Svedočanstva o životu u Subotici nakon prisajedinjenja/ Odabrani dokumenti Ekonomskog odeljenja Grada Subotice (1919. godine)


Iz rada Ekonomskog odeljenja Grada Subotice  (vidi analitičke opise građe:   http://www.suarhiv.mycpanel.rs/files/olvaso_2016/analitikus/F-047/F-047_Ekonomko_odeljenje_1919-1924_1-1526.pdf   ) u prvoj godini pod novim vlastima (1919.) saznajemo i sledeće:

  • F:047. XV 329/1919. Ministarstvo unutrašnjih dela naređuje da se ispita ima li drva koje je neprijatelj posekao i izneo iz šuma ( ona se smatraju ratnim plenom).  l: 1, srp.
  • F:047. XV 342/1919. Ministarstvo unutr. dela naređuje da se stoka daje prvenstveno dobrovoljcima i invalidima kojima je potrebna za obradu zemlje.  l: 1, srp.
  • F:047. XV 347/1919. Poručnik 8. pešadijskog puka traži od Senata isporuku 20 m³ drva. l:1, srp.
  • F:047. XV 362/1919 Nestašica uglja izazvala je prestanak rada električne centrale, a onda su stali sa radom akumulatori telefonske centrale. Direkcija pošte i telegrafa žali se na takvku situaciju. l: 2, srp. mađ.
  • F:047. XV 393/1919. Lekari subotičke Gradske bolnice mole Senat da im se dodele kola i konj za prevoz u grad i natrag. Molba je odbijena.  l: 2, srp.
  • F:047. XV 409/1919. Stevan Vojnić Bajšanski, subotički zemljoposednik, moli Komandu da ga se oslobodi davanja slame, jer je na njegovom salašu u Zobnatici bilo smešteno 150 konja i 50 vojnika 5 meseci.   l:2, srp.
  • F:047. XV 453/1919. Gradonačelnik traži od Komande mesta da vrate posuđena žuta kola. l: 7, srp.
453 kola zuta

XV 453 1919

F:047. XV 467/1919. Trgovina drva “Pal i Morvai” nudi Gradskom veću prodaju uglja. l: 1, mađ.

XV 467 Pal i Morvai

F:047. XV 521/1919. Šandorski učitelj Milan Staić traži 3 hvata drva godišnje kao crkveni pevač. l: 3, srp.

XV 521Milan Staic

F:047. XV 554/1919. Odsek ishrane za Banat, Bačku i Baranju u Novom Sadu upozorava gradonačelnika da se kukuruz suši kako bi se izbeglo kvarenje.   l: 1, srp.

554

F:047. XVI 10/1919. Župnik Blaško Rajić moli Gradsko veće da se oko crkve sv. Roka uredi prostor i popravi ogradi.  l: 14, mađ. srp.

skica roka

F:047. XVI 15/1919. Izveštaj Andora Milašina, zapovednika vatrogasaca, u vezi uniformi za vatrogasce. Pravilnik profesionalnih vatrogasaca iz 1911. godine. l: 10, mađ.

1911 Vatrogarsci22 vatrogasca

F:047. XVI 16/1919.  XVI 16 1919Vatrogasci, gradski redari, činovnici i vaspitačice traže povošicu plate i isplatu zaostataka. l: 28, mađ. srp.

XVI 16 1919 Macskovic

F:047. XVI 42/1919. Upit Ministarstva trgovine i industrije o upotrebi tečnih gasova i odgovor na upit Kr. hrv. slav.  zemaljske vlade o električnoj centrali. l: 3, srp.

pitanjaodgovor

F:047. XVI  49/1919. Izveštaj direktora fabrike gasa Alfonza Serajnera o puštanju fabrike u pogon 6.10.1919. Obračun troškova proizvodnje  gasa za oktobar i novembar 1919. godine.   l: 10, mađ.

XVI 49 obracun Plinare

F:047. XVI 54/1919.  Gradonačelnik 23.09.1919. obaveštava Gradsko veće da se iz pečujskih ugljenokopa treba nabaviti ugalj za električnu centralu koja upravo ybog nedostatka goriva ne radi.   l: 2, srp.

XVI 54 Gradonac pise o EL CENTRALI deo

F:047. XVII 3/1919.  Molba Alberta Malagurskog, direktora Poljoprivredne škole, u vezi uterivanja duga od 28 398 k.  za potrošeno vino od strane francuske vojske.  l: 3, mađ.

F:047. XVII 15/1919.  Senat odlučuje da nastavnicima Poljoprivredne škole na Paliću isplate i godišnja davanja u žitu, raži, ječmu, kukuruzu i drvima (a država brine o stručnim nastavnicima). l:13, srp. mađ.

XVII 15 919 davanja natura

F:047. XVII 20/1919. Alba Malagurski prijavljuje krađu 6 volova od strane vojske koji su zaklani na klanici a meso iskorišteno za vojsku. Senat upućuje predmet na Velikog Kapetana.  l: 3, srp.

XVII 20 kradja volova