lokalnog značaja Nadrljan   SZR “Jedinstvo” Nadrljan PB “Građevinski projekt” Senta

E-763/60

0467

4223/1960

1874 Stambena kula (centralno grejanje) Subotica

Radijani put

  Direkcija za stambenu izgradnju Subotica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2800/3  1960

0467

4254/1960

1875 Gostiona – trosobna stambena zgrada Mali Iđoš   Tot Laslo,

Mali Iđoš

“Ekontehno-projekat” Bačka Topola

E-1750  1960

0467

4259/1960

1876 Mašinska kućica (kućište za pumpe) Subotica   “Zorka” hemijska industrija Subotica Direkcija za stambenu izgradnju Subotica

16/59

0467

4273/1960

1877 Administrativna zgrada Subotica   NOS Subotica Atelje za projektovanje “Projekt” Novi Sad

E-1053/c-10  1960

0467

4304/1960

1878 Klanica živine Senta   ZZ Senta Tehnički biro za prehrambenu industriju Beograd

1960

0467

4367/1960

1879 Klanica živine Senta   ZZ Senta Tehnički biro za prehrambenu industriju Beograd

1960

0467

4367/1960

1880 Trosobna stambena zgrada Palić   Pantić Petar,

Palić

PP “Arhitekt“ Subotica

E-2946  1960

0467

4439/1960

1881 Mašinska radionica Stara Moravica   PD “Krivaja” Stara Moravica PP “Arhitekt“ Subotica

E-2940  1960

0467

4491/1960

1882 7