Ulmer Gašpar i njegovi analitički opisi 129 karata iz Arhiva


F-003_Analiticki popis kartografske zbirke_20110701-1

analitički inventar F 003

Pored analitičkog inventara čitave kartografske zbirke F:003. /740 opisa/ koja se čuva u Istorijskom arhivu Subotica http://www.suarhiv.mycpanel.rs/files/olvaso_2016/analitikus/F-003/F-003_Analiticki%20popis%20kartografske%20zbirke.pdf,  za deo karata i mapa kod kojih su legende  većinom na latinskom i nemačkom jeziku, arhivista vrsni poznavalac upravo tih jezika, Ulmer Gašpar, načinio je poseban analitički inventar, koji obuhvata 129 opisa.

Katalog izložbe, Subotica na starim kartma i mapama, pdf: http://www.suarhiv.co.rs/files/katalozi/subotica-na-starim-mapama.pdf

F.3 ZBIRKA KARATA I PLANOVA 1556-1976*
Osnovni podaci o fondu.
Količina: knj. /; k. /; komada 740; 0,74 m
Jezik građe: srpski, latinski, nemački, mađarski
Informativna sredstva: sumarni inventar sa širim podacima o fondu; analitički inventar rukopisnih karata sa detaljnim opisom svake pojedine mape; hronološki i geografski
registar
Kategorizacija: fond je od velikog značaja
Osnovne karakteristike sadržaja građe:
Zbirka je podeljena na tri grupe:
1. rukopisne
2. štampane
3. kopije mapa i planova, dok je svaka grupa sređena po teritorijalnoj
podeli gradskog područja na:
a) unutrašnja teritorija (izgrađeni deo) grada;
b) teritorija oko grada (sa pustarama);
v) strane teritorije (odnosno one koje ne pripadaju gradu Subotici).
Rukopisne karte zbog svoje izuzetnosti (iz vremenskog perioda od 1770- 1952. godine), podeljene su dalje u iste grupe, s tim da se druga grupa delina: a) unutrašnju teritoriju (oko grada – Aleksandrovo, Zapadne Ugarnice, Tuk Ugarnice i Istočne Ugarnice itd.) i na b) spoljne teritorije, odnosno dvanaest pustara: Bajmok, Čantavir, Kelebija, Tompa, Tavankut, Žednik, Đurđin, Verušić, Zobnatica, Vantelek, Palić i Ludoš. Na osnovu sistematskog premeravanja područja grada izrađene su mape 1787. godine (9 komada), 1788. godine (8 komada) i 1789. godine (6 komada). Zbirci nedostaju mape izrađene 1790. i 1791.godine. Zatim slede štampane karte počevši od 1880. godine pa nadalje. Kopije mapa su iz perioda od 1556. do 1976. godine.
Istorijat stvaraoca fonda:
Zbirka je nastala u Istorijskom arhivu Subotica.
Istorijat zbirke:
Zbirka je stvorena u Istorijskom arhivu Subotica prikupljanjem sa raznih lokacija. Sastavljena je od svih planova, rukopisnih i geografskih mapa koje Arhiv poseduje. Sadrži geografske, katastarske, geometarske, istorijske i vojne mape, mape poseda i druge. Jedan deo rukopisnih mapa i planova zatečenih u arhivskoj građi Magistrata, a koje nisu sačuvale priloge pojedinim predmetima, uradili su gradski geometri u cilju dokazivanja vlasništva grada nad svojim nekretninama, ali i kao dokaz za utvrđivanje međa između gradskog poseda i susednih vlasnika. Takođe su izrađene mape služile za premeravanje zemljišta, parcelacije, kolonizaciju itd. Deo mapa od 110 komada je preuzet od Gradskog narodnog odbora Subotice 1963. godine. Drugi deo mapa od 6 komada je preuzet od Inženjerskog ureda grada Subotice 1963. godine, dok je najveći broj od 408 komada prenesen sa tornja Gradske kuće u Subotici 1967. godine. Iz činjenice da su se nalazile u neuslovima veći deo mapa se u trenutku prikupljanja nalazio u veoma lošem stanju, u potpunoj nesređenosti, odnosno rinfuzi. Rad na zaštiti ovog arhivskog blaga, te arhivističkoj obradi i sređivanju odvijao se u više navrata i od strane više arhivskih radnika. Svaka grupa i podgrupa je hronološki sređena. Zbirka ukupno
sadrži 740 mapa. (iz Vodiča kroz arhivsku građu:   http://www.suarhiv.mycpanel.rs/files/olvaso_2016/vodici/Vodic-kroz-arhivske-fondove-Istorijskog-arhiva-Subotica-XVIII-1.pdf

vidi analitičke opise u pdf formatu: Gaspar Ulmer opisi F 003

Gaspar Ulmer opisi F 003-1

 

Redni broj: 1

 

Signatura: 3.1.4.1

 

Naslov:

 

Severoistočni deo atara pustare Pačir

 

Ime autora: Nepoznat

 

Vrsta mape: Mapa graničnog područja Pačira i Sent Marije

Datum i mesto izrade: (1770.) Subotica
Razmer: 1:11.156 Veličina mape: 480 x 700 mm
 

Boja, način izrade, materijal:

 

Karta je rađena na beloj hatriji sa upotrebom crvene, žute i smeđe boje, nalepljena na platno.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi je naznečena dolina pustare Pačir, zgrade, bunari, stari i novi granični humci kao i stare i nove granične linije, putevi, salaši i obradivo zemljište. Mapa je rađena tušem. Dolina je šatirana. Putevi su naznačeni crnom duplom linijom, dok su granične linije označene žutom, crvenom i smeđom bojom. Granični humci su veće šatirane tačke. Pravac severa označen je strelom, naslova nema. Mapa je manje oštećena; uporednici nisu naznačeni. Tekst je na latinskom i mađarskom jeziku sa velikim i malim pisanim slovima.

 

Redni broj: 2 Signatura: 3.1.4.2.
Naslov: Severni deo atara pustare Pačir
Ime autora: Nepoznat
Vrsta mape: Mapa graničnog područja Pačira i Sent Marije
Datum i mesto izrade: (1775.) Subotica
Razmer: 1:23.413 Veličina mape: 400 x 680 mm
Boja, način izrade, materijal: Karta je rađena na beloj hartiji sa upotrebom zelene, žute, ljubičaste i smeđe boje, crtež nalepljen na platno.
Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Dolina pustare Pačir naznačena je na južnoj strani, a na severoistočnoj strani krak jedne nepoznete doline; na severozapadnoj strani naznačena je novosađena šuma, zgrade, bunari, stari i novi granični humci, kao i stare i nove granične linije, putevi, salaši i obradivo zemljište. Mapa je rađena tušem, dolina je šatirana i zeleno obojena, dok su oranice obojene smeđe, putevi su naznačeni duplim linijama od kojih je jedna isprekidana; granice su obeležene isprekidanim linijama prevučenim žutom i ljubičastom bojom. Gornja ivica karte pokazuje sever. Naslova nema, karta nije oštećena, tekst je latinskom i mađarskom jeziku pisanim slovima.

 

Redni broj: 3 Signatura: 3.1.3.1.
Naslov:

 

Mapa pustare Zobnatica sa naznačenim individualnim posedima, zajedničkim pašnjakom, značajnijim putevima, i granicama sa susednim područjima, sastavljena 1776. godine po Leopoldu Kovaču geometru.
Ime autora: Leoplod Kovač
Vrsta mape: Mapa površine i oblika pustare
 

Datum i mesto izrade: 1776. Subotica

 

 

Razmer: 1:23.413

 

 

Veličina mape: 400 x 590 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Karta je rađena na belom papiru nalepljenom na platno, sa upotrebom zelene, tamnozelene, žute i crvene boje.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi je naznečen potok Krivaja (“BÄcs-År”) kao i uzvišenja “[usin-hat” i “Mali Kukurikovac” na istočnom delu zajedničkog pašnjaka. U sredini mape, s leve i s desne strane potoka Krivaja, nalaze se parcelisane oranice, a pored njih sa zapadne i istočne strane površine zajedničkog pašnjaka. Na istočnom delu zajedničkog pašnjaka ucrtani su bunari. Ugao između dva potoka označen je imenom Klisa (“Glisa”), mesto nekadašnjeg sela ili crkve. Na južnom graničnom području ucrtana je crkva sela Topole. Putevi su naznačeni malo šatiranim linijama, a granice isprekidanim linijama prevučenim žutom i crvenom bojom. Krivaja je obeležena tamnozelenom, zajednički pašnjaci otvorenozelenom, dok su međe parcela oranica slabo šatirane crvenom bojom. Gornja ivica karte pokazuje sever. Mapa je bez uporednika i na ivicama malo oštećena. Jezik je latinski.

 

1776 Zobnatica 3-1-3-1__400x590_resize

1776 Kelebija 3-1-3-2__462x612

3.1.3.2.

 

Redni broj: 4

 

 

Signatura: 3.1.3.2.

 

 

Naslov:

 

 

Plan cele pustare Kelebija sa barom, značajnijim putevima, peskovitim mestima, zajedničkim pašnjakom i pograničnim terenima, sastavljena 1776. godine po Leopoldu Kovaču, kraljevskom matematiku i vojnom arhitektu.

 

 

Ime autora: Leopold Kovač

 

Vrsta mape: Mapa površine i oblika pustare

 

Datum i mesto izrade: 1776. Subotica

 

Razmer: 1:21.600

 

Veličina mape: 462 x 612 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem uz upotrebu plave, ružičaste, zelene i ljubičaste boje na beloj hartiji nalepljenoj na platno sa okvirom jedne deblje i jedne tanke crte povučene tušem.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi se vidi bara ili mesto obraslo trskom (“Arundinetum”) u obliku slova L. Naznačena su mnoga uzvišenja – humci kao: “Rantsev hát”, “Csordartits – Zsuplják”, “Simin – hát”, Debeli hát”, severno od bare “Csulin hát”, “Pogledits”, “Rutavi hát”, Babina greda”, “Klarin Grob”, “Zejetseva Greda”, na zapadnoj strani terena “Oschtri hÄt”, “Vágáska Greda”, “Kamenica” i “Popischana Greda”. Teren je podeljen na 3 parcelisane duži sa zajedničkim pašnjakom koji nije parcelisan, a nalazi se u trećoj duži na zapadnom delu terena. Na mapi su naznačene zgrade, bunari, kao i sledeći putevi: put za Meljkut (“Via ad Mélykut”), “Kiritsiésski put”, stari Almaški put (“Via antiqua Almasiensis”), put za Tathaz (“Via ad Tathéz”). Teren se graniči pustarom [ebešić, malim peskovitim delom pustare Kelebia, pustarom Radonić, pustarom Priković, pustarom Meljkut, pustarom Tompa, peskovitim terenom, zajedničkim pašnjakom i gradskim područjem. Autor razlikuje prvu, drugu i treću klasu zemlje. Prvu je oznažio ružičastom, drugu zelenom, a treću žutom bojom. Zajednički pašnjak obojen je žutozelenom bojom sa smeđim prugama. Granice se označene obojenim isprekidanim crtama. U gornjem levom uglu je krug sa osmokrakom zvezdom. Jedan krak zvezde produžuje se strelicom koja pokazuje sever. Naslov plana je u gornjem desnom uglu mape. U levom donjem uglu nacrtan je muškarac koji pokazuje na susednu tablu sa tumačenjem plana. Zbog velike mere oštećenosti mape samo je desna strana teksta sačuvana. Jezik je latinski sa štampanim i pisanim slovima

 

 

Redni broj: 5

 

 

Signatura: 3.1.3.3.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa koja prikazuje novu granicu između pustare Tompa (Subotički atar) i susednih pustara Meljkut, Mada i Kišsalaš posle graničnog spora sa susednim feudalcem Orczy Lerincem. Karta je izrađena 1779. godine po Leopoldu Kovaču geometru.

 

 

Ime autora: Leopold Kovač

 

 

Vrsta mape: Granična mapa koja prikazuje spornu teritoriju

 

 

Datum i mesto izrade: 1779. Subotica

 

 

Razmer: 1:28.735

 

 

Veličina mape: 420 x 620 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem uz upotrebu zelene, plave, crvene i smeđe boje na beloj hartiji nalepljenoj na platno.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi je naznačen potok Kereš (“KórÎs”), Tompa bara, Jezero [aša, Velika ili Donja slana bara (“AlsÆ avagy Nagy soÆs rÅth”), Mala ili Gornja slana bara (“Kerek szÅk”), Orlovo brdo (“Sashegy”), Brežuljak orlova (“Sasheveró halom”), “Babina greda”, “Ravni brežuljak” (“Laposhalom”), Kamena greda (“Kóhalom”), Okrugli brežuljak ili Zeleni brežuljak (“KerÅkhalom vagy ZÎldhalom”), Matijin brežuljak (“MÄtyÄs – halom”), brežuljak Mada (“MÄdai halom”). Na mapi su naznačeni pašnjaci i vinogradi. Takođe su upisani vlasnici zemljišta, dok je na preostalom delu pustare Tompa izvršeno parcelisanje na manje površine. Na spornom terenu naznačena su mesta nekadašnjih sela Tompa i Mada, crkve i groblja, svratišta (gostione), salaši, bunari, putevi, nekadašnje i sadašnje linije. Sporno područje je zeleno obojeno, dok je deo pustare Tompa koji je ostao u Subotici obojen svetložutom bojom. Potok Kereš i bare naznačeni su plavom bojom, putevi smeđom, a granične linije tamnozelenom i crvenom. Karta je verovatno služila kao dokazni materijal u sporu između feudalca Orczy-a i grada Subotice. Gornja ivica karte pokazuje sever. Rađena je bez uporednika i na više mesta je oštećena. Jezik je latinski, mađarski i srpsko-hrvatski.

 

 

Redni broj: 6

 

 

Signatura: 3.1.3.4.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa koja označuje novu granicu između pustare Tompa (Subotički atar) i susednih pustara Meljkut, Mada i Kišsalaš posle graničnog spora sa susednim feudalcem Orczy Lerincem. Karta je izrađena 1799. godine po Leopoldu Kovaču geometru.

 

 

Ime autora: Leopold Kovač

 

 

Vrsta mape: Granična mapa koja prikazuje spornu teritoriju

 

 

Datum i mesto izrade: 1799. Subotica

 

 

Razmer: 1:28.735

 

 

Veličina mape: 420 x 620 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je crtana tušem na belom papiru nalepljenom na platno sa upotrebom zelene, žute, plave smeđe i crvene boje.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi je naznečen potok Kireš (“KórÎs”), Tompa bara, Jezero [aša, Velika ili Donja slana bara (“AlsÆ avagy Kis soÆs rÅth”), Kriva bara (“GÎrbe szÅk”), Okrugla bara (“Kerek szÅk”), Orlovo brdo (“Sashegy”), Brežuljak orlova (“Sasheveró halom”), “Babina greda”, Ravni brežuljak, (“Laposhalom”), Kamena greda (“Kóhalom”), Okrugli ili zeleni brežuljak (“KerÅkhalom vagy  ZÎldhalom”), Tri grede (“HÄrom halom”), brežuljak Mada (“MÄdai halom”). Na mapi su naznačeni pašnjaci i vinogradi i vlasnici zemljišta. Na spornom terenu naznačena su mesta nekadašnjih sela Tompa i Mada, crkve i groblja, svratišta, salaši, bunari, putevi, tačne nekadašnje i sadašnje granične linije. Sporno područje je obojeno žutom bojom, dok područje koje je ostalo u Subotici nije obojeno. Potok Kireš i bare naznačeni su plavom bojom, putevi smeđom, a granice crvenom i zelenom. Karta je verovatno služila u sporu između feudalaca Orczy-a i grada Subotice kao dokazni materijal. Gornja ivice mape pokazuje sever, rađena je bez uporednika; jezik mape je latinski, mađarski i sprsko-hrvatski. Mapa je u dobro očuvanom stanju.

 

 

 

Redni broj: 7

 

 

Signatura: 3.1.2.1.

 

 

Naslov:

 

 

Palićke ugarnice

 

 

Ime autora: Nepoznat

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: (1782.) Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 1017 x 1035 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Crtež tušem na običnoj beloj hartiji sa upotrebom plave, zelene, smeđe i crvene boje. Karta nema okvira.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski I kartografski podaci:

 

Na karti je naznečeno jezero Palić sa Krvavim jezerom i delom Slane bare. Na južnoj strani pored Senćanskog puta nacrtano je uzvišenje (gradina). Na mapi su naznačene oranice i zajednički pašnjak na severoistočnoj strani. Glavne dužI nisu podeljene na parcele. Naznačeni su putevi, kuće i zgrada sa pripadajućom parcelom fabrike sode između Palića i Krvavog jezera. Jezero Palić, Krvavo jezero koje je na mapi spojeno sa Palićem, i Slana bara su duž obala slabo šatirani plavom bojom. Oranice i zajednički nisu obojeni, dok je manje područje severno od fabrike sode kao i područje levkastog oblika istočno od Krvavog jezera obojeno zelenom bojom. Putevi su naznačeni smeđom bojom. Naslova nema. Na mapi je ucrtana strelica koja pokazuje sever. Tekst je na latinskom I nemačom jeziku, dok je sama karta prilično oštećena.

 

 

Redni broj: 8

 

 

Signatura: 3.1.2.2.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa područja grada, prvih parcelisanih duži – Zapadnih ugarnica, područja [andora, drugih parcelisanih duži – Tuk ugarnica, Palićkih ugranica, jezero Palić sa Krvavim jezerom i vinograda istočno i zapadno od grada.

 

 

Ime autora: (Pavay)

 

Vrsta mape: Katastarska mapa koja prikazuje podelu duži

 

Datum i mesto izrade: (1785.) Subotica

Razmer: 1:14.260  

Veličina mape: 1140 x 1000 mm

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Crtež tušem na belom papiru sa upotrebom zelene, crvene, smeđe, žute i sive boje.

Geografski agrikulturni, topografski I kartografski podaci:

Na mapi je ucrtano jezero Palić koje se na zapadnoj strani račva u dva kraka i potom gubi. U južni krak se uliva “Mlaka”. Područje južno i istočno od Palića podeljeno je na duži. Isto tako podeljeno je i područje zapadno i istočno od grada, a između ovih duži i grada, sa zapadne, i određenije sa istočne strane naznačeni su vinogradi.

Grad nije obeležen na mapi, ali su ucrtani glavni putevi koji vode prema njemu. Na jugoistočnoj strani mesta, gde se nalazi grad ucrtano je groblje, na putu za Segedin naznačena su vešala, a između jezera Palić i Krvavog jezera vide se zgrade nekadašnje fabrike sode.

Duži su obojene otvoreno sivom i ljubičastom bojom sa malo šatiranim ivicama. Autor mape nije sam premerao teren već ga je sastavio i podelio na osnovu starih fragmenata. Mapa je rađena bez uporednika i malo je oštećena. Jezik je latinski. Strelica na mapi pokazuje zapad. Na poleđini mape naznačeno je: “Nú 2do Kameniti hath, SaÄs”.

 

 

Redni broj: 9

 

Signatura: 3.1.2.4.

 

Naslov:

 

 

Brouillon Nú 2. Nekretnine koje pripadaju gradu

 

 

Ime autora: Weinerth

 

Vrsta mape: (Mapa poseda) – Katastarska mapa

 

Datum i mesto izrade: (1787.) Subotica

 

Razmer: 1:7200

 

Veličina mape: 460 x 620 mm

 

Boja, način izrade, materijal:

Crtež crnim, zelenim i smeđim mastilom na beloj hartiji.
Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi je ucrtano 8 figura oranica, močvarnih livada, i neplodnih močvara. Pojedine figure su podeljene na geometrijske slike. Figure su obeležene velikim slovima ABC, a geometrijske slike malim slovima abc. U geometrijskom slikama naznačeni su njihovi površinski podaci. Reč “figura” ispisana je zelenim, “ABC” crvenim, dok je ostalo izrađeno uglavnom crnim mastilom. S leve strane mape je rekapitulacija geometrijskih oblika pojedinih figura. Na mapi je ucrtana strelica, ali nije naznačeno koji pravac pokazuje. Rađena je bez uporednika, a jezik je nemački sa gotskim pismom. Mapu je revidirao i korigovao podporučnik Scherer. Ista je na ivicama malo oštećena.

 

 

Redni broj: 10

 

 

Signatura: 3.1.3.7.

 

 

Naslov:

 

 

Brouillon Nú 3. Pustara Tavankut

 

 

Ime autora: Nepoznat

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

Datum i mesto izrade: 1788. Subotica

 

Razmer: 1:14.400

 

Veličina mape: 593 x 1017 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Crtež crnim i crvenim tušem na beloj hartiji.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na sredini ovog područja naznačena je dolina. Ceo teren je parcelisan i u svaku parcelu je upisano ime i prezime vlasnika, kao i nova i pored nje mestimično stara signatura.

Na mapi su ucrtane kuće, putevi, bunari i granični humci. Kuće i nove signature parcela označene su crvenim dok je sve ostalo na mapi izrađeno crnim tušem. Rađena je bez uporednika i nije oštećena. Jezik je nemački sa upotrebom staro mađarske ortografije. Mapu je u Somboru revidirao i našao ispravnom podporučnik Scherer iz regimente Hohenloha. Gornja mapa ivice pokazuje sever.

 

 

Redni broj: 11

 

Signatura: 3.1.3.8.

 

Naslov:

 

 

Brouillon Nú 4-B. Pustara [ebešić

 

Ime autora: Nepoznat
 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

Datum i mesto izrade: 1788. Subotica

 

Razmer: 1:14.400 Veličina mape: 685 x 1250 mm
 

Boja, način izrade, materijal:

 

Crtež crnim tušem na beloj hartiji sa upotrebom crvenog tuša.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi su naznačene parcele sa starom i novom signaturom, a u samu parcelu upisano je ime i prezime vlasnika.

Takođe su ucrtane kuće, putevi i granični humci. Kuće su označene crvenim dok je sve ostalo na mapi rađeno crnim tušem. Mapu je 1788. godine u Somboru revidirao i našao ispravnom podporučnik Scherer iz regimente Hohenloha. Rađena je bez uporednika i malo je oštećena. Jezik je nemački sa upotrebom strao mađarske ortografije. Na poleđini mape napisano je na gornjoj strani “Sebessity” a na donjoj “Mussina”.

 

Redni broj: 12 Signatura: 3.1.3.9.
Naslov:

 

 

Brouillon Nú 7-C. Privatni posedi na pustari Kelebija.

 

Ime autora: Weinerth
Vrsta mape: (Mapa poseda) – Katastarska
Datum i mesto izrade: (1787.) Subotica
Razmer: 1:14.400 Veličina mape: 512 x 912 mm

 

Boja, način izrade, materijal: Crtež crnim, crvenim i zelenim mastilom na beloj hartiji.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Privatni posedi su podeljeni na geometrijske slike koje su obeležene sa ABC. Na mapi su ucrtane zgrade i putevi. Ona sadrži svega 15 privatnih poseda naznačenih  na 2 posebna crteža.

Reč “figura” i signatura poseda ispisane su zelenim, ABC crvenim, dok je sve ostalo izrađeno crnim mastilom. Mapa je rađena bez uporednika. Na svakom crtežu je posebna strelica, i svaka od njih pokazuje sever. Jezik je nemački sa gotskim i latinskim pismom. S desne strane mape nalazi se rekapitulacija poseda. Mapa je dobro očuvana. Istu je revidirao i korigovao podporučnik Scherer iz regimente Hohenloha.

 

Redni broj: 13 Signatura: 3.1.2.6.

 

 

Naslov:

 

 

Brouillon Nú 9-C. Deo Palićkih ugarnica, pašnjaci, parcelisane duži i rasadnik

 

 

Ime autora: Weinerth

Vrsta mape: (Mapa poseda) – Katastarska
Datum i mesto izrade: (1787.) Subotica
Razmer: 1:14.400 Veličina mape: 480 x 692 mm
 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Crtež crnim, crvenim i zelenim mastilom sa upotrebom plave boje, na beloj hartiji.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi je ucrtan najjužniji krak jezera Palić. Pašnjaci, rasadnik i oranice južno od Palića podeljeni su na geometrijske slike obeležene sa ABC. Na mapi su ucrtane zgrade i putevi. Krak jezera Palić je obojen otvoreno plavom bojom sa nešto tamnijom crtom oko ivica. Reč “figura” ispisana je zelenim, ABC crvenim, dok je sve ostalo rađeno crnim mastilom. Putevi su označeni sa dve crte od kojih je jedna isprekidana. Mapa je rađena bez uporednika. Strelica koja bi pokazivala jednu od strana sveta, nije ucrtana. Posebno je naznačena površina figura 1 i 2, 3 I 4, 5, 6 i 7. Jezik je nemački sa izmešanim gotskim i latinskim pismom. Mapa je na desnoj ivici malo oštećena. Istu je revidirao i korigovao podporučnik Scherer iz regimente Hohenloha.

 

Redni broj: 14 Signatura: 3.1.2.7.

 

Naslov: Brouillon Nú 10. Privatni posedi – livade
Ime autora: Weinerth
Vrsta mape: (Mapa poseda) – Katastarska
 

Datum i mesto izrade: (1787.) – Subotica

 

 

Razmer: 1:14.400

 

 

Veličina mape: 460 x 620 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Crtež crnim, crvenim i zelenim mastilom na beloj hartiji.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Privatni posedi su podeljeni na geometrijske slike obeležene sa ABC. Signatura poseda i reč “figura” ispisane su zelenim, ABC crvenim, dok je sve ostalo izrađeno crnim mastilom. Mapa je rađena bez uporednika. Strelica koja bi pokazivala jednu od strana sveta nije ucrtana. Posebno je naznačena površina figure broj 1, i posebno figure 2 i 3. Jezik je nemački sa izmešanim gotskim i latinskim pismom. Mapa je na desnoj ivici malo oštećena. Istu je revidirao i korigovao podporučnik Scherer iz regimente Hohenloha.

 

 

Redni broj: 15

 

 

Signatura: 3.1.3.10.

 

 

Naslov:

 

 

Brouillon Nú 13-A. Livade individualnih posednika na pustari Verušić

 

 

Ime autora: Podporučnik Frantz Ballucanti

 

 

Vrsta mape: (Mapa poseda) – Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1787. Subotica

 

 

Razmer: 1:11.494 ? (14.400?)

 

 

Veličina mape: 376 x 459 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Ctrež crnim i crvenim mastilom ili tušem na beloj hartiji, bez okvira.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Nekretnine su podeljene na slike – figure koje su numerisane. Dijagonale pojedinih geometrijskih slika naznačene su isprekidanim crtama. Na mapi je ucrtana strelica koja pokazuje sever. Mapa je rađena bez uporednika. Jezik je nemački sa gotskim pismom. Na desnoj strani nalazi se rekapitulacija geometrijskih figura, a u gornjem desnom uglu objašnjenje u vezi premeravanja terena. Mapa nije oštećena. Istu je revidirao i našao ispravnom podporučnik Scherer iz regimente Hohenloha.

 

 

Redni broj: 16

 

 

Signatura: 3.1.2.9.

 

 

Naslov:

 

 

Brouillon Nú 14-C. Jezero Palić, Krvavo jezero i područje fabrike sode

 

 

Ime autora: Weinerth

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

Datum i mesto izrade: (1787.) Subotica

 

Razmer: 1:14.400

 

 

Veličina mape: 550 x 585 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Crtež plavom bojom uz upotrebu crnog i crvenog mastila na beloj hartiji.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Mapa prikazuje korito jezera Palić i Krvavog jezera koja su zajedno sa područjem fabrike sode podeljena na geometrijske slike i obeležena sa ABC. Naznačen je put za Kanjižu između Palića i Krvavog jezera, kao i zgrade nekadašnje fabrike sode i gostione pored fabrike.

Jezero Palić i Krvavo jezero jezero obojena su svetloplavom bojom sa nešto tamnijom ivicom duž obale. Signature ABC napisane su crvenim dok je sve ostalo izrađeno crnim mastilom. Oko Palića upisani su nazivi uvratina tj. duži. Mapa je rađena bez uporednika. Ucrtana strelica pokazuje sever. Jezik nemački sa latinskim i gotskim pismom.

S desne strane nalazi se rekapitulacija površine navedenih nekretnina. Mapa je s desne strane oštećena. Istu je revidirao i korigovao podporučnik Scherer iz regimente Hohenloha.

 

 

Redni broj: 17

 

 

Signatura: 3.1.3.11.

 

 

Naslov:

 

 

Brouillon Nú 15-A. Pašnjak na pustari Tavankut

Brouillon Nú 20-A. Kalkature – parcelisane oranice oko “Kamenitog hat-a”

 

 

Ime autora: Podporučnik Frantz Ballucanti

 

 

Vrsta mape: (Mapa poseda) – Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: (1788.) Subotica

 

 

Razmer: 1:14.400

 

 

Veličina mape: 645 x 955 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Crtež crnim i crvenim mastilom ili tušem sa upotrebom zelene i plave boje na beloj hartiji.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi su ucrtane neplodne močvare, neplodan pesak, deo obale i mali zaliv – usek jezera Palić.

Brouillon Nú 15-A podeljen je na geometrijske slike koje su označene brojevima. Na mapi su ucrtani putevi.

Brouillon Nú 20-A je parcelisan i u svaku parcelu je upisan topografski broj. Na parceli br. 255 ucrtan je “Kameniti hat”. Pašnjak je obojen zeleno-žutom bojom, područje neplodnog peska je neobojeno, dok su četiri manja močvarna mesta obojena svetloplavom bojom. Brojevi geometrijskih oblika pašnjaka upisani su crnom bojom, dok su svi ostali brojevi naznačeni crveno. Putevi su označeni duplom linijom od kojih je jedna isprekidana. Zaliv – usek jezera Palić je slabo šatiran. Na svakom brouillon-u nalazi se strelica koja pokazuje sever. Mapa je rađena bez uporednika. Jezik je nemački sa gotskim i latinskim pismom. S leve strane mape nalazi se rekapitulacija geometrijskih slika brouillona Nú 15-A. Mapa je prilično oštećena. Istu je revidirao i našao ispravnom podporučnik Scherer iz regimente Hohenloha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni broj: 18

 

 

Signatura: 3.1.3.12.

 

 

Naslov:

 

 

Brouillon Nú 16, 17, 18, 19 i 22 privatni posedi

 

 

Ime autora: Podporučnik Frantz Ballucanti

 

 

Vrsta mape: (Mapa poseda) – Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: (1788.) Subotica

 

 

Razmer: 1:14.400

 

 

Veličina mape: 722 x 462 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Crtež crnim i crvenim mastilom ili tušem na beloj hartiji

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na brouillonu Nú 19 ucrtan je “Kraljev breg” (“KÎnigsberg”).

Pojedini brouilloni su podeljeni u geometrijske slike – figure, koje su numerisane. Naznačena je takođe dužina pojedinih linija. Na mapi su ucrtani putevi označeni duplom linijom od kojih je jedna isprekidana. Dijagonale geometrijskih tela naznačene su crveno, dok je sve ostalo rađeno crnim mastilom ili tušem.

Kod brouillona Nú 17, 18 i 22 ucrtane su strelice koje pokazuju sever. Mapa je rađena bez uporednika. Jezik je nemački sa latinskim i gotskim pismom. Mapa je oštećena. S leve strane se nalazi rekapitulacija geometrijskih figura. Revidirao je i našao ispravnom podporučnik Scherer iz regimente Hohenloha.

 

 

 

Redni broj: 19

 

 

Signatura: 3.1.3.13.

 

 

Naslov:

 

 

Brouillon Nú 23-A, 24-A i 28-A. Privatni posedi na Ludošu, Verušiću i u duži “Ciglana”

 

Ime autora: Podporučnik Frantz Ballucanti

 

 

Vrsta mape: Mapa poseda

 

 

Datum i mesto izrade: (1788.) Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 480 x 775 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Crtež crnim i crvenim mastilom ili tušem na beloj hartiji

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

 

Pojedini brouilloni podeljeni su u geometrijske slike – figure koje su numerisane. Jedini put ucrtan je na brouilloni Nú 23 duplom linijom od kojih je jedna isprekidana.

Dijagonale pojedinih geometrijskih slika naznačene su crveno dok je sve ostalo rađeno crnim mastilom ili tušem kod brouillona Nú 23 i 24 naznačene su strelice koje pokazuju sever. Mapa je rađena bez uporednika. Jezik je nemački sa gotskim i latinskim pismom. S leve strane mape je rekapitulacija geometrijskih figura. Mapa nije oštećena. Istu je revidirao i našao ispravnom podporučnik Scherer iz regimente Hohenloha.

 

 

 

Redni broj: 20

 

 

Signatura: 3.1.3.14.

 

 

Naslov:

 

 

Brouillon Nú 25-A. Pustara Zobnatica koja pripada slob. kralj. Gradu M. Theresiopel

 

 

Ime autora: Podporučnik Frantz Ballucanti

 

 

Vrsta mape: Mapa poseda

 

 

Datum i mesto izrade: (1788.) Subotica

 

 

Razmer: 1:14.400

 

 

Veličina mape: 685 x 880 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Crtež crnim i crvenim mastilom ili tušem na beloj hartiji

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi je ucrtana dolina sa barama raznih oblika i veličina. Celo područje podeljeno je na geometrijske slike snadbevene topografskim brojevima. Individualni posedi su podedeljeni na figure. U svaku parcelu upisano je ime i prezime vlasnika. Na mapi su naznačeni bunari, stabla pored bunara i putevi.

Dijagonale u parcelama i topografske signature rađene su crvenim, a sve ostalo crnim tušem. Dolina je šatirana, a putevi su ucrtani duplim linijama od kojih je jedna isprekidana.

Oko mape terena naznačeni su pogranični predeli. U gornjem desno uglu nalazi se rekapitulacija površina po individualnim posednicima. Mapa je rađena bez uporednika, a u donjem desnom uglu je strelica koja pokazuje sever. Jezik je nemački sa latinskim i gotskim pismom. Mapa je oštećena. Istu je revidirao i korigovao podporučnik Scherer iz regimente Hohenloha.

 

 

 

Redni broj: 21

 

 

Signatura: 3.1.3.15.

 

 

Naslov:

 

 

Brouillon Nú 26-A. Individualni posedi na pustari Ludoš

 

 

Ime autora: Podporučnik Frantz Ballucanti

 

 

Vrsta mape: Mapa poseda

 

 

Datum i mesto izrade: (1788.) Subotica

 

 

Razmer: 1:14.400

 

 

Veličina mape: 385 x 435 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Crtež crnim i crvenim mastilom ili tušem na beloj hartiji.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi se vidi deo obale verovatno jezera Ludoš. Svaka parcela podeljena je na numerisane geometrijske slike – figure. U svaku parcelu upisano je ime i prezime vlasnika. Na mapi je ucrtan jedan put duplom linijom od kojih je jedna isprekidana. Dijagonale u parcelama izvučene su crvenim, dok je sve ostalo rađeno crnim mastilom ili tušem. U desnom donjem uglu mape nalazi se rekapitulacija površina po individualnim vlasnicima. Mapa je rađena bez uporednika i na njenoj ivici je strelica koja pokazuje sever. Jezik je nemački sa latinskim i gotskim pismom. Mapa je na jednom kraju oštećena. Istu je revidirao i našao ispravnom podporučnik Scherer iz regimente Hohenloha.

 

 

 

Redni broj: 22

 

 

Signatura: 3.1.2.10.

 

 

Naslov:

 

 

Brouillon Nú 24-A. Selo i atar [andor – Aleksandrovo

 

Ime autora: Podporučnik Frantz Ballucanti

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: (1788.) Subotica

 

 

Razmer: 1:14.400

 

 

Veličina mape: 525 x 735 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Crtež crnim i crvenim mastilom ili tušem uz upotrebu plave boje na beloj hartiji.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na severnoj strani mape vidi se deo južne obale Palića i 3 manje bare. Pored obale Palića naznačena su uzvišenja: “Pischmischer Hallom”, (Kameniti hat”), “Vujovits Hallom” (“Bissin hat”), kod današnjeg Aleksandrova uzvišenje “Schandort Hallom”, a u jugoistočnom uglu uzvišenje “Milunov Hallom”.

Na mapi su ucrtani putevi, 34 zgrade budućeg sela [andor izgraćene pored puta za ^antavir, gradsko guvno, gradski šanac i groblje. Posebno je vršeno premeravanje područja izmeću granice atara [andor i gradskog šanca, a posebno atara [andor. Svako područje je podeljeno na geometrijske slike – figure koje su numerisane. Ucrtane su takođe 4 zamišljene linije; dve su upravljene prema tornju pravoslavne crkve (kod ovih je naznačeno mesto gde se nalazi nova crkva i franjevački toranj), dok su preostale dve linije upravljene prema vešalima.

Ivica jezeraPalić i bare obojeni su otvorenoplavom bojom. Dolina na severnoj strani [andora je slabo šatirana. Putevi su ucrtani duplom linijom od kojih je jedna isprekidana. Uzvišenja predstavljaju manje šatirane površine, a šanac je izvučen duplim linijama. Dijagonale, zgrade u selu [andor i brojevi figura predela između [andora i gradskog šanca naznačeni su crveno. Mapa je rađena bez uporednika. Strelica pokazuje sever. S leve strane nalazi se rekapitulacija figura sa područja između [andora i gradskog šanca, a s desne strane rekapitulacija figura sa područja [andora. Mapa je malo oštećena. Istu je revidirao i našao ispravnom podporučnik Shherer iz regimente Hohenloha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni broj: 23

 

 

Signatura: 3.1.3.16.

 

 

Naslov:

 

 

Pet privatnih  poseda na pustari Nađfenj – @ednik

 

 

Ime autora: Weinerth

 

 

Vrsta mape: Mapa poseda

 

 

Datum i mesto izrade: (1788.) Subotica

 

 

Razmer: 1:14.400

 

 

Veličina mape: 650 x 830 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Crtež crnim, crvenim i zelenim mastilom na beloj hartiji.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi je ucrtana dolina sa barama raznih oblika i veličina.

Privatni posedi su podeljeni na geometrijske slike obeležene sa ABC, u kojima su naznačeni i njihovi površinski podaci. Na mapi su ucrtane ekonomske zgrade i putevi. Ivice doline su tamno šatirane, a močvare su obojene otvoreno plavom sa nešto tamnijom crtom oko ivica. Privatni posedi razlikuju se jedan od drugog time što su im ivice obojene uvek drugom bojom. Reč “figura” ispisana je zelenom, ekonomske zgrade i slova ABC naznačeni su crvenom, a putevi smeđom bojom, dok je sve ostalo rađeno crnim mastilom. Mapa je rađena bez uporednika. Ucrtana je strelica koja pokazuje sever. Jezik je nemački sa gotskim pismom. Ista je na ivicama prilično oštećena. S desne strane mape nalazi se rekapitulacija geometrijskih oblika pojedinih figura tj. poseda. Na donjoj strani je opis pojedinih poseda sa naznakom plodnih i neplodnih površina. Mapu je revidirao i korigovao podporučnik Scherer iz regimente Hohenloha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni broj: 24

 

 

Signatura: 3.1.3.18.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa pustare Vantelek koja pripada slob. kralj. gradu Mariateresiopolju, a obuhvata 6.740 jutara (zemlje) rađena po inženjeru Gavrilu Vlašiću 1789. god.

 

 

Ime autora: Gavrilo Vlašić

 

 

Vrsta mape: Mapa površine i položaja pustare

 

 

Datum i mesto izrade: 1789. Subotica

 

 

Razmer: 1:14.400

 

 

Veličina mape: 446 x 646 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem uz upotrebu mrke zelene, smeđe, žute i zelene boje na beloj hatriji nalepljenoj na platno sa zelenim platnenim okvirom.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Duž cele mape u pravcu jug – sever ucrtana je dolina koju na južnom delu ispunjavaju tri pojedinačno odeljene bare duguljastog oblika.

Na mapi su naznačeni bunari, većinom u spomenutoj dolini, zgrade I jedan put na levoj ivici mape. Područje se graniči sa pustarama [ebešić, Verušić, Nađfenj, \urđin, Tavankut i sa selom Bajmok.

Cela površina pustare Vantelek obojena je otvoreno mrko zelenom bojom. Dolina je tamno šatirana, a bare u njoj naznačene su plavom bojom. Zgrade su označene crvenom, a put tamno smeđom bojom. Granice sa pojedinim pustrama sačinjavaju deblje crte uvek različitih boja: plave, žute, zelene, tamno i otvoreno smeđe. Strelica pored naslova pokazuje sever. Naslov je ispisan na ucrtanoj zavesi u gornjem levom uglu mape. Jezik je nemački, pismo latinica sa štampanim i pisanim slovima. Mapa nije oštećena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni broj: 25

 

 

Signatura: 3.1.3.19.

 

 

Naslov:

 

 

Pustara Zobnatica koja pripada slob. kralj. gradu Mariateresiopolju, a obuhvata 8.787 jutara (zemlje), rađena po inžinjeru Gavrilu Vlašiću 1789. Godine.

 

 

Ime autora: Gavrilo Vlašić

 

 

Vrsta mape: Mapa površine i položaja pustare

 

 

Datum i mesto izrade: 1789. Subotica

 

 

Razmer: 1:14.400

 

 

Veličina mape: 640 x 870 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem uz upotrebu mrke zelene, smeđe, žute i zelene boje na beloj hartiji nalepljenoj na platno sa zelenim platnenim okvirom.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Duž cele mape u pravcu jug – sever ucrtana je dolina sa barama raznih oblika i veličina. Na mapi su naznačene samo zgrade i u donjem desnom uglu put Topola – ^antavir. Područje se graniči sa pustarama Nađfenj i Roglatica i sa selima Topolja i ^antavir. Cela površina pustare Zobnatica obojena je otvorenom mrko zelenom bojom. Dolina je tamno šatirana, a bare u njoj naznačene plavom bojom. Zgrade su crveno obeležene. Put je označen duplom linijom od kojih je jedna deblje povučena. Granice sa pojedinim pustarama predstavljaju deblje crte uvek različitih boja: zelene, žute, crvene i smeđe. Strela na mapi pokazuje sever. Naslov je u okviru od grana i cveće na postolju podignutom na vrhu planine. Jezik je nemački, a tekst je napisan latinskim i gotskim pismom, pisanim i štampanim slovima. Mapa nije oštećena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni broj: 26

 

 

Signatura: 3.1.3.20.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa pustare Kelebija koja pripada sl. kr. gardu Mariateresiopolju, a obuhvata 11.058 jutara (zemlje), rađena po inženjeru Gavrilu Vlašiću 1789. Godine.

 

 

Ime autora: Gavrilo Vlašić

 

 

Vrsta mape: Mapa površine i položaja pustare

 

 

Datum i mesto izrade: 1789. Subotica

 

 

Razmer: 1:14.400

 

 

Veličina mape: 780 x 1090 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem uz upotrebu ružičaste, plave, smeđe, zelene i žute boje na beloj hartiji nalepljenoj na platno sa zelenim platnenim okvirom.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na jugoistočnom delu terena ucrtana je bara “Kelebia”. Naznačeno je nekoloko uzvišenja od kojih je samo za jedno na graničnoj liniji sa Meljkutom ubeležen naziv: “Babina greda”. Na mapi su naznačeni bunari, zgrade, bašte – voćnjaci, vinogradi i putevi. Područje se graniči sa pustarama [ebešić, Tompa, Prlković, sa selom Meljkut, pustarom Funchky i gradskim njivama. Cela površina Kelebije obojena je ružičastom bojom. Bara je naznačena plavom, kuće crvenom, bašte – voćnjaci i vinogradi zelenom, putevi smeđom bojom. Granice područja predstavljaju deblje crte uvek različitih boja: plave, smeđe, zelene i žute. Strelica pokazuje sever. Naslov je u okviru od grana, cveća i koso povijenog stuba postavljenog na postolje podignuto na jednom uzvišenju. Jezik je nemački, a tekst je napisan latinskim i gotskim pismom, pisanim i štampanim slovima. Mapa je na ivicama manje oštećen

 

 

Redni broj: 27

 

 

Signatura: 3.1.3.21.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa pustare Tavankut koja pripada sl. kr. gradu Mariateresiopolju, a obuhvata 5.454 jutara, rađena po inženjeru Gavrilu Vlašiću 1789. Godine.

 

 

Ime autora: Grilo Vlašić

 

 

Vrsta mape: Mapa površine i položaja pustare

 

 

Datum i mesto izrade: 1789. Subotica

 

 

Razmer: 1:14.400

 

 

Veličina mape: 546 x  890 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem uz upotrebu žute, plave, zelene, smeđe i sive boje, na beloj hartiji nalepljenoj na platno sa otvoreno plavim platnenim okvirom.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Duž cele mape približno jug – sever, ucrtane su doline sa barama raznih oblika i veličina. Na južnom i jugoustočnom delu područja naznačeno je nekoliko uzvišenja. Na severu, između dve doline vide se ruševine jedne crkve (“Rudera einer Kirche”). Na južnoj ivici mape naznačen je put za Bajmok. Područje se graniči sa pustarama [ebešić, Vamtelek, Kunbaja i selom Bajmok. Cela površina pustare Tavankut obojena je žutom bojom. Doline su tamno šatirane, a bare u njima naznačene plavom bojom. Put je izvučen smeđom bojom. Granice sa pojedinim pustarama sačinjavaju deblje crte uvek različitih boja: zelene, plave i smeđe. Strelica na mapi pokazuje sever. Naslov je u okviru od grana i cveća na postolju podignutom na vrhu planine. Jezik je nemački, a tekst napisan latinskim i gotskim pismom, pisanim i štampanim slovima. Mapa nije oštećena.

 

 

Redni broj: 28

 

 

Signatura: 3.1.3.22.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa pustare Đurđin koja pripada sl. kr. gradu Mariateresiopolju obuhvata 6109 jutara, rađena po inženjeru Gavrilu Vlašiću

 

Ime autora: Gavrilo Vlašić

 

 

Vrsta mape: Mapa površine i položaja pustare

 

 

Datum i mesto izrade: 1789. Subotica

 

 

Razmer: 1:14.400

 

 

Veličina mape: 585 x 655 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem uz upotrebu ružičaste, smeđe, zelene, žute, plave i crvene boje na beloj hartiji nalepljenoj na platno sa zelenim platnenim okvirom.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Duž cele mape u pravcu severozapad – jugoistok ucrtana je dolina sa barama raznih oblika i veličina. Dolina se na severozapadnom delu terena račva u 2 kraka. Na mapi su naznačene samo 2 zgrade. Teren se graniči sa pustarama Nađfenj i Vantelek i selima Pačir i Bajmok.Celo područje pustare \urđin obojeno je ružičastom bojom.Dolina je tamno šatirana, a bare u njoj naznačene su plavom bojom. Zgrade su crveno obeležene. Granične linije predstavljaju deblje crte uvek različitih boja: smeđe, zelene, žute i crvene. Strelica na mapi pokazuje sever. Naslov je u okviru od izuvijanih ukrasnih linija i stuba, koji stoji na postolju podignutom na jednom uzvišenju. Jezik je nemački, a tekst je napisan latinskim i gotskim pismom, pisanim i štampanim slovima. Mapa nije oštećena.

1789 Djurdjin 3-1-3-22__585x675_resize

 

 

 

 

 

Redni broj: 29

 

 

Signatura: 3.1.4.4.

 

 

Naslov:

 

 

Deo pustare Roglatica – individualni posedi

 

 

Ime autora: Gavrilo Vlašić

 

 

Vrsta mape: Mapa poseda

 

 

Datum i mesto izrade: 10. novembar 1792. Subotica

 

 

Razmer: 1:14.400

 

 

Veličina mape: 536 x 932 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem sa upotrebom smeđe, ljubičaste, zelene, ružičaste, žute, plave i sive vodene boje na beloj hartiji.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi su ucrtane 3 doline. Kroz srednju dolinu prolazi potok sa različitom širinom korita. Od 6 naznačenih individualnih poseda zadnji obuhvata površinu koja je po veličini ravna površini ostalih 5 poseda. Veličina pojedinih poseda je tačno izmerena, a njihove granice tačno prikazane.

Na posedu F pojedinačno je naznačeno oko 16 zgrada, zatim suvača, bašta, vinogradi, mali most preko potoka i bunar. Na istom posedu su u zapadnoj dolini zvanoj Duboka ucrtana vešala sa natpisom “patibulum” – vešala. Na ostalim posedima su takođe prikazani i bunari, kao i putevi.

Svaki posed je obojen drugom bojom i označen velikim štampanim slovima od A do F. Zgrade su rađene crvenom, a putevi izvučeni smeđom bojom. Oko mape naznačeni su pogranični posedi odnosno atari.

Na sredini mape ucrtana je simetrično savijena traka, koja se račva u dva kraka na oba kraja, a na sredini trake nalazi se natpis: “Mapa von Praedio Roglaticza” – (Mapa pustare Roglatica). S leve strane trake je zvezda sa 12 krakova; u malom krugu geometrijski pravilno rađene i sa više boja obojene zvezde ucrtane su konture srednjovekovne tvrđave. Jedan krak zvezde produžuje se u strelicu koja pokazuje sever. S južne strane nalazi se tumačenje slova kojima su označeni pojedini posedi kao i njihova veličina. Jezik je nemački, a tekst je ispisan latinicom sa pisanim slovima. Mapa je na ivicama malo oštećena.

 

 

 

Redni broj: 30

 

 

Signatura: 3.1.2.11.

 

 

Naslov:

 

 

Plan mesta Šandor koje pripada sl. kr. gradu Mariateresiopolju, a nalazi se u Bač -Bodroškoj županiji sa 62 sesije, zajedno sa slobodnim sesijam, računajući 1.100 kv. hvati za jutro.

 

 

Ime autora: Gavrilo Vlašić

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: (1792) Subotica

 

 

Razmer: 1:14.400

 

 

Veličina mape: 660 x 920 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem uz upotrebu zelene, ljubičaste, crvene, plave, otvoreno i tamno smeđe boje na beloj hartiji.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na severnoj strani područja vidi se deo južne obale Palića koji se proteže do ispod samog sela [andor. Sam atar podeljen je na unutrašnjost, zajednički pašnjak, livade i oranice. Na mapi je ucrtan tačan položaj sela sa 2 suvače, vlastelinskom gostionom, opštinskom kućom i crkvom. Ostale zgrade su ucrtane neprekidnom širokom crtom. Severno od sela ucrtano je mesto za vršidbu – guvno i dva mosta na putu za ^antavir i Bačku Topolu. Južno od sela naznačeno je groblje. Na zajedničkom pašnjaku je bunar, dok se nedaleko od obale jezera Palić vide dva uzvišenja. Na istočnom je ucrtan malo deformisani oblik crkve sa natpisom: Ruševine jedne bivše crkve (“Rudera einer gewesenen Kirche”). Osim zajedničkog pašnjaka u okolini sela i livade pored Palića, sav preostali deo atara se sastoji od kalkatura – parcelisanih duži od kojih su one na krajevima oranice i nose oznaku rimskih brojeva I, II i III, a srednje su livade i preko njih je razdvojenim slovima to i ispisano: livade (“Wiesen”). Na mapi parcelama oranica sa oznakom II upisana su 2 broja, jedan crnim, a drugi crvenim tušem. Neprekidne široke crte koje označavaju položaj kuća obojene su crveno, dok je područje između njih obojeno zelenom bojom. Prva suvača je naknadno ucrtana crnim tušem, a druga suvača, opštinska kuća, gostiona i crkva naznačene su tamno smeđom bojom. Groblje, putevi i oranice I, II i III obojene su smeđom bojom raznih nijansa. Parcelisane livade i livade pored Palića naznačene su otvoreno zelenom, a zajednički pašnjak ružičastom bojom. Palić je duž obale slabo šatiran plavo. Cela karta je rađena vodenim bojama. Jezik je nemački, a tekst je ispisan latinskim pismom sa pisanim slovima. Na mapi nema strelice koja bi pokazivala sever, niti je naznačen razmer. Mapa je manje oštećena.

3-1-2-11 orig

 

 

 

Redni broj: 31

 

 

Signatura: 3.1.4.5.

 

 

Naslov:

 

 

Geometrijska mapa područja sela Bajša koje se nalazi u Bačkoj županiji, a pripada porodicama Vojnić i Zako. Područje je prvobitno premereno i na osnovu ovog premeravanja vršio je inž. Stavan Szalay individualnu parcelizaciju među kolonistima 1794. godine.

 

 

Ime autora: Stevan Szalay

 

 

Vrsta mape: Geometrijska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1794. Bajša

 

 

Razmer: 1:14.400

 

 

Veličina mape: 562 x 1220 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena sa crnim i crvenim tušem uz upotrebu zelene, ružičaste, plave, smeđe i crvene boje na beloj hartiji nalepljena na platno.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi su ucrtane 4 doline: “Duboka”, Uska dolina (“KeskenyvÎlgy”), Letnja dolina (“Nyari vÎlgy) i četvrta koja nema naziva. U zadnje tri doline ucrtani su potoci koji se severno od sela slivaju u jedan i taj teče u širokoj dolini prema jugu ostavljajući selo u istoj dolini sa leve strane. Jedan krak potoka ulazi dublje u selo stvarajući pri tom trouglasto ostrvo. Na levoj obali potoka Letnje doline naznačeno je Brdo orlova (“Sasheveró halom”).

Prilikom premeravanja terena autor je iskazao veličine individualnih poseda porodice Vojnić i Zako u predelu doline “Duboka”, sela, prvih, drugih i trećih parcelanskih duži oranica, prvih i drugih parcelanskih duži senokosa, zajedničkog pašnjaka, neobradive površine, tri groblja, vinograda i bašta, ulica i guvna, svih puteva i svih voda.

Na mapi se tačno vidi položaj sela tj. ulica, kuća sa baštama, crkve i groblja. Oko sela je zajednički pašnjak od koga široki prolaz između senokosa i parcelanskih duži oranica obeleženih brojem dva vodi do zajedničkog pašnjaka na severnom delu terena. Parcele oranica i senokosa su numerisane. Na velikim posedima doline “Duboka” naznačene su ekonomske zgrade, kuće i bunari. Ucrtani su svi putevi sa naznakom njihovog pravca. Južno od mesta gde se spaja Somborski put sa Bajskim, ucrtane su ruševine, verovatno neke crkve (“Rudera ec…”). Susedni predeli su tačno naznačeni. Na susednoj pustari “Roglatica” obeleženi su salaši, a na području iste pustare u dolini “Duboka” vide se vešala. U gornjem desnom uglu mape nalazi se tekst sa površinskim podacima delova atara. Ispod toga je duži opis područja sela Bajša sa podacima o granicama atara, zemljištu, količini sesija sa libertinima i o selu u kome su bile vlastelinske kurije, dva vlastelinska prihvatilišta – gostione, mesarnica, opštinska kuća, crkve itd. Selo i parcelisane duži oranica obeležene brojem tri obojene su bojom raznih nijansa. Senokos je obojen zelenom, putevi tamnijom smeđom, a voda plavom bojom. Ivice dolina su šatirane. Svi delovi atara kao i valsnici individualnih poseda naznačeni su velikim štampanim slovima. Granice atara sela su obeležene debljim šatiranim crtama zelene, crvene i žute boje. Na severnoj strani mape, skoro u desnom uglu nacrtan je krug u kome se nalazi osmokraka zvezda obojena raznim bojama. Jedan krak zvezde produžuje se u strelicu koja pokazuje sever. Jezik je latinski, a tekst je ispisan štampanim slovima. Mapa je na ivicama malo oštećena. Istu su 1. decembra 1794. godine u Bajši overili županijski načelnik Pocskay i županijski zakletnik Martinković.

 

 

 

Redni broj: 32

 

 

Signatura: 3.1.4.6.

 

 

Naslov:

 

 

Plan individualnih poseda u predelu Duboka izrađen 5. aprila 1798. godine po geometru Antunu LatzkÆ-u.

 

 

Ime autora: Antun LatzkÆ

 

 

Vrsta mape: Mapa poseda

 

 

Datum i mesto izrade: 1798. Subotica

 

 

Razmer: 1:14.400

 

 

Veličina mape: 500 x 330 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Plan je rađen crnim tušem na beloj hartiji.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Sa istočne strane mape ucrtana je dolina “Duboka”. Oko sredine poseda, predstavljenih na mapi, takođe je naznačen krak jedne doline.

Plan sačinjavaju dva jednaka poseda od kojih svaki iznosi 203,5 jutara, računajući za jutro 2.000 kv. hvati. Na mapi su naznačeni: bunar, zgrada i dva puta koji se na oranici poseda spajaju u jedan. Posed se sa istočne strane graniči atarom Bajše, a sa zapadne atarom opštine Sivac. Sa severne i južne strane graniči se privatnim posedima.

Doline su slabo šatirane, a putevi su naznačeni duplom linijom od kojih je jedna isprekidana. Jezik je latinski, tekst je ispisan pisanim slovima. Jedan ugao mape nedostaje, ali sam crtež time nije oštećen. Na mapi pravac nije označen.

 

 

 

Redni broj: 33

 

 

Signatura: 3.1.2.12.

 

 

Naslov:

 

 

Plan dela “Pertoševe česme” koji se sastoji od 97 jutara, računajući za jutro 2.000 kv. hvati.

 

 

Ime autora: Gavrilo Vlašić

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: (1798.) Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 250 x 275 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Plan je rađen i crnim i crvenim tušem i otvoreno smeđom bojom na beloj hartiji.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Ceo teren je parcelisan, a svaka parcela je označena brojem. Granice sačinjavaju: Senćanski put, zatim vinogradi i druge nekretnine “Petroševe česme”.

Ceo teren obojen je otvoreno smeđom bojom, a brojevi u parcelama su ispisani crvenim tušem. Sve ostalo je rađeno crnim tušem osim naslova koji je napisan crnim mastilom.

Jezik je nemački, tekst je ispisan latinskim pismom sa pisanim slovima. Na mapi nema strelice koja bi pokazivala sever niti je naznačen datum kada je rađena. Mapa nije oštećena.

 

 

 

Redni broj: 34

 

 

Signatura: 3.1.2.13.

 

 

Naslov:

 

 

Plan dela atara nazvanog “JÄranlÆ” i “Tuk” koji obuhvata 1.541 jutro, izrađen po inž. Gavrilu Vlašiću godine 1801.

 

 

Ime autora: Gavrilo Vlašić

 

 

Vrsta mape: Gruntovna mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1801. Subotica

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 492 x 692 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem i plavom bojom na beloj hartiji sa crnim okvirom.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi je ucrtana severna obala jezera Palić. Ceo teren je podeljen na 9 duži koje su sve parcelisane. Svaka parcela je numerisana i u svakoj je naznačeno ime vlasnika, osim u parcelama treće, četvrte i osme duži računajućI od puta za Banat. Teren se graniči sa jezerom Palić, “Petreševom česmom” i putem za Banat. Pored ovog poslednjeg ucrtana su vešala.

Pored obale jezera Palić je oivičeno uskom plavom trakom, a obala je malo šatirana. Brojevi u parcelama ispisani su crvenim, dok je sve ostalo rađeno crnim tušem.

Na mapi nije ucrtana  strelica, koja bi pokazivala sever. Jezik je nemački, a tekst je ispisan latinskim i gotskim pismom pisanim slovima. Mapa je oštećena.

 

 

Redni broj: 35

 

 

Signatura: 3.1.4.7.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa pustare “Duboka” koja je po vlastelinskom pravu pripadala porodici Vojnić, a podeljena je 1803. godine na pet jednakih delova među članove porodice, po inž. Antunu LatzkÆ-u.

 

 

Ime autora: Antun LatzkÆ

 

 

Vrsta mape: Mapa poseda

 

 

Datum i mesto izrade: 1803. Subotica

 

 

Razmer: 1:14.400

 

 

Veličina mape: 410 x 650 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim, crvenim tušem uz upotrebu zelene, žute, crvene, plave, ljubičaste i smeđe boje na beloj hartiji.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Pored istočne ivice terena naznačena je dolina “Duboka” čija dve kraka skreću jedan prema jugoistoku, a drugi prema severoistoku.

Na mapi su ucrtana dva bunara, jedna zgrada I put za Sivac. Posedi porodice Vojnić su tačno ograničeni i nose oznake ABC-de, a jugoistočno od njih je pored Dimitrije ZakÆ-a. Područje se graniči atarima sela Sivac, Topola i Bajša, te pustarom Roglatica.

Celo područje pustare “Duboka” obojeno je zelenom bojom. Dolina je šatirana. Zgrada je obojena crveno, a put smeđe. Granice između pojedinih poseda porodice Vojnić povučene su ljubičastom crtom. Pogranični predeli su označeni štampanim crvenim slovima, dok same granične linije predstavljaju deblje crte uvek različitih boja: žute, plave, crvene i ljubičaste. Naznačena su sva 4 dela sveta. Jezik je latinski, a tekst je ispisan štampanim i pisanim slovima. Mapa nije oštećena.

 

 

Redni broj: 36

 

 

Signatura: 3.1.4.8.

 

 

Naslov:

 

 

Severozapadni deo atara Bajše

 

 

Ime autora: (Antun LatzkÆ)

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: (1803.) Subotica

 

 

Razmer: 1:71.300

 

 

Veličina mape: 472 x 695 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem uz upotrebu zelene, sive i plave boje na beloj hartiji sa okvvirom od jedne crte povučene tušem.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi su ucrtane dve doline, jedna je “Duboka”, dok kod druge, u kojoj su bare, nije naznačen naziv. Deo atara je podeljen na potese, koji su svi parcelisani. Svaka parcela je numerisana. Posebno su naznačene parcele veleposednika Zako, vlastelinske parcele, parcele mesarnice i crkvene parcele. Teren se graniči pustarama Duboka i Roglatica i selom Topola. Mapa nije dovršena. U predelu pustare Roglatica ucrtani su sledeći objekti: salaš, gostiona i suvača. Na mapi su naznačeni putevi koji vode prema pustarama Duboka i Roglatica, a na zapadnoj strani koja je nedovršena, ucrtan je put za Topolu, put koji vodi prema salašima grada Mariateresiopolis i put koji iz Topole vodi za Baju.

Tri duži – nekretnine veleposednika Zako naznačene su zelenom, žutom i sivom bojom. Grupe nekretnina manjih individualnih posednika unutar jedne duži numerisane su rimskim brojevima i obojene  uvek različitim bojama. Doline su obojene sivom, a bare plavom bojom. Na mapi nema stelice, nije naznačen autor, niti vreme kada je mapa rađena. Jezik je latinski, a tekst je ispisan pisanim slovima. Mapa je na ivicama malo oštećena.

 

 

 

Redni broj: 37

 

 

Signatura: 3.1.2.14.

 

 

Naslov:

 

 

Deo istočne strane Zapadnih granica u subotičkom ataru

 

 

Ime autora: Nepoznat

 

 

Vrsta mape: Mapa atarskih duži – katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: (1803.) Subotica

 

 

Razmer: (1:2.139)

 

 

Veličina mape: 710 x 785 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena isključivo crnim tušem na beloj hartiji.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Mapa se sastoji od 13 potesa (Collon) koji su numerisani. Ucrtana su 3 puta: za Topolu, Staru Moravicu i Pačir. Ucrtana je i strelica koja pokazuje sever. Na severnoj strani mape se nalazi linija u pravcu crkve u Aleksandrovu. Putevi su izvučeni duplim linijama i naznačen je pravac puta. Jezik je nemački sa latinskim pismom. Mapa je jako oštećenaa.

 

 

 

 

Redni broj: 38

 

 

Signatura: 3.1.4.12.

 

 

Naslov:

 

 

Plan poseda Pavla Pilasanovićana pustari Roglatica izrađen je 1818. godine po geometru Jovanu Goluboviću.

 

 

Ime autora: Jovan Golubović

 

 

Vrsta mape: Mapa poseda

 

 

Datum i mesto izrade: 1818. Mesto je nepoznato

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 430 x 900 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem uz upotrebu zelene, plave, ljubičaste, žute i sive boje na beloj hartiji, nalepljenoj na platno sa zelenim platnenim okvirom.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na zapadnom kraju poseda ucrtana je dolina sa barama. Krak jedne doline vidi se i na istočnom delu poseda.

Ceo posed se sastoji od oranica zajedničkog pašnjaka na kome je salaš sa ekonomskim zgradama, senokosa, vinograda, bara, područja na kome se nalazi kapela, groblje i putevi. Na mapi su su još naznačeni bunari i jedna suvača iza groblja. Posed se graniči sa zapada posedom Antuna Pilasenovića, sa severa atarom Stare Moravice, sa istoka ataraom sl. kr. grada Mariateresiopolisa, dok pogranično područje sa južne strane nije naznačeno.

Oranice su obojene otvoreno smeđom bojom raznih nijansa, pašnjak i senokos svetlo zelenom, bare plavom, kuće za stanovanje crvenom, a ekonomske zgrade sivom bojom, dok su na površini gde se nalaze vinograd ucrtani sitni čokoti. Doline su obojene sivom bojom sa nešto šatiranim ivicama. Granične linije predstavljaju deblje crte uvek različitih boja: smeđe, zelene, ljubičaste i žute. Putevi su izvučeni duplim linijama. Strelica na mapi pokazuje sever. Jezik je latinski, a tekst je ispisan pisanim slovima.

 

 

Redni broj: 39

 

 

Signatura: 3.1.2.16.

 

 

Naslov:

 

 

Plan područja: “Kameniti hat”, “Tuk”, i “Petroševa česma” koje obuhvata 1.666 jutara, raćen po inž. Gavrilu Vlašiću 1820. godine.

 

 

Ime autora: Gavrilo Vlašić

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

Datum i mesto izrade: 1820. Subotica

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 545 x 890 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem uz upotrebu plave i žutozelene boje, na beloj hartiji nalepljenoj na platno sa tamno plavim platnenim okvirom.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi je naznačena severna obala jezera Palić i dolina sa zapadne strane koja se na kraju račva u dva kraka. Desni ili istočni krak je duži i izlazi na “Progon” tj. na put Palić – Segedin. Uz obale Palića naznačena su dva pojilišta: “Ovčarsko” i “Gjalino”. Na jugoistočnom delu područja vidi se omanja bara – lokva, okružena livadom. Područje se graniči jezerom Palić, “Progon-om” Palić – Segedin, “Kukuruznim njivama”, a podeljeno je na 9 duži koje su sve parcelisane. Svaka parcela je numerisana, i u svakoj je naznačeno ime ime vlasnika. Na mapi su izvučena dva puta: jedan za Palić, a drugi koji se odvaja od prvog, seče područje i izlazi na severnu obalu Palića kod “Gjalinog pojilišta”

Pored obale, Palić je oivičen uskom plavom trakom, a dolina koja deli “Petreševu česmu” od “Kamenitog hata” obojena je žutozelenom bojom. Svaka parcela, osim imena vlasnika ima po dva broja, jedan napisan crvenim, s drugi crnim tušem. Na mapi nema strelice. Jezik je nemački, a tekst je ispisan latinskim pismom, pisanim slovima. Mapa je na ivicama oštećena.

 

Redni broj: 40 Signatura: 3.1.2.17.
 

Naslov:

 

Geometrijski plan o premeravanju oranica Zapadne ugarnice prema upustvu vlasnika, a pod upravom Scultety Franje, kraljevskog savetnika i komesara izaslanog u ovaj grad, izvršeno 1822. godine po geometru i građ. inspektoru Josefu WÏstingeru.

 

Ime autora: Josef Wüstinger
Vrsta mape: Geometrijski plan
Datum i mesto izrade: 1822. Subotica
 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 756 x 1.375 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem uz upotrebu smeđe, zelene, ljubičaste i plave boje na beloj hartiji, nalepljenoj na platno sa zelenim platnenim okvirom.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Područje je istočno od puta za Kunbaju podeljeno na 13 velikih, a zapadno od navedenog puta na još 9 malih, ukupno 22 potesa. Potesi su numerisani rimskim brojevima. Podeljeni su na parcele, a svaka parcela je numerisana arapskim brojevima. Na mapi su ucrtani putevi koji vode u Topolu, Sivac, Pačir, Bajmok, Tavankut, Kunbaju i Baju. Sve parcele su oranice. Područje se graniči sa pustarama: [andor, Verušić, [ebešić sa Bajskim vinogradima i zajedničkim pašnjakom grada. Celo područje obojeno je otvoreno smeđom bojom. Putevi su predstavljeni tamno smeđom bojom između dve crte, od kojih je jedna deblja. Granične linije predstavljaju široke crte uvek različitih boja: smeđe, ljubičaste, plave i zelene. U levom donjem uglu mape ucrtana je strela koja pokazuje sever. Jezik je latinski, a tekst je ispisan pisanim slovima. Na desnom kraju mape nalazi se objašnjenje, ali pošto je mapa baš na tom delu jako oštećena, tekst je nečitljiv. Mapu su overili senatori Josip Antunović i Matija Marković, delegirani od strane magistrata, zatim županijski geometar Antun Bauer i sam Skultety Franjo.

 

 

Redni broj: 41

 

 

Signatura: 3.1.2.20.

 

 

Naslov:

 

 

Geometrijski plan o premeravanju oranica Palićke ugarnice prema upustvu vlasnika, a pod upravom Scultety Franje, kraljevskog savetnika i komesara izglasanog u ovaj grad, izvršeno 1823. godine po geometru i građevinskom inspektoru Josefu WÏstingeru.

 

 

Ime autora: Josef Wüstinger

 

 

Vrsta mape: Geometrijska mapa (plan)

 

 

Datum i mesto izrade: 1823. Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 632 x 946 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem uz upotrebu smeđe, plave, ljubičaste i ružičaste boje, na beloj hartiji i nalepljenoj na platno, sa zelenim platnenim okvirom.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Sa severne strane nalazi se deo jezera Palić sa dubokim zalivima.

Celo područje je podeljeno na 32 duži koje su numerisane rimskim, a parcele u njima arapskim brojevima. Na mapi su ucrtani putevi koji vode za Sentu I Bikovo. Ceo teren je oranica. Područje se graniči sa pustarama Ludoš i Verušić, selom [andor i jezerom Palić.

Celo područje obojeno je otvorenom, a putevi nešto tamnijom smeđom bojom. Palić je obojen otvoreno plavo. Granicu područja predstavljaju široke linije uvek različitih boja: ljubičste, ružičaste i plave. U sredini donje strane mape ucrtana je strelica koja pokazuje sever. Jezik je latinski, a tekst je ispisan pisanim slovima. U gornjem levom uglu je naslov mape, a u donjem desnom uglu tumačenje: koja površina otpada na puteve, koja ne suvišno zemljište, a koliko jutara ostaje za oranice. Mapa je na ivicama oštećena.

 

 

Redni broj: 42

 

 

Signatura: 3.1.2.25.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa Radanovačkih vinograda sl. kr. grada Subotice iz 1841. Godine izrađena po gradskim inžinjerima Tot [andoru i Aradski Gaboru.

 

 

Ime autora: Tot [andor i Aradski Gabor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa, duplikat

 

 

Datum i mesto izrade: 1841. Subotica

 

 

Razmer: 1:2.139

 

 

Veličina mape: 582 x 1.222 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem, uz upotrebu crvene, žute, plave, zelene, smeđe i ružičaste boje, na beloj hartiji nalepljenoj na platno, sa zelenim platnenim okvirom.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Mapa je podeljena na duži sa parcelama numerisanim arapskim brojevima. Sa zapadne strane naznačen je teren koji leži niže i koristi se za senokos. Celo područje se graniči sa njivama Radanovačkih salaša, zajedničkim pašnjakom, njivama Koćevačkih salaša zajedničkim pašnjakom i kukuruznim njivama.Kuće su obojene crvenom, senokos zeleno – žutom i zelenom, a vinogradi I oranice ružičastom i otvoreno žutom bojom. S leve strane je strelica koja pokazuje sever. Jezik je mađarski, a tekst je ispisan pisanim slovima. Mapa nije oštećena.

 

 

Redni broj: 43

 

 

Signatura: 3.1.2.26.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa područja Bajskih vinograda iz 1841. godine sastavljena po gradskim inžinjerima Tot [andoru i Aradski Gaboru.

 

 

Ime autora: Tot [andor i Aradski Gabor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1841. Subotica

 

 

Razmer: 1:2.139

 

 

Veličina mape: 595 x 745 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem i crnim mastilom na beloj hartiji nalepljenoj na platno, sa platnenim okvirom.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi su ucrtane parcele, zgrade i putevi. Strelica koja bi pokazivala sever nije ucrtana, niti je naznačeno čime se graniči područje. Jezik je mađarski. Mapa je jako oštećena.

 

 

 

Redni broj: 44

 

 

Signatura: 3.1.2.27.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa područja Bajskih vinograda iz 1841. godine, izrađena po gradskim inžinjerima Tot [andoru i Aradski Gaboru.

 

 

Ime autora: Tot [andor i Aradski Gabor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1841. Subotica

 

 

Razmer: 1:2.139

 

 

Veličina mape: 600 x 750 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na beloj hartiji nalepljenoj na platno.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi su označene parcele, zgrade, putevi i drveće. Mapa je rađena bez uporednika i meridijana, pravac nije označen. Na ivici je oštećena.

 

 

 

Redni broj: 45

 

 

Signatura: 3.1.2.28.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa područja bajskih vinograda iz 1840-1841. godine izrađena po gradskim inženjerima Tot [andoru i Aradski Gaboru.

 

 

Ime autora: Tot [andor i Aradski Gabor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1841. Subotica

 

 

Razmer: 1:2.139

 

 

Veličina mape: 555 x 679 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem na beloj hartiji nalepljenoj na platno.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi su označene parcele, putevi i zgrade. Mapa je rađena bez uporednika i meridijana i bez označenja pravca. Na ivici je oštećena.

 

 

 

Redni broj: 46

 

 

Signatura: 3.1.2.29.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa područja Bajskih vinograda iz 1841. godine, izrađena po gradskim inženjerima Tot [andoru i Aradski Gaboru.

 

 

Ime autora: Tot [andor i Aradski Gabor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1841. Subotica

 

 

Razmer: 1:2.139

 

 

Veličina mape: 572 x 735 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem i mastilom na beloj hartiji, nalepljenoj na platno, sa platnenim okvirom svetlo zelene boje.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi je deo terena podeljen na parcele. Naznačeno je drveće. Ucrtani su putevi i zgrade. Pravac nije obeležen Mapa je rađena bez meridijana i uporednika. Na gornjoj ivici je oštećena.

 

 

Redni broj: 47

 

 

Signatura: 3.1.2.30.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa područja Majšanskih vinograda iz 1841. godine, izrađena po gradskim inžinjerima Tot [andoru i Aradski Gaboru.

 

 

Ime autora: Tot [andor i Aradski Gabor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade:1841. Subotica

 

Razmer: 1:2.139

 

 

Veličina mape: 650 x 762 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na beloj hartiji, kaširana.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi su naznačene parcele, zgrade, drveće i putevi (“Csorda Çt”). Jezik je mađarski. Nije ucrtana strelica, koja bi pokazivala sever, i mapa je rađena bez uporednika i meridijana. Ista je na više mesta oštećena.

 

 

Redni broj: 48

 

 

Signatura: 3.1.2.31.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa područja Majšanskih vinograda iz 1841. godine izrađena po gradskim inžinjerima Tot [andoru i Aradski Gaboru.

 

 

Ime autora: Tot [andor i Aradski Gabor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1841. Subotica

 

 

Razmer: 1:2.139

 

 

Veličina mape: 600 x 750 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na beloj hartiji nalepljenoj na platno.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi su naznačene parcele, putevi i zgrade. Rađena je bez meridijana i uporednika, bez naznačenja pravca. Na ivici je oštećena. Jezik je mađarski.

 

 

 

Redni broj: 49

 

 

Signatura: 3.1.2.32.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa područja Majšanskih vinograda iz 1841. godine, izrađena po gradskim inžinjerima Tot [andoru i Aradski Gaboru.

 

 

Ime autora: Tot [andor i Aradski Gabor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1841. Subotica

 

 

Razmer: 1:2.139

 

 

Veličina mape: 595 x 750 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na beloj hartiji, nalepljenoj na platno.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi su naznačene parcele, putevi, drveće i zgrade. Pravac nije označen, ali su ucrtani meridijani i uporednici. Tekst je na mađarskom jeziku. Na ivici je oštećena.

 

 

 

Redni broj: 50

 

 

Signatura: 3.1.3.33.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa područja Majšanskih vinograda iz 1841. godine, izrađena po gradskim inžinjerima Tot [andoru i Aradski Gaboru.

 

 

Ime autora: Tot [andor i Aradski Gabor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1841. Subotica

 

 

Razmer: 1:2.139

 

 

Veličina mape: 556 x 712 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena na beloj hartiji crnim tušem, nalepljena je na platno.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi je na gornjoj strani naznačen pašnjak. Ucrtani su putevi i zgrade. Područje je podeljeno na parcele. Pravac nije označen, a meridijani i uporednici jesu.

 

 

 

Redni broj: 51

 

 

Signatura: 3.1.2.34.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa područja “Bucka” vinograda iz 1841. godine, izrađena po gradskim inžinjerima Tot [andoru i Aradski Gabor.

 

 

Ime autora: Tot [andor i Aradski Gabor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1841. Subotica

 

 

Razmer: 1:2.139

 

 

Veličina mape: 603 x 745 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem na beloj hartiji, nalepljenoj na platno.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi su naznačene duži, podeljene na parcele. Ucrtani su putevi i zgrade, i strela koja pokazuje sever. Jezik je mađarski. Obeleženi su uporednici  i meridijani. Mapa je na ivici oštećena.

 

 

Redni broj: 52

 

 

Signatura: 3.1.2.35.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa područja vinograda “Bucka” iz 1841. godine, sastavljena po gradskim inžinjerima Tot [andoru i Aradski Gaboru.

 

 

Ime autora: Tot [andor i Aradski Gabor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1841. Subotica

 

 

Razmer: 1:2.139

 

 

Veličina mape: 612 x 762 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem na beloj hartiji, nalepljenoj na platno.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Mapa se deli na potese koji su parcelisani. Na donjoj strani mape naznačena je bara “Jendecsine”.

Ucrtani su putevi i zgrade, a rađena je na uporednicima i meridijanima. Jezik je mađarski. Mapa je na ivicama malo oštećena.

 

 

Redni broj: 53

 

 

Signatura: 3.1.2.36.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa područja kukuruznih njiva iz 1841. godine, izrađena po gradskim inžinjerima Tot [andoru i Aradski Gaboru.

 

 

Ime autora: Tot [andor i Aradski Gabor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1841. Subotica

 

 

Razmer: 1:2.139

 

 

Veličina mape: 596 x 746 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na beloj hartiji, nalepljenoj na platno.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi su naznačene parcele, putevi i zgrade. Rađena je sa uporednicima i meridijanima, ali bez strelice koja pokazuje sever. Mapa je na ivici oštećena.

 

 

Redni broj: 54

 

 

Signatura: 3.1.2.37.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa  područja kkukuruznih njiva iz 1841. godine, izrađena po gradskim inžinjerima Tot [andoru i Aradski Gaboru.

 

 

Ime autora: Tot [andor i Aradski Gabor

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

Datum i mesto izrade: 1841. Subotica

 

 

Razmer: 1:2.139

 

 

Veličina mape: 510 x 670 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na beloj hartiji, nalepljenoj na platno.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi je naznačeno niže zemljište. Područje je podeljeno na parcele. Ucrtani su putevi i zgrade. Sever je označen strelicom. Mapa je rađena sa meridijanima i uporednicima. Bez okvira je i nije oštećena.

 

 

 

Redni broj: 55

 

 

Signatura: 3.1.2.38.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa područja Halaških vinograda iz 1841. godine, izrađena po gradskim inžinjerima Tot [andoru iAradski Gaboru.

 

 

Ime autora: Tot [andor i Aradski Gabor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1841. Subotica

 

 

Razmer: 1:2.139

 

 

Veličina mape: 552 x 732 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na beloj hartiji nalepljenoj na platno, sa platnenim okvirom mrke boje.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi je ucrtano zemljište sa nižim položajem. Područje je podeljeno na parcele. Naznačeni su putevi i drveće. Mapa je rađena sa uporednicima i meridijanima.Strelica koja bi pokazivala sever nije ucrtana. Mapa je na ivici oštećena.

 

 

Redni broj: 56

 

 

Signatura: 3.1.2.39.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa područja Halaških vinograda iz 1841. godine, izrađena po gradskim inžinjerima Tot [andoru i Aradski Gaboru.

 

 

Ime autora: Tot [andor i Aradski Gabor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1841. Subotica

 

 

Razmer: 1:2.139

 

 

Veličina mape: 492 x 646

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem i mastilom na beloj hartiji, kaširana.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

U sredini mape je naznačeno mesto sa nižim položajem, dok je celo područje podeljeno na parcele. Naznačeni su putevi (Csorda – Çt) i zgrade. Pojedina mesta su obeležena malim pisanim slovima. Pravac nije određen. Mapa je rađena bez meridijana i uporednika, nigde nije oštećena.

 

 

Redni broj: 57

 

 

Signatura: 3.1.3.30.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa područja pustare Nađfenj – @ednik iz 1844. godine, izrađena po gradskom inžinjeru Tot [andoru.

 

 

Ime autora: Tot [andor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1844. Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 615 x 765 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na beloj hartiji, kaširana.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi je ucrtana Krivaja (potok bez imena). Označeno je drveće, putevi, bunari i zgrade. Na gornjoj strani mape povučena je granična linija sa Vamtelekom (“VÄmteleki hatÄrvonal”), a na desnoj strani granična linija sa Verušićem (“Verusicsi hatÄrvonal”). Teren je podeljen na parcele od kojih je u najvećoj naznačena jedna suvača. Pravac nije obeležen. Mapa je rađena bez uporednika i meridijana. Na ivici je oštećena.

 

 

Redni broj: 58

 

 

Signatura: 3.1.3.31.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa jugozapadnog dela pustare Tanankut iz 1845. godine, izrađena po gradskon inžinjeru Tot [andoru.

 

 

Ime autora: Tot [andor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1845. Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 520 x 675 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa j rađena crnim tušem na belom kartonu.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na desnoj strani mape ucrtana je dolina Krivaje. Teren je podeljen na parcele, a izvan parcela na desnoj strani ucrtano je uzvišenje. Naznačeno je drveće, putevi i zgrade. Mapa je rađena bez uporednika i meridijana, pravac nije obeležen. Tekst je na mađarskom jeziku. Na ivici je mapa oštećena.

 

 

Redni broj: 59

 

 

Signatura: 3.1.3.32.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa južnog dela pustare Tavankut iz 1845. godine, izrađena po gradskom inžinjeru Tot [andoru.

 

 

Ime autora: Tot [andor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1845. Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 520 x 675 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na belom kartonu.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na desnoj strani mape naznačena je dolina Krivaja (potok bez imena). Ucrtani su putevi, zgrade, drveće i suvača. Teren je podeljen na parcele. Mapa je rađena bez uporednika i meridijana, pravac nije naznačen. Tekst je na mađarskom jeziku. Na ivici je mapa oštećena.

 

 

Redni broj: 60

 

 

Signatura: 3.1.3.33.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa koja određuje graničnu liniju između individualnih poseda i zajedničkih pašnjaka na Tavankutu izrađena 1845. godine po gradskom inžinjeru Tot [andoru.

 

 

Ime autora: Tot [andor

 

 

Vrsta mape: Pogranična mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1845. Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 625 x 950 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim  tušem na beloj hartiji. Uokvirena je debljom linijom povučenom tušem.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi su naznačeni pogranični humci, a crta povučena između njih čini granicu između individualnih poseda i zajedničkog pašnjaka. Ucrtani su putevi. Brojevi pograničnih humaka i ispravka graničnih linija rađeni su crvenim, a sve ostalo crnim tušem. Mapa je rađena bez uporednika i nije naznačena strelica koja bi pokazivala sever. Jezik je mađarski, a tekst je ispisan pisanim slovima. Mapa nije oštećena.

 

 

 

Redni broj: 61

 

 

Signatura: 3.1.3.34.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa severozapadnog dela pustare Kelebija iz 1845. godine, izrađena po gradskom inžinjeru Tot [andoru.

 

 

Ime autora: Tot [andor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1845. Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 600 x 750 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na belom kartonu, sa upotrebom mastila.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

 

Na mapi su ucrtana uzvišenja, a na donjoj strani mape, ispod naslova napisano je “Očekivalac hleba” (KenyÅrvÄrÆ). Naznačeni su putevi, zgrade i suvače. Područje je podeljeno na parcele. Na gornjoj strani je izvučena granična linija sa Meljkutom (“TinÆjÄrÄsi Ås MÅlykÇti hatÄrok”), a na levoj strani granica prema Almašu (“AlmÄsi hatÄr”). Mapa je rađena bez uporednika i meridijana, pravac nije obeležen. Na ivici je mapa oštećena.

 

 

 

Redni broj: 62

 

 

Signatura: 3.1.3.35.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa koje određuje graničnu liniju individualnih poseda i zajedničkog pašnjaka na [ebešiću i jednom delu Kelebije, izrađena 1845. godine po gradskom inžinjeru Tot [andoru.

 

 

Ime autora: Tot [andor

 

 

Vrsta mape: Pogranična mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1845. Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 455 x 655 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem na beloj hartiji. Uokvirena je debljom, tušem povučenom linijom.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi su naznačeni pogranični humci. Crta povučena od jednog do drugog humka čini granicu između individualnih poseda i zajedničkog pašnjaka. Naznačeni su putevi i jedna suvača. Brojevi pograničnih humaka i ispravka granične linije rađeni su crvenim, a sve ostalo crnim tušem. Mapa je rađena bez uporednika i nije naznačena strelica koja bi pokazivala sever. Jezik je mađarski, a tekst je ispisan pisanim slovima. Mapa nije oštećena.

 

 

Redni broj: 63

 

 

Signatura: 3.1.3.36.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa koja određuje graničnu liniju između individualnih poseda i zajedničkog pašnjaka na Kelebiji, izrađena 1845. godine, po gradskom inžinjeru Tot [andoru.

 

 

Ime autora: Tot [andor

 

 

Vrsta mape: Pogranična mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1845. Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 390 x 2.000 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem na beloj hartiji. Uokvirena je debljom linijom povučenom tušem.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

 

Na mapi se vidi deo bare na Kelebiji. Naznačeni su pogranižni humci, a crta povučena između njih čini granicu između individualnih poseda i zajedničkog pašnjaka. Ucrtani su i putevi. Brojevi pograničnih humaka i ispravka graničnih linija rađeni su crvenim, a sve ostalo crnim tušem. Mapa je rađena bez uporednika i nije naznačena strelica koja bi pokazivala sever. Jezik je mađarski, a tekst je ispisan pisanim slovima. Mapa nije oštećena.

 

 

Redni broj: 64

 

 

Signatura: 3.1.3.37.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa dela pustare \urđin iz 1845. godine, izrađena po gradskom inžinjeru Tot [andoru

 

 

Ime autora: Tot [andor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1845. Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 602 x 750 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na belom kartonu.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na desnoj strani mape ucrtana je dolina Krivaja (bez imena), i jedno uzvišenje u sredini doline. Naznačeni su putevi, zgrade, drveće, bunari i suvače. Mapa je rađena bez uporednika i meridijana, pravac nije obeležen. Tekst je na mađarskom jeziku. Na ivici je mapa oštećena.

 

 

Redni broj: 65

 

 

Signatura: 3.1.3.38.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa koja određuje graničnu liniju između individualnih poseda i zajedničkog pašnjaka na Ludašu, izrađena 1845. godine, po gradskom inžinjeru Tot [andoru.

 

 

Ime autora: Tot [andor

 

 

Vrsta mape: Pogranična mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1845. Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 445 x 630 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crveni tušem na beloj hartiji. Uokvirena je debljom linijom, povučena tušem.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

 

Na mapi se vidi deo Krvavog jezera, Slanog jezera i Ludaškog jezera. Ucrtani su pogranični humci. Crta povučena od jednog do drugog humka čini granicu između individualnih poseda i zajedničkog pašnjaka na Ludašu. Putevi su izvučeni. Brojevi pojedinih pograničnih humaka i ispravka granične linije rađeni su crvenim, a sve ostalo crnim tušem. Jezik je mađarski, tekst je ispisan pisanim slovima. Mapa je rađena bez uporednika i nije naznačena strelica koja bi pokazivala sever. Nije oštećena.

 

 

 

Redni broj: 66

 

 

Signatura: 3.1.2.41.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa koja određuje graničnu liniju između individualnih poseda i zajedničkog pašnjaka naa Radanovcu, izrađena 1845. godine, po gradskom inžinjeru Tot [andoru.

 

 

Ime autora: Tot [andor

 

 

Vrsta mape: Pogranična linija

 

 

Datum i mesto izrade: 1845. Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 455 x 645 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crveni tušem na beloj hartiji. Uokvirena je debljom crtom povučenom tušem.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

 

Na mapi su naznačeni pogranižni humci, a crta koja ih spaja čini granicu između individualnih poseda i zajedničkog pašnjaka.

Brojevi pograničnih humaka i ispravka granične linije rađeni su crvenim, a sve ostalo crnim tušem. Mapa je rađena bez uporednika, i nije naznačena strelica koja bi pokazivala sever. Jezik je mađarski, a tekst je ispisan pisanim slovima. Mapa nije oštećena.

 

 

 

Redni broj: 67

 

 

Signatura: 3.1.2.42.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa pustare Radanovac i “Koćeve” koje se nalaze u ataru sl. kr. grada Subotica.

 

 

Ime autora: Inžinjer Hemesy KÄroly i Vermes JÄnos

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1845. Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 583 x 843 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem uz upotrebu otvoreno smeđe boje, na beloj hartiji, kaširana, bez okvira.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

 

Na pustari Radanovac naznačeno je neplodno zemljište i jedno uzvišenje. Na mapi su ucrtane zgrade, putevi, jedna suvača i obeležena granična područja. Ceo teren je parcelisan, a parcele su numerisane. Suvača i zgrade ucrtane su crvenim tušem, putevi smeđom bojom, dok je sve ostalo rađeno crnim tušem. Mapa je rađena bez uporednika. Na levoj ivici naznačen je sever. Jezik je mađarski, a tekst je ispisan pisanim slovima. Mapa nije oštećena.

 

 

 

 

Redni broj: 68

 

 

Signatura: 3.1.3.42.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa područja Verušića iz 1846. godine, izrađena po gradskom inžinjeru Aradski Gaboru.

 

 

Ime autora: Aradski Gabor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1846. Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 490 x 660 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na beloj hartiji, kaširana.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na desnoj gornjoj strani mape ucrtano je uzvišenje Klisa (“Klisza”), a ispod njega naznačen je niži teren sa jednim uzvišenjem (bez imena). Područje je podeljeno na parcele. Ucrtani su putevi, zgrade, drveće i suvače, ali pravac nije određen. Mapa je rađena bez uporednika, i na iivici je malo oštećena.

 

 

 

 

Redni broj: 69

 

 

Signatura: 3.1.3.43.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa jednog dela pustare Verušić iz 1846. godine, izrađena po gradskom inžinjeru Aradski Gaboru.

 

 

Ime autora: Aradski Gabor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1846. Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 610 x 762 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na belom kartonu.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

 

 

Na donjoj strani terena ucrtana je dolina ^ik bez naznačenja imena i uzvišenje na levoj strani pored doline. Obuhvaćeni deo pustare je podeljen na parcele. Označeni su putevi, zgrade, drveće i suvače. Mapa je rađena bez uporednika, a pravac nije određen. Tekst je na mađarskom jeziku. Na ivici je oštećena.

 

 

Redni broj: 70

 

 

Signatura: 3.1.3.44.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa severozapadnog dela pustare Verušić iz 1846. godine, izrađena po gradskom inžinjeru Aradski Gaboru.

 

Ime autora: Aradski Gabor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1846. Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 612 x 765 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na belom kartonu.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na donjoj strani mape ucrtana je dolina ^ik bez naznačenja imena. Obeleženi su putevi, zgrade i suvače. U dolini su naznačena dva mosta. Mapa je rađena bez uporednika i meridijana i bez određenja pravca. Tekst je na mađarskom jeziku. Ivice mape su oštećene.

 

 

Redni broj: 71

 

 

Signatura: 3.1.3.45.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa jednog dela pustare Verušić iz 1846. godine, izrađena po gradskom inžinjeru Aradski Gaboru.

 

 

Ime autora: Aradski Gabor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1846. Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 602 x 750 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na belom kartonu.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Područje je podeljeno na parcele. Naznačeni su putevi, zgrade, drveće i suvače. Na levoj strani povučena je granična linija sa ^antavirom (“CsantavÅri hatÄr”). Mapa je rađena bez meridijana i uporednika, a pravac nije određen. Tekst je na mađarskom jeziku. Na ivici je malo oštećena.

 

 

Redni broj: 72

 

 

Signatura: 3.1.3.46.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa jugoistočnog dela pustare [ebešić iz 1846. godine, izrađena po gradskom inžinjeru Tot [andoru.

 

 

Ime autora: Tot [andor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1846. Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 605 x760 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na belom kartonu.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

 

 

U sredini mape je ucrtana dolina Krivaja (bez naznačenja imena). Područje je podeljeno na parcele. Naznačeni su putevi, drveće, zgrade i suvače. Tekst je na mađarskom jeziku. Mapa je rađena bez uporednika i meridijana, pravac nije određen. Na ivici je oštećena.

 

 

 

Redni broj: 73

 

 

Signatura: 3.1.3.47.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa severozapadnog dela pustare [ebešić iz 1846. godine, izrađena po gradskom inžinjeru Tot [andoru.

 

 

Ime autora: Tot [andor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1846. Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 612 x 760 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na belom kartonu.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

 

Na gornjoj strani i u sredini mape su doline i uzvišenja. Na levoj strani nalazi se pašnjak (“Legeló”). Naznačeni su putevi, zgrade, drveće i suvače. Mapa je rađena sa upotrebom meridijana i uporednika. Na desnoj strani je ucrtan put Baja – Subotica (“Bajai OrszÄgÇt SzabadkÄrÆl”). Pravac nije određen. Na ivici je oštećena.

 

 

 

 

 

Redni broj: 74

 

 

Signatura: 3.1.3.48.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa jednog dela pustare [ebešić iz 1846. godine, izrađena po gradskom inžinjeru Tot [andoru.

 

 

Ime autora: Tot [andor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1846. Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 502 x 680 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na belom kartonu.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

 

 

Na gornjoj ivici mape ucrtan je deo doline Krivaja sa uzvišenjima ispred nje. Obuhvaćeni deo pustare podeljen je na parcele. Naznačeni su putevi, zgrade i drveće. Mapa je rađena sa upotrebom meridijana i uporednika, ali pravac nije određen. Tekst je na mađarskom jeziku. Na ivici je oštećena.

 

 

 

 

 

Redni broj: 75

 

 

Signatura: 3.1.3.49.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa zapadnog dela pustare Vamtelek iz 1846. godine, izrađena po gradskom inžinjeru Tot [andoru.

 

 

Ime autora: Tot [andor

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1846. Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 612 x 760 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na belom kartonu.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

 

Na gornjoj strani mape ucrtana je dolina Krivaje. Područje je podeljeno na parcele. U sredini gore naznačeno je uzvišenje i ruševine bivše crkve (“Templomhey”). Obeleženi su putevi, zgrade, drveće i suvače. Na desnoj strani je povučena granična linija sa @ednikom (“NagyfÅny hatÄra”), a na donjoj strani granica sa \urđinom (“GyÎrgyÅni hatÄrvonal”). Mapa je rađena sa upotrebom uporednika i meridijana, ali pravac nije određen. Tekst je na mađarskom jeziku. Na ivici je oštećena.

 

 

Redni broj: 76

 

 

Signatura: 3.1.1.3.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa regulacije Petrovaradinskog puta u slob. kr. gradu Subotica

 

 

Ime autora: Gradski inžinjer Verner Janoš

 

 

Vrsta mape: Mapa ulice – plan –

 

 

Datum i mesto izrade: 3. maj 1847. Subotica

 

 

Razmer: 1:1.782

 

 

Veličina mape: 425 x 665 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem uz upotrebu crvene i ružičaste boje, na beloj hartiji bez okvira.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi je naznačen Petrovaradinski put (današnja ulica Braće Radića) do današnje Hercegovačke ulice – deo koji se ima regulisati. Crne crte označuju ondašnje stanje puta, dok je crvenim i istrekidanim crtama označena planirana regulaciona linija. Ucrtane su kuće, kućišta, most, škola, crkva, suvača i nova ulica koja se ima otvoriti. Kuće, škola i suvača obojeni su crvenom, a kućišta ružičastom bojom. Na mapi nije ucrtana strelica koja pokazuje sever. Naslov mape sa kratkim tumačenjem nalazi se na desnoj gornjoj strani mape. Jezik je mađarski, a tekst je ispisan pisanim slovima. Mapa nije oštećena.

 

 

 

 

Redni broj: 77

 

 

Signatura: 3.1.3.51.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa individualnog poseda udove Vojnić Jakoba u Staroj i Novoj Roglatici i u Zobnatici, izrađena 1856. godine po inžinjeru Engelbrecht Danielu.

 

Ime autora: Engelbrecht Daniel

 

 

Vrsta mape: Mapa poseda

 

 

Datum i mesto izrade: 1856. Subotica

 

 

Razmer: (1:2.880)

 

 

Veličina mape: 590 x 750 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem uz upotrebu svetlo – smeđe, smeđe, svetlozelene i svetloplave boje na beloj hartiji sa platnenim okvirom, kaširana.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi su naznačene tri doline. U sredini dveju većih vide se bare i na gornjoj strani mape jedno uzvišenje.

Posed se sastoji od oranica, pašnjaka i šuma, kao i bašta. Ceo posed je smešten u Staroj i Novoj Roglatici i u Zobnatici. Parcelisan je i svaka kultura je posebno označena.

Na mapi su obeležene zgrade, bunari, suvače, crkve, putevi, drveće i dva mosta postavljena preko bara, kao i posebni posednici.

Oranice su obojene otvoreno – smeđom, zgrade crvenom, šume i bašte sivom, bare plavom, pašnjaci otvoreno – zelenom, a putevi tamnijom smeđom bojom. Doline su duž ivica šatirane. Mapa je rađena bez uporednika. Strelica pokazuje sever. Na levoj strani je naslov, a na desnoj objašnjenje, gde nalazimo i vrste useva kojima je bila zasejana nekretnina u Staroj Roglatici. Jezik je mađarski, a tekst je ispisan pisanim slovima. Okvir i ivica mape su oštećeni.

 

 

 

Redni broj: 78

 

 

Signatura: 3.1.3.52.

 

 

Naslov:

 

 

Zajednica zajedničkog pašnjaka u Bajmoku, izrađena 1859. godine po inžinjeru KarvÄzy PÄl-u.

 

Ime autora: KarvÄzyb PÄl

 

 

Vrsta mape: Katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1859. Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 602 x 770 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem na beloj hartiji, bez okvira, kaširana.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi su ucrtane dve doline. Naznačene su zgrade, bunari i jedan most. Doline su duž ivica šatirane, zgrade su obeležene crveno. Na mapi su crvenim tušem povučene dve dijagonale, dok je sve ostalo rađeno crnim tušem. Mapa je rađena bez uporednika i nije ucrtana strelica koja bi pokazivala sever. Jezik je nemački i mađarski. Mapa je na ivicama malo oštećena.

 

 

 

Redni broj: 79

 

 

Signatura: 3.1.3.55.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa atara opštine ^antavir

 

 

Ime autora: KarvÄzy PÄl

 

 

Vrsta mape: Mapa opštine

 

 

Datum i mesto izrade: (1859) Subotica

 

 

Razmer: 1:2.880

 

 

Veličina mape: 445 x 660 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem uz upotrebu smeđe, ružičaste, žute, zelene, plave i sive boje, kaširana, bez okvira.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi je ucrtana dolina čiji jedan krak u samom selu skreće prema zapadu. Sam atar se deli na: unutrašnjost, zajednički pašnjak, senokose, oranice, vinograde i vlastelinsku zemlju. Senokosi i oranice podeljeni su na potese.

Na mapi su osim unutrašnjosti, naznačeni mlinovi – suvače, groblje, bašta, dudova šumica, mostovi, vetrenjače, bunari, putevi i susedna područja.

Zajednički pašnjak obojen je žuto-zelenom, senokos plavo-zelenom, oranice otvoreno ružičastom, žutom i otvoreno smeđom, vlastelinska zemlja i vinogradi otvoreno ružičastom, unutrašnjost tamnije ružičastom, putevi smeđom, a bašta i dudova šumica zelenom bojom.

Mapa je rađena bez uporednika. Na ivicama atara obeležen je pravac: sever, zapad, jug i istok. Jezik je mađarski, a tekst je ispisan pisanim slovima. Na krajevima je malo oštećena.

 

 

 

Redni broj: 80

 

 

Signatura: 3.1.3.53.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa severnog dela atara opštine Čantavir

 

 

Ime autora: KarvÄzy PÄl

 

 

Vrsta mape: Mapa atara

 

 

Datum i mesto izrade: 1859. Subotica

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 610 x 775 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem na beloj hatriji, kaširana, bez okvira.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi je ucrtana dolina sa barama. Od glavne doline odvaja se jedan krak koji se završava u severnom delu atara.

Naznačeni su putevi, jedan most, jedan krst i susedna područja.

Ivice doline su šatirane. Put za Suboticu izvučen je duplom crnom linijom, a put za Bajmok jednom crnom i jednom crvenom linijom.

Karta je rađena bez uporednika i nedostaje strelica koja bi pokazivala sever. Jezik je mađarski. Mapa je na ivicama malo oštećena.

 

 

 

Redni broj: 81

 

 

Signatura: 3.1.3.54.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa severozapadnog dela atara opštine ^anatavir

 

 

Ime autora: KarvÄzy PÄl

 

 

Vrsta mape: Mapa atara

 

 

Datum i mesto izrade: 1859. ^antavir

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 610 x 755 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem na beloj hartiji, bez okvira, kaširana.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi su naznačena susedna područja i put za Bajmok.

Crta koja deli obuhvaćeno područje od susednog dela atara opštine ^antavir, kao i jedna crta puta za Bajmokn izvučene su crvenim, dok je sve ostalo rađeno crnim tušem. Na karti su obeleženi uporednici i meridijani. Nije ucrtana strelica koja bi pokazivala sever. Jezik je mađarski. Mapa je na ivicama malo oštećena.

 

 

 

Redni broj: 82

 

 

Signatura: 3.1.3.56.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa parcelisanog atara opštine ^antavir, izrađena 1866. godine po inžinjeru KarvÄzy PÄl

 

 

Ime autora: KarvÄzy PÄl

 

 

Vrsta mape: Mapa opštine – katastarska

 

 

Datum i mesto izrade: 1866. ^antavir

 

 

Razmer: 1:14.400

 

 

Veličina mape: 8560 x 1172 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem uz upotrebu crvene i plave, smeđe i sive boje, kaširana.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi je ucrtana dolina čiji jedan krak u samom selu skreće prema zapadu. U sredini doline ucrtane su bare raznih oblika i dimenzija.

Ceo atar osim vlastelinskog zemljišta, podeljen je na duži koje su numerisane.

Na mapi, osim unutrašnjosti, naznačeni su mlinovi, suvače, vetrenjače, bunari, groblje, mostovi, putevi i okolna susedna područja. Teren severno, zapadno i južno od sela podeljen je na male parcele.

Dolina je naznačena sivo šatirana ivicama, a bare u njoj plavom bojom sa malim tamnim vodoravnim crtama. Unutrašnjost je obojena crveno osim ulica koje su ostale neobojene. Neparcelisani teren oko sela obojen je plavom a putevi smeđom bojom. Mapa je rađena bez uporednika. Na ivicama atara naznačen je pravac: sever, zapad, jug i istok. Mapa je kopija. Jezik je mađarski, a tekst je ispisan pisanim slovima. Mapa je oštećena.

 

 

Redni broj: 83

 

 

Signatura: 3.2.3.2.

 

 

Naslov:

 

 

Karta vojnog okruga 6. pešadijske regimente

 

 

Ime autora: Nepoznat

 

 

Vrsta mape: Vojna karta

 

 

Datum i mesto izrade: (1890), štampana kod Ig. Fuchs-a u Novom Sadu

 

 

Razmer: 1:142.600

 

 

Veličina mape: 915 x 950 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Karta je štampana na beloj hartiji, kaširana. Okvir sačinjava dupla crna linija od kojih je jedna deblje povučena.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi su naznačene reke, jezera, bare, potoci, kanali, šančevi i mesta.

Područje navedene regimente u bivšoj Bačkoj @upaniji naznačeno je crvenom, a područje u bivšoj Torontal županiji zelenom graničnom crtom.

Na levoj strani mape su statistički podaci pojedinih srezova i slobodnih kraljevskih gradova u pogledu brojnog stanja stanovnika po narodnostima dok se u donjem desnom uglu nalazi tumačenje znakova i boja. Karta je rađena bez uporednika. Gornja strana mape pokazuje sever. Jezik je nemački, a tekst je ispisan gotskim i latinskim pismom, pisanim slovima. Gornja strana kao i donja pričvršćena je uz crno obojenu letvu.

 

 

 

Redni broj: 84

 

 

Signatura: 3.1.3.61.

 

 

Naslov:

 

 

Plan pojasa zemljišta duž severoistočne granice predela Tompa koje se ima zasaditi vinovom lozom.

 

Ime autora: Nepoznat

 

 

Vrsta mape: Plan

 

 

Datum i mesto izrade: (1890) Subotica

 

 

Razmer: 1:2.880

 

 

Veličina mape: 695 x 3770 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem na beloj hartiji.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Pojas zemljišta koje se ima zasaditi vinovom lozom, parcelisan je i parcele su numerisane.

Na mapi su naznačeni putevi, pogranična područja i atar grada Segedina.

Pomenuti pojas obeležen je crvenim tušem. Na mapi nema strelice koja bi pokazivala sever. Jezik je mađarski. Mapa nije oštećena.

 

 

Redni broj: 85

 

 

Signatura: 3.1.3.62.

 

 

Naslov:

 

 

Plan parcela na istočnoj strani pustare Tompa, koje se imaju zasaditi vinovom lozom.

 

 

Ime autora: Nepoznat

 

 

Vrsta mape: Plan

 

 

Datum i mesto izrade: (1890)

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 565 x 765 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem na beloj hartiji.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

 

Na mapi su naznačeni niži delovi zemljišta i potok Kireš.

Celo područje podeljeno je na 4 duži sa numerisanim parcelama. Na donjoj strani mape ucrtana je željeznička pruga Subotica – Budimpešta; na jednom kraju pruge naznačen je sever, a na drugom jug.

Niži delovi zemljišta, potok Kireš, naslov plana i željeznička pruga izrađeni su crnim tušem, a parcelizacija i numeracija crvenim. Jezik je mađarski. Mapa nije oštećena.

 

 

Redni broj: 86

 

 

Signatura: 3.1.3.63.

 

 

Naslov:

 

 

Plan zemljišta na području Tompe između vinograda Bucka, Majšanskih vinograda i zajedničkog pašnjaka.

 

Ime autora: Neponat

 

 

Vrsta mape: Plan

 

 

Datum i mesto izrade: (1890) (Subotica)

 

 

Razmer: 1:7.200

 

 

Veličina mape: 600 x 866 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na beloj hartiji, bez okvira.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi je naznačeno 5 parcela sa putem za stoku. Na susednom području zajedničkog pašnjaka ucrtana je vojna streljana i naznačeno je da je tu sever. Jezik je mađarski; mapa nije oštećena.

 

 

Redni broj: 87

 

 

Signatura: 3.1.3.67.

 

 

Naslov:

 

 

Peskoviti pojas atara sl. kr. grada Subotice na Kelebiji, severno od puta za Meljkut, a levo od Halaškog puta, koji se ima zasaditi vinovom lozom; područje na Tompi između šuma “DeszkÄs erdó”, vinograda Bucka i zajedničkog pašnjaka, koje takođe treba zasaditi vinovom lozom.

 

 

Ime autora: Nepoznat

 

 

Vrsta mape: Plan

 

 

Datum i mesto izrade: (1890) Subotica

 

 

Razmer: 1:2.880

 

 

Veličina mape: 700 x 2.735 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem na beloj hartiji, bez okvira.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Oba područja koja se imaju zasaditi vinovom lozom, parcelisana su i parcele su nimerisane.

Na mapi je naznačen Halaški put, put za Meljkut i okolna područja.

Parcelizacija je rađena crvenim tušem, a sve ostalo crnim. Na levoj strani mape, na mestu gde se sastoje Halaški put sa područjem koje treba zasaditi vinovom lozom naznačeno je da je tu sever. Jezik je mađarski. Uglovi mape su oštećeni.

 

 

 

Redni broj: 88

 

 

Signatura:3.1.3.65.

 

 

Naslov:

 

 

Subotica, sl. kr. grad, peskovit pojas na Tavankutu duž granice susednog mesta Kunbaja, koji se ima zasaditi vinovom lozom.

 

 

Ime autora: Nepoznat

 

 

Vrsta mape: Plan

 

 

Datum i mesto izrade: (1890) Subotica

 

 

Razmer: 1:2.880

 

 

Veličina mape: 1.300 x 1.865 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem na beloj hartiji. Okvir čini crnim tušem povučena linija.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi je naznačeno zemljište sa nižim položajem. Područje koje se ima zasaditi vinovom lozom parcelisano je i parcele su numerisane. Na mapi su ucrtani putevi, groblje i željeznička pruga Subotica – Sombor. Pojas koji treba zasaditi vinovom lozom, naznačen je crvenim tušem. Na mapi nema strelice koja bi pokazivala sever. Od susednih područja naznačena je jedino Kunbaja. Jezik je mađarski. Mapa je na ivici malo oštećena.

 

 

Redni broj: 89

 

 

Signatura: 3.1.3.73.

 

 

Naslov:

 

 

Severni deo pustare Tompa koji danas pripada Mađarskoj

 

 

Ime autora: Nepoznat

 

 

Vrsta mape: (Agrikulturna mapa) – topografska

 

 

Datum i mesto izrade: (1900.)

 

 

Razmer: 1:2.880

 

 

Veličina mape: 1.545 x 2.855 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem uz upotrebu smeđe, žute, ružičaste i plave boje na beloj hartiji, kaširana.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi je ucrtan potok Kireš sa svojim dolinama. Naznačene su oranice, vinogradi, pašnjaci, šume i neplodno zemljište. Odvojeno su obeležene kuće, putevi i mlinovi, kao i pogranična područja. Oranice i vinogradi su podeljeni na duži.

Kuće su obojene crvenom, kućišta tamno smeđom, oranice i putevi otvoreno smeđom, vinogradi ružičastom, pašnjaci otvoreno zelenom, šume tamnije zelenom, neplodan teren sivkastom, željeznička pruga žutom, a potok Kireš plavom bojom. Na karti su naznačeni uporednici i meridijani, ali nema strelice koja bi pokazivala sever. Nije oštećena.

 

 

Redni broj: 90

 

 

Signatura: 3.1.3.74.

 

 

Naslov:

 

 

Plan parcelisanog i prodatog zemljišta sl. kr. grada Subotice na Tavankutu i ^ikeriji.

 

Ime autora: Nepoznat

 

 

Vrsta mape: Mapa parcela – plan

 

 

Datum i mesto izrade: 1902. Subotica

 

 

Razmer: 1:2.880

 

 

Veličina mape: 955 x 2.126 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem na voštanom platnu, bez okvira.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

 

Na mapi je naznačeno nisko zemljište.

Ceo teren je podeljen na parcele od 1 lanca (1 kj. 400 kv. hvata) koje su numerisane. Redni brojevi parcela ispisani su crnim, a novi topografski brojevi crvenim tušem. Na mapi su naznačeni putevi i deo željezničke pruge, kao i strelica koja pokazuje sever. Mapa sadrži površinu zemljišta iskazanu po pojedinim parcelama. Rađena je bez uporednika, a na severnoj strani je oštećena. Jezik je mađarski.

 

 

Redni broj: 91

 

 

Signatura: 3.1.3.78.

 

 

Naslov:

 

 

Plan parcelizacije zemljišta oko crkve na Tavankutu.

 

 

Ime autora: Gradski inžinjer Mamužić Pal

 

 

Vrsta mape: Mapa parcela – plan

 

 

Datum i mesto izrade: 1910. Subotica

 

 

Razmer: 1:2.880

 

 

Veličina mape: 795 x 980 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem na voštanom platnu, bez okvira.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi je obeleženo nisko zemljište. Naznačeni su putevi, jedna suvača i crkva, koja je ucrtana olovkom.

Redni brojevi parcela ispisani su crnim tušem i zaokruženi, a novi topografski brojevi crvenim tušem. Strelica pokazuje sever. Mapa je rađena bez uporednika i nije oštećena. Jezik je mađarski.

 

 

Redni broj: 92

 

 

Signatura: 3.1.3.79.

 

 

Naslov:

 

 

Plan parcelizacije zemljišta na Tavankutu pored granice opštine Kunbaja.

 

Ime autora: Gradski inžinjer Mamužić Pal

 

 

Vrsta mape: Mapa parcela – plan

 

 

Datum i mesto izrade: 1910. Subotica

 

 

Razmer: 1:2.880

 

 

Veličina mape: 545 x 665 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crvenim i crnim tušem na voštanom platnu, bez okvira.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi je ucrtano nisko zemljište. Naznačeni su putevi i zgrade. Redni brojevi parcela ispisani su olovkom, a novi topografski brojevi crvenim tušem.Ucrtana je strelica koja pokazuje sever. Mapa je rađena bez uporednika, nije oštećena. Jezik je mađarski.

 

 

 

Redni broj: 93

 

 

Signatura: 3.1.3.80.

 

 

Naslov:

 

 

Plan parcelizacije područja Hajdujaraš južno od željezničke pruge prema Segedinu.

 

 

Ime autora: Gradski inžinjer Mamužić Pal

 

 

Vrsta mape: Mapa parcela – plan

 

 

Datum i mesto izrade: 1910. Subotica

 

 

Razmer: 1:2.880

 

 

Veličina mape: 626 x 975 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa ne rađena crnim i crvenim tušem na voštanom platnu, bez okvira.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

 

Na mapi je ucrtan potok Kireš (KórÎs patak) i nisko zemljište. Naznačeni su putevi i željezničke pruge. Redni brojevi parcela ispisani su crnim, a novi topografski brojevi crvenim tušem. Ucrtana je strelica koja pokazuje sever. Mapa je rađena bez uporednika, nije oštećena. Jezik je mađarski.

 

 

Redni broj: 94

 

 

Signatura: 3.1.3.81.

 

 

Naslov:

 

 

Plan parcelizacije područja ^ikerije na Tavankutu.

 

Ime autora: Gradski inžinjer Mamužić Pal

 

 

Vrsta mape: Mapa parcela – plan

 

 

Datum i mesto izrade: 1910. Subotica

 

 

Razmer: 1:2.880

 

 

Veličina mape: 962 x 1.000 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim i crvenim tušem na voštanom platnu, bez okvira.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi je naznačeno nisko zemljište, putevi, zgrade i suvače. Redni brojevi parcela ispisani su crnim, a novi topografski brojevi crvenim tušem. Ucrtana je strelica koja pokazuje sever. Mapa je rađena bez uporednika, nije oštećena. Jezik je mađarski.

 

 

Redni broj: 95

 

 

Signatura: 3.2.1.10.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa mreža ulica sl. kr. grada Subotica iz 1911. godine, izrađena po glavnom gradskom inžinjeru Frankl Ištvana.

 

 

Ime autora: Frankl Ištvan

 

 

Vrsta mape: Mapa ulica – plan grada

 

 

Datum i mesto izrade: 1911. Subotica

 

 

Razmer: 1:10.000

 

 

Veličina mape: 540 x 520 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je štampana u Budimpešti u štampariji “Posner KÄroly Lajos És fia” na beloj hartiji. Okvir mape sastoji se od dve crte, od kojih je jedna deblja.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Mapa prikazuje položaj grada sa svim tadašnjim ulicama. Imena ulica su upisana. Grad je onda bio podeljen na 8 okruga. Svaki okrug obojen je drugom bojom. Javne zgrade su numerisane, i spisak istih nalazi se u levom donjem uglu mape. U donjem desnom uglu je tumačenje raznih znakova koje nalazimo na mapi. Jezik je mađarski. Mapa je rađena sa uporednicima i meridijanima. Gornja strana pokazuje sever.

 

 

Redni broj: 96

 

 

Signatura: 3.2.2.44.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa svih municipalnih javnih puteva koji su bili u prometu na celom području sl. kr. grada Subotice.

 

 

Ime autora: Nepoznat

 

 

Vrsta mape: Mapa puteva

 

 

Datum i mesto izrade: (1902) ([tampanje Budimpešta) – sa podacima 1926. godine (avgust 1977)

 

 

Razmer: 1:100.000

 

 

Veličina mape: 382 x 510 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je štampana u Budimpešti u štampariji “Posner KÄroly Ås fia” na beloj hartiji. Okvir mape sastoji se od dve odvojene crte, od kojih unutrašnja nosi geografske oznake.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Mapa prikazuje položaj grada sa celim atarom i na njoj su ucrtani svi tada postojeći javni putevi. U gornjem desnom uglu je naslov mape. Naziv “Szabadka” je precrtan i iznad njega ispisano: “Subotica”. Ostali nazivi su ostali mađarski. Mapa je rađena bez uporednika, a njena gornja i donja ivica pričvršćene su uz štapiće. Gornja strana pokazuje sever. Donja ivica je oštećena.

 

 

 

Redni broj: 97

 

 

Signatura: 3.2.2.29.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa svih municipalnih javnih puteva koji su bili u prometu na celom području sl. kr. grada Subotice.

 

Ime autora: Nepoznat

 

 

Vrsta mape: Mapa puteva

 

 

Datum i mesto izrade: (1902) (Subotica) (1898)

 

 

Razmer: 1:100.000

 

 

Veličina mape: 382 x 510 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je štampana u Budimpešti u štampariji “Posner KÄroly Lajos Ås fia” na beloj hartiji. Okvir mape sastoji se od dve odvojene crte, od kojih unutrašnja nosi geografske oznake.

 

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

 

Mapa prikazuje položaj grada sa celim atarom i na njoj su ucrtani svi tada postojeći javni putevi. U gornjrm desnom uglu je naslov mape. Naziv “Szabadka” je precrtan, i iznad njega ispisano: “Subotica”. Ostali nazivi su ostali mađarski. Mapa je rađena bez uporednika, a njena gornja i donja ivica pričvršćene su uz štapiće. Gornja strana pokazuje sever. Donja ivica je oštećena.

 

 

 

Redni broj: 98

 

 

Signatura: 3.2.3.17.

 

 

Naslov:

 

 

Karta istorijskog razvitka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 1804 – 1918. godine, đeneral štabnoj karti udesio M. Rabrenović.

 

 

Ime autora: M. Rabrenović

 

 

Vrsta mape: Istorijska

 

 

Datum i mesto izrade: 1925. – “Izdavačka knjižara Rajković i \uković”, Beograd

 

 

Razmer: 1:870.000

 

 

Veličina mape: 680 x 860 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je štampana na beloj hartiji, bez okvira, kaširana.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

 

Na karti nije naznačen reljef, dok su ostali geografski elementi naznačeni. Na donjoj strani je dijagramaža vladara Južnih Slovena, a ispod njega tumačenje dijagrama. Na levoj strani karte, ispod naslova, nalazi se objašnjenje. Karta je rađena bez uporednika. Gornja strana pokazuje sever. Jezik je srpski. Mapa je uprljana. Gornja o donja ivica pričvršćene su uz drvenu letvu.

 

 

 

Redni broj: 99

 

 

Signatura: 3.2.3.18.

 

 

Naslov:

 

 

Karte država pre Nemanje do 1102. godine, po kartama S. Stanojevića i F. [išića udesio M. Rabrenović

 

Ime autora: M. Rabrenović

 

 

Vrsta mape: Istorijska

 

 

Datum i mesto izrade: 1925. – “Izdavačka knjižra Rajković i \uković” – Beograd

 

 

Razmer: Karta I 1:870.000, karta II 1:975.000

 

 

Veličina mape: 480 x 670 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je štampana na beloj hartiji, bez okvira, kaširana.

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na karti nije uzet u obzir u obzir reljef, dok su ostali geografski elementi uneseni. Karta se deli na 2 dela: I Važnije srpske države do Nemanjića i II Srpska i Hrvatska država oko 960 god. Objašnjenje prvog dela je na levoj strani dok se objašnjenje drugog nalazi u levom donjem uglu. Karta je rađena bez uporednika. Gornja strana pokazuje sever. Jezik je srpski. Mapa je uprljana. Gornja idonja ivica pričvršćena je uz drvenu letvu.

 

 

Redni broj: 100

 

 

Signatura: 3.2.3.19.

 

 

Naslov:

 

 

Karte država pre Nemanje do 1102. godine, po kartama S.Stanojevića i F. [išića udesio M. Rabrenović.

 

 

Ime autora: M. Rabrenović

 

 

Vrsta mape: Istorijska

 

 

Datum i mesto izrade: 1925. – “Izdavačka knjižara Rajković i \uković” – Beograd

 

 

Razmer: 403 x 655

 

 

Veličina mape: Karta III 1: 870.000, karta IV 1: 975.000

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je štampana na beloj hartiji, bez okvira, kaširana

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na karti nije uzet u obzir reljef, dok su ostali geografski elementi unešeni. Karta se deli na dva dela: III Hrvatske države i IV Srpska i Hrvatska država oko 1070. god. Objašnjenje prvog dela je u sredini s leve strane, a drugog u levom donjem uglu. Karta je rađena bez uporednika. Gornja strana pokazuje sever. Jezik je srpski. Mapa je uprljana. Gornja i donja ivica pričvršćena je uz drvenu letvu.

 

 

Redni broj: 101

 

 

Signatura: 3.2.1.19.

 

 

Naslov:

 

 

Plan sl. kr. grada Subotice i Palića rađen po Gradskom građevinskom odeljenju u Subotici 1928. godine.

 

 

Ime autora: Gradsko građevinsko odeljenje Subotica

 

 

Vrsta mape: Plan ulica

 

 

Datum i mesto izrade: 1928. Subotica

 

 

Razmer: 1: 10.000

 

 

Veličina mape: 560 x 735 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Plan je štampan u “Tipografiji D.D. Zagreb” na beloj hartiji. Okvir se sastoji od deblje povučene crne crte.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Plan prikazuje položaj grada Subotice i Palića sa svim tadašnjim ulicama. Imena ulica i javnih zgrada su upisana. Grad je tada bio podeljen na 11 okruga. Svaki okrug obojen je drugom bojom. U donjem desnom uglu nalazi se strelica koja pokazuje sever . Jezik je srpskohrvatski. Mapa je rađena sa uporednicima i meridijanima. Na desnoj i levoj ivici je oštećena.

 

 

Redni broj: 102

 

 

Signatura: 3.2.3.21.

 

 

Naslov:

 

 

Dunavska banovina kraljevine Jugoslavije

 

 

Ime autora: Drag. P. Ilić i Stevan Palanački

 

 

Vrsta mape: Geografska karta

 

 

Datum i mesto izrade: (1930) Državna štamparija Beograd

 

 

Razmer: 1: 300.000

 

 

Veličina mape: 856 x 990 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Karta je štampana na beloj hartji sa okvirima od dve crne linije, kaširana.

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na karti nije uzet u obzir reljef dok su ostali geografski elementi uneseni. Cela banovina je podeljena na srezove koji su obojeni različitim bojama. Na levoj donjoj ivici mape nalazi se tumačenje geografskih znakova. Karta je rađena bez uporednika. Gornja strana pokazuje sever. Jezik je srpski. Gornja i donja ivica pričvršćena je uz drvenu letvu.

 

 

Redni broj: 103

 

 

Signatura: 3.2.3.21.

 

 

Naslov:

 

 

Dunavska banovina kraljevine Jugoslavije

 

 

Ime autora: Drag. P. Ilić i Stevan Palanački

 

 

Vrsta mape: Geografska karta

 

 

Datum i mesto izrade: (1930) Državna štamparija Beograd

 

 

Razmer: 1: 300.000

 

 

Veličina mape:  856 x 990 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Karta je štampana na beloj hartiji sa okvirom od dve crne linije, kaširana.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

 

Na karti nije uzet u obzir reljef, dok su ostali geografski elementi uneseni. Cela banovina je podeljena na srezove koji su obojeni različitim bojama. Na levoj donjoj ivici mape nalazi se tumačenje geografskih znakova. Karta je rađena bez uporednika. Gornja strana pokazuje sever. Jezik je srpski. Gornja i donja ivica pričvršćena je uz drvenu latvu.

 

 

Redni broj: 104

 

 

Signatura: 3.2.2.55.

 

 

Naslov:

 

Mapa koja prikazuje podelu duži “Kireševa strana” i “Nove njive” (KórÎsoldal” Ås “íjfÎldek”) opštine Tompa u Bačkobodroškoj županiji.

 

 

Ime autora: Inžinjer Varga Jenó

 

 

Vrsta mape: Mapa parcela – katastarska

 

 

Datum i mesto izrade: 1940. Tompa – Mađarska

 

 

Razmer: 1: 2.880

 

 

Veličina mape: 650 x 1032 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na beloj hartiji, bez okvira.

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi su naznačeni: škola, zgrade, jarak, putevi i željeznička pruga. Duži su parcelisane , a parcele su obeležene brojevima. Na mapi su naknadno ispisane razne primedbe crvenom, plavom i zelenom olovkom u boji. Na donjoj strani mape nalazi se krtako tumačenje znakova. Karta je rađena bez uporednika. Nije ucrtana strelica koja bi pokazivala sever. Jezik je mađarski. Mapa nije oštećena.

 

 

 

Redni broj: 105

 

 

Signatura: 3.2.2.56.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa koja prikazuje podelu duži “Vojnička zemlja” (“KatonafÎld”) opštine Tompa u Bačkobodroškoj županiji.

 

 

Ime autora: Inžinjer Varga Jenó

 

 

Vrsta mape: Mapa parcela – katastarska

 

 

Datum i mesto izrade: 1940. Tompa – Mađarska

 

 

Razmer: 1: 2.880

 

 

Veličina mape: 935 x 1.035 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na beloj hartiji, bez okvira.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

 

 

Na mapi su naznačene zgrade, bunari, putevi, jarak. Duži su parcelisane, a parcele su obeležene brojevima. Naknadno su ispisane razne primedbe crvenom, plavom i zelenom olovkom u boji. Na donjoj strani mape nalazi se kratko tumačenje znakova. Rađena je bez uporednika. Na desnoj ivici ucrtana je strelica koja pokazuje sever. Jezik je mađarski. Mapa je na ivicama malo oštećena.

 

 

 

 

Redni broj: 106

 

 

Signatura: 3.3.2.30.

 

 

Naslov:

 

 

Plan kućišta smeštenih pored Bajskog druma na Kelebiji (kod Subotice) – kopija plana.

 

 

Ime autora: Nepoznat

 

 

Vrsta mape: Mapa parcela – (katastarska mapa)

 

 

Datum i mesto izrade: 1940. Tompa – Mađarska

 

 

Razmer: 1:2.880

 

 

Veličina mape: 310 x 466 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Kopija je izrađena na papiru za kopiranje, bez okvira.

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Mapa se sastoji od dva dela. Na gornjrm delu obeležena su kušićta samo sa desne strane puta, dok su na drugom, donjem delu obeležena su i s desne, i s leve strane. Na mapi su naknadno pisane primedbe crnim tušem, te plavom i zelenom olovkom u boji. U sredini mape nalazi se strelica koja pokazuje sever. Rađena je bez uporednika. Jezik je mađarski. Mapa nije oštećena.

 

 

Redni broj: 107

 

 

Signatura: 3.3.2.32.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa kelebijskih “@eljezničkih njiva” i kućišta u “Kobasičarskom redu” (“Kelebiai vasÇti fÎldek Ås kolbÄsz-sori hÄzhelyek tÅrkÅp vÄzlata”) u opštini Tompa u Bačkobodroškoj županiji.

 

 

Ime autora: Nepoznat

 

 

Vrsta mape: Mapa parcela – katastarska mapa – kopija mape

 

 

Datum i mesto izrade: 1940. Tompa – Mađarska

 

 

Razmer: 1:2.880

 

 

Veličina mape: 472 x 745 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Kopija izrađena na papiru za kopiranje, bez okvira.

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi je naznačeno zemljište sa nižim položajem. Mapa se deli na dva dela. U prvom delu ucrtana su kućišta, a u drugom duži sa numerisanim parcelama. U parcele su ucrtane postojeće zgrade. Na mapi su ispisane naknadne primedbe plavom i zelenom olovkom u boji, kao i grafit olovkom. Na donjoj ivici mape nalazi se strelica koja pokazuje sever. Rađena je bez uporednika. Jezik je mađarski. Mapa nije oštećena.

 

 

Redni broj: 108

 

 

Signatura: 3.2.2.57.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa koja prikazuje podelu duži “Kireševa strana” (“KórÎsoldal”) opštine Tompa u Bačkobodroškoj županiji.

 

 

Ime autora: Inžinjer Varga Jenó

 

 

Vrsta mape: Mapa parcela – katastarska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1940. Tompa – Mađarska

 

 

Razmer: 1:2.880

 

 

Veličina mape: 580 x 750 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem na beloj hartiji.

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi je naznačeno zemljište sa nižim položajem. Ceo teren se sastoji od dve duži podeljene na numerisane parcele. Ucrtani su putevi, kuće i kućišta i neka susedna područja. Na mapi su naknadno ispisane razne primedbe crvenom, plavom i zelenom olovkom u boji. Na donjoj strani nalazi se strelica koja pokazuje sever. Rađena je bez uporednika. Jezik je mađarski. Mapa nije oštećena.

 

 

Redni broj: 109

 

 

Signatura: 3.3.2.33.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa područja “Polje skakavaca” i “Pet krpa” (SÄskalapos Ås Útrongyos”) opštine Tompa u Bačkobodroškoj županiji.

 

 

Ime autora: Nepoznat

 

 

Vrsta mape: Mapa parcela – katastarska mapa – kopija mape

 

 

Datum i mesto izrade: 1940. Tompa – Mađarska

 

 

Razmer: 1:2.880

 

 

Veličina mape: 770 x 750 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Kopija izrađena na papiru za kopiranje, bez okvira, sastoji se od dva slepljena dela.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

 

Na mapi je ucrtano zemljište sa nižim položajem. Podeljena je na dva dela. U prvom delu (“Útrongyos”) nalaze se samo numerisana kućišta sa kućama, dok su u drugom delu (“SÄskalapos”) osim kućišta i kuća naznačene i parcelisane njive. Osim toga su još ucrtane ulice i putevi. Na mapi su naknadno ispisane razne primedbe grafit olovkom, tušem, te plavom i zelenom olovkom u boji. I na jednom i na drugom delu mape ucrtana je strelica koja pokazuje sever.

 

 

Redni broj: 110

 

 

Signatura: 3.2.2.67.

 

 

Naslov:

 

 

Subotica – izrađeno po Otseku za komunalne poslove Izvrš. odb. GNO u Subotici – 1948. godine.

 

 

Ime autora: Pinkava Viktor

 

 

Vrsta mape: Mapa atara

 

 

Datum i mesto izrade: 1948. – [tamparski zavod “Ognjen Prica” Zagreb

 

 

Razmer: 1:50.000

 

 

Veličina mape: 725 x 1020 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je štampana na beloj hartiji.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

 

Pojedini delovi atara obojeni su različitim bojama. U desnom donjem uglu nalazi se tumač znakova mape, a u levom donjem uglu strelica, koja pokazuje sever. Mapa je rađena bez uporednika. Jezik je srpskohrvatski. Na desnoj ivici je malo oštećena. Gornja i i donja ivica pričvršćene su uz drvenu letvu.

 

 

Redni broj: 111

 

 

Signatura: 3.2.2.68.

 

 

Naslov:

 

 

Subotica – izrađena po Otseku za komunalne poslove Izvrš. odb. GNO u Subotici 1948. godine.

 

 

Ime autora: Pinkava Viktor

 

 

Vrsta mape: Mapa atara

 

 

Datum i mesto izrade: 1948. – [tamparski zavod “Ognjen Prica” Zagreb

 

 

Razmer: 1:50.000

 

 

Veličina mape: 730 x 1.020 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je štampana crnom bojom na beloj hartiji.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

U donjem desnom uglu nalazi se tumač znakova mape, a u levom strela, koja pokazuje sever. Mapa je rađena bez uporednika. Jezik je srpskohrvatski. Na ivici je malo oštećena.

 

 

Redni broj: 112

 

 

Signatura: 3.1.3.23.

 

 

Naslov:

 

 

Plan pustare Ludaš na području sl. kr. grada Mariatheresiopel sa stanjem sadašnjih i bivših proizvođača duvana kao zakupaca na otkupljenim zemljištima s obe strane močvare Ludaš, sastavljen 1817. godine po geometru Vlašiću.

 

 

Ime autora: Gavrilo Vlašić

 

 

Vrsta mape: Mapa atara – plan

 

 

Datum i mesto izrade: 1817. Subotica

 

 

Razmer: 1:14.400

 

 

Veličina mape: 600 x 850 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem uz upotrebu žute, smeđe, plave, zelene, ljubičaste i sive boje na beloj hartiji, bez okvira.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi je ucrtano jezero Ludaško jezero sa ušćem potoka Kireš, Suvi rit, Slano jezero na zajedničkom pašnjaku i uzvišenje na južnoj obali pored kanjiškog puta.

Naznačene su zgrade za stanovanje i ekonomske zgrade, suvače, bunari, poštanska zgrada, glavni putevi za Sentu i Kanjižu, sporedni putevi i napuštena mesta. Teren se graniči pustarom Verušić, atarom sela Martonoš, zajedničkim pašnjakom i gradskim oranicama.

Jezero je obojeno plavom i zelenom bojom, zgrade za prebivanje tamno ljubičastom, ekonomske zgrade tamno sivom, Slano jezero plavom, a napuštena mesta mrkožutom bojom. Glavni putevi su naznačeni neprekidnim duplim linijama, a sporedni putevi duplim linijama od kojih je jedna isprekidana. Prostor između linija je smeđe obojen. U desnom gornjem uglu nalazi se naslov plana sa tumačenjem boja, a u donjem desnom levom tumačenje u vezi izrade mape. Plan je rađen bez uporednika, i nema strelice koja bi pokazivala sever. Jezik je nemački, a tekst je ispisan pisanim slovima.

 

 

Redni broj: 113

 

 

Signatura: 3.2.1.6.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa mreže ulica sl. kr. grada Subotice iz 1884. godine izrađena po inžinjeru KÎnyves – TÆth-u.

 

 

Ime autora: KÎnyves – TÆth

 

 

Vrsta mape: Mapa ulica

 

 

Datum i mesto izrade: 1884. – Budimpešta

 

 

Razmer: 1:5.000

 

 

Veličina mape: 430 x 450 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je štampana u Budimpešti u štampariji “Weinwurm”, na beloj hartiji. Okvir mape se sastoji od dve crte, od kojih je jedna deblja.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Mapa prikazuje položaj grada sa svim tadašnjim ulicama. Imena ulica su upisana. Javne zgrade su numerisane, a spisak istih nalazi se u donjem levom uglu mape. Na desnoj strani je tumačenje raznih znakova koje nalazimo na mapi. Jezik je mađarski. Mapa je rađena bez uporednika i meridijana. Gornja strana pokazuje sever.

(Zabeležene su sve škole – posle izrade mape!)

 

 

 

Redni broj: 114

 

 

Signatura: 3.1.3.5.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa koja prikazuje subotičku granicu (Ductus Sz. Mariensis) pustare Tompa prema pustarama Balota, Kiš Salaš, Mada i području Meljkuta rađena prilikom graničnog spora sa susedenim feudalcem Orczy Lerincem 1779. godine po Leopoldu Kovaču geometru.

 

 

Ime autora: Leopold Kovač

 

 

Vrsta mape: Granična mapa koja prikazuje spornu teriroriju

 

 

Datum i mesto izrade: 1779. Subotica

 

 

Razmer: 1:28.735

 

 

Veličina mape: 450 x 617 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem uz upotrebu zelene, plave, žute, smeđe i sive boje na beloj hartiji sa okvirom od jedne deblje i jedne tanje crte povučene tušem.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi su naznačeni: Velika bara ili Slana bara (“Nagy – RÅth sen SÆÆs – RÅth”), Mala slana bara (“Kiss – SoÆs RÅt”), jedna dugačka bara koja je sa severne strane označena kao Tompa bara (“Tompai – RÅth”), a sa južne kao potok Kireš (“KórÎs – År”), Jezero šaša (“KÄkÄs – TÆÆ”), Okrugla bara (“Kerek szÅk”), Kameni ili Zeleni brežuljak (ZÎld – Halom vel Kó-halom”), Matijin brežuljak (“MÄtyÄs – halom”), Okrugli ili Zeleni brežuljak (“KerÅk ZÎld halom”), Ravni brežuljak (“Lapos halom”), Donji Mada brežuljak (“AlsÆ Madai halom”), Veliki brežuljak (“Nagy hegy”), Orlovo brdo (“Sass – hegy”), Dugi brežuljak orlova (“KosszÇ Sas-heveró – halom avagy Sass-heveró hosszÇ hat gerend”), “Babina greda ili Banja gerend” i “Klarin grob”. Dalje su ucrtani stari i ondašnji putevi, granični humci, bunari, gostionice i svratišta. Na spornom mestu vide se mesta nekadašnjeg groblja, crkve i sela Tompa. Sporno područje obojeno je otvoreno zeleno, a područje koje je ostalo Subotici otvoreno smeđe. Potok Kireš i bare su na rubovima osenčeni sivom, dok su granice izvučene zelenom i žutom bojom, u levom donjem uglu mape je krug ucrtan četvorokrakom zvezdom. Jedan krak zvezde produžuje se vrhom strele koji pokazuje sever. Karta je rađena bez uporednika i na više mesta je oštećena. Jezik je latinski i mađarski. Karta je verovatno služila kao dokazni materijal u sporu između feudalaca Orczy-a i grada Subotice.

 

 

 

Redni broj: 115

 

 

Signatura: 3.1.3.6.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa severnog dela pustare Tompa koji je posle dužeg pograničnog spora 1786. godine dodeljen susednom feudalcu Orczy Lerincu.

 

 

Ime autora: Tallken

 

 

Vrsta mape: Granična mapa koja pokazuje spornu teritoriju

 

 

Datum i mesto izrade: 5. novembar 1785. godine, Budim (Mađarska)

 

 

Razmer: 1:28.735

 

 

Veličina mape: 519 x 714 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem uz upotrebu zelene, plave, žute, smeđe i ljubičaste boje na beloj hartiji, uokvirena tušem povučenom crtom.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi su ucrtani: Slana bara (“Sós Réth”), Mala slana bara (“Kis Sós Réth”), jedna dugačka bara koja je sa severne strane označena kao Tompa bara (“Tompai Réth”), a sa južne kao potok Kireš (“KórÎs Ür”) i oko 16 drugih bara čija imena nisu naznačena, zatim Matijin brežuljak (Mátyás halom”), Zeleni brežuljak (“Zöld halom”), [iroki zeleni brežuljak (“Vastag zöld Halom”), Orlovo brdo (“Sas Hegy”), Brežuljak orlova (“Sas heveró Halom”), Veliko brdo (“Nagy Hegy”), “Babina greda”, Djavolji šanac (“Ördög Ärka”) sa još nekim uzvišenjima bez imena. Obeležena je nekadašnja i nova granična linija Subotice prema pustarama Mada, Ivanka i Kiš Salaš, stari i ondašnji putevi, bunari, granični humci, gostionica i salaši. Na spornom terenu vide se mesta nekadašnjeg groblja, crkve i sela Tompa. Sporno područje obojeno je otvoreno ljubičasto, a pustara Mada zelenom bojom na kojoj su povučene smeđe linije i isprekidane tamno zelene crte. Bare su naznačene plavom bojom, a uzvišenja tamno šatirana. Granična linija barona Orczy-a obojena je crveno, Grašalkovićevih žuto, a nova granična linija grada zeleno. Putevi su naznačeni smeđom bojom. U levom gornjem uglu je strelica koja pokazuje sever. Karta je rađena bez uporednika i manje je oštećena. Jezik je mađarski i latinski. Karta je verovatno služila kao dokazni materijal u graničnom sporu između feudalca Orczy-a i grada Subotice.

 

1786 Tompa 3-1-3-6__ 519x714_resize

 

 

 

Redni broj: 116

 

 

Signatura: 3.1.2.18.

 

 

Naslov:

 

 

Plan gradskih nekretnina između grada i Aleksandrova zvanih “Bain – hÄt”.

 

 

Ime autora: Josip WÏstinger, inžinjer i gradski građevinski inspektor

 

 

Vrsta mape: Mapa površine i položaja dela atara

 

 

Datum i mesto izrade: 6. mart 1822. Subotica

 

 

Razmer: 1:3.565

 

 

Veličina mape: 353 x 530 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim mastilom uz upotrebu crvene, plave, smeđe, ljubičaste, sive i žute boje na beloj hartiji.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi je naznačeno uzvišenje “Bain – hÄt”, podvodni teren nepodesan za obradu i preostala površina koja se može orati, a koja je podeljena na numerisane parcele. Teren se graniči sa Mlakom, gradskim šancem i Segedinskim putem. S leve strane mape je popis parcela sa naznakom njihovih površina, a sa desne strane objašnjenje: površina obradivog zemljišta, podvodnog terena i puteva, i zemlja podesna za pečenje cigle. Uzvišenje “Bain – hÄt” je šatirano, podvodni teren naznačen plavom bojom sa smeđim crticama, a obradiva zemlja otvoreno smeđe. Mapa je rađena bez uporednika i nema strelice koja bi pokazivala sever. Jezik je nemački, a tekst je ispisan pisanom latinicom. Mapa je slabo oštećena.

 

 

 

Redni broj: 117

 

 

Signatura: 3.1.3.26.

 

 

Naslov:

 

 

Geometrijski plan pustare na Kelebiji, vlasništvo Kardoš Janoša, sastavljen 1831. godine po Kerekeš Jožefu, geometru Bačbodroške županije.

 

 

Ime autora: Jožef Kerekeš

 

 

Vrsta mape: (Mapa površine i oblika pustare) – Geometrijski plan poseda

 

 

Datum i mesto izrade: 1831. godina

 

 

Razmer: (1 cm=40 beč. hvat.)

 

 

Veličina mape: 480 x 630 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem uz upotrebu zelene, žute, ljubičaste i ružičaste boje vodene na beloj hartiji.

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi su naznačene tri kalkature (isparcelisane površine oranice) na čijim ivicama se nalaze kukuruzna polja, zatim veći kompleks pašnjaka sa vinogradom, poljoprivrednim i stanbenim zgradama kao i okućnicama. Ucrtano je svega 9 zgrada i 2 bunara kao i deo puta koji spaja Meljkut sa Suboticom. Kalkature obeležene sa I, II i III obojene su žutom, ljubičastom i ružičastom bojom, kukuruzna polja žutozelenom, pašnjak žutom, a građevinski objekti i bunari crvenom bojom. U levon gornjem uglu ucrtana je zvezda sa 16 krakova od kojih se jedan produžuje u strelicu koja pokazuje sever. Na donjoj desnoj strani je legenda koja sadrži podatke o vlasniku, veličini kalkatura, kukuruznih polja, vinograda, dvorišta odnosno kućišta i puteva. Mapa je na ivicama oštećena. Jezik je mađarski.

 

 

 

Redni broj: 118

 

 

Signatura: 3.2.2.24.

 

 

Naslov:

 

 

Zona 21, kol. XXI Subotica (Maria – Theresiopel)

 

 

Ime autora: Carski i kraljevski vojni geografski institut

 

 

Vrsta mape: Vojna mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1894. godina

 

 

Razmer: 1:75.000

 

 

Veličina mape: 620 x 852 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je štampana na beloj hartiji.

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi su naznačena sva jezera, potoci i uzvišenja. Posebno su obeležene šume i vinogradi.Osim naselja iz okoline Subotice ucrtan je i položaj okolnih mesta kao što su: ^antavir, Bačka Topola, Bajša, Telečka, Stara Moravica, Pačir, Bajmok, Kunbaja i Meljkut. Na mapi je osim naziva delova atara i uvratnina naznačen i vlasnik svakog salaša. Ucrtani su i svi putevi i željezničke pruge. Područje sela Aleksandrovo ([andor) do Subotice i pustare @ednik obojeni su zelenom, Zapadne ugarnice plavom, Bajski vinogradi žutom, Bucka vinogradi i V kvart grada Subotice ljubičastom, jedan mali deo Tuk ugarnica između Palićkog puta i željezničke pruge prema Paliću žutom, a Tuk i Palićke sa Palićom smeđom bojom. Mapa je uokvirena crnom linijom. Jezik je mađarski i nemački.

 

 

 

Redni broj: 119

 

 

Signatura: 3.1.1.14.

 

 

Naslov:

 

 

Regulacioni plan Aleje Maršala Tita (Radijalnog puta) i okoline u sl. kr. gradu Subotica (Szabadka szab. kir. VÄros “VÄrosligeti sugÄrÇtja Ås kÎrnyÅkÅnek szabÄly. terve”)

 

 

Ime autora: Bedó GÅza, gradski inžinjer

 

 

Vrsta mape: Regulacioni plan

 

 

Datum i mesto izrade: 1910. Subotica

 

 

Razmer: 1:1.000

 

 

Veličina mape: 435 x 1.440 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Plan je rađen na beloj hartiji nalepljenoj na platnu uz upotrebu zelene, sive, crvene i ružičaste boje i tuša.

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Planom je projektovana ulica koja je trebala spojiti ulicu “29. novembra” (tada JÆkai utca) sa gradskom šumom. Na planu je naznačen deo parka ispred franjevačkog samostana, mali park na kraju ulice “10. oktobra” i gradska šuma tj. park. Cela novo projektovana ulica je parkirana zajedno sa svojim kružnim trgom koji se nalazi u sredini ulice. Na planu je ucrtan franjevački samostan, škola na severnoj strani trga Oktobarske revolucije, zatim “SzÅckhenyi tÅr”, nova sinagoga, jevrejska škola i banke, stara sinagoga između Jugovićeve (“Erdó utca”) i novo projektovane ulice, parni mlin s desne strane ulaza u gradsku šumu u kojoj se još vidi stara i nova gostiona i igralište. U donjem desnom uglu je naslov plana sa gradskim grbom, srazmerom i imenom projektanta. Crna linija, tanko povučena uz sam rub čini okvir plana. Jezik je mađarski.

 

 

Redni broj: 120

 

 

Signatura: 3.2.1.11.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa ulične mreže slob. kr. grada Subotice

 

 

Ime autora: Frankl Ištvan, mlađi – gradski gl. inž.

 

 

Vrsta mape: Plan ulica

 

Datum i mesto izrade: 1915. godina, KlÎsz Gy. i sin, Budimpešta

 

 

Razmer: 1:9.250

 

 

Veličina mape: 578 x 588 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je štampana na beloj hartiji

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Plan prikazuje položaj grada Subotice sa svim tadašnjim ulicama čiji su nazivi upisani. Grad je tada bio podeljen na 8 kvartova, a pripadalo mu je i predgrađe Aleksandrovo ([andor). Na mapi su posebno istaknute javne zgrade čiji se popis nalazi u levom donjem uglu mape. U desnom gornjem uglu je naslov mape, ime autora i godina izrade dok se u desnom donjem uglu nalazi legenda. Mapa je podeljena na pravougaonike koji su vertikalno obeleženi arapskim brojevima, a horizontalno latinskim velikim slovima. Okvir mape sačinjava jedna tanja i jedna deblja linija. Jezik je mađarski.

 

 

Redni broj: 121

 

 

Signatura: 3.2.3.16/a

 

Naslov:

 

 

Mapa graničnog pojasa između Mađarske i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovena od Dunava do sredine stara sela Stanišić, od Stanišića do Donje ^ikerije, naselja na području atara Subotice.

 

 

Ime autora: Nepoznat

 

 

Vrsta mape: Pogranična geografska karta

 

 

Datum i mesto izrade: 4. jun 1920.

 

 

Razmer: 1:75.000

 

 

Veličina mape: 385 x 535 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Karta je štampana na beloj hartiji, bez okvira.

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na prvoj slici ove mape naznačene su močvare, potoci i uzvišenja. Sa jugoslovenske strane obeležena su mesta Bački Breg, Rostina, Gakovo, Kruševlje, Riđica i Stanišić, a sa Mađarske strane Hercegsanto (HercegszÄntÆ), \urić salaši, Gara i Kaćmar (KatymÄr). Na drugoj slici su sa jugoslovenske strane obeležena mesta Tavankut i Dolnja ^ikerija, sa mađarske strane Kaćmar, Madaraš, Kunbaja i Gornja ^ikerija. Državna granica između Mađarske i Jugoslavije povučena je duplom linijom crvene i plave boje. Jezik je srpskohrvatski, a naslovna strana je na francuskom jeziku. Mapa je na ivicama malo oštećena.

 

 

Redni broj: 122

 

 

Signatura: 3.2.2.42.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa graničnog pojasa između Mađarske i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od Donje ^ikerije do Hajdujaraša i od Hajdujaraša do Tise.

 

 

Ime autora: Nepoznat

 

 

Vrsta mape: Pogranična geografska karta

 

 

Datum i mesto izrade: 4. jun 1920.

 

 

Razmer: 1:75.000

 

 

Veličina mape: 385 x 535 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Karta je štampana na beloj hartiji bez okvira.

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na prvoj slici je pored same granice, na mađarskoj strani ucrtana bara severozapadno od kuće poljskog čuvara “Kereš”, a na drugoj slici je takođe na mađarskoj strani ucrtana bara kod Madaraš čarde. Na jugoslovenskoj strani se vidi severni deo jezera Palić. Na prvoj slici duž jugoslovenske granice, na severoistočnoj strani obeleženi su oveći kompleksi šuma. Ucrtani su putevi, železničke pruge, sa jugoslovenske strane naselja Donja ^ikerija i Kelebija, a sa mađarske strane Gornja ^ikerija, ^ainaš i Kelebija. Na drugoj slici je sa mađarske strane ucrtano naselje “RîszkeszentmihÄly”, a sa jugoslovenske strane Kraljev Breg, Kamaraš i mesto Horgoš. Državna granica između Mađarske i Jugoslavije povučena je duplom linijom crvene i plave boje. Jezik je srpskohrvatski, a naslovna strana je na francuskom jeziku.

 

 

 

Redni broj: 123

 

 

Signatura: 3.2.2.45.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa područja slob. kr. grada Subotice

 

 

Ime autora: Gradsko građevinsko odeljenje Subotica

 

 

Vrsta mape: Mapa gradskog područja

 

 

Datum i mesto izrade: 1929. Godina, Tipografija D.D. Zagreb

 

 

Razmer: 1:50.000

 

 

Veličina mape: 845 x 790 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je štampana na beloj hartiji.

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi su ucrtana jezera: Palić, Krvavo, Slano, Ludoško i Kelebijsko kao i potoci Krivaje i ^iker. Naznačena su i uzvišenja kao “Crni hat”, “Deli hat” i “Hinga”. Na severnom delu atara i na području naselja Tavankut obeleženi su ucrtani putevi, željezničke pruge, delovi atara, salaši i naselja. Mapa je štampana na beloj hartiji, delovi atara prikazani su u raznim bojama, jezera i potoci plavom , a putevi, železničke pruge, salaši, naselja i sam grad Subotica crnom bojom. U donjem levom uglu je legenda karte, a u desnom donjem uglu se nalaze 2 grba (jugoslovenski I gradski), ispod kojih je naziv mape i vreme izrade. Jezik je sprskohrvatski.

 

 

 

Redni broj: 124

 

Signatura: 3.2.2.59.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa područja slobodnog kraljevskog grada Subotice.

 

 

Ime autora: Czuczy Emil, tehnički savetnik

 

 

Vrsta mape: Mapa gradskog područja

 

 

Datum i mesto izrade: 1943. godina

 

 

Razmer: 1:100.000

 

 

Veličina mape: 400 x 525 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je štampana na beloj hartiji.

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi je ucrtano jezero Palić, Ludoško jezero i dve bare na Kelebiji, jedna na zapadnoj a druga na severnoj strani u blizini željeznižke stanice. Ucrtane su takođe doline potoka Krivaja i ^ik. Na mapi su naznačena uzvišenja kao “Crni hat” i “Hinga”. Na severnom delu atara kao i na području naselja Tavankut obeleženi su oveći kompleksi šuma. Na mapi su ucrtani putevi, željezničke pruge, delovi atara, salaši i naselja: Tavankut, \urđin, @ednik, Verušić, Aleksandrovo, [upljak, Palić, Ludaš, Nosa, Kelebija i Tompa i naznačen je položaj okolnih mesta ^antavir, B. Topola, Stara Moravica, Pačir, Bajmok, Kunbaja i Meljkut. U desnom gornjem uglu je grb grada, ispod koga je natpis: “Mapa područja sl. kr. grada Subotice”. Jedna deblja i jedna tanja crta čine okvir mape. Jezik je mađarski.

 

 

Redni broj: 125

 

 

Signatura: 3.2.1.42.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa ulične mreže slob. kr. grada Subotice i Palića.

 

 

Ime autora: Pinkava Gyózó

 

 

Vrsta mape: Plan ulica

 

 

Datum i mesto izrade: 1944. godine

 

 

Razmer: 1:15.000

 

 

Veličina mape: 420 x 600 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Plan je štampan u litografiji Szalay LÄszlÆ-a, a u Subotici, na beloj hartiji. Okvir čini deblje povučena crna linija.

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Plan prikazuje položaj grada Subotice i Palića sa svim tadašnjim ulicama. Upisana su imena ulica i javnih zgrada. Grad je tada bio podeljen na 11 kvartova, a dvanaesti kvart je bio područje Aleksandrovo. U donjem levom uglu je gradski grb, a ispod njega naziv mape. U donjem desnom uglu se nalazi spisak javnih zgrada i ustanova u unutrašnjosti grada. Na poleđini je spisak ulica sređen po abecedi, a u sredini omanja mapa celokupnog atara Subotice. Jezik je mađarski. Mapa je sa donje strane malo oštećena.

 

 

 

Redni broj: 126

 

 

Signatura: 3.2.2.86.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa područja Narodnog odbora Subotica.

 

 

Ime autora: Pinkava Viktor

 

 

Vrsta mape: Mapa gradskog područja

 

 

Datum i mesto izrade: 1948. godina, [tamparski zavod “Ognjen Prica” – Zagreb

 

 

Razmer: 1:50.000

 

 

Veličina mape: 730 x 1015 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je štampana na beloj hartiji.

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Na mapi su ucrtana jezera: Palić, Krvavo, Slano, Ludoško i Kelebijsko kao i potoci Krivaja, ^iker i Kireš. Naznačene su šume i vinogradi. Ucrtani su putevi, željezničke pruge, grad Subotica sa okolnim naseljima i mestom Bajmok. Salaši su takođe naznačeni i numerisani. Celo područje NO Subotice bilo je podeljeno na: Mlaku, Donji Grad, Tavankut, Bajmok, Malu Bosnu, \urđin, @ednik Bikovo, [upljak, Palić i Bački Vinogradi. Svako od navedenih područja prikazano je u drugoj boji, dok su svi natpisi, putevi, objekti itd. obeleženi crnom bojom. U gornjrm levom uglu nalazi se naslov mape, u donjem levom uglu krug sa strelicom koja pokazuje sever, a u donjem desnom uglu tumač pojedinih znakova. Jezik je srpskohrvatski.

 

 

Redni broj: 127

 

 

Signatura: 3.2.1.56.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa ulične mreže Subotice i Palića

 

 

Ime autora: Zavod za urbanizam i geodeziju, Subotica

 

 

Vrsta mape: Plan ulica

 

 

Datum i mesto izrade: 1963. godina, Zavod za kartografiju “Geokarta” – Beograd

 

 

Razmer: 1:10.000

 

 

Veličina mape: 490 x 690 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Karta je štampana na beloj hartiji. Okvir čini deblje povučena crna linija.

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Mapa se sastoji od 3 slike. Na prvoj slici se vidi zapadni krak jezera Palić. Cela slika prikazuje položaj grada sa svim ulicama, trgovima, sportskim igralištima, parkovima, grobljima i trkalištem. Upisana su imena ulica. Na mapi su naanačene i javne zgrade kao i željeznička stanica sa glavnim prugama. Druga slika prikazuje Palić sa severnim delom Palićkog i celim Krvavim jezerom. Naznačene su ulice, parkovi, kupališta te putevi i željeznička pruga. Treća slika prikazuje ceo atar Subotice. Na istoj su ucrtana jezera: Palić, Ludoško, Krvavo, Slano i Kelebijsko, kao i potoci Krivaja, ^iker i Kireš. Takođe su prikazani putevi i grad Subotica sa svim naseljima koja su prilikom izrade ove karte pripadala Subotičkoj komuni. Karta je štampana na žutom polju, naseljeno područje je obeleženo mrkom, ulice belom, parkovi, groblja i igrališta zelenom, a jezera plavom bojom. Prva i druga slika su podeljene na pravougaonike koji su vertikalno obeleženi arapskim brojevima, a horizontalno latinskim slovima. U levom donjem uglu je legenda sa podatkom kada  i ko je kartu izradio. Na poleđini mape je spisak ulica Subotice i Palića. Jezik je sprski

 

 

Redni broj: 128

 

 

Signatura: 3.2.2.93/a

 

 

Naslov:

 

 

Karta sreza Subotica

 

 

Ime autora: Nepoznat

 

 

Vrsta mape: Administrativna mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1964. godina – Subotica

 

 

Razmer: 1:200.000

 

 

Veličina mape: 612 x 502 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Kopija crteža rađenog tušem.

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

Područje se prema severu graniči Mađarskom, prema istoku Banatom, prema jugu područjem sreza Novi Sad i Sremom, a prema zapadu Baranjom i Slavonijom. Ucrtane su reke Dunav i Tisa i potoci: Plazović, Mostonga, Krivaja, ^ik i Kireš te Palićko i Ludoško jezero. Osim državne granice prema Mađarskoj i granice sa susednim srezovima naznačene su i granice atara pojedinih mesta. Na mapi su ucrtani putevi, označeni brojevima, željezničke pruge i mesta odnosno naselja: Ada, Aleksa [antić, Apatin Bajša, Bačka Topola, Bačko Petrovo Selo, Bački Sokolac, Bački Brestovac, Bački Breg, Bački Monoštor, Bački Vinogradi, Bajmok, Batina , Bezdan, Bikovo, Bogaraš, ^antavir, ^onoplja, \urđi, Doline, Duboka, Feketić, Gakovo, Gornji Breg, Gornja Roglatica, Gunaraš, Horgoš, Kanjiža, Kevi, Kočićevo, Kljajićevo, Kruševlje, Kolut, Kupusina, Lovćenac, Ludaš, Mali Beograd , Mala Bosna, Mali Iđoš, Martonoš, Mol, Mala Pijaca, Nadrljan, Novo Orahovo, Njeguševo, Novi @ednik, Orahovo, Orom, Obornjača, Palić, Pačir, Prigrevica, Rastina, Riđica, Sonta, Stara Moravica, Stanišić, Stapar, Sivac, Sombor, Subotica, Svetićevo, Stari @ednik, Svetozar Miletić, Svilojevo, Tavankut, Telečka, Trešnjevac senćanski, Totovo Selo, Tornjoš, Utrine, Velebit, Višnjevac i Zimonić. Jezik je srpskohrvat

 

 

Redni broj: 129

 

 

Signatura: 3.1.4.11.

 

 

Naslov:

 

 

Mapa cele teritorije sela Bajša koje po pravu nasledstva pripada porodicama Vojnić i Zako.

 

 

Ime autora: Antun Lacko i Karlo Vojnić

 

 

Vrsta mape: Geometrijska mapa

 

 

Datum i mesto izrade: 1814. godine

 

 

Razmer:

 

 

Veličina mape: 545 x 385 mm

 

 

Boja, način izrade, materijal:

 

 

Mapa je rađena crnim tušem uz upotrebu crvene, zelene, smeđe, žute, plave, crvenkaste, ljubičaste i mrke boje na beloj hartiji nalepljenoj na platno.

 

Geografski agrikulturni, topografski i kartografski podaci:

 

Na mapi su ucrtane tri glavne doline sa svojim kracima. Jedna se prostire uz samu istočnu granicu feudalnih poseda Vojnić i Zako, a druge sa severne strane atara, spajaju se pre ulaska u selo u jednu stvarajući u samom selu trouglasto ostrvo. U ove poslednje dve doline ucrtani su potoci. Na levoj obali potoka koji leži najviše prema istoku naznačeno je Brdo orlova (“Sass halom”).

Prilokom premeravanja terena, autor jr iskazao veličinu individualnih poseda porodice Vojnić i Zako u predelu doline “Duboka”, sela prvih, drugih i trećih parcelisanih duži oranica, parcelisanih duži senokosa, zajedničkog pašnjaka, groblja, vinograda i svih puteva.

Na mapi se tačno vidi položaj sela tj. ulica, kuća sa baštama i crkve. Oko sela je zajednički pašnjak. Parcele oranica i senokosa su numerisane. U dolini “Duboka” naznačeni su bunari. Ucrtani su svi putevi sa naznakom njihovog pravca. Pored puta za Sivac u ataru Bajše i pored puta za Baju i Sombor u susednom predelu Roglatice vidimo dve gostione. U levom gornjrm uglu mape nalazi se tekst sa površinskim podacima delova atara. Mapa je rađena upotrebom sive, zelenkaste, ljubičaste, ružičaste, žute, mrke, crvene i plave boje. Pojedine duži oranica i senokosa naznačene su velikim štampanim slovima. U gornjem desnom uglu je naslov mape. Jezik je latinski.