ZBIRKA KOPIJA F:172


F.172 ZBIRKA KOPIJA   XII vek – 1991
Osnovni podaci o fondu:
Količina arhivske građe: knj./; k.15; omot 1; 1,82 m
Jezik građe: latinski, nemački, mađarski, srpski, francuski, engleski
Informativna sredstva: sumarni inventar, analitički inventar
Kategorizacija:/
Osnovne karakteristike sadržaja građe:
Kserokopije donete iz arhiva i drugih ustanova Mađarske, Austrije,
Čehoslovačke i Jugoslavije koje sadrže podatke od značaja za istorijat grada
Subotice i njene okoline, kao i za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš.
Istorijat stvaraoca građe:
Ova zbirka je formirana 1979. godine, na osnovu odluke Stručne komisije
Istorijskog arhiva Subotica383 radi evidentiranja, čuvanja i korišćenja
kserokopija nastalih prilikom istraživanja stručnih radnika u arhivima u
zemlji i u inostranstvu, a koje se odnose na istoriju grada Subotice i njene
okoline.
Istorijat zbirke:
Istraživačkim radom arhivskih radnika Istorijskog arhiva Subotica u periodu
između 1974-1989. godine u drugim arhivima i ustanovama u zemlji i
inostranstvu prikupljene su kopije vrednih dokumenata za period od XII
veka do danas. Zbirka se stalno dopunjuje novim kopijama. Građa je
smeštena u kutije različitog formata.

 

Osnovna
signatura
Original se nalazi Datum Sadržaj Broj
listova
Jezik Godina
ulaska u zbirku
Primedba
država i naziv ustanove signatura
1 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta 1193. Bela III utvrđuje Križare-Ivanovce Stolnog Biograda u njihovom posedu osnovanom od estergomskog nadbiskupa Martiriusa (Martyrius). 27 lat. 1978.    L.M. Zbog veličine u omotu 1/A  st.br.172.24
2 Knjiga Györffy György-a:Az Árpád-Kori Magyarország történeti földrajza Bdp.1966. Početak XIV veka Mesto i područje županije Bodrog koje se posle proterivanja Turaka početkom XVIII veka sjedinilo sa županijom Bač u zajedničku Bač-Bodrošku županiju. 1 mađ. 1976.   L.M. F:3.3.3.0 st.br.172.12
3 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta MOL.  DL-78060 1391. Suđenje Ištvana Lošoncija, mačvanskog bana i velikog župana županije Bodrog sa predstavnicima županije, lopovima, razbojnicima, jatacima i zločincima koji su se bili namnožili. U dokumentu se prvi put spominje Subotica pod imenom ZABOTKA. 33 lat 1973.U.G. st.br.172.1.1
4             NEMA NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta MOL.  DL-12168 5. IX 1429. Lovro Hedervari (Hédervári Lőrinc), kraljevski konjušnik, sudac Kuna i Jaciga donosi presudu po predmetu nasilja između stanovnika Subotice i susednog mesta Vaštorok. 3 lat. 1977.   U.G.  L.M. st.br.172.1.2 172.22.4
5 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta MOL.  DL-13376 9.V 1439. Kralj Albert u Požunu daje u zalog braći Hunjadi gradove Madaraš, Tavankut, Subotica, Halaš kao i polovinu sela Česapa (Csöszapa) za 2757 forinti u zlatu. 2 lat. 1977.   U.G. st.br.172.22.5
6 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta MOL.  DL-15703 1462. Matija Korvin daruje svojoj majci Jelisaveti u županiji Čongrad sela Đurđin, Bajmok, Žednik/Nađfenj, Čantavir itd. a u Bačkoj županiji Okor, Nađbajić, Fibaić i drugo. 3 lat. U.G. st.br.172.1.3
7 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta MOL.  DL-88830 15.XI 1498. Vladislav II upućuje Bodrošku županiju da ispita slučaj u vezi sa žalbom Vardai Mikloša na madaraške kmetove sabotičkog Kastelana Pongrac Maćaša (Pongrácz Mátyás) zbog nasilja nad njegovim kmetovima Kaćmara. 6 lat. L.M. st.br.172.22.6
8 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta MOL.  DL-88840 11. I 1499. Vardai Mikloš i Aladar se žale Zapolji Ištvanu, palatinu, na Maćaša Pongraca od Dengeleja subotičkog kastelana i ostale, zbog nasilja njihovih ljudi. 6 lat. L.M.  i  U.G. st.br.172.22.7
15.VII 1499. Bodroška županija javlja polatinu iz mesta Svetog Lovre (Hajszentlörinc) da je na sednici održanoj 20. juna našla opravdanom žalbu Vardai Mikloša i Aladara.
9 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta     MOL  DL-88872 16.VIII 1502. Ivan Korvin, hrvatski ban, daje pred Zagrebačkim Kaptolom u zalog za 10.000 zlatnih forinti Terek Imri (Török Imre) utvrđenje Zabatka (Zabathka) sa gradom Suboticom (Zabathka), te trgovišta Madaraš (Madaros),Tavankut (Thowankwt), Verušić (Wereseghaz) i Šebešić (Sebesthyenhaz) u županiji Čongrad. 3 lat. U.G.  i L.M.
10 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta   MOL     DL-88871 1502.     maj 23. Na molbu Imre Tereka, Vladislav II upućuje Kaptol Križarskog reda  Johanita u Stolnom Biogradu da istog uvrsti u posed utvrđenja i grada Subotice (Zabathka), grada Madaraša sa pripadajućim posedom koji je od Ivana Korvina uzeo u zalog. 12 lat. 1978.   L.M.
16. VI 1502. Kaptol u Stolnom Biogradu javlja vladaru da je Imre Tereka uvrstio u posed utvrđenja Zabathka, grada Madaraša te pustare Verušić (Wereseghaza), Tavankut (Thawankwta) i Šebešić (Sebesthyenhaz) u županiji Čongrad.
11 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta   MOL  DL-88874 25.XI 1502. Ivan Korvin, ban Hrvatske i Dalmacije dodeljuje Imri Tereku i njegovom potomstvu za verno službovanje utvrđenje i grad Suboticu (Zabathka), grad Madaraš i posede: Tavankut (Tháwankwth), Šebešić (Sebesthyenháza) i Verušić (Wereseghaz) u županiji Čongrad koje je već prethodno dao u zalog. 6 lat. U.G.  I L.M. St.br.172.22.8
12 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta MOL   DL-88950 1506. Kralj Vladislav daje saglasnost na večitu darovnicu kojom Ivan Korvin dodeljuje Imri Tereku i njegovom potomstvu utvrđenje i grad Suboticu (Zabathka), grad Madaraš i posede: Tavankut (Tháwankwth),Šebešić (Sebesthyenháza) i Verušić (Wereseghaz) u županiji Čongrad. 10 lat. U.G.  i L.M. St.br. 172.22.11
13 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta    MOL    DL-88883 24.II 1503. Vladislav II upućuje Kaptol Križara u Stolnom Biogradu, da Imre Tereka, njegovu suprugu i decu uvrsti u posed utvrđenja i grada Subotice (Zabothka), grada Madaraša, te poseda Tavankut (Thówankwth), Šebešić (Sebesthyenhaz) i Verušić (Wereseghaz) u Čongradskoj županiji. 4 lat.    1977.                       L.M.  i  U.G. St.br. 172.22.9
1503.    april 1 Kaptol Križara u Stolnom Biogradu izveštava vladara da je po njegovoj zapovesti Imre Terek, svoju suprugu i decu bez prigovora uvrstio u posed Subotice (Zabatka), Madaraša, Tavankuta (Thawankwth), Šebešić (Sebesthyenhaz) i Verušić (Wereseghaz)
14 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta MOL   DL-88921 1504. Ivan Korvin, ban Hrvatske i Dalmacije, za večito daruje Imre Tereku utvrđenje i grad Suboticu (Zabathka), grad Madaraš i posede:Tavankut (Thówankwth), Šebešić (Sebesthenhaz) i Verušić (Wereseghaz) koje je pre dao u zalog u županiji Čongrad. 4     lat.          1977       L.M.  I  U.G.       St.br.                  172.22.10
15 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta MOL   DL-88902 1504. Ivan Korvin, ban Hrvatske i Dalmacije, zbog duga od 13000 forinti predaje Imri Tereku brojna mesta u Bač i Bodroškoj županiji Bajmok, Đurđin (Györgye), Pačir (Pacsir), Žednik (Nagyfény), Budakut itd. 2 lat. 1978   L.M.
16 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta MOL   DL-88936 12.VI 1505. Palatin Imre Perenji (Perényi), na žalbu Mikloša Vardai-a zbog zlostavljanja njegovih kmetova od strane podložnika opata Tomaša i Imrea Tereka, kastelana Subotice, upućuje Kaptol u Kaloči da ispita slučaj. 4 lat.     1978   L.M.
25.VII 1505. Kaptol u Kaloči obaveštava nadoca da je ispitao slučaj te opata Tamaša i Mihalja Pagija (Pagy) uputio nadoru.
17 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta     MOL   DL-88934 15.VI 1505. Izveštaj o izvršenoj istrazi zbog žalbe Mikloša Vardai-a na Imre Tereka čiji su ljudi iz sela Gare nasilno oterali njegovu stoku i to: 21 vola i 13 konja i zbog iznuđivanja carine od njegovog sluge koga su zadržali u gradu Bata (Batha). 2    lat.    1978  L.M.
18 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta MOL    DL-88935 17. VI 1505. Zbog nasilja Imre Tereka i opata iz Bataija Tamaša nad kmetovima Mikloša Vardaija i povodom njegove žalbe, palatin Imre Perenji upućuje Kaptol u Kaloči da ispita slučaj. 3 lat.     1978  L.M.
25.VII 1505. Kaptol u Kaloči obaveštava nador da je u Bodroškoj županiji proverio istinitost žalbe te Imre Tereka i opata Tomaša uputio palatinu.
19 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta    MOL     DL-88931 17.VI 1505. Zlostavljanje kmetova Mikloša Vardaija od strane podložnika opata Tamaša i subotičkog kastelana Imre Tereka (Vidi diplomu br.DL-88935). 3     lat.     1978  L.M.
20 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta    MOL      DL-88938 12.VI 1505.                                28. VII 1505. Palatin Imre Perenji (Perényi), na žalbu Mikloša Vardaija zbog zlostavljanja njegovih kmetova od strane podložnika opata Tamaša i subotičkog kastelana Imre Tereka, upućuje Kaptol u Seksardu da ispita slučaj.                                                 Konvent u Seksardu izveštava palatina da je na sednici održanoj u Bodroškoj županiji ustanovio opravdanost žalbe. 3 lat.      1978   L.M.
21 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta     MOL   DL-88951 25.V 1506.             9.VII 1506. Vladislav II naređuje Kaptolu u Stolnom Biogradu da Imre Tereka uvrsti u posed utvrđenja Subotice (Zabathka) i pripadajućeg poseda.                      Kaptol križara u Stolnom Biogradu javlja vladaru da je po njegovom naređenju uvrstio Imre Tereka u posed utvrđenja Subotice (Zabathka) i pripadajućeg poseda. 6 lat. U.G.  i L.M.        St.br.                      172.22.12.
22 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta     MOL   DL-32679 oko 1515. god. Spisak prihoda i izdataka ostvarenih od novca ubranog od strane Šuljok (Sulyok) Ištvana. U spisku je između ostalog, navedeno, da je od poseda bana u Stolnom Biogradu: Futog (FWTAGH), Titel (THELEK), Subotica (ZABATKA) i Čurog (CHERWGH) primio 3.120 forinti i da je na ruke Ivana Parvija (Johannis Parvi) – (Ivana Malog), subotičkog provizora isplaćeno 58 forinti i 73 denariosa. 5 lat. L.M.
23 1578. Popis stanovnika Subotice sa čestim naznakama rodbinske pripadnosti   (opširnije vidi Üzenet 12/1976 – članak Kornela Đere). 1 turski izložba 1977.g. 172.16
24 Austrija, Fin.Komorski arhiv u Beču   Hoffinanz und Niederösterr. Kammerarchiv Rote  N.   317 okt.1687. “Kratki sadržaj, turskih knjiga ili registara iz 1589.g. i 1639. g. vođenih od strane turske vojske o mestima, kućama, podložnicima, davanjima u  naturi i zaprege, o plaćanju carine, mostarine, poreza i o ostalim prihodima.” Knjige su bile zatečene u Budimu prilikom povlačenja turske posade a preveo ih je tumač Henrik Kristofor Švegler (Henricum Christophorum Schwegler) 1687. godine. 28 lat. I nem. U.G. 172.6.1
25 Austrija, Fin.Komorski arhiv u Beču   Hoffin. Ungarn Rote  N.     327 1686. Spisak mesta prema Subotici, Somboru i Titelu, zatim Vlaškog distrikta tj. mesta pored Tise, Maroša, Begeja i oko Temišvara sa naznakom broja kuća te obaveza davanja u novcu, žitu i stoci, razrezana za pojedina mesta za izdržavanje vojske. 12 nem. U.G. 172.7.3
26 Austrija, Ratni arhiv Beč Zbirka karata H-III-C. 107/B 1697. Jezero Palić sa raspodelom pojedinih vojnih formacija armije pod komandom Evgena Savojskog koja je posle bitke kod Sente 1697. godine logorovala na istočnoj obali Palića. Na karti je naznačeno i mesto Subotica (SABATSKA) sa svojim utvrđenjem. (kaširana) Fotokopija 1+1 franc. 1976 U.G. 1 film: pod br. IV. Kutije ove zbirke br.1   3.3.2.0       172.17
27 Austrija, Državni arhiv Beč Zbirka karata Band II  Tafel V 1697. Položaj turskih i austrougarskih vojnih formacija kod Senćanske bitke 11. septembra 1697. godine. 1 nem. 1976 U.G. Kartograf. zbirka           3.3.3.4/1   172.7.4
28 Austrija, Državni arhiv Beč Zbirka karata Band II Tafel IV 1697. Položaj turske i austrijske vojske 1697. godine kod Rimskih šančeva. Na karti je naznačena tvrđava Petrovaradin i razna mesta pored Tise: Titel, Žabalj itd. 2 nem. 1976 U.G. Kartograf. zbirka           3.3.3.4/2   172.7.4
29 Austrija, Državni arhiv Beč Zbirka karata Band II Tafel III 1697.        1698. Titel i okolina                                                 Položaj tvrđave Arad 1 nem. 1976 U.G. Kartograf. zbirka           3.3.3.4/3   172.7.5
30 Austrija, Državni arhiv Beč Zbirka karata Band II Tafel III 1697. Utvrđenje Nove Palanke sa legendom i položaj Bačkereka ( Zrenjanina ) 1 nem. 1976 U.G. Kartograf. zbirka           3.3.3.4/4   172.7.5
31 Austrija, Državni arhiv Beč Zbirka karata Band II Tafel VI 1697. Petrovaradinska tvrđava i deo naselja današnjeg Novog Sada 1 nem. 1976 U.G. Kartograf. zbirka           3.3.3.4/5   172.7.6
32 Austrija, Državni arhiv Beč Zbirka karata Band II Tafel VI 1697. Utvrđenje Osijek i deo teritorije leve obale Drave 3 nem. 1976 U.G. Kartograf. zbirka           3.3.3.4/6   172.7.6
33 Austrija, Državni arhiv Beč Zbirka karata Band XVI i XVII         Tafel I 1716. Bitka kod Petrovaradina 5. avgusta 1716. g. Između turske i austrijske vojske.                              Karta sadrži objašnjenje o sastavu tj. delovima Petrovaradinske tvrđave i položaju vojnih formacija. 1 nem. 1976 U.G. Kartograf. zbirka           3.3.3.4/7   172.7.7
34 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta Archivum Regni N 79 1720. Izvod iz popisa vojnih mesta pod komandom generala Herbestaina-a, zapovednika tvđave u Segedinu 2 lat. 1978 U.G. 172.22.2
35 Austrija, Komorski arhiv Verm. ung. Gegenstände ili NR Mađarska Zemaljski arhiv Film špulne W 174Rote N 40 1720. Popis militara Potiske vojne granice 28 nem. i lat. 1977 U.G. zbog veličine u omotu 1/A 172.23
36 Austrija, Komorski arhiv Beč Zbirka karata A – 59 1740. Karta teritorije B A Č K E. Na originalnoj karti žuto su obojena područja komorskih dobara ; crveno je teritorija pogranične milicije ; vlastelinstva Baja, Beč i Futog su zeleno označena a bela teritorija predstavlja teritorije privatnih spahiluka. 4 nem. 1976 U.G. Kartograf. zbirka           3.3.3.4/8   172.2
37 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta fasc.mensium litterae 120 1740. Nesuglasice između Srba i Magistrata grada Segedina sa opisom srpskih zasluga za navedeni grad 27 nem. i lat. 1978 U.G. 172.22.3
38 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta neoregestrata acta,fasc. 101 N°=1C    [1740] Opis stanja u vojnoj granici koja se protezala na županije Zara, Arad, Čonad, Čongrad i Bačbodrog 14 lat. 1978 U.G. 172.22.1
39 Austrija, Komorski arhiv Beč Zbirka karata 0  66 1746. Plan Petrovaradinskog vojnog šanca (Novog Sada) i komorske teritorije sa pripadajućim pustarama i delovima atara. Smeđa boja (u originalu) je pored utvrđenja tj. teren koji koristi vojna komanda, žuta boja označava komorsku teritoriju a zelena boja predstavlja teren koji je general Otvir (Otvÿr) pripojio Futoškom vlastelinstvu. 8 nem. 1976 U.G. Kartograf. zbirka           3.3.3.4/9   172.6.2
40 Austrija, Komorski arhiv Beč Zbirka karata 0  65 1747. Plan grada Sent Marija/Subotica (Szent- Maria) sa pripadajućim pustarama, sa položajima mesta gde su nekada stajale crkve, peščanim humcima, vodama, zajedno sa mestima i pustarama sa kojima se graniči, kako je sve to u mesecu novembru i decembru 1747. godine pronađeno, posmatrano i snimljeno od kapetana i inženjera C.F. Kajsera (Kaysser). 10 nem. 1973 U.G. Kartograf. zbirka           3.3.2.1   172.2.6
41 Austrija, Komorski arhiv Beč Zbirka karata L 14/47 1771. Plan Velikog i Malog Iđoša sa naznakom dolina, puteva, bunara, salaša, starih vinograda, oranica, spornog terena itd. Legenda, koja čini sastavni deo rukopisne mape, sadrži podatke o zakupu pustare, iznosu zakupnine, pijaćoj vodi, plodnosti zemlje veličini atara izraženoj u jutrima, broju sesija itd. 3 lat. 1973 U.G. Kartograf. zbirka           3.3.3.4/12   172.2.4
42 Austrija, Komorski arhiv Beč Zbirka karata L 14/48 1771. Rukopisna karta pustara: Lekić (Lovćenac) Feketić i Velić. Na karti su naznačene doline, kolibe, putevi, bunari, stari vinogradi, oranice, mesta gde su nekada stajale crkve itd. U legendi je navedeno ko i za koji novčani iznos drži u zakupu pojedinu pustaru, kakva je voda, kosište i koje su okolne teritorije kojima se graniči pustara. 3 lat. 1973 U.G. Kartograf. zbirka           3.3.3.4/13   172.2.5
43 Austrija, Komorski arhiv Beč Zbirka karata L 14/26 1771. Rukopisna karta pustara Pačir i Stara Moravica. Na karti su naznačeni putevi, ruševine nekadašnje crkve itd., a tekstualni deo sadrži podatke o zakupcu pustara, za koji iznos, kakve se ratarske kulture gaje, kakva je voda u bunarima i koja su granična područja. 2 lat. 1973 U.G. Kartograf. zbirka           3.3.3.4/14   172.2.2
44 Austrija, Komorski arhiv Beč Zbirka karata L 14/46 1771. Plan Bačke Topole sa pustarom Emušić, popisom stanovništva i naznakom kakvu sesiju ( polovinu, celu ili četvrtinu ) je svaki kolonista posedovao, broja članova porodice i njihovog srodstva, koliko je jutara sa kakvim kulturama posijan i vrste stoke koju je pojedini domaćin posedovao. Legenda uz kartu pruža podatke plodnosti zemlje, pijaćoj vodi, veličini atara i broja sesija. 14 +14 lat. 1973 U.G. Kartograf. zbirka           3.3.3.4/15   172.2.3
45 Austrija, Komorski arhiv Beč Zbirka karata 0 – 199 1777. Plan Subotice “Szent Maria – Szabadka” tj. Severne Bačke.Kao najjužnija mesta na karti naznačena je B.Topola i Bajša, najsevernija Hajoš i Dušnok, najistočnija Segedin sa mestima pored Tise prema jugu a najzapadnije Čonod, Bajša,Sombor i ostala mesta. 8 lat. 1973 U.G. Kartograf. zbirka           3.3.2.5   172.2.7
46 Austrija, Komorski arhiv Beč, Ung. Kamerale Rote N. 530 Fel. 414 – 417 1777. Na molbu komorskog grada Sent-Marija to jest Subotice da mu se dodeli status slobodnog kraljevskog grada i na zahtev dvora da mu se po toj molbi dostavi mišljenje, Mađarska Kr. komora,na osnovu mišljenja komisije sazvane po tom pitanju, predlaže da se Sent-Mariji ne dodeli status slobodnog kraljevskog grada 8 nem. 1973 U.G. 172.2.9
47 Austrija, Komorski arhiv Beč, Ung. Kamerale, Ratni arhiv 1782. Subotica i okolina [1782] godine 1 nem. 1976 U.G. 3.3.2.5/1            172.7.1
48 Austrija, Komorski arhiv Beč, Ung. Kamerale, Ratni arhiv 1783. Rukopisne karte rađene prilikom opšteg popisa Austro-Ugarske monarhije koje prikazuju Suboticu sa okolinom. 36 nem. 1977.U.G. 3.3.2.5/2   172.7.2
49 Austrija, Komorski arhiv Beč, Ung. Kamerale, Ratni arhiv 1783 .             Frank Kinsky Fotokopija sa originala pohranjenog u ratnom arhivu Beča, snimljenog prilikom opšteg popisa i snimanja teritorije bivše Austro-Ugarske monarhije 1783. god. Snimak pokazuje područje grada Subotice sa užom okolinom. 1 nem. 1977 U.G. 3.3.2.5/3  Sačuvan i film u boji br.172 Kutija.IV. Br.2.
50 NR Mađarske,Zemaljski arhiv Budimpešta 5309 7.VIII 1867. Postupak povodom žalbe grofa Ziči Janoša protiv odluke Poštanske direkcije u Temišvaru kojom je od poštanske stanice u B.Topoli oduzela odašiljanje pošte i poverila poštanskoj stanici u Malom Iđošu. 3 mađ. 1978 U.G.
51 NR Mađarske,Zemaljski arhiv Budimpešta 6413/ 1682 29.VIII 1867. Izveštaj Poštanske direkcije u vezi sa prenosom pošte između Malog Iđoša i B.Topole i postupak Ministarstva trgovine. 11 nem.i mađ. 1978 U.G.
52 NR Mađarske,Zemaljski arhiv Budimpešta,Minist. trgovine 9196/   2414 20. X 1867. Ukidanje povratnog prenosa pošte na konju između Baje i Segedina. 8 mađ. i nem. 1978 U.G.
53 NR Mađarske,Zemaljski arhiv Budimpešta 12576/ 3217 28.XII 1867. Nesuglasice sa pošt. majstorom u Malom Iđošu. Poštanski saobraćaj između M.Iđoša i B.Topole i Subotice. 14 mađ. i nem. 1978 U.G.
54 NR Mađarske,Zemaljski arhiv Budimpešta 2346/  608 13.II 1868. Žalba Olđai Titusa (Olgyay Titus), opunomoćenika grofa Zičija, protiv odluke Poštanske direkcije u Temišvaru i držanja poštanskog majstora u Malom Iđošu 9 mađ. 1978 U.G.
55 NR Mađarske,Zemaljski arhiv Budimpešta 4341/  1093 22.III 1868. Izveštaj Poštanske direkcije u Temišvaru u vezi sa povratnim prenosom pošte na konju između M.Iđoša i B.Topole 2 nem. 1978 U.G.
56 NR Mađarske,Zemaljski arhiv Budimpešta 20758/ 4858 17.XII 1868. Prenos pošte između B.Topole i M.Iđoša i obračun poštanske tarife 7 mađ. i nem. 1978 U.G.
57 Poklon Ivana Rudića sudije Okružnog suda u penziji 1869 Ivan Antunović, kanonik Katolićkog kaptola, avgusta meseca 1869. godine poziva Bunjevce, Šokce i Bošnjake da osnuju narodni list. 6 bunjevački M:L Zbirka plakata
58 Poklon Ivana Rudića sudije Okružnog suda u penziji 1870 “Poziv na predplatu za bunjevačke i šokačke novine” izdat u Kaloči 20.januara 1870.god. Od “izdavatelja i odgovornog urednika” kanonika Ivana Antunovića 4 bunjevački M:L Zbirka plakata
59 NR Mađarska,Zemaljski arhiv Budimpešta, Minist. unutr. poslova 51096/ 1873 1.XII 1873. Statut udruženja “Deák Kör” u Subotici odobren od strane ministra unutrašnjih poslova Mađarske 11 mađ. 1973 U.G. 172.1.5
60 NR Mađarska,Zemaljski arhiv Budimpešta, Minist. unutr. poslova 23. II 1875. “Pravila Subotičke srpske pevačke družine” doneta na Glavnoj skupštini održanoj 23.2.1875. 17 mađ. i srpski 1973 U.G. 172.1.6
61
62 3 nem.
63 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta Projekat kasarne Bačke, županije u Subotici 10 lat.i nem.
64 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta april 1790. Smeštaj župana u Pačiru 2 nem.
65 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta 26. X 1791. Plan crkve u Apatinu 1 nem.
66 TA 183 1805. Antonius Bauer: Detaljna karta sl. kr. grada. Subotice, Aleksandrova, Bajmoka, Čantavira, Malog Iđoša, Moravice, Pačira, Roglatice, Bačke Topole, Sombora,Stanišića, Martonoša i Kanjiže. (sa opisom svih mesta). 15 lat. Kartogr. zbirka 3.3.2.7/1
67 TA 183 Plan pustare Žednik (Nagyfén) sa opisom 2 lat. Kartogr. zbirka 3.3.2.71/1
68 TA 183 Plan pustare Verušić (Vantelek) sa opisom 2 lat. Kartogr. zbirka 3.3.2.71/2
69 TA 183 1844. Clementius Furdek, direktor gimnazije: Školski izveštaj subotičke gimnazije 1844.god.        (Karolus Bittermann, Subotica) 4 lat.
70 TA 183 19.IV 1845. Farkaš Bertalan: Svečani govor održan prilikom proslave rođendana cara Ferdinanda, V. mađarskog kralja. (Karolus Bittermann, Subotica) 9+8 mađ.
71 TA 183 24.VI 1845. Farkaš Bertalan: Svečana pesma posvećena glavnom direktoru subot. franjevaca. Magoči Ištvanu učast proslave njegovog rođendana.        (Karolus Bittermann, Subotica) 3 mađ.
72 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 23.XI 1845. Remeš Kazimir( Remess Kázmér) : Svečana pesma posvećena direktoru franjevaca i kraljevske škole u Subotici-Furdek Kelemenu u čast proslave njegovog imendana                           (Karolus Bittermann,Subotica) 8 mađ.
73 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 15,16. III 1846. Eden Sabo (Szabó Ödön) u ime franj. udruženja u Solnoku: Svečana pesma posvećena grofu Nadašdi Paulai Ferencu ( Nádasdy P. Ferencz ) prilikom svečanog uvođenja u službu javnog sudije Sudskog stola sedmorice ( Tabulae Septemviralis)                                                    (Karolus Bittermann,Subotica) 6 mađ.
74 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 15,16. III 1846. Valentino Polerecki (Valentino Polereczky ): Pesma (pozdrav) Nadašdi Paulai Ferencu prilikom svečanog uvođenja u službu javnog sudije sudskog stola sedmorice (tabulae septemviralis)                                               (Karolus Bittermann,Subotica) 9 lat.
75 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 19.IV 1846. Farkaš Bertalan: Svečani govor (pozdrav) i pesma posvećena caru Ferdinandu, V.mađarskom kralju prilikom proslave njegovog rođendana.       (Karolus Bittermann, Subotica) 6 mađ.
76 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti (VI.) 1846. Budai Jene (Buday Jenö) u ime svih učenika IV. (završ.) razr. latin. škole u Sub.: Zahvalni govor učenika IV. razreda subotičke kraljevske škole profesoru latinskog jezika Remeš Kazimiru za njegov rad i trud prilikom uspešnog završetka latinske škole  (Karolus Bittermann, Subotica) 4+4 mađ.
77 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 29. VIII 1846. Koh Moric (Koch Móricz) učenik: Zahvalni govor učenika subotičke kraljevske škole svojim roditeljima i svome bratu za njihovu pomoć u svome školovanju                                                         (Karolus Bittermann, Subotica) 4 mađ.
78 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 29. VIII 1846. Libman Hiršl (Liebman Hirschl): Zahvalni govor caru Ferdinandu I. tj. V. mađarskom kralju za toleranciju jevreja u Mađarskoj.(zadnja str. nedostaje-nije snimljeno?) (Karlo Bittermann, Subotica) 4 nem.
79 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 1846. Furdek Kelemen direktor škole (gimnazije): Izveštaj Subotičke franjevačke škole u Subotici sa iskazanim rezultatima rada svakog razreda u I.-II. polugodištu.                                                    (Karlo Bittermann, Subotica) 8 mađ.
80 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 1846. (Kraljev. gimnaz. u Baji): Izveštaj (godišnji) gimnazije u Baji sa rezultatima rada iskazanim po razredima                                                    (Karlo Bittermann, Subotica) 8 mađ.
81 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 1846. Remeš Kazimir (u ime svih učitelja Sub. škole): Svečani govor (pozdrav) učitelja IV. razreda prilikom posete kr. savetnika Deaki Žigmonda ( Deáky Zsigmonda) Subotičkoj kraljevskoj školi.  (Karlo Bittermann, Subotica) (14)       7+7 mađ.
82 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 1846. Farkaš Bertalan ( u ime učiteljskog veča ): Pozdravna pesma kraljevskom savetniku Deaki Žigmondu prilikom obilaska subotičke škole kao glavnog direktora.                                                 (Karlo Bittermann, Subotica) 6 mađ.
83 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 1846. Farkaš Bertalan ( u ime učenika ): Pozdravna pesma glavnom direktoru i kraljevskom savetniku Deaki Žigmondu prilikom obilaska Subotičke škole.                                                                    (Karlo Bittermann, Subotica) 5 mađ.
84 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 1846. Bogoslovsko semenište u Kaloči ( kao škola ): Pozdravna pesma grofu Nadaši Paulai Ferencu prilikom svečanog uvođenja u službu biskupa u Kaloči.                                                                          (Karlo Bittermann, Subotica) 7 mađ.
85 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 1846. Farkaš Bertalan ( u ime subotičkih franjevaca ):           Pozdravna pesma grofu Nadaši Paulai Ferencu prilikom svečanog uvođenja u službu biskupa u Kaloči.                                                                          (Karlo Bittermann, Subotica) 9 mađ.
86 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 1846. Balog Đerđ pomoćnik popa sv. Roke u Subotici: Pozdravna pesma grofu Nadaši Paulai Ferencu prilikom svečanog uvođenja u službu biskupa u Kaloči i Baču.                                                                          (Karlo Bittermann, Subotica) 6 mađ.
87 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 1846. B.M. h.p.: Pozdravna pesma grofu Nadaši Paulai Ferencu prilikom svečanog uvođenja u službu biskupa u Kaloči.                                                                          (Karlo Bittermann, Subotica) 5 mađ.
88 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 1846. Bogoslovsko semenište u Kaloči ( škola za čitanje ): Pozdravna pesma grofu Nadaši Paulai Ferencu prilikom svečanog uvođenja u službu biskupa u Kaloči.                                                                          (Karlo Bittermann, Subotica) 6 mađ.
89 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 1846. (Zarda subot. franjevaca za nedeljne verne vežbe): “Put svetog križa”                                                (“A szent kereszt útja”)                                         (Karlo Bittermann, Subotica) 24 mađ.
90 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 16.IX 1847. Farkaš Bertalan učitelj poezije: Pozdravna pesma prilikom svečanog prijema carskog kraljevskog stalnog glavnog kneza Ištvana u Subotici.                                                                                                               (Karlo Bittermann, Subotica) 11 mađ.
91 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 1847. Budai Jene učenik ( u ime svih učenika ): Zahvalni govor profesoru krasorečivosti u Subot. kraljev. školi Marko Dienešu održan prilikom svečanog završetka školske godine.                                      (Karlo Bittermann , Subotica) 8 mađ.
92 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 1847. Petrić Jožef učenik ( u ime svih učenika IV. razreda): Zahvalni govor profesoru (latin.) jezika Vanai Orbanu (Vannai Orbán) održanom prilikom svečanog završetka školovanja u subotičkoj srednjoj školi.             (Karlo Bittermann , Subotica) 5 mađ.
93 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 1846. Konjogojsko društvo u Bačkoj županiji: Osnovna pravila društva i izveštaj o radu društva za 1846. godinu.                                                                 (Karlo Bittermann, Subotica) 11 mađ.
94 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 1846. Društvo za konjske trke u Subotici: Osnovna pravila subotičkih društva (sa članovima).               (Karlo Bittermann, Subotica) 16 mađ.
95 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 1847. Društvo za konjske trke u Baču: Osnovna pravila društva i izveštaj o radu društva.                           (Karlo Bittermann, Subotica) 15 mađ.
96 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 28.IX 1847. Pripomoćno društvo za sahranjivanje Subotica : Osnova pravila pripomoćnog društva (odlukom Senata odobren I 1847., a konačno utvrđen IX 1847.god.)                                                        (Karlo Bittermann, Subotica) 4 mađ.
97 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 30. IX 1851. Farkaš Bertalan (direktor franj. zarde u Subotici): Oproštajna pesma povodom smrti kaločkog biskupa grofa Nadašdi Paulai Ferenca od franjevaca u Subotici.                                             ( Karlo Bittermann, Subotica ) 6 mađ.
98 Kaiserl.und Königl.Finanzarch Camerale Ung. rote n°. 704/a 1764. Status civil. grada Sent Marije (Subotice) 29 nem.
99 Kaiserl.und Königl.Finanzarch Camerale Ung. rote n° 704/a 13.VII.1764. (opis) Bačke i Subotice 29 nem.
100 Austrija Hofkammer Archiv Hoffinanz Ungarn. rote n° 760 20.VI.1741. Srbi u Segedinu 15 nem
101 Austrija Hofkammer Archiv Hoffinanz Ungarn. rote n° 775 04.IV.1743. Položaj stanovnika pravoslavne veroispovesti u odnosu na njihovu vojnu obavezu 1 lat
102 Austrija Hofkammer Archiv Hoffinanz Ungarn. note n° 812 1747. Plemićki status porodice Vidaković 3 lat
103 Austrija ,Ratni arhiv 1770(i 1578) Izveštaj o kretanju vojske 20 nem. i lat.
104 Austrija, Komorski arhiv Beč, Ung. Kamerale rote n°   530 1778 Status civil. grada S.Marije (Subotica)                   Traži se prijem u red slobodnih kraljevskih gradova 12 nem.
105 Austrija, Komorski arhiv Beč, Ung. Kamerale rote n°  504 1778 Status civil. grada S.Marije (Subotica)                   Traži se prijem u red slobodnih kraljevskih gradova 2 nem.
106 (1765) Kovats K.Casarnas (Sub.) 1 lat. Kartog.zbirka
107 Zemaljski arhiv Budimpešte OL S.12.H TT Div. XIX. 170/1 2.kútfő 27481/33Citters. cvt.-C- 128. Palics 1822 Projekti- preseci planova kanala za isušivanje Palić jezera 3 nem. 36.5 x 23
108 Zemaljski arhiv Budimpešte OL S.12.H TT Div. XVII. 19 (1821)urb. 152. 1821 Planovi urbar. zemljišta u okolini Subotice Aut: Lenđel Jožef (Lengyel József) 1 26 x 18
109 Zemaljski arhiv Budimpešte OL S. 12 .HTT Div.XIII.548.1824 14.IV.1824 Gabriel Aradszky : Plan Ludoškog , Krvavog i Palićkog jezera 2
110 Zemaljski arhiv Budimpešte OL HTT H.95.1848.dec.15.10-12.old.(-azl848/49.évi miniszt.lev.orsz.rend.esposta oszt.592/1848.) XII.1848. Sep Ferenc (Szép Ferenc) : HONUNK ALLAPOTA (a rácz lázadásről)-ny : Bittermann K.Subotica 16 madj
111 Zemaljski arhiv Budimpešte OL HTT S 11.N 321. (oko 1770.) Plan Horgoša i S.Petera u vezi graničnog spora      ( K.) 4 lat. u kartografskoj zbirci 37×27,5
112 Zemaljski arhiv Budimpešte OL H . 95.1849.kőzl.űgy/2.8.fasc.227/1849 RPK 1849 Kopčanji Jožef (komes.) : izveštaj o stanju njemu poverenoj teritoriji 6 madj.
113 1864 HŐLGYFUTÁR-časopis (dva zad.čl.Viener Šalamona o Subotici) 4 madj.
114 Zavičajni muzej , Donji Miholjac  L-ra AL n° 83. 11.VIII 1781. Požun Andraš Gali (Andres Gály),Bode Janoš (Bodo Ioannes) , Nađ Janoš (Nagy Ioannes) . Račun grada Marije Tereziopolisa (Maria Theresiopolis),to jest Subotice. Račun grada Marije Tereziopolisa.Suma naznačena u iznosu 6000.jt 2 lat. Dobiven 16.01.1981.broj akta 03-20/81
115 Zavičajni muzej , Donji Miholjac  N°412 /1972. 15.IX 1792. Lenard notarium ( Geor.Szuchich): Izvod iz zapisnika Sl.kr.grada Marije Tereziopolisa (Subotice). 2 lat. Dobiven 16.01.1981.broj akta 03-20/81
116 Zavičajni muzej , Donji Miholjac N°356/1793. (485) 18.IX 1793. Lenard Notarium (Geor.Szuchich) :Izvod iz zapisnika Sl.kr.grada Marije Tereziopolisa (Subotice). 2 lat Dobiven 16.01.1981.broj akta 03-20/81
117 Dr. Šiškloši Laslo (Siklőssy L.) ( knjiga ) ” A magyar sport Ezer Éve” – 1000. godišnjica mađarskog sporta .” III . tom. Izdata između dva rata . Knjiga od Str . 230-575 Sadrži podatke o Vermeš Lajošu, Nandoru Beli i drugim vrsnim subotičkim i stranim sportistima, o svim sportskim društvima i takmičenjima .(Szabadkai torna egylet , Achilles, Bácska) itd. 19+10=29 19.11.1990 mađ. Snimljen od istraživača Cabai Jožefa 1981.I
118 N° 46. fol.3. 1742. (Litterae ad cameram exaratae E 41.) Dopis kojim se traži mišljenje Ugarske o položaju građana 2 lat.
119 N° 44.fol.23,24 1743. (Litterae ad cameram exaratae E 41.) Dopisi Ugarskoj komori 16 lat.
120 N° 144,145. 1743. (Litterae ad cameram exaratae E 41.) Dopisi Ugarskoj komori 6 lat.
121 N° 63. 1744. Litterae ad cameram exaratae E41.) Dopisi Ugarskoj komori 3 lat.
122 N°170. 1744. Litterae ad cameram exaratae E41.) Dopisi Ugarskoj komori 4 lat.
123 N°400 1744. (Litterae ad cameram exaratae E 41.) Dopisi Ugarskoj komori 3 lat.
124 N°165. 12.VII.1745. (Litterae ad cameram exaratae E 41 .) Dopisi Ugarskoj komori 12 lat.
125 N°156. 1746. (Litterae ad cameram exaratae E 41.) Dopisi Ugarskoj komori 3 lat.
126 N°207. 1746. (Litterae ad cameram exaratae E 41.) Dopisi Ugarskoj komori 2 lat.
127 N°107 1747. (Litterae ad cameram exaratae E 41.) Dopisi Ugarskoj komori 2 lat.
128 N°108. 1747. (Litterae ad cameram exaratae E 41.) Dopisi Ugarskoj komori 5 lat.
129 N°176. 1747. (Litterae ad cameram exaratae E 41.) Dopisi Ugarskoj komori 3 lat.
130 N°194. 1747. (Litterae ad cameram exaratae E 41.) Dopisi Ugarskoj komori 4 lat.
131 N°280 1747. (Litterae ad cameram exaratae E 41.) Dopisi Ugarskoj komori 3 lat.
132 N°323 1747. (Litterae ad cameram exaratae E 41.) Dopisi Ugarskoj komori 12 lat.
133 N°390. 1747. (Litterae ad cameram exaratae E 41.) Dopisi Ugarskoj komori 3 lat.
134 N°241. 1748. (Litterae ad cameram exaratae E 41.) Dopisi Ugarskoj komori 7 lat.
134/a N 44° 1748. (Litterae ad cameram exaratae E 41.) Dopisi Ugarskoj komori 2 lat.
135 Austrija, Beč haus -hof – und staatarchiv Ungar-iktam fol . 335. 14.XI.1772. Izvod iz materijala urbarijalne komisije 4 lat. i nem.
136 Zemaljski arhiv Budimpešte (Orszàgos Levéltàr Budapest) N szekció  N°22    97. csomó N° CXXXII 19.X 1844. Eötvös Pál comiss. : (Jőszef Nádor titkos levéltára) Praesidialia 1844 . ) Pismo Pala Etveša Magistratu povodom reformi u upravljanju 6 lat. i mađ.
137 Zemaljski arhiv Budimpešte (Orszàgos Levéltàr Budapest) N 22.97.svež. N°LXXXVII 23.XI.1844. Eőtvős Pal comiss. Pismo Pala Etveša Magistratu povodom reformi u upravljanju 3 lat.
138 Zemaljski arhiv Budimpešte (Orszàgos Levéltàr Budapest) Fond 806 N° 128. VI. 1751. Baja Privilegija porodice Zako (Zàkò) – iz Bajše 19 lat.
139 N°27   16.svež. V-Z.      E-282. 15.IX 1702. (Ofner Cameral Administration – Memorialien und Anbringen ) Zacco – o dodeli plemićke titule Stefanu Zako-u 6 lat.
140 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti 1819-1918 Više autora. Pozorišni plakati raz. trupa . Pozorišne predstave-održane u celoj državi.        (Gerold-poklon) 68. lis. 266pred.(plakata) madj. i lat. Zbirka plakata
141 NEMA 1842 Farkaš Bertalan. Szabadka szabad kir. vàros századai ( in. br. 1891-IAS ) Segedin, 1842. štampano 38 madj. Zbog velič. odložen u kut.1/A.
142 27,28 I 1945. Pozorišni ods. grada Subotice. Pozorišni plakat Prikazivanje više komada u Subotici 1 srp. od druga Ormai Josipa, Subotica Zbirka plakata
143 29.IV 1945. Propag. ekipa III. vojv. brig. KNOJ-a, Sub. Pozorišni plakat. Predstava Kir Janje od J.Sterije Popovića u Subotici 2 srp. Danko Pišta 14, Zbirka plakata
144 29 XI 1947. Hrv. narod. kazal. u Subotici, svečana predstava za dan proglaš. nove Jugoslavije – ( prvi put – Dubravka ) 1 srp. Danko Pišta 14, Zbirka plakata
145 Mapa br. 3.1.3.4.    IA Subot. 1776 ( autor mape sa koje je snimlj. Kovats Leopold ) crtež: Boroš Ištvan, prof. Motiv sa mape pustare Kelebija kod Subotice. Seljak u narodnoj nošnji iz Subotice ( Kelebijski pastir ) 1 lat. Poklon od Ulmer G. XII 1981.g.
146 Mađarsko Ministarstvo u Budimpešti  br.5951/1873.IX  odeljak 8. II 1873. Hideg Bela (Hidegh Béla) glav.lekar u Subotici.Izveštaj o zdravstvenim prilikama u Subotici 1872.g. Meteorološki, zdravstveni izveštaj o Subotici za 1872.g. 14 madj. Poklon od Ulmer G. XII 1981.g.
147 Mađarsko Ministarstvo u Budimpešti br.8893/  1875. 11. II 1875. Hideg Bela (Hidegh Béla) glav.lekar u Subotici. Izveštaj o zdravstvenim prilikama u Subotici 1874.g. Meteorološki, zdravstveni izveštaj o Subotici za 1874.g. 10 madj. Poklon od Ulmer G. XII 1981.g.
148 NEMA I A Zagreb Signature nisu nevedene, samo mesto čuvanja originalnih dokumenata Faksimili psaltira, misala, evanđelisara i graduale.Kalendar ( izradj. 1966.g. ) sa kopijama u boji o izuzetnoj gradji hrvatskih, slovenskih i makedonskih katedrala, samostana i arhiva. 13 franc. engl. srp. od Milana Dubajića XII 1981.g.
149 3.VII 1849. Komandant 4. bataljona, Varaljaija (Várallyay). Otpusnica Baš Martina iz 4. betaljona kao vojnog desetara.(rodjen 1824. u Čantaviru ). Potvrđuje učestvovanje u pokretnom vodu u defanzivnom odredu i bitkama 1849.g. u Vojvodini. 1+1 mađ. Poklon od Ulmer G. 1980.g.
150 Budapest Akadémiai kiado 1954 Sabo Ištvan (Szabó István) :Popis desetine županija Bač, Bodrog i Čongrad (BB és Csongrád megye Dézsmalajstromai) iz 1522.god. 52 mađ.   nem.        lat.
151 1580,  1582. Godišnjak društva istoričara,                               Podaci turskih deftera 1 mađ.
152 Novi mađ. leksikon ( Új Magyar Lexikon ) u vezi istorije cehova u Subotici ( pečati ) 1 mađ.
153 iz knjige “Prilozi i građ”3., i OD N.79, Lad. EE NO, 2, 14. téka- Bács-Bodrog 1966. Novi Sad Ivan Jakšić. Iz popisa stanovništva Ugarske početkom XVIII veka. Popis B.B. županije 1715.g. Popis županija Arad, Čongrad Čanad 1725.g., popis Bačke županije 1720.g., popis Bodroške županije 1720.g., popis Podunovske vojne granice 1720.g. 18+53   srpski.  mađ.  lat.
154 ORIG. SELECTA IVÁNYI-A II KUT. BR.41 1770, 1776 Kopija spisa M. ung. Rote N° 534, fol. 60, 59. Prihodi komorskog grada Sent Marija (Subotica) između 1770. i 1776. godine 2 lat.
155 1848, 1849. Kopije letaka ( sloboda štampe itd. ) 7 mađ. nem. Zbirka plakata
156 1867 Demonstracije poštanskih radnika u Malom Iđošu i u Baji (Herceg Szölös és Baranyavàr is ) 1 mađ.
157 Fond: Ministarstvo unutrašnjih pos. Mađarske Br. 1406/1872 20.I.1872 Statut udruženja “NÉPKÖR” u Subotici odobren od strane Ministra Unutrašnjih poslova 9 mađ.
158 IAS: Zbirka fotografija oko 1890. Fotografija VERMEŠ LAJOŠA , nastavnika fizičke kulture u Subotici 2 mađ.
159 Ivanji Ištvan (Iványi István): Szabadka sz. k. város története, 127-128 old., Szabadkai pusztákról – o subotičkim pustarama 2 mađ.
160 Ivanji Ištvan (Iványi István): Monografija Subotice, II tom, str.6. o subotičkim pustarama 2 lat., mađ.
161 IAS, ELN 853/14 1914. Plakat: Radnice, fabričke devojke 1 mađ. U zbirci plakata
162 25.XII 1935. “NAPLÓ”: Biciklistička trka na Paliću sa Vermeš Lajošem ( na prvom biciklu ) 1879.g. 2 mađ.
163 1871. Zapisnik Skupštine Opštine Subotica u vezi sanacije jezera Palić 3 srpski
164 IAS- Rudić Zbirka Plakat: Iako kraljevski savetnik, gradonačelnik Subotice ( Dr. Biro Karolj ), lagao je u vezi sanacije Palić-a 2 mađ. Zbirka plakata
165 Subotica 1961. Kopija člana iz Subotičkog privradnog biltena, Seneš Đorđe: Prevod dela knjige JOHANNA MATTHIASA KORABINSKOG:”Geografsko-historijski i produktni leksikon Mađarske 1786.g.” 1 srpski
166 Arhiv Vojvodine BB županija Kut. 1558 1846. Iz građe Bač-Bodrog 94 mađ.
167 Baja 1983. Kapocs Nándor Köhelyi Mihály: Katymár és környéke középkori oklevelei a Zichy okmánytárban ( Srednjevekovne diplome Kaćmara i okoline ) 12 mađ.
168 Budapest 1980. Kiss Lajoš: Földrajzi nevek etimológiai szótára           ( Etimološki rečnik geografskih naziva ) 9 mađ.
169 14.XII 1910. “BÁCSMEGYEI NAPLÓ”, 284.szám 2 mađ.  Mađar Laslo
170 25.XII 1910 “BÁCSMEGYEI NAPLÓ”, 294.szám 2 mađ.  Mađar Laslo
171 20.V 1928.  1.I 1969. “BÁCSM. NAPLÓ”: ( Razgovor sa Juhas Đulom) Az iró is ember,Négyszemközt Juhász Gyulával   “7 NAP” ( Juhas Đula u Subotici ) Péter László: Juhász Gyula Szabadkán 4 mađ.  Mađar Laslo
172 21.VI 1885.  28.VI 1885. “BÁCSKAI ELLENŐR”- 26, 27 szàm, A Palicsi tó regéje 4 mađ.  Mađar Laslo
173 20.I 1889. 14.VII 1881. Szabadkai közlöny 28. és 23. szám, Palicsi remete, Palicsi dalok 3 mađ.  Mađar Laslo
174 Arhiv u Somboru 1719-1720. Izvod iz zapisnika – Podaci o Bač-Bodroškoj županiji 5 lat  Mađar Laslo
175 Arhiv u Somboru 1282-1760. Podaci o Bač- Bodroškoj županiji 45 lat.  Mađar Laslo
176 NEMA Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti Széchényi könyvtár OSZKK, fol. Hung 1114 1865. Pesty Frigyes: Magyarország helynévtára, 1-63. kötet – Kézirat 25 mađ.  Mađar Laslo
177 Budapest 1914-1918 A Délvidék hadtörténete 1914-1918. ( Ratna istorija” Delvidek”-a ) 2 mađ.  M. Dubajić
178 Gradska biblioteka Subotica Bàcska, 41 sz. 2.VII 1891. Nastanak Bačkih vinograda 1 mađ.  Mađar Laslo
179 1969. Izložbe – Istorijat pozorišta 10 srpski  Mađar Laslo
180 NEMA Gradska biblioteka Subotica Bàcska, 41 sz. 1881. Iványi István: ( “Istorijska književnost” – Bač-Bodroške županije ) 9 mađ.  Mađar Laslo
181 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta 1854, 1868 Spisi u vezi Mađar Laslo-a, istraživača Afrike 22 mađ. Dr. Križen Laslo-poklon
182 Gradski muzej Subotica 1826. György Ferenc: Bács Bodrog vármegye repertóriuma 22 lat.  Mađar Laslo
183 Beč, Kriegs- archiv H III c 107/3 1697. Jezero Palić sa raspodelom pojedinih vojnih formacija armije pod komandom Evgena Savojskog koja je posle bitke kod Sente 1697. godine logorovala na istočnoj obali Palića. Na karti je naznačeno i mesto SABATSKA sa svojim utvrđenjem. ( koncept- crno-belo ) 6 nem.  Mađar Laslo- veza         F:3                     3.3.2.100.
184 Csongrádmegye levéltár Szeged Akadémiái kiadó 1982. 1529- 1768 Schram Ferenc: Magyarországi Boszorkányperek 9 mađ.         lat.  Apro E.
185 Csongrádmegye levéltár Szeged IV. A1021 Szeged város titkos Levéltára, b éllag, 2. doboz, 66. tétel: CCVII 4,5,6,7,13,15,16,18,21,37,38,79 1529-1768 Spisi sporova veštica ( A boszorkányper iratai ) 84 mađ.            lat.  Mađar- Apro
186 Segedin 1974, 1976 Bálint Sándor: Godišnjak muzeja “Móra Ferenc” Móra Ferenc Múzeum évkönyve 75/2. A Szegedi nemzet, A szegedi nagytáj népélete, I. rész. 16 mađ.  Mađar Laslo
187 Csongrádmegye levéltár Szeged IV.B1432 1869- 1944 Spisi školsko nadzorništva u Segedinu. Szeged sz.kir. város iskolaszékének iratai 13 mađ.  Apro E. Uputstvo u F:22
188 Kalacsai, Érseki levéltár 1731. Arhiv Kaločke nadbiskupnije                                Kalocsai Érseki Levéltár ( KÉL )                                        Visitatio canonica, Szabadka, 25-28p. 4 lat.  Mađar Laslo
189 Kalacsai, Érseki levéltár 1869. Pravila Društva protiv psovanja u Subotici             A káromkodás elleni társulat szabályai Szabadkán 4 mađ.  Mađar Laslo
190 Kalacsai, Érseki levéltár 1729. Visitatio canonica, Subotica, 1-23 p. 27 lat.  Mađar Laslo
191 Kalacsai, Érseki levéltár 1792. Visitatio canonica, Subotica, 142-144 p. 3 lat.  Mađar Laslo
192 Kalacsai, Érseki levéltár 1783. Visitatio canonica, Subotica, 80-84 p. 5 lat.  Mađar Laslo
193 Kalacsai, Érseki levéltár 1767. Visitatio canonica, Subotica, 43-61p. 20 lat.  Mađar Laslo
194 Kalacsai, Érseki levéltár 1756. Visitatio canonica, Subotica, 35-42p. 8 lat.  Mađar Laslo
195 Kalacsai, Érseki levéltár 1738. Visitatio canonica, Subotica, 33 p. 1 lat.  Mađar Laslo
196 Kalacsai, Érseki levéltár 1736. Visitatio canonica, Subotica, 30-32p. 3 lat.  Mađar Laslo
197 Csongrádmegye levéltár Szeged  XII.4.a.20 1548. Gregorius Ioannes Zdziewoyski Szeged Alsóvárosi Ferences Rend iratai 5 lat.  Mađar Laslo
198 Csongrádmegye levéltár Szeged  XII.4.a.18 A Szegedi Alsóvárosi Ferences Rend iratai 6 lat.  Mađar Laslo
199 NEMA Rüll István ( Kosztolányi Dezső unokaöccsének ) ajándéka 1953. (1967) Kopije Kostolanji- dokumenata 12  Mađar Laslo
200 Gradska biblioteka Subotica  111990/ 1958. 1958. Blaško H. Vojnić : Istorija biblioteke ” GRAĐANSKE KASINE” u Subotici 1840-1944 5 srp.  Mađar Laslo
201 Gradska biblioteka Subotica “Bácsország” 2.szám 8.I 1905. “Bácsország” : A VÖRÖSÖKÖR ÉS AZ EX-LEX 1 mađ.  Mađar Laslo
202 Gradska biblioteka Subotica “Bácsország” 18.szám 30.IV 1905. “Bàcsorszàg”: ” A SZABADKAI SPORT” – Sport u   Subotici 3 mađ.  Mađar Laslo
203 Gradska biblioteka Subotica “Bácsország” 37.szám 17.IX 1905. Zemaljski kongres zanatstva u Subotici “Bácsország” : “A VII- ik ORSZÁGOS IPARKONGRESSZUS SZABADKÁN” 7 mađ.  Mađar Laslo
204 Gradska biblioteka Subotica “Bácsország” 36.szám 7.IX 1905. Mađarske zanatlije “Bácsország” : A MAGYAR IPAROSOK 15 mađ.  Mađar Laslo
205 Csongrádmegye levéltár Szeged 1535- 1764. Zbirka Skupštinskih akata mađarske franjevačke prov.Spasitelja, 1531- 1595 i događaji na Skupštinama do 31.god. XVII V. Skupljeno u kaši. 6.X1764 10 lat.  Mađar Laslo
206 Gradska biblioteka Subotica “Bácsország” 10.szám 4.XII 1904. Iz davne prošlosti Subotice, “Bácsország” : SZABADKA RÉGMÚLTJÁBÓL” 3 mađ.  Mađar Laslo
207 NEMA Fehér Ferenc: Iz skica Feher Ferenc- a – porodično stablo 35 mađ. poklon pisca
208 Csongrádmegye levéltár Szeged 1897. Reizner János: Szeged története I. Istorija Segedina 4 mađ.  Mađar Laslo
209 Csongrádmegye levéltár Szeged 1844. Pogled na sl. kr. grad Segedin sa Banatske strane 1 nem.   mađ.  Mađar Laslo
210 Beč, Kriegs- archiv H III c 98-6L Segedinska tvrđava 1 nem.  Mađar Laslo
211 Heves megyei Levéltár 1840. Pogled na Đulu 1 mađ.  Mađar Laslo
212 Heves megyei Levéltár 1827. Karacs Ferenc: Bakrorez- Békéscsaba 1  Mađar Laslo
213 Kalocsai Érseki Levéltár. Kalocsa csomó: Szabadka 1176/1907 1907. Arhiv kaloče nadbiskupije: Spisi u vezi osnivanja katoličke štamparija i katoličkog dnevnog lista – Bácskai hirlap – u Subotici ( Kalocsai Érseki Levéltár ) 9 mađ.  Mađar Laslo
214 Izdao Fényes Elek Budimpešta 1851. Geografski rečnik Mađarske , Magyarország Geographiai szótára – részlet (S-SZ.) III. Kötet 3 mađ.  Mađar Laslo
215 Subotica, Subotičke novine 1979. Ulmer Gašpar: “Istorijat trpi ispravke” Da li su se preci Subotičana borili za oslobođenje ove teritorije od Turaka? 1 srp.  Ulmer G.
216 (1980) Ulmer Gašpar: “Borba Bajše i Vojnića za pripajanje teritorije – kada je granice sela određivao upravnik Kraljevske komore 1 mađ.  Ulmer G.
217 Subotica, 7 NAP 2.XI 1973. Ulmer Gašpar: Topolya 1462 és 1907 között           (B. Topola između 1462. i 1907. ) 1 mađ.  Ulmer G.
218 Subotica, Subotičke novine 9.XI 1973,        16.XI Ulmer Gašpar: “Kmetovsko selo – Bajmok”    1462-1848, “A jobbágyfalu”- Érdekes okmány -kiállitás Bajmokon 2 mađ.  srpski  Ulmer G.
219 9. III 1973. “Levéltár – premier plánban”, Predavanje Ulmer Gašpara o arhivskoj građi Magistrata sl. kr. grada – M. Thereziopol (Subotica) 1 mađ.  Ulmer G.
220 Subotica, “Subotičke novine” Ulmer Gašpar: “Najstariji pisani spomenik”  (Nadgrobni kamen iz doba Rimljana uzidan u zid nekadašnje subotičke tvrđave. 1 srpski
221 Subotica, “Subotičke novine” Ulmer Gašpar: “Najstarija subotička fabrika”.     (Fabrika alkalne sode na Paliću ) 1 srpski
222 Subotica, “Subotičke novine” br. 2/1978. 3.I 1978. B. Krstić: “Prošlost” – intervju sa arhivistom Istorijskog arhiva u Subotici, Ulmer Gašparom. 1 srpski
223 Subotica, “Subotičke novine” 26.VII 1978. Petar Krmpotić: “Roža Šandor” – Krčma u koju je navraćao poznati hajduk – ( Intervju sa G. Ulmerom ) 1 srpski
224 Subotica, “Subotičke novine” 5.I 1979. “Subotica u arhivu Budimpešte” (Ulmer Gašpar izveštava o nekoliko važnijih dokumenata otkrivenih u inostranstvu) 1 srpski
225 Subotica, “Subotičke novine” 11.XI 1977. Ulmer Gašpar: “Grad a oko njega šanac”, Mlaka – odvodnjavanja, Mlinovi – suvače 1 srpski
226 Subotica, “Subotičke novine” Ulmer Gašpar: “Svatovi bez rakije” – Kako su gradski oci daleke 1789. god. zabranili rasipništvo 1 srpski
227 Subotica , “Subotičke novine” br.45/1980. XII.1980 Ulmer Gašpar:” Subotičani zamalo-mornari” (o karti i planu kanala kojim, je Subotica odnosno Palić trebalo da se povežu sa Tisom kod Kanjiže) 1 srpski
228 Subotica, “Subotičke novine” Ulmer Gašpar: Subotičke vodenice 1 srpski
229 Subotica, “Subotičke novine” 21.I 1977. Ulmer Gašpar: “Subotička tvrđava nije više tajna” ( u Beču pronađena rukopisna karta iz 1697. godine na kojoj se jasno razaznaju obrisi Subotičke tvrđave za koju su istoričari znali da je postojala, ali ne kako je i izgledala ) 1 srpski
230 Subotica, “Subotičke novine” 16.II 1979. Ulmer Gašpar: “Turci otišli – porez ostao”             ( Period između 1736 – 1741 ) 1 srpski
231 Subotica ,”Subotičke novine” 1979. Ulmer Gašpar: ” Rat i varljivi mir ” ( Kolonizacije, prvi subotički kapelan ) 1 srpski
232 Subotica, Gradska biblioteka Bittermann Jòzsef könyvnyomdàjàbòl 237519/1971. 1895. Godišnjak Društva – Subotička javna biblioteka – Izveštaj 1892 – 1894. A Szabadkai Közkönyvtár – Egyesület évkönyve – Jelentés 1892 – 1894. évre 8 mađ.
233 M Theresiopel (Subotica) 23.XI 1812. Matija Gvozdanović (Mathias Gvozdanovitch), optužen za saradnju sa Rusima i Srbima protiv Mađarske, izjavljuje da je sumnja pala na njega verovatno iz razloga što je silom prilika živeo u Srbiji, vlada srpskim i turskim jezikom. Da bi dokazao suprotno, izveštava o pripremi napada na Mađarsku od strane Rusa i Srba. Ovu informaciju je dobio od čoveka (trgovca) zvanog Nikola Mihalović (Nikola Mihalovich), koji ga je jednom prilikom posetio. I dalje je spreman prikupljati informacije. 8 nem. mapa je u zbirci karata
234 Subotica, Gradska biblioteka 78752/1957R 1892. Iványi István: “A Szabadkai Közkönyvtár Egyesület” alapszabályai ( Pravila Društva – Subotička javna biblioteka ) 4 mađ.
235 NEMA Subotica, “Rukovet” Rukovet, 1970. br.1-2 1970. Blaško H. Vojnić: Drugi prilog ” Bibliografskoj građi o bibliotekarstvu u Srbiji od 1868. do 1944. godine. 7 srpski
236 NEMA Subotica, “Rukovet” Rukovet, 1963. br.10-11 1963. Blaško H. Vojnić : Zaslužni upravnici gradske biblioteke u Subotici 1 srpski
237 Subotica, Szabadkai Ùjsàg Subotica X god. br. 75 3.V 1918. Szabadkai Újság – Politikai napilap : Prvomajski praznik Subotičkih radnika; Ne prihvata se terapija hladnom kupkom na Paliću; Proizvođači duvana 2 mađ.
238 Subotica. Délvidék – Bácskai napló – Politikai Napilap Subotica, XI god. br. 225 3.X 1917. Délvidék – Bácskai napló – Politikai Napilap 1 mađ.
239 Subotica. Délvidék – Bácskai napló – Politikai Napilap 30.VI 1918 Délvidék – Bácskai napló – Politikai Napilap 1 mađ.
240 ( 1980 ) Ulmer Gašpar : Zabeleška iz 1716.g. na bunjevačkom jeziku – novi podaci o učestvovanju Subotičana u borbama protiv Turaka. 5 srpski
241 Zemaljski arhiv Budimpešta OL H14 Közigazgatási osztály 1848/49, 23.csomó, 59.kutija 1848/49 Szabadka közigazgatàsa, Uprava Subotice – Spisak službenika gradske uprave 16 mađ.
242 NEMA Zemaljski arhiv Budimpešta OL  DL 92290 ( Festetics cs. ) 7.VIII 1407. Čanadski kaptol javlja kralju Žigmundu da su poslali svog čoveka Jakoba u čijem prisustvu će kraljevski čovek SEWENHAZI LÁSZLÓ na tri vašara – u Segedinu…, 2.avgusta u selu ZABADKA… i Zeer objaviti, da sinovi Poše iz Zeer-a isplate sudiji i svojem protivniku novčanu kaznu od 75 maraka. 2 nem.  Mađar L. 1987.
243 NEMA Zemaljski arhiv Budimpešta OL  D 80188 (Zichy Okmánytár) VIII 247. 17.XII 1428. Kaločki kaptol javlja kralju Žigmundu da je opomenuo Subotičane zbog načinjene štete na imanjima TÖTTÖS LÁSZLÓ-a. 2 lat.  Mađar L. 1987.
244 Zemaljski arhiv Budimpešta OL  DL 80558 1436. Izveštaj o zulumčarenju Subotičana, Tavankućana i Madarašana na imanju u B. Monoštoru. 2 lat.  Mađar L. 1987.
245 Zemaljski arhiv Budimpešta OL  DL 97818 7.V 1516. Budimski kaptol svedoči o uvođenju u posed imanja ALGYEW Porkalab Mártona i sinova iz MAGOCH-a. Plemeniti susedi: LÁSZLÓ iz Martonoša i ZABÓ LUKÁCS iz ZABATHKE… 4 lat.  Mađar L. 1987.
246 Zemaljski arhiv Budimpešta OL. Helytartótanács, Acta Mechanica C.25. Com. Bacsiensis, 6. csomó, fol. 195-205 1760. Cehovska privilegija ćurčija – Subotica 16 lat.  Mađar L. 1987.
247 Zemaljski arhiv Budimpešta OL. Helytartótanács, Acta Mechanica C.25. Com. Bacsiensis, 6. csomó, fol. 223-230 1776-1777 Cehovska privilegija u užara i remenara 1776-1777, Subotica 12 lat. mađ.  Mađar L.1978.
248 Zemaljski arhiv Budimpešte OL. Helytartótanács, Acta Mechanica C.25. Com. Bacsiensis, 6. csomó, fol. 337-346 1777. Cehovska privilegija užara i remenara 1777, Subotica 20 lat.  mađ.  Mađar L.1978.
249 NEMA Zemaljski arhiv Budimpešte OL. Helytatrtótanács, Acta Mechanica C.25. Com. Bacsiensis, 6. csomó, fol. 347-352 1763. Cehovska privilegija krojača, 1763., Subotica 9 mađ.  Mađar L. 1987.
250 Zemaljski arhiv Budimpešte OL. Helytatrtótanács, Acta Mechanica C.25. Com. Bacsiensis, 6. csomó, fol. 367-393 1779. Cehovska privilegija zidara, stolara, staklara, 1779., Subotica 54 lat.  nem. L. Mađar 1987.
251 Zemaljski arhiv Budimpešte OL P1083 140.csomó 38. tétel XCV Alkotás Szabadka 1910-1918       P 1134, 16.csomó 7 tétel Alkotás Szabadka 1910-1917 1910-1918 Poslovni spisi, prepiska sa ložama, njihove publikacije itd. 143 mađ.  Mađar L.1987.
252 Zemaljski arhiv Budimpešte OL P.520 1781-183 Fabrika sode – Palić 92 nem. lat.  Mađar L. 1987.
253 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti Országos széchényi könyvtár quart slav. 2842 1826. Gimnazijske stilske vežbe, 1826. 25 lat.  Mađar L.1987.
254 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti Országos széchényi könyvtár quart slav. 79 1737-1783 Administracija franjevaca, njihove ( 1737-1783 ) odredbe 116 bunjev. dijalekt. i lat.  Mađar L. 1987.
255 Csongrád-megyei levéltár, Szentesi fióklevéltár Csongrád-megyei levéltár, Szentesi fióklevéltár 6.IV 1743. Spisi plemićke skupštine Čongradske županije, 6. april 1743. Prot.1. Podaci u vezi uvođenja Subotice. 17 mađ. lat.  Mađar L. 1987.
256 Csongrád-megyei levéltár, Szentesi fióklevéltár Csongrád-megyei levéltár, Szentesi fióklevéltár Csongrád VM. nemesi közgyűlésének iratai 7.VIII 1739. Predlog odluke o sudbini čardi na Ludošu i Kutošu zbog širenja zaraznih bolesti. 2 lat.  Mađar L.1987.
257 Csongrád-megyei levéltár, Szentesi fióklevéltár Csongrád-megyei levéltár, Szentesi fióklevéltár, Szentes 25.V 1736. Spisi plemićke skupštine Čongradske županije od 25.maja 1736. Ukazuje se na razdor između Subotice i Segedina 1 lat.  Mađar L. 1987.
258 Csongrád-megyei levéltár, Szentesi fióklevéltár Csongrád-megyei levéltár, Szentesi fióklevéltár, Szentes   Csongrád vm. Nemesi közgyűlésének iratai, 1738. szept.9, prot.38. 9.IX 1738. O poduzetim  merama za suzbijanje zaraznih bolesti 5 lat.  Mađar L. 1987.
259 Csongrád-megyei levéltár, Szentesi fióklevéltár Csongrád-megyei levéltár, Szentesi fióklevéltár   Csongrád vm. Nemesi közgyűlésének iratai, 1743. IV.9, prot.1. 6.IV 1743. Primedba u vezi uvođenja Subotice 3 lat.  Mađar L. 1987.
260 Csongrád-megyei levéltár, Szentesi fióklevéltár Csongrád-megyei levéltár, Szentesi fióklevéltár   Csongrád vm. Nemesi közgyűlésének iratai, 1738. IX 9, prot.25. 9.IX 1738. Spisi u vezi zaraznih bolesti 5 lat.  Mađar L. 1987.
261 Szentes, Koszta József Múzeum Koszta József Múzeum, Szentes 72.67.1. 1829. Svedočanstvo senćanskog ceha tkača 14 mađ.  Mađar L. 1987.
262 Szentes, Koszta József Múzeum Koszta József Múzeum, Szentes 75.15.1. 1829. Svedočanstvo novosadskog ceha tkača sa panoramom 21 mađ.  Mađar  L.1987.
263 Szentes, Koszta József Múzeum Koszta József Múzeum, Szentes 72.68.1. 1829. Svedočanstvo kanjiškog ceha tkača 7 mađ.  Mađar L. 1987.
264 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- -1867 III-4- 1225 1866, 1867 Srpsko čitalačko društvo u Subotici 2 mađ. Mađar Szentgyörgyi
265 Zemaljski arhiv Budimpešta,
Istorijski arhiv Subotica
OL-K150- -1867 III-4- 2683,
IASU F.2, 2163/polg.1866, 3134/polg 1866, 1929/polg.1867
1866, 1867. Društvo lekara-apotekara u Subotici
Odobrena pravila Lekarskog-apotekarskog društva
7+21 nem. Mađar Szentgyörgyi
266 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150-1868-III/R -4-2850 1868. Pravila Subotičkog udruženja žena 14 mađ. Mađar Szentgyörgyi
267 NEMA Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150 -1869-III/R-4- 6853 1869. Pravila Srpskog čitalačkog društva u Subotici. 22 mađ. Mađar Szentgyörgyi
268 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150 -1869-III/R-4- 232 1869. Pravila Subotičkog udruženja 12 mađ. Mađar Szentgyörgyi
269 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150 -1869-III/R-4- 6408 1869. Pravila “Društva subotičke trgovačke komore” 12 mađ. Mađar Szentgyörgyi
270 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1871- III- 4- 15456 1871. Društvo za obrazovanje i pripomoć subotičkih zanatskih i trgovačkih pomoćnika. 1 mađ. Mađar Szentgyörgyi
271 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1871- III- 4- 30640 1871. Pravila “Subotičkog glumačkog društva”. 11 mađ. Mađar Szentgyörgyi
272 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1872- III- 4- 1406 1872. Pravila subotičkog “NÉPKÖR”-a. 18 mađ. Mađar Szentgyörgyi
273 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1873- III- 4- 51096 1873. Pravila subotičkog “DEẦKK0R”-a. 20 mađ. Mađar Szentgyörgyi
274 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1873- III- 4- 8359 1873. Pravila”Subotičkog udruženja advokata”. 27 mađ. Mađar Szentgyörgyi
275 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1873- III- 4- 21552 1873. Pravila subotičkog “Katoličkog narodog udruženja”. 12 mađ. Mađar Szentgyörgyi
276 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1876- III- 4- 33102 1876. Pravila “Srpskog pevačkog društva” u Subotici 40 mađ. Mađar Szentgyörgyi
277 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1875- III- 4- 44500 1875. Pravila”Pevačkog društva” u Subotici. 24 mađ. Mađar Szentgyörgyi
278 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1876- III- 4- 57149 1876. Pravila subotičkog “Klizačkog društva” 16 mađ. Mađar Szentgyörgyi
279 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1877- III- 4- 21017 1877. Pravila “Zanatskog udruženja postolara” u Subotici. 25 mađ. Mađar Szentgyörgyi
280 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1878- III- 4- 7059 1878. Pravila subotičke”Literarne sekcije” 15 mađ. Mađar Szentgyörgyi
281 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1878- III- 4- 19773 1878. Pravila “Srpskog ženskog dobrotvornog društva” u Subotici 19 mađ. Mađar Szentgyörgyi
282 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1878- III- 4- 18851 1878. Pravila “Zanatskog društva krojača i kabaničara” u Subotici 19 mađ. Mađar Szentgyörgyi
283 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1886- VII- 8- 36455 1886. “Opšte zanatsko udruženje” u Subotici 3 mađ. Mađar Szentgyörgyi
284 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1878- III- 4- 34505 1878. Pravila “Zanatskog udruženja mađarskih i nemačkih čurćija” u Subotici 15 mađ. Mađar Szentgyörgyi
285 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1878- III- 4- 34276 1878. Pravila “Zanatskog udruženja kolara i kovača” u Subotici 15 mađ. Mađar Szentgyörgyi
286 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1880- III- 4- 44478 1880. Pravila “Udruženja lekara-apotekara” u Subotici 19 mađ. Mađar Szentgyörgyi
287 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1881- III- 4- 14475 1881. Pravila “Udruženja katoličkih kalfi” u Subotici 19 mađ. Mađar Szentgyörgyi
288 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1881- III- 4- 20318 1880. Pravila “Omladinskog društva” u Subotici 33 mađ. Mađar Szentgyörgyi
289 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1882- III- 4- 67781 1838-1882 Pravila “Nacionalne kasine” u Subotici 20 mađ., nem. Mađar Szentgyörgyi
290 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1874- III- 4- 773 (23308/ 873) 1874. Izveštaj o društvima (udruženjima) na području Subotice 6 mađ. Mađar Szentgyörgyi
291 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1874- III- 4- 773 (53074/ 873) 1873. Izveštaj o subotičkim društvima (udruženjima) nastalim u drugoj polovini 1873.god. 5 mađ. Mađar Szentgyörgyi
292 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1873- III- 4- 9770 1873. Udruženje učitelja Subotice. 6 mađ. Mađar Szentgyörgyi
293 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1883- VII- 8- 16282 1883. Pravila gimnazijske literarne dužine. 14 mađ. Mađar Szentgyörgyi
294 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1883- VII- 8- 66939 1881. Pravila subotičkog “Gimnastičkog društva”. 18 mađ. Mađar Szentgyörgyi
295 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150-1888 – VII- 8- 56828 1888. Pravila “Sportskog društva ACHILLES” u Subotici. 16 mađ. Mađar Szentgyörgyi
296 Zemaljski arhiv Budimpešta OL-K150- 1890- VII- 8- 27723 1890. Društvo umerene opozicije u Subotici. 8 mađ. Mađar Szentgyörgyi
297 Zemaljski arhiv Budimpešta OL H/14. közig. osztály 15 csomó, 54. kútfö SZABATKA 1848-49.  Javna uprava Subotice. 354 mađ.  Mađar L. 1987.
298 Zemaljski arhiv Budimpešta OL T1-2  tétel   No 159 templomok alaprajzai -18 vége es 19.század eleje XVIII-XIX Tlocrti crkava. 2 nem.  Mađar L. 1986.
299 Testületek, céhek. A Bajai céhek iratai, egyéb céhiratok 1777-2864 1864 (Bitterman K.) Cehovsko pismo tesara,mlinara,zidara i pekara u Kiškunhalašu. 3 Mađ.  Mađar L. 1986.
300 Bács-Kiskun Megyei levéltár Dunapatai céhek iratai. 1788. Štampana publikacija čizmarskog ceha u Subotici iz 1788. god. 2 mađ.  Mađar L. 1986.
301 Bács-Kiskun Megyei levéltár Bajai céhek iratai 1820. Cehovsko pismo iz Apatina sa panoramom iz 1820. god. 4 nem.  Mađar L. 1986.
302 Bács-Kiskun Megyei levéltár Kecskeméti céhek iratainak gyüjtemenye. 1829. Vandrovka. Subotički mlinarski ceh. 5 mađ.  Mađar L. 1986.
303 Bács-Kiskun Megyei levéltár A kora.Beli magyár területröl származó céhiratok 1846. Cehovsko pismo kovačkog, kolarskog, bravarskog, stolarskog, remenarskog ceha iz Feketeheat-a 4 mađ.  Mađar L. 1986.
304 Bács-Kiskun Megyei levéltár Bács-Kiskun levéltar fényképtár Zbirka fotografija-Subotica, Palić. 13 mađ.  Mađar L. 1987.
305 Zemaljski arhiv Budimpešte  R.314 1860, 1894. Štampane stvari o Subotici. 4 mađ.  Mađar L. 1987.
306 Bács-Kiskun Megyei levéltár XII Kalocsai székesfökáptalan hiteleshelyi levéltára B.31 1777. Povelja porodice Pilasanović – pustara Roglatica. 7 lat.  Mađar L. 1987.
307 Bács-Kiskun Megyei levéltár  B.8. Roglatica puszta 1747. Pustara Roglatica. 3 lat.  Mađar L. 1986.
308 Bács-Kiskun Megyei levéltár  B. 38. 1780. Pustare u okolini Subotice i B. Topole 9 lat.  Mađar L. 1987.
309 Bács-Kiskun Megyei levéltár  B. 16. 1752. Pustara Bajša 1752. 8 lat.  Mađar L. 1987.
310 Bács-Kiskun Megyei levéltár  B.7. 1746-1751. Pustara Roglatica 1746-1751. 16 lat.  Mađar L. 1987.
311 Bács-Kiskun Megyei levéltár  II.a.) Királyi a dománylevelek 17. 1803. Kraljevska darovnica za komorske posede u Nemešmiletiću iz 1803. god. 16 lat.  Mađar L. 1987.
312 Bács-Kiskun Megyei levéltár  II.a. Királyi a dománylevelek 20. 1808. Kraljevska darovnica Vojnićima iz Bajše za pustaru Rogatica, 1808. god. 9 lat.  Mađar L. 1987.
313 Bács-Kiskun Megyei levéltár  II.a.) Királyi a dománylevelek I.b.21. 1794. 1742. Kraljevska darovnica Vojnićima za posed Bajše. 21 lat.  Mađar L. 1987.
314 Bács-Kiskun Megyei levéltár XII Kalocsai székesfőkáptalan hiteleshelyi levéltára I.a.4. 1743. Svedočanstvo o plemstvu porodice Počkai (Pocskay),1743. 4 lat.  Mađar L. 1986.
315 Bács-Kiskun Megyei levéltár  II.a.) Királyi a dománylevelek III.a.) 8. doboz ,9. 1793. Kraljevska darovnica za posed i titulu (porodica Vojnić), 1793.god. 9 lat.  Mađar L. 1986.
316 Bács-Kiskun Megyei levéltár XII.III.,15. 1802. Kraljevska darovnica Vojnić Fabijanu i Jožefu za Staru Moravicu, 1802.god. 12 lat.  Mađar L. 1986.
317 Bács-Kiskun Megyei levéltár  XII.III b.) 22. 1741. Grb porodice Vojnić, 1741. 7 lat.  Mađar L. 1986.
318 Bács-Kiskun Megyei levéltár  XII. Királyi adomány levelek 1794. Kraljevska darovnica porodici Vojnić za Roglaticu, 1794.god. 8 lat.  Mađar L. 1986.
319 Bács-Kiskun Megyei levéltár  XII.II.12. 1801. Kraljevska darovnica Počkai Šandoru za korišćenje titule, 1801.god. 6 lat.  Mađar L. 1986.
320 Bács-Kiskun Megyei levéltár XII.II.11. 1801. Kraljevska darovnica Počkai Šandoru za 1/12 komorskog poseda Pačir. 8 lat.  Mađar L. 1986.
321 Bács-Kiskun Megyei levéltár XII.I.b.) 13. 1801. Kraljevska darovnica na posed Odry (Pačir) (1801) 12 lat.  Mađar L. 1986.
322 Bács-Kiskun Megyei levéltár  XII.II.a.) 16. 1802. Kraljevska darovnica Vojnić Eliasu i Lerincu 11 lat.  Mađar L. 1986.
323 Bács-Kiskun Megyei levéltár  XII,b.6. 1790. Grb – Počkai Šandora (Pocskay Sándor) 16 lat.  Mađar L. 1986.
324 Bács-Kiskun Megyei levéltár XII.I.b.) (1801) Kraljevska darovnica ODRY (korišćenje titule) 29 lat.  Mađar L. 1986.
325 Bács-Kiskun Megyei levéltár Fol.228. 1663. Poreski spiskovi 1663. 1 mađ.  Mađar L. 1986.
326 Bács-Kiskun Megyei levéltár  XVI. Tanácskőztásaság 1919. 1. 1919. Spisi upravnika – poverenika grada Kečkemeta – gradska komanda Kečkemet 71 mađ.  Mađar L. 1986.
327 Bács-Kiskun Megyei levéltár  XII Kalocsai Székesfőkáptalan hiteleshelyi Levéltára 8. Vegyes iratok 6. 1798. Opis komorskog poseda Pačir 35 nem.  Mađar L. 1986.
328 NEMA Zemaljski arhiv Budimpešta C.25. Bácsmegye Fol. 130-142.  1760. 1761. Cehovska privilegija- Subotica 1760-1761. 13 lat.  Mađar L. 1987.
329 Zemaljski arhiv Budimpešta C.25. Bácsmegye Fol. 337-393. 1777. 1779. Cehovska privilegija- Subotica 1777 – 1779. 83 (lat). mađ. nem.  Mađar L. 1987.
330 Hadtörténeti levéltár, Budapest 52a/414a 1848 – 1849. Proglas svim ženama – građankama – da učestvuju u prikupljanju pomoći stradalima u ratu – štampane stvari 2 mađ.  Mađar L. 1987.
331 Hadtörténeti levéltár, Budapest Nyomtatványok, 1848 -1849 21/414a 1849. Vojne naredbe poverenika Nosolpi Gašpara (štampana stvar) 1 mađ.  Mađar L. 1987.
332 Hadtörténeti levéltár, Budapest Nyomtatványok 1848 – 1849. 1849. Naredba stanovnicima Bačke županije u vezi ponovnog uspostavljanja uprave. 2 mađ.  Mađar L. 1987.
333 Hadtörténeti levéltár, Budapest Nyomtatványok 1848 – 1849. 52a/151. 1849. Otvorena naredba u vezi uspostavljanja činovnistva. 2 mađ.  Mađar L. 1987.
334 Hadtörténeti levéltár, Budapest Nyomtatványok 52a/229 22.V 1849. Obaveštenje o održavanju predavanja o osvajanju Budimske tvrđave 1 mađ.  Mađar L. 1987.
335 Hadtörténeti levéltár, Budapest Nyomtatványok 1848-1849.,52a/195 1.V 1849. Upustvo za poslanstva, koja su određena za preuzimanje i blokiranje pokretne i nepokretne imovine prema domovini nevernih osoba. 5 mađ.  Mađar L. 1987.
336 Hadtörténeti levéltár, Budapest Nyomtatványok Szabadságharc iratanyaga (1848/49) 1/488a 30.VII 1848. Pismo poručnika Zaarg Jožefa (Zaarg József) iz subotičkog logora. 2 mađ.  Mađar L. 1987.
337 Hadtörténeti levéltár, Budapest Nyomtatványok (1848/49) 11/458 2.II 1849. Pismo pukovnika Vojnića 3 nem.  Mađar L. 1987.
338 Hadtörténeti levéltár, Budapest Szabadságharc iratanyaga (1848/49) 24/357/2 27.IV 1849. Pismo Hacel Martona (Haczell Márton) (poverenik vlade) 2 mađ.  Mađar L. 1987.
339 Hadtörténeti levéltár, Budapest Szabadságharc iratanyaga (1848/49) 24/450 1848-1850 Naredba vladinog poverenika Hacel Marona (Haczell Márton) subotičkoj javnosti. 2 mađ.  Mađar L. 1987.
340 Hadtörténeti levéltár, Budapest Szabadságharc iratanyaga (1848/49) 27/10 10.V 1849. Izveštaj vladinog poverenika Bačke županije Košut Lajošu predsedniku zemaljske vlade. 3 mađ.  Mađar L. 1987.
341 Hadtörténeti levéltár, Budapest  Szabadságharc iratanyaga (1848/49) 28/9 15.V 1849. Vladin poverenik Bačke županije-obraća se gradskim vlastima u vezi načina izveštavanja o regrutovanju. 2 mađ.  Mađar L. 1987.
342 Hadtörténeti levéltár, Budapest Szabadságharc iratanyaga (1848/49) 32/114 9.VI 1849. Izveštaj vladinog poverenika (Haczell Márton) prvom podžupanu Bačke županije Putnik Beli o položajima neprijatelja. 2 mađ.  Mađar L. 1987.
343 Hadtörténeti levéltár, Budapest Nyomtatványok 1848/49 52a/142 4.IV 1849. Obaveštenje o četvorosatnoj opsadi Sent Tamaša (Szent Tamás) (M.Iđos) 2 mađ.  Mađar L. 1987.
344 Csongrád megyei levéltár Szeged Szeged v. titkos levéltára 22/1748. 15.X 1748. Trgovina između Segedina i Subotice 1 lat. AE i MZ 1987.
345 Csongrád megyei levéltár Szeged Szeged v. titkos levéltára 52/1748. 11.VII 1748. Dopis o prebeglim konjima u atar Segedina, i o načinu njihovog povraćaja (spominje se Kereš) 1 lat. AE i MZ 1987.
346 Csongrád megyei levéltár Szeged Szeged város tanácsának iratai IV.A.103. 3967/1834. 15.XII 1834. Gradsko veće Subotica šalje ugovore o iznajmljivanju stočnog vašarišta i mesta za šator. 4 mađ. AE i MZ 1987.
347 Csongrád megyei levéltár Szeged Szeged város tanácsának iratai IV.A.1003. 1674/1836 30.V 1836. Određivanje natpisa kod prevođenja pisarske titule na mađarski. 2 mađ. lat. AE i MZ 1987.
348 Csongrád megyei levéltár Szeged Szeged város tanácsának iratai IV.A.1003. 3002/1837. 21.X 1837. Grad Subotica objavljuje osam pečata. 2 mađ. AE i MZ 1987.
349 Csongrád megyei levéltár Szeged Szeged város tanácsának iratai IV.A.1003. 4283/1845 9.IX 1845. Vraćanje Teodolit (Theodolit) uglomera pozajmljenog od grada Segedina. 2 mađ. AE i MZ 1987.
350 Csongrád megyei levéltár Szeged Szeged város tanácsának iratai IV.A.1003. 5556/1846. 4.XII 1846. Napad na Horgošku poštansku kočiju u okolini Kiškanjiže. 2 mađ. AE i MZ 1987.
351 Csongrád megyei levéltár Szeged Szeged város tanácsának iratai IV.A.1003. 947/1847. 1846. Napad na Horgošku poštansku kočiju u okolini Kiškanjiže. 6 mađ. AE i MZ 1987.
352 Csongrád megyei levéltár Szeged Szeged város tanácsának iratai IV.A.1003. 1176/1847. 10.II 1847. Primerak projekta železnice između Pešte i Novog Sada 1 mađ. AE i MZ 1987.
353 Csongrád megyei levéltár Szeged Szeged város tanácsának iratai IV.A.1003. 2528/1847. 1847. Nalog u vezi kupoprodaje žita. 4 mađ. AE i MZ 1987.
354 Csongrád megyei levéltár Szeged Szeged város tanácsának iratai IV.A.1003. 2163/1848 1848. Zabrana održavanja vašara u Čoki. 1 mađ. AE i MZ 1987.
355 Csongrád megyei levéltár Szeged Szeged város tanácsának iratai IV.B.1107. 174/3/1849. 1849. Grad Senta, šalje pomoć – konjicu od 200 članova. 1 mađ. AE i MZ 1987.
356 Csongrád megyei levéltár Szeged Szeged város tanácsának iratai IV.B.1107. 891/1849 19.V 1849. Izdavanje sredstava za carinu na horgoškom delu. 1 mađ. AE i MZ 1987.
357 NEMA Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti  Fol.Hung.1114 1864,1865 Pesti Frigyes: Helységnévtár – kézirat (Bajmok, Bajsa, Csantavér, Feketics, Kis.Hegyes, Kupuszina, Martonos, Ó. Kanizsa, Ó. Moravica, Pacsér, Sándor, Szabadka, Topolya) 73 mađ. Mađar L.1989.
358 Zemaljska Sečenji biblioteka Mađarske u Budimpešti Országos Széchenyi könyvtár 1885. Iványi István A Tiszai Határőrvidék 1686 – 1750. 118 mađ. Mađar L.1989.
359 Zemaljski arhiv Budimpešta OL,C38,1774. N°12.,12.csomó 1774. Predmet u vezi Horgoške plebanije 16 lat. Mađar L.1989.
360 Zemaljski arhiv Budimpešte OL,C43,1782. FONS 40., POS.1 321.csomó 1782. Projekti i izgradnja crkve u Horgošu. 21 lat. i nem. Mađar L.1989.
361 Zemaljski arhiv Budimpešte OL,C65,1789. FONS 1,POS.14 1789. Poštanski putevi u županijama Bač i Baranja 18 nem. Mađar L.1989.
362 Zemaljski arhiv Budimpešte OL,C65,1789. Karta uz spise: 1789. Poštanski put između Halaša i Petrovaradina 5 lat. i nem. Mađar L.1989.
363 Zemaljski arhiv Budimpešte OL, E75,1807, 2 – kútfö, N°61. Fol.2-3 Karta uz spis: 1807. Spisi u vezi karte o subotičkom ataru. 3 lat. Mađar L.1989.
364 Pest Megyei Levéltár 1753-CC.I.20.  IV 1753. 74 Skupštinski popisi 7 lat. Mađar L.1989.
365 Pest Megyei Levéltár  1771-CC.I.45  IV 1771. 74 Skupštinski popisi                                         Imenski popisi stanovnika prebeglih iz Kiskereša u Srem. 10 lat. i nem. (slovenski?) Mađar L.1989.
366 Zemaljski arhiv Budimpešte OL,C 67,1784.FONS.3.POS.1. 1784. Subotička osnovna i gramatička škola 29 lat. i nem. Mađar L.1989.
367 Zemaljski arhiv Budimpešta OL,E.75.1800.,10.kútfö,NO 74-75,175.csomó Karta uz to:S 11,NO 1291. 1800. Imanje Vasić Todora u Šupljaku 39 lat. Mađar L.1989.
368 Zemaljski arhiv Budimpešta OL,T62,N° 251 1783. Parohijski dom u Kanjiži 2 nem. Mađar L.1989.
369 Zemaljski arhiv Budimpešta OL,E 75 1796.26.kútfő,N° 112-113,115.csomó Térkép hozzá:S11.N°1270 1796. Uređenje unutrašnje teritorije grada Subotice 160 lat. Mađar L.1989.
370 Zemaljski arhiv Budimpešta OL,E58,1783.,2362,106.csomó 1783. Spisi parohijskog doma u Kanjiži 9 lat. i nem. Mađar L.1989.
371 Zemaljski arhiv Budimpešte OL,C50,15.csomó 1785/86,F.132 1785/86. Subotički cehovski predmeti 10 lat. i nem. Mađar L.1989.
372 Zemaljski arhiv Budimpešta OL,C 50,12.csomó 1785.F.130 1785. Subotički cehovski predmeti 24 lat. i nem. Mađar L.1989.
373 Zemaljski arhiv Budimpešta OL,C 49,873.csomó,1812.Fasc.121 1812. Predmeti koji se tiču grada Subotice 5 lat. Mađar L.1989.
373/a Zemaljski arhiv Budimpešta OL,C 49,889.csomó,1813.Fasc.31. 1813. Predmeti koji se tiču grada Subotice 86 lat. Mađar L.1989.
374 Zemaljski arhiv Budimpešta OL,C.49,868.csomó,1812.Fasc.62 1812. Predmeti koji se tiču grada Subotice 20 mađ. i lat. Mađar L.1989.
375 Zemaljski arhiv Budimpešta OL,E 75,10.kútfö,8.szám,175.csomó Karte uz spise: S 11, N° 1290/1-2 1800. Tok potoka Kireš (Deo atara između Bač-Bodroške i Čongradske županije) 33 lat. Mađar L.1989.
376 OL,C 71,Fons 59,pos.9 1786. Projekti Franjevačke i velike crkve,predračun izgradnje odnosno renoviranja 67 nem. i lat. Mađar L.1989.
377 1689. Tajni arhiv Vatikana.Izveštaji o opštim prilikama iz 1689. godine 62 itali.
378 Univerzitetska biblioteka Bratislava M S.713 1824. Stilske jezičke vežbe učenika viših razreda 95 lat. Mađar L.
379 1837. “Regélő” .Szépművészeti Első “magyar, folyóirat 31.,32. szám str.246-47. “Stanovnici županije Bač” 3 mađ. Mađar L.
380 Ferences Levéltár Budapest 1460. Odlomak iz zapisnika grada I.lok, o čudotvornom načinu lečenja franjevačkog redovnika Kapistan Janoš-a (Kapisztán János) 1 lat. Mađar L.
381 Nedostaje folija br.5 1887. Izveštaj o avionu Gal Tomaša                             Iz časopisa:Szabadság, 1887.június 5.,23.szám, V.évf. 8 mađ. Mađar L.
382 Zemaljski arhiv Budimpešte OL,E-156 Urb.et Consc.,Fasc.127.N°1. 1699. Popis broja stanovnika i celokupne imovine po mestima županije Bač 17 lat. Mađar L.
383 ARHIV Čongradske županije,Tajni arhiv grada Segedin 1706-1710 Spisi franjevačkog gvardijana iz Segedina Nađ Lajoša 10 lat. mađ . nem. Mađar L.
384 Zemaljski arhiv Budimpešta OL,E281(Berichten und schreiben) Nr.37.,22 csomó Fol.97-98 19.VII 1695.Subotica (Szabatka) Spisi u vezi spora Srba u Subotici oko vinograda 3 nem. Mađar L.
385 Zemaljski arhiv Budimpešta OL,E281 (Beichten und schreiben) 14.csomó számnélküli 15.IV 1688. Subotica(Zabatka) Spis o tome,kako srpski kapetani u Senti,Subotici,Bečeju i Martonošu naplaćaju carinu na kola i konje 2 nem. Mađar L.
386 Zemaljski arhiv Budimpešta OL,E279 (Expeditionen…)N°.47,Fol 237-238 i N°.52.Skica 18. (Omot)Svežanj 1694. Subotica (Szabadka,Sabadka) Spis uvezi ukidanje plaćanja desetine za Srbe 7 nem. Mađar L.
387 Zemaljski arhiv Budimpešta OL,E279 (Expeditionen…)N°.43 Konzept.18. (Omot)Svežanj 22.XII 1694.Subotica (Szabadka) Kupovina žita u Martonošu,Senti i u Subotici 3 nem. Mađar L.
388 Zemaljski arhiv Budimpešta OL.,E279 (Expeditionen…)N°.28,35. (omot)svežanj 7.V 1700. Subotica (Szabadka) Negativan odgovor povodom zahteva za plaćanje desetine od Subotice,Martonoša i Sente 4 lat. Mađar L.
389 Zemaljski arhiv Budimpešta OL.,E279 (Expeditionen…)N°.116,36. Svežanj 30.VIII 1700. U vezi ubiranja desetine od milicije u Subotici, Martonošu i Senti i od podanika u celoj Bačkoj 5 nem. Mađar L.
390 Zemaljski arhiv Budimpešta OL, Ofner Cameral Administration,E281 (Berichten und schreiben…) 29.svežanj N° 6.,Fol.13-14 4.IX 1697. Sabadka 3 nem. Mađar L.
391 NEMA Zemaljski arhiv Budimpešta OL,DL 2946 1335. Spomen Ludaša (Ludasegyház/Ludasyghaz) 4 lat. Mađar L.
392 NEMA Zemaljski arhiv Budimpešta OL,DL 5539 1367. Spomen Ludaša (Ludasegyház) 2 lat. Mađar L.
393 Zemaljski arhiv Budimpešta OL,DL 18514 1461. Spomen Pačira (Pachyr) 2 lat. Mađar L.
394 NEMA Zemaljski arhiv Budimpešta OL,DL11288 1423. Spomen Verušića(Veresegyház/Wereseghaz) 7 lat. Mađar L.
395 NEMA Zemaljski arhiv Budimpešta OL,DL 1425 1425. Spomen Verušića (Veresegyház/Wereseghaz) 2 lat. Mađar L.
396 NEMA Zemaljski arhiv Budimpešta OL,DL 18009 1478. Spomen Tavankuta (Thawankwth) 4 lat. Mađar L.
397 NEMA Zemaljski arhiv Budimpešta OL,Zichy cod.I.86. (DL.76174?) 1297. Simon filius Wasa de Kelyb 2 lat. Mađar L.
398 Zemaljski arhiv Budimpešta OL,E-213,2.doboz Fol.480-484 1733. Pečati službenika Bač-Bodroške županije 11 srpski. i lat. Mađar L.
399 Zemaljski arhiv Budimpešta OL,E-160,1.svežanj Fol.350-355 1765. Popis stanovništva Bač-Bodroške Županije 5 lat. Mađar L.
400 Zemaljski arhiv Budimpešta OL,E-160,2.svežanj Fol.30-37 1765 (1766?) Popis stanovništva u Topoli 11 lat. Mađar L.
401 Nacionalna biblioteka Austrije Österreichische Nationalbibliothek,mixt.561,Fol.42.i 43. 1545-1546 Spisak janičarske pešadije subotičke tvrđave (müsztakfizza) iz 952.godine (mart 1545.- mart 1546.) 9 turski Mađar L.
402 NEMA Subotica 1903. “Agártörzskönyv” – delovi iz knjige “Fazan” – iz spisa lovačkog društva 11 mađ. Mađar L.
403 Subotica 1877, 1878 Uslovi za kaldrmisanje u sl. kr. gradu Subotice 5 mađ. Mađar L.
404 Novi Sad 1979. Arpad Lebl:Građanske partije u Vojvodini 1887-1918. (str.126-158; 166-177;308-330) 20 srpski i lat. Mađar L.
405 NEMA Novi Sad 1939. Vojvodina i od najstarijih vremena do velike seobe 11 srpki Mađar L.
406 NEMA Beograd 1982. Istorija srpskog naroda II knjige                                              Doba borbi za očuvanje i obnovu države (1371-1537) 12 srpski Mađar L.
407 Budimpešta 1912. Századok  (str. 729-744)  A Török – lesvetés módja (Tursko-mađarske zasede) 19 mađ. Mađar L.
408 Budimpešta 1903. Századok  (str. 531-536)  Telepitések Esztergom vidékére a XVI század végén  (Srbi u okolini Subotice) 6 mađ. Mađar L.
409 Zemaljski arhiv Budimpešte OL,E-2133.doboz Fol.245-254 1764. Popis stanovništva 1764., Topola 23 lat.
410 1891. Szabadság, 1891.VII.2.,79.szám Királyhalma – B. vinogradi 2 mađ. Mađar L.
411 1893. Szabadság, 1893.okt.4.,113.szám Királyhalma – B. vinogradi 3 mađ.
412 NEMA 1988. Subotičke novine 28.okt.1988.,11 strana (članak o dr. Beli Maćašovskom) 2 srpski
413 Kolonizacija Vojvodine 18 srpski
414 Magyar tudományos akadémia kézirattára  RUI 4-248 szám 1515. Szabadkai Mihály:Cautio Petri Berizlo. 3 mađ. Mađar L.
415 NEMA Austrija 1747. Popis oporezovanih domaćinstava Subotice 9 nem. Ulmer
416 Hofkammerarchiv,Wien Hoff.Ung.rote N°=545 1721. Odredbe u vezi vojne granice 20 nem. Mađar L.
417 Hofkammerarchiv,Wien Hoff.Ung.rote N°=538 1721. Odredbe u vezi vojne granice – izveštaj o broju vojnih graničara 13 nem. Mađar L.
418 Hofkammerarchiv,Wien Hoff.Ung.rote N°=507 1717. Izveštaj o subotičkoj tvrđavi 15 nem. Mađar L.
419 Arhiv Vojvodine  F.373;br.402a 1890, 1897 Crtež subotičkog hipodroma 6 nem. i mađ Mađar L.
420 Arhiv Vojvodine F.373;br.413 1898. Projekat industrijskog koloseka stanice u Bajmoku 3 mađ. Mađar L.
421 Arhiv Vojvodine Arh.Voj.F.373;br.369 1895. Gradilište predloženo za učiteljsku školu 2 mađ. Mađar L.
422 Arhiv Vojvodine  F.373;br.291 1883. Uzdužne i poprečne trake Šandorskog puta 2 mađ. Mađar L.
423 Arhiv Vojvodine F.373;br.28 1797. Vojne formacije u pokretu 2 mađ. Mađar L.
424 Arhiv Vojvodine F.373;br.29 1797. Vojne formacije u pokretu 2 mađ. Mađar L.
425 Arhiv Vojvodine F.373;br.49c 1817. Jozef Šober (Joseph Schober) : Zgrada vojne kasarne u Subotici, projektovana od strane Jozefa Šobera 5 nem. Mađar L.
426 Arhiv Vojvodine F.373;br.218 1855. Skica škole i učiteljskog stana u Čantaviru 2 nem. Mađar L.
427 Arhiv Vojvodine F.373;br.207 1854. Plan kuće Speletić (Speletits) u Subotici 1 nem. Mađar L.
428 Arhiv Vojvodine F.373;br.200 1853. Majurska kuća Speletić-a na pustari Radanovac 1 nem. Mađar L.
429 Arhiv Vojvodine F.373;br.196 1853. Posed Simeona Mukića (Mukitsa) na pustari Žednik (Nagyfény) 1 nem. Mađar L.
430 Arhiv Vojvodine F.373;br.195 1853. Plan opštinske kuće u Čantaviru 4 nem. Mađar L.
431 Arhiv Vojvodine F.373;br.107/a 1845. Skulteti Janoš (Scultety János) : Bajmok helyiségben épitendő uradalmi házterve 6 mađ. Mađar L.
432 Subotica 1914. Raspored Subotičkog radničkog sportskog društva na Zemaljskom atletskom takmičenju 3 mađ. Fotokopirano od Ilin Lasla
433 Subotica 1913. Raspored Subotičkog radničkog sportskog društva na Zemaljskom atletskom takmičenju 10 mađ. Fotokopirano od Ilin Lasla
434 Subotica 1924. Program mitinga lakoatletičara priređenog na J.A.D.”Bačka” u Subotici 15.avgusta 1924.god. 5 srpski Fotokopirano od Ilin Lasla
435 početak XIX veka Najstarija kuća – rekonstrukcija izgleda istočne fasade sa početka XIX veka 1 srpski Kopija od MZZSK
436 Subotica 1904. Razglednica Sinagoge u Subotici 2 mađ.
437 NEMA 1720. Popis graničara – (domaćinstva) 1 lat.
438 1692. Letopis samostana 1 lat. ostatak nedostaje, nije vraćen na izložbe
439 Österreichische Nationalbibliothek 1545-1546 Spisak janičara – pešadije subotičke tvrđave 1545 1 turski
440 Haus-Hofnud Staatsarchiv Wien 1527. Dokument o caru Jovanu Nenadu 1 lat. nedostaju 2 folije
441 Elia Cselebi, Istambul,1928. pp.264-265 Elia Cselebi, Istambul,1928. pp.264-265 1665. Najstariji opis Subotice-Čelebi 2 turski
442 NEMA 1854. Prvi plakat novoizgrađenog pozorišta -“Két Barcsai” 1 mađ.
443 NEMA Szabadság 1887.VI.5. 23.szám 1887. Prvi avion u Subotici – konstruisao je Gal Tomaš 1 mađ.
444 Št.obl.archiv Banska Bystrica-Rodovi archiv Kohány Corburgor čast V.N°=12233 1679. (7) Najstariji spis koji je datiran u Subotici 1 mađ.
445 NEMA Zemaljski arhiv Budimpešta DL 92290 1407. Najraniji spomen Subotice ,kao sela 1
446 NEMA Zemaljski arhiv Budimpešta DL 80188 1428. Subotica kao varošica (oppidum) 1
447 NEMA NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta MOL DL 88830 1499. Spomen subotičke tvrđave kao castellum ZABADKA 1
448 NEMA I vojna premeravanja
449 NEMA 1796. Prvi gradočelnik , Subotice – Jovan Sučić 1
450 NEMA OSZK 1846. Knjižica prvog subotičkog Konjičkog kluba
451 NEMA “Bácskai, Friss újság”34.szám 1901. Prvi vlasnik automobila 1
452 NEMA Zombori “Hirlap” 96.szám 1895. Prvo električno osvetljenje u mlinu Jo i Stantić 1
453 NEMA Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture XVIII Najstarija zgrada pored Franjevačke crkve 1
454 NEMA NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta N-79,26.téka Ladula J.J. Numerus 1. pag.198-209 1720. Popis trgovaca i zanatlija iz 1720.g. 1
455 NEMA Szabadkai közlöny ,19 szám 1886.május 18. 1886. Galerija Fridman – prva galerija Subotice 1
456 NEMA rukopis Vaš Eleda turkologa iz Budimpešte 1991. Vass Előd : a szabadkai náhije 1570.évi és 1578. évi összeirása a szegedi szandzsákban. 70
457 NEMA Gradski muzej Subotica ino.br.7 ino.br.7 Zakletva Bunjevačko – srpske narodne garde 1 srpski Veljanovic
458 NEMA Gradski muzej Subotica 26.12.1918 Zapisnik sa sednice Bunjevačko – srpskog narodnog odbora 6 srpski Veljanovic
459 NEMA Gradski muzej Subotica 11.11.1918 Odluka na konstitutivnog zbora mesnog bunjevačko – srpskog narodnog odbora 3 srpski Veljanovic
460 NEMA Gradski muzej Subotica 10.11.1918 Rezolucija o osnivanju Bunjevačko – srpskog narodnog odbora. 1 srpski Veljanovic
461 NEMA Zemaljski arhiv Budimpešta 1527. Izveštaj o delovanju cara Jovana Nenada. lat. Veljanovic
462 1863-1941 Hronologija istorijskih događaja vezanih za radnički pokret 516 srpski
463 AJ F.65 aj 2410 f 1426 1919-1939 Dopisi Ministarstva za indrustr. i trgovinu (stranci u domaćoj industriji) 1015 srpski, nem. franc. poljsk i(češki) Mačković S.
464 AJ F.65 aj 2409 f 1425 1919-1927 Levy i drug – fabrika štirke d.d. 169 srpski Mačković S.
465 AJ F.65 aj 2409 f 1425 1920-1929 D.D.za izradu creva 130 srpski Mačković S.
466 AJ F.65 aj 2409 f 1425 1919-1939 Hartman i Conen d.d. 159 srpski Mačković S.
467 AJ F.65 aj 2409 f 1425 1922-1926 Favorit d.d. 19 srpski Mačković S.
468 AJ F.65 aj 2409 f 1425 1925-1930 Jugo – Mantner  izvoz i uvoz semena d.d. 47 srpski Mačković S.
469 AJ F.65 aj 2409 f 1425 1924-1925 Braća Spitzer ind. drva i trgovačke d.d. 20 srpski. i mađ. Mačković S.
470 AJ F.65 aj 2409 f 1425 1923-1929 Hrast a.d. 72 srpski Mačković S.
471 AJ F.65 aj 2409 f 1425 1920-1930 Braća Ruff 7 srpski i mađ. Mačković S.
472 AJ F.65 aj 2409 f 1425 1922-1929 Subotička parna ciglana ,fabrika cementnih roba d.d. 312 srpski Mačković S.
473 AJ F.65 aj 2409 f 1425 1920-1923 Bačvanska tvornica cementne robe i građe d.d. 21 srpski Mačković S.
474 AJ F.65 aj 2410 f 1426 Popisi Ministarstva industrijalaca i trgovaca 196 srpski Mačković S.
475 AJ F.65 Aj 2408 f 1424 1921-1940 Gornjobačko sjedinjeno paromlinsko d.d. 285 srpski i mađ. Mačković S.
476 AJ F.65 Aj 2410 f 1426 1922 ,1925 ,1935 Statistika tk komore trg. zan. podaci o fabrikama na području  kom. 37 srpski Mačković S.
477 AJ F.65 aj 2408 f 1424 1925. Olga,mlin a.d. 22 srpski Mačković S.
478 AJ F.65 aj 2408 f 1424 1920-1930 Fabrika štirka i konzervi s. Kopp i sinovi 166 srpski Mačković S.
479 AJ F.65 aj 2408 f 1424 1920-1933 Margit paromlin d.d. 101 srpski i mađ. Mačković S.
480 AJ F.65 aj 2408 f 1424 1922-1928 Marija Terezija – tvornica hleba d.d. 69 srpski Mačković S.
481 AJ F.65 aj 2408 f 1424 1923-1927 Bačka fabrika spirita i kvasca 109 srpski Mačković S.
482 AJ F.65 aj 2410 f 1426 1930. Central – radioelekrotehničko poduzeće d.d. 6 srpski Mačković S.
483 AJ F.65 aj 2410 f 1426 1923-1933. Sever d.d. 109 srpski Mačković S.
484 AJ F.65 aj 2410 f 1426 1920-1921 Jugoslovensko-deonička tvornica obuće 33 srpski Mačković S.
485 AJ F.65 aj 2410 f 1426 1921-1927 Subotička industrija kože d.d. 71 srpski Mačković S.
486 AJ F.65 aj 2410 f 1426 1940. FAKO 6 srpski Mačković S.
487 AJ F.65 aj 2410 f 1426 1929-1940 Nonenberg i sodre d.d. 45 S. Mačković S.
488 AJ F.65 aj 2410 f 1426 1923. Prva Subotička industrijalna tvornica kemikalija d.d. 11 S. Mačković S.
489 AJ F.65 aj 2410 f 1426 1921-1936 Trgovina gvožđem i prometno d.d. barzel 140 S. Mačković S.
490 AJ F.65 aj 2410 f 1426 1922-1932 Ferrum d.d. 164 S. Mačković S.
491 AJ F.65 aj 2410 f 1426 1923-1929 Livnica “Ferrum” za zvona,metal,crno i sivo gvožđe i čelik a.d. 90 srpski Mačković S.
492 AJ F.65 aj 2410 f 1426 1923-1924 1925-1929 Hercog i glas tvornica gvozdene i metalne robe a.d. 103 srpski Mačković S.
493 AJ F.65 aj 2410 f 1426 1923-1929 Adis a.d. 73 srpski Mačković S.
494 AJ F.65 aj 2410 f 1426 1920-1921 Tvornica gospodarskih strojeva i ljevaonica željeza d.d. 14 srpski Mačković S.
495 AJ F.65 aj 2410 f 1426 1920-1937 Industrija željeznog materijala i metala d.d. 194 srpski Mačković S.
496 AJ F.65 aj 2410 f 1426 1922- Bonton d.d. mehanička fabrika cipela 12 srpski. i mađ. Mačković S.
497 Csongrádmegye levéltár Szeged , Szentesi Levétàr OL filmtàr 3352 Ùriszéki iratok ;Csongràd m.2 sz.L.CS.m. Törvényszékének iratai.Proc.criminalis 1 cs. 27-28.II 1730; 21.IX 1739. Sporovi protiv veštica 9 lat. i mađ. Apro E.
498 NR Mađarska, Zemaljski arhiv Budimpešta MOL DL 15703 17.II 1462. Povelja darovnica ugarskog kralja Matije Korvina od 17.II 1462. u kojoj daruje više mesta-između ostalih i Paly (Palić) svojoj majci. 5 mađ., lat. i srpski Berkeš vidi br.6 ovog inventara
499 Enciklopedija Jugoslavije, 4. tom, Zagreb, 1960. Emanuilo Janković, književnik i štampar 3 srpski Mađar Laslo
500 Dr Vasilije Đ. Krestić: Istorija srpske štampe u Ugarskoj 1791-1914, Novi Sad, 1980. str.15 Mađar Laslo
501 Enciklopedija Jugoslavije, 6. tom, Zagreb, 1965. Jovan Paču, kompozitor, pijanist 2 srpski Mađar Laslo
502 Zbirka Klausa Stopp-a štampano u Subotici 1986. god. na osnovu originala Veduta grada sa cehovskog pisma iz l8l5.god. – razglednica, sa identifikacijom 9 toponima 2 srpski,mađarski,nemački
503 Gradska biblioteka Subotica ZM II 1348 1913 Pravila Advokatske komore u Subotici 27 madjarski Matijević Zolna