Subotica, proslava pobede 9.5.1946. na trgu


U Zbirci F:176. pored drugih vrsta materijala, građe, nalazimo i veliku količinu fotografija. Pod brojem 737 nalaze se fotografije proslave dana pobede – 9.5.1946. godine.

F.176 ZBIRKA MATERIJALA O RADNIČKOM I NARODNOOSLOBODILAČKOM POKRETU – SUBOTICA 1903-1989
Osnovni podaci o fondu
Količina arhivske građe: knj.2; k.87; 8,40 m
Jezik građe: srpski i mađarski
Stepen sređenosti: sređen
Informativna sredstva: sumarni inventar sa širim podacima o fondu
Kategorizacija: od velikog značaja
Osnovne karakteristike sadržaja građe:
U građi fonda se mogu pronaći: oglasi, naređenja, lične isprave,
obaveštenja, pozivi, proglasi, legitimacije, radničke knjižice, direktive KPJ,
izveštaji, presude, saslušanja, prijave ratnih zločina i stradanja, evidencije o
poginulima, memoarska građa, štampa, fotografije, filmovi, dijafilmovi,
magnetofonske trake, literatura u funkciji pokreta, periodika, rukopisi.
Istorijat zbirke:
Obeležavanje četrdesete godišnjice osnivanja KPJ i revolucionarnih
sindikata bili su neposredan razlog za otvaranje Odeljenja radničkog i
narodnooslobodilačkog pokreta u Gradskom muzeju u Subotici 1958.
godine. Zadatak ovog odeljenja je bio osvetljavanje događaja, pojava i
likova iz istorije radničkog pokreta Subotice i okoline, otkrivanje,
prikupljanje, kopiranje i prepisivanje dokumenata i ostalih vrsta
svedočanstava.
Arhiv je zbirku preuzeo od Muzeja 1977. godine.390 Od preuzimanja
nastavljen je rad na popunjavanju zbirke. U okviru zbirke preuzeta je i
arhivska građa subotičkih sindikalnih organizacija između dva rata koja je
1981. godine izdvojena u posebne fondove (F.217 i F.218).

Tito slika na trgu 9 5 1946proslava 9 5 19462