Suđenje S…. Stipanu zbog saradnje sa okupatorom, 1946.


F 176 s 172 sudjenje komadantu BT

Ilustracija (suđenje komadantu logora u Bačkoj Topoli, IAS, F:176.)

Okružni narodni sud u Subotici Broj K. 1— / 46.

ZAPISNIK o glavnom pretresu

Sastavljen kod Okružnog narodnog suda u Subotici dne 21 oktobra 1946 godine —– u krivičnom predmetu pokrenutog protiv S—— Stipana zbog krivičnog dela političke saradnje sa okupatorom.

P  R  I  S  U  T  N  I       S  U  :

Pretsednik veća, Pavičević Blaža, sudije porotnici: Djeri Janoš i Sibinkić Timotije,

zapisničar,                                                                                       Ex offo: branilac

Božarko Valerija,                                                                            Išpanović Tošo advokat.

 

Čita se predlog javnog tužioca okruga Subotičkog broj K.1547 iz 46. od 2 septembra 1946 godine kojim ovaj predlaže da se optuženom održi pretres u otsustvu, pošto se isti nalazi u bekstvu i da mu se izrekne pored vremenske kazne sporedna kazna konfiskacije imovine i gubitak državljanstva.

Branilac optuženog ne protivi se se predlogu o sudjenju u otsutnosti ali se protivi predlogu o konfiskaciji celokupnog imetka i oduzimanju državljanstva, jer težina krivice nije takva i posledice njegovoga dela nisu tako teške da bi mu trebalo izreči kaznu konfiskacije celokupne imovine. A u pogledu državljanstva navodi da se nisu za to stekli uslovi.

Pri odmeravanju glavne kazne takodje moli da se vodi računa o težini dela.

Dokazni postupak.

svedokinja supruga Remete Petra r. Čikoš Julijana  —  stara 32 godine, rodjena u Sentešu živi u Hajdukovu, nadničarka, opomenuta, izjavljuje: kao na zapisniku u poljoprivrednomodboru u Hajdukovu od 23 IV. 1946 godine   stim da je optuženi S_____ Stipan njenog muža jula meseca 1943 godine nagovarao da pristupi njilaškoj partiji, na što mu je moj muž odgovorio da neće. Ja sam svome mužu pripretila da nikako ne sme pristati da se učlanjuje u tu partiju. Nadalje svedokinja izjavljuje da je optuženi prilikom berbe držao govor radnicima ali se ne seća da je ovo bilo političke prirode. Seća se da je govorio o tome kako su radnici zadovoljni zaradom koje im on plaća.

Svedok Vajs Andrija star 52 godine, rodjen u Boršo-Ivanka živi u Subotici, trgovac, opomenut, izjavljuje:  saglasno kao na zapisniku od 23 IV. 1946 godine  pred upravom narodnih poljoprivrednih dobara stim da mu je poznato da je optuženi S____  Stipan govorio kako su sav došli crni dani za Jevreje i da če se on domoći vinograda Ingusa Djule i Holondera jevreja, tj. njihov če posed postati sad njegovo vlasništvo. Ja neposrednoig znanja nemam da je S____ Stipan bio njilaš.

Svedok Skenderović Paja star 40 godina, rodjen i živi u Subotici  ,zemljoradnik opomenut izjavljuje: ja neposrednog znanja nemam u ovoj stvari nikakvoga.  Sve što znam to sam čuo od Remete Petra i njegove supruge koja je danas saslušana.

Ovi su mi pričali da je S____ Stipan bio fašistički nastojen i da je kod njega često dolazio Vac Djula pretsednik mesne njilaške organizacije,koji je jednom prilikom njega, Skenderovića, nagovarao da se učlani u tu ogranizaciju, što je on odbio . Remete Petar i njegova supruga su najboljeg Stipiča poznavali, pošto su za vreme okupacije bili njegovi pudari.

Za ovim je sud nakon tajnog večanja

U IME NARODA doneo i proglasio sledeću P R E S U D U optuženi S____ Stipan

k  r  i  v     j  e

što je za vreme rata i neprijateljske okupacije buduči i sam član fašističke organizacije strelastih krstova  /njilaša/u julu 1943 godine nagovarao Remeta Petra da se učlani u tu organizaciju  pa sledstveno tome održavao intimne prijateljske odnose sa okupatorskim oficirima i oficirima nemačkih S.S. formacijama ukazujući im gostoprimstvo u svome domu i gosteći ih,

dakle je za vreme rata i neprijateljske okupacije stupio u političku saradnju sa neprijateljem čime je počinio krivično delo iz člana 3. tačka 6. Zakona  krivičnim delima protiv naroda i države, stoga ga Okružni narodni sud

o  s  u  d  j  u  j  e

na kaznu lišenja slobode sa prinudnim radom u trajanju od 12 meseci i konfiskacijom celokupne njegove pokretne i nepokretne imovine koju poseduje u granicama FNRJ-e, te da plati troškove krivičnog postupka i izdržavanja kazne i na ime paušalnog iznosa svotu od 1000 dinara.

Zapisničar,                                                                                          Pretsednik veća:

sudije porotnici:

Nakon proglašenja presude ex offo branilac advokat Išpanović Tošo izjavljuje da protiv presude ulaže žalbu zbog vrsta kazne i zbog prestrogo odmerene kazne. Moli otpravak presude radi obrazloženja svog pravnog leka.

 

Zapisničar ,                                                                                    Pretsednik veća ,

Tito m

Tito u Subotici

F-086_okruzni_sud_su-1

Sumarni inventar F:086