Zbirka plakata, analitički opisi 1480 plakata


NARODIMA NARODIMA JUG F 18 468Oglas F 18 478SMRT NARODIMA JUG F 18 468

http://www.suarhiv.mycpanel.rs/files/olvaso_2016/analitikus/F-018/F-018%20analiticki%20inventar%20zbirke%20plakata.pdf

 

redni broj

 

opis, sadržaj

 

mesto izdavanja

 

datum

 

jezik

 

broj primeraka i listova

format

 

1 Proglas zemaljske uprave Srpske Vojvodine i Tamiškog Banata u vezi uvođenja prekog suda Temišvar 2.jan.1852. starosrpski 1 prim, 1 list.  
2 Proglas Zemaljske uprave Srpske Vojvodine i Tamiškog Banata u vezi uvođenja prekog suda Temišvar 2.jan.1852. nemački(gotica) 1 prim., 1 list 23.5 x 38
3 Propis iz 1852.godine u vezi novačenja na području Srpske Vojvodine i Tamiškog Banata   1852 nemački(gotica) 1 prim., 3 list 23.5 x 39.5
4 Lični opis razbojnika Roža Šandora Temišvar (1852) nemački(gotica) 1 prim., 1 list.  
5 Oglas u vezi plaćanja državnog poreza na zaradu Temišvar 16.mart 1853. nemački(gotica) 1 prim., 1 list 23 x 39
6 Oglas u vezi plaćanja državnog  poreza na zaradu Temišvar 16.mart 1853. mađarski 1 prim., 1 list 23 x 39
7 Saopštenje vlasnicima brodova, mlinova o upotrebi sredstava protiv vlage Pešta 1853. nemački(gotica) 1 prim., 2 list. 21.3 x 28.5
8 Saopštenje vlasnicima brodova, mlinova o upotrebi sredstava protiv vlage Pešta 1853. mađarski 1 prim., 2 list. 21.3 x 28.5
9 Poziv  vojnog i civilnog guvernera Coronini-a građanstvu povodom upisa državnog zajma. Temišvar 11.jul 1854. nemački(gotica) 1 prim., 1 list 57 x 65
10 Objava carsko-kraljevskog Namesništva za Srpsku Vojvodinu i Tamiški Banat u vezi državnog zajma nekadašnjih veleposednika i isplati predujma na ime naknade za ukinuta urbarijalna davanja. Temišvar 15.jul 1854. nemački(gotica) 1 prim., 1 list 39 x 46
11 Oglas u vezi izbora delegata za zemaljski sabor Subotica 8.okt.1865. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34
12 Oglas u vezi izbora delegata za zemaljski sabor Subotica 15.okt.1865. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34
13 Oglas u vezi izbora delegata za zemaljski sabor Subotica 22.okt.1865. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34
14 Oglas u vezi postavljanja prekog suda u Subotici Subotica 13.dec.1868. srpki,mađarski,nemački 1 prim., 1 list 43 x 54
15 Konačni izveštaj delegacije I kvarta (Corda B.) o zemaljskom saboru (1865/1868) Subotica 3.jan.1869. mađarski 1 prim., 12 list. 12 x 19
16 Saopštenje subotičke levičarske stranke-upućeno „Deakovcima“ Subotica 14.jan.1869. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 31.5
17 Oglas u vezi izbora delegata za zemaljski sabor Subotica 17.jan.1869. mađarski 2 prim., 2 list. 21 x 33.5
18 Oglas u vezi izbora delegata za zemaljski sabor Subotica 31.jan.1869. mađarski 2 prim., 2 list. 21 x 34
19 Izborni proglas Matije Antunovića gradonačelnika i kandidata mađarske desnice za izborni srez Odžaci iz 1869. godine Subotica 6.febr.1869. nemački 1 prim., 2 list. 21 x 34
20 Izjava saborskih delegata iz Sente o svom političkom stavu Subotica 10.febr.1869. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34
21 Javna pitanja članstva Deakove partije subotičkoj levičarskoj stranci Subotica 14.febr.1869. mađarski 1 prim., 2 list. 17 x 20.5
22 Javno zahvalno pismo delegata (Mukić E.) subotičkim damama levice Subotica 1.mart 1869. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 31.5
23

 

 

Oglas u vezi izbora delegata za zemaljski sabor Subotica 4.mart 1869. mađarski 2 prim., 2 list. 21 x 34
24 Poziv birača opštine Odžaci iz 1869. godine upućen biračima nemačke nacionalnosti da na predstojećim izborima glasaju za predstavnika mađarske desnice, Matiju Antunovića Subotica 15.mart 1869. nemački (gotica) 1 prim., 1 list 21 x 31
25 Javno pismo Deakove partije u vezi izbora delegata za zemaljski sabor Subotica 16,mart 1869. mađarski 1 prim., 1 list 16.5 x 19
26 Program rada privatne ženske škole i internata za 1869/70. školsku godine Subotica 7 sept.1869. mađarski 1 prim., 3 list. 21 x 34
27 Izjava blagajnika Subotičke štedionice (Stipić K.) u vezi nacionalne katastrofe 1848/49. godine Subotica 28.sept.1869. mađarski 1 prim., 2 list. 21 x 34
28 Odgovor subotičke levičarske stranke Deakove partzije u vezi izbora delegata za zemaljski sabor Subotica 1869. bunjevački 1 prim., 2 list. 10.5 x 16.5
29 Izjava L.Vojnića starijeg povodom odgovora subotičke levice Subotica 1869. mađarski 1 prim., 1 list 17 x 19
30 Program Deakove stranke u Subotici Subotica 1869. mađarski  1prim., 4 list. 12 x 19.5
31 Predlog Deakove stranke u vezi izbora delegata za zemaljski sabor (Rudić ml.) Subotica 1869. mađarski 1 prim., 1 list 10.5 x 17
32 Primedbe Deakove stranke u Subotici na program levice Subotica 1869. mađarski 1 prim., 14 list. 10.5 x 17
33 Izveštaj J. Rudića ml.o zemaljskom saboru za period 1865-1868. godine

 

 

Subotica 1869. mađarski 1 prim., 10 list. 10 x 15.5
34 Objava političkog stava subotičke demokratske stranke povodom izbora delegata za zemaljski sabor Subotica 1869. mađarski 1 prim., 4 list. 22.3 x 29
35 Objava političkog stava delegata Deakove stranke  I.Mađara ml. Subotica 1869. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 32
36 Tumačenja u vezi pitanja u školstvu Subotica 1869. mađarski 1 prim., 7 list. 13 x 19
37 Objava poruke subotičke omladine kanoniku J. Antunoviću povodom izlaženja hrvatskog lista Subotica 1869. mađarski 1 prim., 1 list 33 x 42
38 Pravila Narodne banke u Subotici Subotica 1869 mađarski 1 prim., 1 list 10 x 17
39 Pravila subotičke tržnice (keresk.csarnok) Subotica 1869. mađarski 1 prim., 8 list. 10 x 16
40 Popis članova Udruženja žena u Subotici Subotica 1869. mađarski 1 prim., 9 list. 21 x 3
41 Pravila subotičkog Društva prijatelja pasa Subotica 1869. mađarski 1 prim., 7 list. 10 x 17
42 Objava izlaska nedeljnog lista „Bačka“ u Subotici Subotica 31.dec.1870. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34
43 Odgovor Matije Lenarda gradonačelniku u vezi njegovog saopštenja o stanju i unapređivanju prilika u gradu Subotica 1870. mađarski 1 prim., 9 list. 16 x 19.7
44 Oglas u vezi izbora poslanika za zemaljski sabor Subotica 22.apr.1872. bunjevački 1 prim., 1 list 34.5 x 42
45 Oglas u vezi izbora poslanika za zemaljski sabor Subotica 28.maj 1872. mađarski 1 prim., 1 list 34.5 x 42
46 Oglas u vezi izbora poslanika za zemaljski sabor Subotica 28.maj 1872. bunjevački 1 prim., 1 list 34.5 x 42
47 Oglas u vezi izbora poslanika za zemaljski sabor Subotica 1872. mađarski 1 prim., 1 list 34.5 x 42
48 Izlaženje nedeljnog lista „Subotički glasnik“ u Subotici Subotica 29.jul 1873. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 31.5
49 Poziv povodom izbora poslanika za zemaljski sabor Subotica 10.jan. 1875. mađarski 1 prim., 1 list. 47 x 62
50 Oglas u vezi izbora poslanika za zemaljski sabor Subotica 14.jan. 1875. bunjevački, mađarski 1 prim., 1 list 34 x 41.5
51 Poziv u vezi izbora poslanika za zemaljski sabor Subotica 30.mart 1875. mađarski 2 prim., 1 list 32 x 47
52 Poziv u vezi  izbora poslanika za zemaljski sabor Subotica 30.mart 1875. bunjevački 1 prim., 1 list 32 x 47
53 Objava u vezi izbora poslanika za zemaljski sabor Subotica 23.mart 1876. Bunjevački, mađarski 1 prim., 1 list 31 x 39
54 Spisak građana Subotice koji su dali dobrovoljni prilog za Novu godinu gradskoj sirotinji Subotica 3.febr. 1878. mađarski 1 prim., 2 list. 21 x 33.5
55 Objava licitacije za izdavanje  gradskog zemljišta  u zakup Subotica 30.avg. 1878. mađarski 1 prim., 1 list 25 x 40
56 Izjava subotičke opozicije povodom u odbranu svog delegata kritikovanog u novinama „Bácskai Ellenőr” Subotica 7.jun 1881. mađarski 1 prim., 2 list. 21 x 34
57 Objava licitacije za izradu gradskih trotoara Subotica 16.jul 1891. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34.5
58 Ponude na licitaciju za izradu gradskih trotoara Budimpešta 16.jul 1892. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34
59 Oglas u vezi održavanja čistoće trotoara Subotica 26.nov. 1894. mađarski 1 prim., 1 list 42 x 53
60 Objava o izboru poslanika za zemaljski sabor Subotica 29.apr. 1895. mađarski, bunjevački 1 prim., 1 list 21 x 34
61 Obaveštenje o obaveznom prijavljivanju vojnih obveznika Subotica 5.sept. 1895. mađarski 2 prim., 2 list. 42.5 x 56
62 Oglas u vezi izbora poslanika za zemaljski sabor Subotica 14.okt. 1895. bunjevački, mađarski 1 prim., 1 list 43 x 50
63 Oglas o otvaranju drvare (L.Gutman) Subotica 6.mart 1896. mađarski 1 prim., 1 list 20.5 x 34
64 Oglas o izboru delegata za zemaljski sabor Subotica 13.okt. 1896. bunjevački, mađarski 2 prim., 2 list. 58 x 84
65 Oglas o izboru delegata za zemaljski sabor Subotica 21.okt. 1896. bunjevački, mađarski 1 prim., 1 list 58 x 84
66 Oglas o izboru delegata za zemaljski sabor Subotica 26.okt. 1896. mađarski 1 prim., 1 list 51 x 70
67 Objava otvaranja drvare u Subotici (L. Gutman) Subotica 4.febr. 1898. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34
68 Objava o izboru članova za gradsku skupštinu Subotica 21.okt. 1898. bunjevački, mađarski 2 prim., 2 list. 42 x 52
69 Poziv na redovnu mesečnu skupštinu gradske municipalne komisije Subotica 13.okt. 1900. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34
70 Objava licitacije za prodaju zemlje (Vermeš, tzv. „Burkuš salaš“) Budimpešta okt. 1900. mađarski 1 prim., 1 list 47 x 64
71 Objava o izboru članova za gradsku skupštinu Subotica 26.nov. 1900. bunjevački, mađarski 1 prim., 1 list 34 x 42
72 Poziv za vanrednu skupštinu gradskog municipalnog odbora u Subotici Subotica 16.dec. 1902. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34
73 Oglas u vezi izbora članova gradske municipalne komisije Subotica 18.nov. 1904. mađarski 3 prim., 3 list. 62 x 90
74 Objava o aktiviranju rezervista Budimpešta nov. 1905. srpski 1 prim., 1 list. 50 x 70
75 Objava o aktiviranju rezervista Budimpešta nov. 1905. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
76 Pravila Zemaljskog saveza zemljoradnika u Mađarskoj Budimpešta 9.dec. 1905. mađarski 1 prim., 8 list. 50 x 70
77 Članska knjižica Zemaljskog saveza zemljoradnika Mađarske Budimpešta 1906. mađarski 1 prim., 17 list. 10 x 16
78 Privremena članska legitimacija Udruženja za prosvećivanje zemljoradnika u Subotici

 

Subotica 1906. mađarski 1 prim., 1 list 10 x 15.5
79 Oglas Gradske kapetanije povodom zakona o primanju poljoprivrednika Subotica 7.okt. 1907. mađarski 2 prim., 2 list. 58.5 x 85
80 Oglas u vezi licitacije za nabavku začina, artikala od gvožđa i drvenarije, kao i za izvođenje raznih zanatskih radova za potrebe grada Subotica 26.okt. 1907. mađarski 2 prim., 2 list. 47.5 x 60
81 Oglas u vezi izbora članova gradske municipalne komisije Subotica 15.nov.1907. mađarski 2 prim., 2 list. 58 x 84
82 Objava povodom određivanja poreza na zemlju Budimpešta 1.apr. 1909. mađarski 1 prim., 1 list 48 x 62
83 Objava licitacije za nabavku opreme za Palićko kupatilo Subotica 3.febr. 1910. mađarski 1 prim., 1 list 42 x 58
84 Oglas u vezi izbora delegata za zemaljski sabor Subotica 15.maj 1910. mađarski 1 prim., 1 list 63 x 96
85 Poziv za vanrednu skupštinu gradskog municipalnog odbora u čast 80. rođendana Franje Josipa I. Subotica 10.avg. 1910. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34.5
86 Oglas u vezi izbora članova gradske municipalne komisije Subotica 12.nov. 1910. mađarski 6 prim., 6 list. 63 x 96
87 Izveštaj gradonačelnika Karolja Biroa povodom izbora članova gradske municipalne komisije Subotica (1912) mađarski 3 prim., 6 list. 29 x 42
88 Oglas u vezi izbora članova gradske municipalne komisije Subotica 25.okt. 1913. mađarski 1 prim., 1 list 63 x 94
89 Oglas u vezi izbora članova opštinske skupštine Subotica Okt. 1913. bunjevački 5 prim., 5 list. 29 x 42
90 Letak subotičke socijaldemokratske partije u vezi javnog zbora o političkim prilikama i pravu glasa

 

Subotica 14.jun (1913.) mađarski, srpski 1 prim., 1 list 15.5 x 23.5
91 Letak o održavanju javnog narodnog zbora protiv predloženog zakona o štampi Subotica (nov. 1913.) mađarski, bunjevački 1 prim., 1 list 23 x 30
92 Poziv za vanrednu skupštinu povodom ubistva Franje Ferdinanda u Sarajevu Subotica 30.jun 1914. mađarski 2 prim., 2 list. 20.5 x 33.5
93 Obraćanje gradonačelnika Subotice, Karolja Biroa subotičkoj javnosti povodom smrti i sahrane  Franje Ferdinanda Subotica 30.jun 1914. mađarski 3 prim., 3 list. 31 x 46
94 Oglas u vezi izbora delegata za zemaljski sabor Subotica 5.jul 1914. mađarski 2 prim., 2 list. 31.5 x 47
95 Cenovnik uslužnih delatnosti vojske Subotica 28.jul 1914. mađarski 1 prim., 1 list 32 x 47
96 Objava najviših cena najvažnijih životnih namirnica Subotica 29.jul 1914. mađarski 1 prim., 1 list 31 x 48
97 Objava prestanka  obaveze predaje zaprežnih kola i konja Subotica 10.avg. 1914. mađarski 1 prim., 1 list 31 x 48
98 Objava pobede nad Rusima kod Auffenberga Subotica 3.sept. 1914. mađarski 1 prim., 1 list 48 x 62
99 Objava naredbe o obaveznoj predaji oružja Gradskoj kapetaniji Subotica 14.sept. 1914. mađarski 1 prim., 1 list 32 x 47
100 Oglas o obaveznoj predaji srpskih vojnika i vojnih begunaca Subotica 15.sept. 1914. mađarski 2 prim., 2 list. 31 x 47
101 Objava prava i obaveza poljoprivrednika za vreme rata (zabrana štrajkova) Subotica 15.sept. 1914. mađarski 1 prim., 1 list 32 x 47
102 Oglas u vezi popisa vojnih obveznika Budimpešta sept. 1914. Srpski, hrvatski,

mađarski,rusinski,nemački,

rumunski

1 prim., 1 list 63 x 95
103 Oglas u vezi regulisanja saobraćaja motornih vozila Subotica 10.okt. 1914. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 48
104 Oglas u vezi popisa i poziva za regrutaciju Subotica 20.okt. 1914. mađarski 1 prim.,  1 list 47 x 63
105 Obaveštenje policijskog kapetana  kako da se građani odbrane od pljačkaša koji u ime vojnih potreba oduzimaju njihovu imovinu Subotica 28.okt. 1914. mađarski 2 prim., 2 list. 31 x 46, 29.5 x 45
106 Poziv upućen vlasnicima kočija i konjskih zaprega da ih stave u službu vojske na dva dana Subotica 12.nov. 1914. mađarski 1 prim., 1 list 47 x 32
107 Objava u vezi proizvodnje,  prodaje i određivanja cene žitarica i brašna Subotica 7.dec. 1914. mađarski 1 prim., 1 list 42.5 x 56
108 Oglas o obaveznoj predaji pronađene vojne opreme  vojnoj komandi Subotica 22.dec. 1914. mađarski 1 prim., 1 list 32 x 47
109 Objava o proizvodnji, prodaji i određivanju cene žitarica Subotica 31.dec. 1914. mađarski 1 prim., 1 list 32 x 48
110 Objava u vezi regrutacije Budimpešta dec. 1914. srpski, hrvatski,

mađarski, rusinski,

nemački, rumunski

2 prim., 2 list. 77 x 114
111 Obraćanje cara Franje Josipa javnosti u kojem izražava nadu u pobedu Budimpešta 28.jul 1914. mađarski 1 prim., 1 list 62 x 56
112 Poziv subotičke socijaldemokratske partije radnicima da učestvuju u demonstracijama i na sastanku povodom proslave 1. Maja Subotica (1914) mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 95
113 Oglas u vezi suzbijanja epidemije kolere Subotica 5.jan. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 31.5 x 48
114 Oglas u vezi određivanja najviše cene zobi

 

Subotica 5.jan. 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 32 x 47.5
115 Oglas u vezi suzbijanja epidemije kolere Subotica 5.jan. 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 63 x 94
116 Oglas u vezi mobilizacije Subotica 14.jan. 1915. mađarski 1 prim., 1 list 32 x 46
117 Objava uvođenja prekog suda u Subotici Subotica 15.jan. 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 31 x 47
118 Oglas u vezi popisa i predaje žitarica Subotica 20.jan. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 30.5 x 27
119 Objava popisa vojnih obveznika Subotica 28.jan. 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 32 x 48
120 Oglas u vezi mobilizacije Subotica Jan. 1915. mađarski 1 prim., 1 list 32.5 x 27
121 Oglas u vezi mobilizacije Budimpešta Jan. 1915.  srpski,hrvatski,

mađarski,rumunski,

rusinski,nemački.

1 prim., 1 list. 78 x 112
122 Objava za obaveznu predaju svih raspoloživih  predmeta i delova od metala u ratne svrhe Subotica 12.febr. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 31.5 x 48
123 Poziv stanovništvu za redovno vršenje poljoprivrednih radova Subotica 15.febr. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 21 x 34
124 Oglas u vezi prerade žita, raži i kukuruza Subotica 16.febr. 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 31 x 46
125 Oglas povodom određivanja cene viška kukuruza koji se predaje Zemaljskom odboru za ekonomiju Subotica 22.febr. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 32 x 48
126 Objava pobede u Bukovini i istočnoj Galiciji Subotica 23.febr. l9l5. mađarski 2 prim., 2 list. 63 x 95
127 Oglas u vezi mobilizacije Budimpešta febr. 1915. srpski,hrvatski,

mađarski,rusinski,

rumunski,nemački

1 prim., 1 list 78 x 114
128 Oglas u vezi uslova putovanja privatnih lica u Istočnu Šleziju, Galiciju i Bukovinu Subotica febr. 1915. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
129 Objava izmena i dopuna zakona u vezi prekršaja za preki sud u Subotici Subotica 2 mart 1915. mađarski 1 prim., 1 list 47 x 64
130 Oglas o davanju novčanih nagrada za pronađenu i predatu vojnu opremu Subotica 2 mart 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 31.5 x 24
131 Oglas o određivanju cena viška kukuruza koji se predaje Zemaljskom odboru za ekonomska pitanja Subotica 2 mart 1915. mađarski 4 prim., 4 list. 31.5 x 47.5
132 Oglas povodom popisa vojnih obveznika Subotica 3.mart 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 31.5 x 47
133 Oglas povodom prijave vojnih obveznika (stranaca) Subotica 15.mart 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 48.5 x 63
134 Oglas u vezi suzbijanja epidemije kod bolesti konja Subotica 15.mart 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 58.5 x 85
135 Poziv stanovništvu za redovno vršenje poljoprivrednih radova Subotica 15.mart 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 29.3 x 85
136 Oglas u vezi proizvodnje hleba i peciva i određivanja cene istih Subotica 18.mart 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 58.5 x 85
137 Oglas u vezi obaveznog prijavljivanja žita, raži i ječma Subotica 3.apr. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 31 x 47.5
138 Oglas u vezi prerade i prodaje žitarica Subotica 6.apr. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 47 x 63
139 Oglas povodom prijave vojnih obveznika Subotica 8.apr. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 31.5 x 48
140 Oglas u vezi obavezne prijave i predaje raznog metala za vojne potrebe Subotica 16.apr. 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 21.4 x 34.4
141 Objava povodom određivanja cene žitarica i mekinja Subotica 16.apr. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 31.5 x 47
142 Oglas povodom mobilizacije Subotica 25.apr. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 47 x 73
143 Oglas povodom mobilizacije

 

 

 

 

Subotica apr. 1915. srpski,hrvatski,

mađarski,rumunski,

nemački,rusinski

2 prim., 2 list. 78 x 115
144 Oglas u vezi obavezne prijave i predaje raznog metala za vojne potrebe Subotica 4.maj 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 31.5 x 47.5
145 Oglas u vezi ultimatuma postavljenog od strane Italije – poziv na dalju borbu Budimpešta 23.maj 1915. mađarski 1 prim., 1 list. 62 x 96
146 Oglas u vezi ratnog zajma Budimpešta 27.maj 1915. mađarski 1 prim., 1 list. 63.7 x 95
147 Objava povodom određivanja plate poljoprivrednim radnicima Subotica 28.maj 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 47.5 x 31.5
148 Poziv na redovno vršenje poljoprivrednih radova Subotica 28.maj 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 21 x 34
149 Oglas u vezi ratnog zajma Subotica 29.maj 1915. mađarski 1 prim., 1 list 48 x 63
150 Oglas u vezi drugog ratnog zajma Subotica maj 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 29 x 42
151 Oglas povodom mobilizacije Budimpešta maj 1915. srpski,hrvatski,

mađarski, nemački,rumunski,

rusinski

3 prim., 3 list. 80 x 114
152 Oglas u vezi određivanja cene životnih namirnica Subotica 10.jun 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 30 x 47
153 Oglas povodom zakona Ministarstva za poljoprivredu o sekvestraciji žitarica Subotica 16.jun 1915. mađarski 3 prim, 3 list. 47 x 63
154 Objava pobede kod Przemysla i Lemberga Subotica 23.jun 1915. mađarski 1 prim, 1 list 63 x 96
155 Oglas povodom mobilizacije Budimpešta jun 1915. srpski,hrvatski,

mađarski,nemački,

rumunski,rusinski

2 prim, 2 list. 78.5 x 114
156 Oglas povodom mobilizacije Subotica 4.jul 1915. mađarski 2 prim, 2 list. 31.5 x 47
157 Oglas u vezi zakonskih odredbi Ministarstva poljoprivrede koji se tiču prodaje  mleka i mlečnih proizvoda

 

Subotica 20.jul 1915. mađarski 2 prim, 2 list. 31.5 x 47
158 Oglas povodom popisivanja vojnih obveznika Subotica 21.jul 1915. mađarski 3 prim, 3 list. 31.5 x 47.5
159 Oglas povodom mobilizacije Budimpešta jul 1915. srpski,mađarski,

hrvatski,rumunski,

nemački, rusinski

3 prim., 3 list. 78.5 x 114
160 Oglas u vezi poreza na vino Subotica 4.avg. 1915. mađarski 1 prim., 1 list 23 x 31
161 Oglas povodom zakona o sekvestraciji žitarica Subotica 5.avg. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 47 x 63
162 Objava pobede kod Varšave i Ivangoroda Subotica 6.avg. 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 63 x 97
163 Oglas u vezi prikupljanja i predaje olova za vojsku Subotica 10.avg. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 31.5 x 48
164 Poziv  građanima da  zbog manjka stočnog fonda  smanje potrošnju mesa i mesnih prerađevina Subotica 10.avg. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 31.5 x 48
165 Oglas u vezi obavezne prijave zaliha pamučnog materijala, u vezi ograničenja njegove prodaje i prerade Subotica 21.avg. 1915. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 47.5
166 Oglas povodom prodaje šalitre za potrebe vojske i utvrđivanja njegove cene Subotica 14.sept. 1915. mađarski 1 prim., 1 list 31 x 47
167 Objava saobraćajnih propisa vojne komande u cilju regulisanja prometa na putevima Austrije i Mađarske Subotica 15.sept. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 31.5 x 47.5
168 Oglas povodom utvrđivanja najviše cene prehrambenim artiklima Subotica 15.sept. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 46 x 59
169 Oglas o kaznenim merama u slučaju namernog ili nenamernog oštećivanja  telegrafske ili telefonske mreže Subotica 22.sept. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 47.5 x 31.3
170 Oglas u vezi mobilizacije Subotica sept. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 31.5 x 47
171 Oglas u vezi popisa vojnih obveznika Subotica 2.okt. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 47.5 x 63
172 Objava povodom obavezne predaje bakra, bronze, nikla i drugih metala za vojne potrebe Subotica 9.okt. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 52 x 85
173 Oglas u vezi prijave vojnih obveznika Subotica 11.okt. 1915. mađarski 4 prim., 4 list. 31.5 x 47
174 Objava naredbe o štednji municije zbog rata Subotica 15.okt. 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 32 x 47.5
175 Oglas u vezi prodaje ratnih bonova Subotica 15.okt. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 26 x 42
176 Oglas u vezi proizvodnje i prodaje džakova za žitarice Subotica 16.okt. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 26 x 42
177 Oglas u vezi trećeg ratnog zajma Subotica 18.okt. 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 58.5 x 84
178 Oglas u vezi mobilizacije Subotica 18.okt. 1915. mađarski 1 prim., 1 list 31 x 47
179 Oglas povodom sekvestracije kukuruza Subotica 26.okt. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 26 x 42
180 Oglas u vezi zabrane prenošenja leševa javnim fijakerima Subotica 26.okt. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 26 x 42
181 Oglas u vezi rezervi masti i određivanju cene istih Subotica 26.okt. 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 31.5 x 63
182 Zabrana pružanja pomoći ratnim zarobljenicima Subotica 4.nov. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 26.4 x 42.3
183 Oglas u vezi naknadne smotre vojnih obveznika Subotica 4.nov. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 47.5 x 63
184 Oglas u vezi zabrane prodaje alkoholnih pića ratnim zarobljenicima Subotica 10.nov. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 26 x 42.5
185 Obaveštenje izbeglima iz Krakova, Podgorza i Wielicka da se mogu vratiti svojim kućama

 

Subotica 11.nov. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 20.7 x 34
186 Oglas o obaveznom prijavljivanju sanki vojnom otseku Subotica 12.nov. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 28.5 x 42
187 Poziv građanstvu da svoje zaliha novca, zlata, srebra i drugih dragocenosti ulože u ratni zajam Subotica 18.nov. 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 15 x 23.5
188 Poziv ustanovama i građanstvu da se uključe u akciju kako bi se kućne zalihe novca, zlata, srebra i dr. vratile na tržište putem ratnog zajma Subotica 18.nov. 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 52.3 x 85
189 Poziv građanstvu da svoje zalihe novca, zlata, srebra ulože u ratni zajam Subotica 18.nov. 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 52.3 x 85
190 Oglas o obaveznom prijavljivanju zaprežnih kola i konja vojnom otseku Subotica 20.nov. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 26 x 42
191 Oglas u vezi mobilizacije Subotica 21.nov. 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 47.5 x 31.3
192 Obaveštenje izbeglima iz Zemuna da se mogu vratiti svojim kućama Subotica 25.nov. 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 21 x 34
193 Oglas u vezi određivanja najviše cene šećera Subotica 29.nov. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 21 x 34
194 Oglas u vezi dopunske regrutacije vojnih obveznika Subotica 4.dec. 1915. mađarski 4 prim., 4 list. 47.5 x 63
195 Objava zabrane proizvodnje peciva Subotica 9.dec. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 26 x 42.5
196 Oglas u vezi obavezne prijave muške konfekcije Subotica 9.dec. 1915. mađarski 1 prim., 1 list 47.5 x 63
197 Objava izmene zakona o prijavljivanju i proizvodnji pamučnih tkanina u cilju proizvodnje džakova za potrebe skladištenja žitarica Subotica 10.dec. 1915. mađarski 3 prim., 3 list. 21 x 34
198 Oglas u vezi obavezne prijave žitarica Subotica 14.dec. 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 29.5 x 46
199 Objava povodom određivanja najviše cene masti i slanine Subotica 15.dec. 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 26 x 42
200 Oglas u vezi prijave stoke radi pregleda Subotica 15.dec. 1915. mađarski 1 prim., 1 list 31 x 47.5
201 Obaveštenje izbeglima iz Jasla, Jaworowa da se mogu vratiti svojim kućama Subotica 17.dec. 1915. mađarski  1 prim., 1 list 21 x 34
202 Oglas u vezi mobilizacije Subotica 31.dec. 1915. mađarski 2 prim., 2 list. 31.7 x 48
203 Pijačni cenovnik Subotica (dec. 1915.) mađarski 2 prim., 2 list. 34 x 42
204 Objava Naredbe o regulisanju potrošnje brašna i hleba Subotica 4.jan. 1916. mađarski 2 prim., 2 list. 47.5 x 63
205 Oglas u vezi prijava za oslobađanje od vojne obaveze Subotica 10.jan. 1916. mađarski 1 prim., 1 list 28 x 41.5
206 Oglas o načinu rada Komisije za  izdavanje potvrda o pismenosti glasača Subotica 29.jan. 1916. mađarski  2 prim., 2 list. 47.5 x 64
207 Fond za životno osiguranje AUGUSTA poziva zainteresovane da se učlane zbog obezbeđivanja dodatnih sredstava u slučaju smrtnog slučaja Budimpešta Jan.1916. nemački 1 prim., 1 list 95 x 63
208 Obraćanje gradonačelnika subotičkoj Municipalnoj komisiji povodom novčane pomoći  opštini Laborcfe u Karpatima koja je nastradala u ratnim razaranjima Subotica febr. 1916. mađarski 3 prim., 3 list. 21 x 34
209 Pijačni cenovnik Subotica febr. 1916. mađarski 1 prim., 1 list 34.5 x 42
210 Licitacija za izdavanje u zakup gradskog atara za lov Subotica 10.febr. 1916. mađarski 1 prim., 1 list 28 x 41
211 Oglas o prodaji drva po određenim drvarama grada Subotica (10.febr.1916.) mađarski 1 prim, 1 list 32 x 48
212 Poziv javnosti na redovno vršenje poljoprivrednih radova Subotica 16.febr. 1916. mađarski 1 prim, 1 list 47.5 x 31.5
213 Oglas u vezi izbora poslanika za Zemaljsku skupštinu Subotica 16.febr. 1916. mađarski 3 prim, 3 list. 42 x 58
214 Oglas u vezi obaveze prijavljivanja šećera u zalihama Subotica 20.febr. 1916. mađarski 3 prim, 3 list. 28 x 41.7
215 Objava zabrane prodaje kukuruza Subotica 10.mart 1916. mađarski 3 prim, 3 list. 28 x 42
216 Oglas u vezi određivanja radnog vremena gostionica Subotica 11.mart 1916. mađarski 3 prim., 3 list. 21 x 34
217 Oglas povodom popisa lekara za vojnu službu Subotica 16.mart 1916. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 47.5
218 Oglas u vezi prestanka rada prekog suda u Subotici Subotica 18.mart 1916. mađarski 3 prim., 3 list. 31.5 x 48
219 Oglas u vezi mobilizacije Subotica 23.mart 1916. mađarski 3 prim., 3 list. 31.5 x 47.5
220 Objava rokova za prijavu radnika za poljoprivredne radove i visine nadnica Subotica 28.mart 1916. mađarski 1 prim., 1 list 31 x 47
221 Objava zabrane prodaje alkoholnih pića ratnim zarobljenicima Subotica 29.mart 1916. mađarski 3 prim., 3 list. 31.5 x 47.5
222 Oglas povodom popisivanja vojnih obveznika Budimpešta mart 1916. srpski, hrvatski, mađarski,

nemački, rumunski,rusinski

2 prim., 2 list. 78.5 x 114
223 Oglas u vezi mobilizacije Budimpešta mart 1916. srpski,hrvatski, mađarski,

nemački, rumunsku, rusinski

2 prim., 2 list. 77.5 x 114
224 Oglas u vezi mobilizacije Budimpešta mart 1916. srpski,hrvatski, mađarski,

nemački, rusinski,rumunski

1 prim., 1 list 78 x 115
225 Objava licitacije povodom izdavanja u zakup senokosa Subotica 4 apr. 1916. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 28
226 Oglas u vezi određivanja cene rekviriranog kukuruza Subotica 5.apr. 1916. mađarski 3 prim., 3 list. 31.5 x 28
227 Objava dopunske mobilizacije vojnih obveznika Subotica 5.apr. 1916. mađarski 3 prim., 3 list. 48 x 63
228 Objava licitacije za izdavanje u zakup celodnevnih prodajnih mesta na ulicama i trgovima grada Subotica 8.apr. 1916. mađarski 1 prim., 1 list 32 x 48
229 Objava zabrane farbanih jaja za uskršnje praznike Subotica 13.apr. 1916. mađarski 3 prim., 3 list. 31.5 x 48
230 Oglas u vezi prijave oslobođenih od vojne obaveze Subotica 19.apr. 1916. mađarski 3 prim., 3 list. 31.5 x 47.5
231 Oglas u vezi prijave vojnih obveznika Subotica 19.apr. 1916. mađarski 1 prim., 1 list 47.5 x 63
232 Objava zabrane nošenja vojne uniforme za civilna lica Subotica 27.apr. 1916. mađarski 3 prim., 3 list. 27.5 x 41
233 Oglas u vezi najviše cene kukuruza Subotica 5.maj 1916. mađarski 2 prim., 2 list. 42.5 x 58
234 Oglas u vezi dopunske regrutacije vojnih obveznika Subotica 23.maj 1916. mađarski 1 prim., 1 list 47.5 x 64
235 Oglas o uslovima proizvodnje i prodaje kvasca Subotica 30.maj 1916. mađarski 2 prim., 2 list. 34.5 x 42
236 Oglas povodom regulisanja prodaje sredstava protiv perenospore Subotica 16.juni 1916. mađarski 3 prim., 3 list. 34 x 42.5
237 Objava mera zaštite od požara na njivama koje se nalaze pored pruge Subotica 17.jun 1916. mađarski 3 prim., 3 list. 34.5 x 42
238 Oglas povodom održavanja  godišnjeg vašara u Subotici Subotica 20.jun 1916. mađarski 1 prim., 1 list 29 x 42
239 Obaveštenje o rasporedu održavanju vašara i pijačnih dana Subotica 1.jul 1916. mađarski 2 prim., 2 list. 34.5 x 42
240 Oglas u vezi zabrane noćnog rada u pekarskim i poslastičarskim radnjama

 

Subotica 3.jul 1916. mađarski 2 prim., 2 list. 32 x 47
241 Oglas u vezi suzbijanja epidemije kolere Subotica 7.jul 1916. mađarski 2 prim., 2 list. 45 x 73
242 Naredba o obaveznoj prijavi boravka u kupalištu Palić Subotica 8.jul 1916. mađarski 3 prim., 3 list. 34 x 43
243 Oglas u vezi zabrane upotrebe, prenošenja i unošenja srpskih novčanica i crnogorskih vrednosnih papira Subotica 19.jul 1916. mađarski 2 prim., 2 list. 31.5 x 47.5
244 Oglas u vezi dopunske regrutacije vojnih obveznika Subotica 26.jul 1916. mađarski 1 prim., 1 list 47 x 63
245 Objava naredbi za ograničavanje broja svinja za klanje i za određivanje najviše cene svinjskog mesa Subotica (jul 1916.) mađarski 3 prim., 3 list. 31.5 x 48
246 Oglas u vezi smanjenja poreza na vino Subotica 1 avg. 1916. mađarski 1 prim.,  1 list. 31 x 47
247 Naredba Ministarstva poljoprivrede u vezi načina iskorištavanja mleka dobivenog od životinja obolelih od šapa i slinavke Subotica 31.avg. 1916. mađarski 3 prim.,  3 list. 31.5 x 47
248 Poziv građanima da prijave potrebe za brašnom radi izdavanja iskaznica za kupovinu istog Subotica 31.avg. 1916. mađarski 1 prim., 1 list 47 x 63
249 Oglas u vezi nabavke putnih isprava Subotica 12.sept. 1916. mađarski 1 prim., 1 list 32 x 47
250 Oglas u vezi utvrđivanja cene kafe Subotica 18.sept. 1916. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 48
251 Naredba povodom ograničenja potrošnje mesa i masti Subotica 23.sept. 1916. mađarski 2 prim., 2 list. 32.5 x 47.5
252 Oglas u vezi pregleda konja u privatnoj svojini Subotica 9.okt. 1916. mađarski 1 prim., 1 list 32 x 47.5
253 Oglas u vezi dodatne regrutacije vojnih obveznika Subotica 13.okt. 1916. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 48
254 Obaveštenje građanstvu o naredbi Ministarstva poljoprivrede u vezi korišćenja masti,slanine, putera ili margarina Subotica 12.nov. 1916. mađarski 1 prim., 1 list 30 x 42.5
255 Objava Naredbe Ministarstva o proizvodnji sapuna i deterdženata i o utvrđivanju cene istih Subotica 30.nov. 1916. mađarski 3 prim., 3 list. 31.2 x 95
256 Naredba Ministarstva za trgovinu o obaveznom prijavljivanju proizvoda od pamuka Subotica 5.dec. 1916. mađarski 2 prim.,  2 list. 29 x 42
257 Poziv upućen građanima Subotice za prikupljanje  pomoći u novcu i hrani za učesnike u ratu Subotica 7.dec. 1916. mađarski 1 prim.,  1 list 48 x 63
258 Naredba u vezi predaje bakrenih kotlića za grejanje vode za potrebe vojne industrije Subotica 14.dec. 1916. mađarski 1 prim., 1 list 31 x 44
259 Objava u vezi sklapanja  ugovora sa proizvođačima i prevoznicima vojne opreme Subotica 16.dec. 1916. mađarski 2 prim., 2 list. 31 x 48
260 Naredba u vezi utvrđivanja najnižih nadnica radnika zaposlenih kod prevoznika ratne opreme Subotica 16.dec. 1916. mađarski 2 prim., 2 list. 31 x 47
261 Naredba kojom se reguliše prevoz masnih tvari i masnih kiselina putem željeznice

 

 

 

 

Subotica 16.dec. 1916. mađarski 2 prim.,  2 list. 31.5 x 48
262 Naredba u vezi izdavanja potvrda za prevoz kože za proizvodnju tutkala željeznicom, brodom ili motornim vozilom Subotica 16.dec. 1916. mađarski 1 prim., 1 list 29.5 x 41
263 Oglas u vezi utvrđivanja najviše cen masti Subotica 16.dec. 1916. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 48
264 Naredba kojom se reguliše trgovina i potrošnja mleka i mlečnih proizvoda i kojom se utvrđuje cena istih Subotica 13.jan. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 30 x 43
265 Naredba kojom se reguliše prerada i trgovina pamučnim materijalima Subotica jan. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 32.5 x 47.5
266 Oglas u vezi utvrđivanja najviše cene štirke Subotica 7.febr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list 30 x 43
267 Objava saveta i naredbi u vezi mera u odbrani stanovništva za vreme vazdušnih napada na grad Subotica 24.febr. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 31.5 x 46
268 Oglas u vezi opasnosti po zdravlje  koje nastaju prilikom pripremanja  hrane u pocinkovanim sudovima Subotica 26.febr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list. 31.5 x 47
269 Upozorenje stanovništva na moguće sabotaže od strane neprijatelja u vidu spaljivanja letine ili namernog izazivanja zaraze kod stoke Subotica 25.mart 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 32 x 47.5
270 Oglas u vezi određivanja najviše cene šećera Subotica 1.apr. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 31.5 x 47
271 Objava Naredbe Ministarstva o uvođenju na tržište zaliha vune i krzna kao i o utvrđivanju cene istih Subotica 2.apr. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 63 x 95
272 Oglas u vezi prijave oslobođenih od vojne obaveze Subotica 4.apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list. 31 x 48
273 Poziv svim vojnim obveznicima koji su oslobođeni vojne obaveze ili su penzionisani da se radi popisa jave u Vojni otsek grada. Subotica 5.apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 47
274 Poziv vlasnicima parnih kotlova da pre vršidbe izvrše proveru istih Subotica 10.apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 47
275 Oglas povodom mobilizacije Subotica 11 apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 47
276 Oglas za licitaciju povodom izdavanja u zakup senokosa u Horgoškom ataru Subotica 21.apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 47
277 Oglas o izdavanju u zakup uličnih prodajnih mesta u vlasništvu grada Subotica 21.apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list 31 x 47
278 Oglas u vezi regulisanja trgovine lojem Subotica 23.apr.1917. mađarski 1 prim., 1list 47.5 x 63
279 Oglas u vezi prijave oslobođenih od vojne obaveze radi njihovog evidentiranja Subotica 29.apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 47
280 Objava Naredbe Ministarstva kojom se nalaže predaja metalnih okova vrata za potrebe vojne industrije Subotica apr. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 31.5 x 47
281 Oglas u vezi izbora poslanika u Zemaljsku skupštinu Subotica 9.maj 1917. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 47
282 Oglas povodom ograničenja trgovine proizvodima od životinjske dlake i utvrđivanja najviše cene istih Subotica maj 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 31.5 x 47
283 Oglas u vezi utvrđivanja najviše cene proizvoda od kudelje Subotica maj 1917. mađarski 1 prim., 1 list 62.5 x 95
284 Objava Naredbe o evidentiranju zaliha ogrevnog materijala i korišćenju,prodaji istog Subotica 15.jun 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 63 x 95
285 Oglas u vezi utvrđivanja najniže plate za radnike u vojnoj industriji Subotica jun 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 47 x 63
286 Poziv stanovništvu da prijavi svaku sumnju na moguće sabotaže od strane neprijatelja u vidu spaljivanja letine ili namernog izazivanja zaraze kod stoke Subotica 12.jul 1917. mađarski 3 prim., 3 list. 31.5 x 47
287 Oglas u vezi utvrđivanja cene kafe Subotica 13.jul 1917. mađarski 3 prim., 3 list. 31.5 x 47
288 Objava uslova pod kojim se žitarice mogu prodavati stanovništvu i ustanovama za kućne potrebe i to isključivo od domaćih proizvođača Subotica 7.avg. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 47.5 x 66
289 Objava Naredbe kojom se regulišu ekonomske potrebe proizvođača i ne proizvođača Subotice 21.avg.1917. mađarski 2 prim., 2 list. 47 x 63
290 Poziv stanovništvu,  upravama ustanova, internata da  prijave trebovanje za narodnu ishranu Subotica 5.sept. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 31.5 x 46
291 Oglas u vezi obaveznog prijavljivanja zaliha pasulja, graška i stočne hrane Subotica 7.sept. 1917. mađarski 3 prim., 3 list. 31 x 48
292 Oglas u vezi prijavljivanja i evidentiranja zaliha uglja radi njegovog raspoređivanja Subotica 12.sept. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 31.5 x 47
293 Oglas u vezi zaštite kukuruza od štetočina

 

Subotica 15.sept. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 32 x 48
294 Oglas povodom Naredbe u vezi dodatnog bona za brašno radnicima u šumarstvu i trudnicama Subotica 30.sept. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 31.5 x 48
295 Objava u vezi sekvestriranog kukuruza , njegovog korišćenja, prodaje i utvrđivanja najviše cene Subotica 2.okt. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 92 x 58.5
296 Obaveštenje o postavljanju centralnog mesta za pečenje rakije i objava cena šljive i komine Subotica 8.okt. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 31 x 46
297 Oglas u vezi pregleda konja u privatnoj svojini Subotica 8.okt. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 31.5 x 47.5
298 Objava naredbi u vezi uslova za uzgoj svinja i sekvestracije stočne hrane Subotica 8.okt. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 48 x 63
299 Oglas u vezi prijave vinskih buradi, njihove sekvestracije i određivanja najviše cene istih Subotica 9.okt. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 31.5 x 48
300 Oglas u vezi prijave i popisa metalnih okova na kapijama i vratima privatnih kuća Subotica 12.okt.1917. mađarski 2 prim.,  2 list. 31.5 x 46
301 Ogla u vezi utvrđivanja cene i rekviriranja stočne hrane na zalihama Subotica 25.okt. 1917. mađarski 3 prim, 3 list. 31 x 46
302 Oglas u vezi obavezne predaje predmeta od bakra,nikla, aluminija i drugih metala za potrebe vojne industrije Subotica 3.nov. 1917. mađarski 2 prim, 2 list. 63 x 47.5
303 Poziv stanovništvu da pomogne vojsku u vešu i odeći

 

 

 

Subotica 5.nov. 1917. mađarski 1 prim., 1 list 47.5 x 63
304 Naredba Ministarstva u vezi proširivanja delokruga Komisije za rekviriranje zaliha i na robne rezerve u vlasništvu ne-proizvođača Subotica 8.nov. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 63 x 95
305 Naredba   Ministarstva kojom  se određuje da je odvajanje klija sa kukuruza obavezno i kod prehrane stoke  van industrijaskog sektora Subotica 16.nov. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 31.5 x 47
306 Oglas u vezi obavezne prijave zaprežnih vozila i konja Subotica 21.nov. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 31.5 x 47
307 Naredba o ograničavanju broja svinja za klanje i  utvrđivanje najviše cene svinjskog mesa Subotica 23.nov. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 32 x 63
308 Oglas u vezi oslobađanja od vojne obaveze lica koja izdržavaju šestoro ili više dece Subotica 24.nov. 1917. mađarski 1 prim., 1 list 47.5 x 63
309 Oglas u vezi obavezne predaje artikala od pamuka i vune Subotica nov. 1917. mađarski 3 prim., 3 list. 62 x 95
310 Poziv stanovništvu da ušestvuje u davanju sedmog ratnog zajma Subotica nov. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 62 x 95
311 Oglas u vezi obavezne prijave mašina za vršidbu Subotica 6.dec. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 32 x 47
312 Naredba povodom ograničenja broja svinja za klanje i prijave svih promena nastalih u stočnom fondu Subotica 22.dec. 1917. mađarski 2 prim., 2 list. 32 x 47
313 Oglas o izboru članova gradske Municipalne komisije Subotica 22. dec. 1917. mađarski 5 prim., 5 list. 63.5 x 94
314 Oglas u vezi obavezne prijave količine proizvedenog vina u 1917.godini

 

Subotica 17.jan. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 64 x 48
315 Oglas u vezi određivanja najviše cene mleka i mlečnih proizvoda Subotica 22.jan. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 32 x 48
316 Naredba kojom se reguliše  prevoz uglja, briketa i koksa Subotica 1. febr. 1918. mađarski 2 prim., 2 list. 31.5 x 47
317 Objava sklapanja mira sa Ukrajinom Budimpešta 12.febr. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 46 x 60
318 Oglas povodom rekviriranja određenih prehrambenih artikala i utvrđivanja najviše cene istih Subotica 18.febr. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 46
319 Oglas u vezi obaveznog tretiranja voćnjaka i bašti protiv štetočina Subotica 22,.febr. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 47
320 Objava licitacije za prodaju zemlje u Tavankutskom ataru Subotica 26.febr.1918. mađarski 1 prim, 1 list 31.5 x 47
321 Oglas u vezi dobrovoljne prijave stoke za klanje Subotica 11.mart 1918. mađarski 1 prim, 1 list 32 x 47
322 Objava licitacije za izdavanje u zakup gradskog senokosa Subotica 17.mart 1918. mađarski 1 prim, 1 list 31.5 x 47
323  Poziv stanovništvu na saradnju sa  Komisijom za javnu prehranu Subotica (mart 1918.) mađarski 1 prim, 1 list 31.5 x 47
324 Oglas u vezi obaveznog pregleda konja Subotica 11. apr. 1918. mađarski 1 prim, 1 list 21 x 34.5
325 Oglas u vezi predaje stoke za prehranu vojske Subotica 26.apr. 1918. mađarski 1 prim, 1 list 31.5 x 47
326 Naredba u vezi regulisanja potrošnje masti i ulja Subotica 30.apr. 1918. mađarski 1 prim, 1 list 31.5 x 47
327 Oglas u vezi izbora poslanika za Zemaljsku skupštinu Subotica 4.maj 1918. mađarski 1 prim, 1 list 31.5 x 47
328 Oglas u vezi prodaje vlaknaste stočne hrane i utvrđivanje cene iste

 

Subotica 6.maj 1918. mađarski 1 prim, 1 list 32.5 x 62
329 Oglas u vezi razmene organizovanja žitarica za zanatske proizvode Subotica 10.jun 1918. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34
330 Oglas u vezi predaje stoke za prehranu vojske Subotica 16.jun 1918. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 47
331 Oglas u vezi protupožarnih mera  za vreme žetvenih radova Subotica 25.jun 1918. mađarski 1 prim., 1 list 40.5 x 50
332 Objava Naredbe o uslovima proizvodnje i predaje žitarica Subotica 25.jun 1918. mađarski 1 prim., 1 list 47.5 x 63.5
333 Poziv poljoprivrednicima da u cilju snabdevanja građanstva brašnom  započnu ranije sa vršidbom žita Subotica 26.jun 1918. mađarski 1 prim., 1 list 32 x 47
334 Oglas u vezi regulisanja trgovine zalihama  vune i utvrđivanje najviše cene istih Subotica 28.jun 1918. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 62
335 Objava uslova svinjogojstva Subotica 15.jul 1918. mađarski 1 prim., 1 list 32 x 48
336 Objava naredbe u vezi otkupa

žitarica za potrebe privrednika

Subotica 26.jul 1918. mađarski 1 prim., 1 list 31 x 47.5
337 Objava naredbe u cilju sprečavanja zloupotrebe trgovine sa artiklima za javnu potrošnju Subotica 3.avg. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 47.5
338 Oglas u vezi određivanja najviše cene svinja i prerađevina od svinjskog mesa Subotica 18.avg. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 48
339 Uredba u vezi uredbe za prikupljanje ratne pomoći Subotica 25.avg. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 47.5
340 Uredba u vezi predaje tovljenika koji su iznad dozvoljene količine Subotica 26.avg. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 32 x 63
341 Oglas u vezi određivanja cene ogrevnog materijala

 

Subotica 27.avg. 1918. mađarski 1 prim, 1 list 21 x 34
342 Oglas u vezi regulisanja uvoza sušenih šljiva i pekmeza od šljiva Subotica 29.avg. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 32 x 48
343 Oglas u vezi sekvestracije roda krompira Subotica 1.sept. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34
344 Oglas povodom ograničenja trgovine jajima Subotica 4.sept. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 31 x 48
345 Oglas u vezi određivanja najviše cene mlečnih proizvoda Subotica 9.sept. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 31.x 48
346 Oglas u vezi ograničenja radnog vremena restorana, hotela, pozorišta, bioskopa i sl. Subotica 12,sept. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 47.5
347 Oglas u vezi regulisanja trgovine građevinskim materijalom Subotica 12.sept. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 32 x 63
348 Oglas u vezi predaje stoke za klanje za potrebe vojske i određivanje cene iste Subotica 13.sept. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34.5
349 Oglas u vezi odbrane od neprijateljskih avionskih napada Subotica 21.sept. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 31,5 x 47.5
350 Oglas povodom sekvestracije roda kukuruza Subotica 23.sept. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 42 x 52
351 Oglas povodom obaveze prijavljivanja količine roda vina za 1918.godinu Subotica Sept. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 47
352 Oglas povodom ograničenja trgovine svinjama Subotica 5.okt. 1918. mađarski 1 prim., = 1list 31.5 x 48
353 Oglas povodom sekvestracije komine i određivanje cene iste Subotica 5.okt. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 47
354 Oglas u vezi redovnog pregleda konja Subotica 18.okt. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 47
355 Oglas u vezi obezbeđivanja vina za potrebe vojske Subotica 21.okt. 1918. mađarski 2 prim., 2 list 31.5 x 47.5
356 Objava licitacije za prodaju trske Subotica 25.okt. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 48
357 Poziv za obavezno prijavljivanje radi organizovanja službe civilnog redarstva Subotica 3.nov. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 31 x 47

 

358 Uvođenje prekog suda radi održavanja javnog reda Subotica 3.nov. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 30.5 x 47
359 Poziv građanstvu da ulazak srpskih četa u grad primi na miroljubiv način Subotica 13.nov. 1918. srpski 1 prim., 1 list 31.5 x 48
360 Poziv građanstvu da dosadašnje natpise svojih tvrtki na teritoriji Kraljevine SHS dopune natpisima na srpskom jeziku Subotica 13.febr. 1919. srpski, mađarski 3 prim., 3 list. 32.5 x 48
361 Objava mera u cilju cenzurisanja poštanskih pošiljaka Subotica 26.febr. 1919. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 47
362 Objava mera u cilju zaštite od tifusa Subotica 11.okt. 1919. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 46.5
363 Oglas u vezi obaveznog prijavljivanja zaprežnih kola i konja Subotica 25.febr. 1921. srpski 1 prim., 1 list 32 x 47.5
364 Poziv na otkrivanje spomenika kralju Petru I u Bačkoj Topoli Bačka Topola (20.febr.)1927. srpski, mađarski 1 prim.,  1 list 80 x 55
365 Oglas u vezi otvaranja izložbe starog srpskog slikarstva u Vojvodini Novi Sad (1927.) srpski 2 prim., 2 list. 23 x 32
366 Oglas povodom borbe protiv suše (Beograd) (1927) srpski 2 prim., 2 list. 54 x 80
367 Prikaz knjige „Ko je ko u Jugoslaviji“ (o poznatim živim ličnostima)

 

Zagreb 1928. srpski 1 prim., 4 list. 15.5 x 24
368 Proglas povodom pomoći postradalima od zemljotresa u Bugarskoj Beograd (1928) srpski 1 prim., 1 list. 48 x 63
369 Oglas u vezi proslave dana Crvenog krsta Novi Sad 15.maj 1929. srpski 1 prim., 1 list 21 x 34
370 Oglas u vezi rada Crvenog krsta i uslova učlanjenja Novi Sad (15.maj 1929.) srpski 1 prim., 1 list 21 x 34
371 Letak u vezi proslave dana Crvenog krsta Novi Sad (15.maj 1929.) srpski 1 prim., 1 list 15.5 x 23.5
372 Letak u vezi rada Crvenog krsta Novi Sad (15.maj 1929.) srpski 1 prim, 1 list 15.5 x 23.5
373 Letak o zadacima Crvenog krsta i uslovima učlanjenja u društvo Novi Sad (15.maj 1929.) srpski 1 prim., 1 list 15.5 x 23.5
374 Letak u vezi proslave dana Crvenog krsta Novi Sad (15.maj 1929.) srpski 1 prim., 1 list 15 x 23.5
375 Poziv za učlanjenje u Crveni krst Novi Sad (15.maj 1929.) srpski 1 prim., 1 list 10 x 15.5
376 Oglas u vezi novog  zakona o invalidima Subotica 17.avg. 1929. srpski 1 prim., 1 list 23 x 31.5
377 Objava licitacije sena i kukuruzne prekrupe Subotica 1 sept. 1929. srpski 1 prim., 1 list 23 x 31.5
378 Oglas o merama zaštite od štitaste vaši u voćnjacima Beograd (1929.) srpski 2 prim., 2 list. 63 x 95
379 Oglas u vezi izbora poslanika u narodnu skupštinu Subotica 27.okt. 1931. srpski 1 prim., 1 list 43.5 x 85
380 Proglas u vezi 15 godišnjice oslobođenja grada Subotica 1933. srpski 1 prim., 1 list Nedostaje
381 Poziv na komemorativnu sednicu Gradskog veća u spomen kralja Aleksandra I Ujedinitelja

 

 

 

Subotica 12.okt. 1934. srpski 1 prim., 1 list 18.5 x 30
382 Naredba u vezi suzbijanja stočne zaraze – raspored prolećnog pregleda svih  kopitara po prigradskim naseljima Subotica 5.jan. 1935. srpski 1 prim., 1 list 23 x 39
383 Poziv za pružanje pomoći nezaposlenima i sirotinji Subotica 12. jan. 1935. srpski 1 prim., 1 list 15.5 x 23.5
384 Objava prodaje granja iz seče 1933.godine putem licitacije Subotica 5.febr. 1935. srpski 1 prim., 1 list 23 x 31.5
385 Objava održavanja zemaljskog vašara u Subotici Subotica 4.jun 1935. srpski 1 prim., 1 list 21 x 34
386 Poziv i dnevni red za sednicu Gradskog veća Subotica 18. mart 1937. srpski 1 prim., 1 list 21 x 34
387 Naredba i uputstvo u vezi prskanja voćnjaka Subotica 4.nov. 1937. srpski 1 prim., 1 list 49 x 47.5
388 Objava licitacije povodom prodaje gradske trske Subotica 6.nov. 1937. srpski 1 prim., 1 list 23.5 x 31.5
389 Oglas u vezi registracije svih motornih vozila Subotica 2.dec. 1937. srpski 1 prim., 1 list 47.5 x 31.5
390 Oglas za izdavanje pašnjaka u zakup putem licitacije Subotica (apr.)1938. srpski 1 prim., 1 list 23.5 x 31.5
391 Oglas u vezi prodaje gradske trske putem licitacije Subotica 21.okt. 1938. srpski 1 prim., 1 list 23.5 x 31.5
392 Oglas u vezi prijavljivanja proizvodnje grožđa i vina Subotica 19.nov.1938. srpski 1 prim., 1 list 24 x 31.5
393 Naredba u vezi dezinfekcije dvorišta, štala i obora Subotica 22.nov. 1938. srpski 1 prim., 1 list 24 x 31.5
394 Zemaljska kandidatska lista za izbore narodnih poslanika za Narodnu skupštinu Beograd 24.nov. 1938. srpski 1 prim., 1 list 23.5 x 31.5
395 Zemaljska kandidatska lista za izbor narodnih poslanika za Narodnu skupštinu

 

 

Beograd 24.nov. 1938. srpski 1 prim., 1 list 31.5 x 48
396 Zemaljska kandidatska lista za izbor narodnih poslanika za Narodnu skupštinu Beograd 24.nov. 1938. srpski 1 prim., 1 list 31.5 x 48
397 Oglas u vezi izbora narodnih poslanika za Narodnu skupštinu Subotica 26.nov. 1938. srpski 12 prim., 12 list. 44 x 84.5
398 Zemaljska kandidatska lista za izbor narodnih poslanika za Narodnu skupštinu Beograd 26.nov. 1938. srpski 2 prim., 2 list 21 x 29
399 Oglas u vezi obezbeđenja useva od grada Novi Sad 1938. srpski 1 prim., 1 list 95 x 126
400 Oglas u vezi svečane sednice u čast dana oslobođenja Subotice 13.novembra 1918.godine i u čast kralja Petra II sa programom svečanosti Subotica 10.nov. 1939. srpski 1 prim., 1 list 55 x 86
401 Uredba o ograničenju prodaje tečnog goriva i saobraćaja motornim vozilima Subotica 30.nov. 1939. srpski 1 prim., 1 list 31.5 x 63
402 Oglas u vezi pregleda pastuva u privatnoj svojini Subotica 1939. srpski 1 prim., 1 list 23.5 x 31.5
403 Oglas u vezi zaštite stoke od vazdušnih napada Subotica 1939. srpski 1 prim., 1 list 31.5 x 48
404 Objava o potvrđivanju stalnog biračkog spiska grada Subotica 17.febr.1940. srpski 1 prim., 1 list 31.5 x 48
405 Obaveštenje odgajivačima svilobuba o otkupnim cenama sviločaura Subotica 20.mart 1940. srpski 1 prim., 1 list 31.5 x 48
406 Oglas u vezi snabdevanja stanovništva i vojske hlebom Subotica 29.avg. 1940. srpski 1 prim., 1 list 57 x 95
407 Objava izdavanja u zakup gradskih njiva putem licitacije Subotica 1940. srpski 3 prim., 3 list. 24 x 32
408 Proglas u vezi proslave godišnjice oslobođenja grada

 

Subotica 9.nov.1940. srpski 1 prim., 1 list 55 x 86
409 Proglas u vezi proslave dana Ujedinjenja sa programom Subotica 27.nov. 1940. srpski 2 prim., 2 list 55 x 85
410 Oglas u vezi snabdevanja domaćinstava petrolejom za osvetljenje Subotica 17.nov. 1940. srpski 2 prim., 2 list. 32 x 48
411 Naredba u vezi kontrole životnih namirnica (mleka i sl.) Subotica 20.dec. 1940. srpski 1 prim., 1 list 31.5 x 48
412 Oglas u vezi borbe protiv bolševizma Budimpešta (1940) mađarski 1 prim., 1 list 59 x 83
413 Oglas u vezi prijave boravka Segedin 25.jan. 1941. mađarski 1 prim., 1 list 58 x 84
414 Oglas o izdavanju gradskih oranica i pašnjaka u zakup putem licitacije Subotica 31.jan. 1941. srpski 1 prim., 1 list 23.5 x 39
415 Oglas u vezi snabdevanja poljoprivrednika petrolejom za traktore Subotica 3.febr. 1941. srpski 1 prim., 1 list 23.5 x 31.5
416 Oglas u vezi potvrđivanja stalnog biračkog spiska grada Subotica 15.febr. 1941. srpski 1 prim., 1 list 31.5 x 48
417 Oglas u vezi obaveznog pregleda kopitara radi suzbijanja stočne zaraze Subotica 10.mart 1941. srpski 2 prim., 2 list. 22.4 x 41
418 Poziv siromašnim porodicama da se prijave Gradskom poglavarstvu u slučaju potrebe za radnom snagom Subotica 11 mart 1941. srpski 4 prim., 4 list. 31.5 x 47
419 Objava stupanja na presto Kralja Petra II Subotica 27.mart 1941. srpski 3 prim., 3 list. 55 X 86
420 Poziv građanima da prijave svoje  potrebe za brašnom Subotica 31.mart 1941. srpski 1 prim., 1 list 32 x 47
421 Upozorenje vlasnicima trgovina da svoje radnje moraju držati otvoreno zbog sprečavanja stvaranja zaliha

 

Subotica 8.apr. 1941. srpski 1 prim., 1 list 48 x 64
422 Poziv za naknadnu prijavu rezervnih vojnih činovnika radi popisa Subotica 10.apr. 1941. srpski 1 prim., 1 list 47x 63
423 Obraćanje Mikloša Hortija javnosti povodom proglašenja samostalnosti Hrvatske Budimpešta 10.apr. 1941 srpski 1 prim., 1 list 62 x 95
424 Oglas u vezi preuzimanja vojnog zapovedništva u Subotici Subotica 16.apr. 1941. mađarski 1 prim., 1 list 42 x 58
425 Oglas povodom stavljanja pod kontrolu raznih artikala za javno snabdevanje Subotica 17.apr. 1941. srpski 1 prim., 1 list 27 x 38
426 Oglas povodom stavljanja pod kontrolu raznih artikala za javno snabdevanje Subotica 17.apr. 1941. mađarski 1 prim., 1 list 27 x 38
427 Oglas u vezi obavezne prijave zaliha raznih artikala Subotica 18.apr. 1941. srpski 1 prim., 1 list 47 x 64
428 Oglas u vezi obavezne prijave zalihe raznih artikala Subotica 18.apr. 1941. mađarski 2 prim., 2 list. 47.5 x 63
429 U cilju očuvanja ravnoteže na tržištu životnih namirnica ograničava se kupovina istih i oglašava se skidanje srpskih natpisa Subotica 19.apr. 1941. mađarski 2 prim., 2 list. 48 x 64
430 Oglas u vezi regulisanja cene raznih artikala Subotica 19.apr. 1941. srpski 1 prim., 1 list 27 x 38
431 Oglas o regulisanju cene raznih artikala Subotica 19.apr. 1941. mađarski 2 prim., 2 list. 26 x 38
432 Naredba za prijavu zaliha raznih metala Subotica 23.apr. 1941. mađarski 1 prim., 1 list 26 x 38
433  Naredba u vezi vraćanja određenih artikala na tržište Subotica 25.apr. 1941. mađarski 1 prim., 1 list 27 x 38
434 Oglas u vezi utvrđenih nadnica za poljoprivredne radove

 

Subotica 12.maj 1942. mađarski 1 prim., 1 list 63 x 96
435 Obraćanje srpskog pravoslavnog episkopa Bačke vernicima da se suzdrže od učestvovanja u radu nelegalnih političkih organizacija Novi Sad 1942. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 63 x 48
436 Plakat za koncert hora iz Erdelja (Józseffalva) sa programom Subotica jan.1943. mađarski 1 prim., 1 list 63 x 96
437 Oglas u vezi utvrđenih nadnica za poljoprivredne radove Subotica 3.febr. 1943. mađarski 1 prim., 1 list 63 x 95
438 Plakat o održavanju svečanosti povodom dvogodišnjice priključenja Subotice Mađarskoj sa programom Subotica 6.apr. 1943. mađarski 1 prim., 1 list 58 x 88
439 Naredba subotičkog partizanskog odreda povodom proglašenja narodne svojine i poziv na obaveznu predaju vatrenog oružja Subotica 12.okt. 1944. srpski 1 prim., 1 list 42 x 60
440 Poziv za obavezno otvaranje trgovinskih, zanatskih i drugih radnji Subotica 12.okt. 1944. srpski 1 prim., 1 list 35 x 50
441 Naredba Vojne komande u vezi ograničenja kretanja i zabrane nošenja oružja Subotica 18.okt. 1944. srpski 1 prim., 1 list 43.5 x 66
442 Poziv za stupanje u Narodnooslobodilačku vojsku Jugoslavije Subotica 19.okt. 1944. srpski 1 prim., 1 list 42 x 58
443 Poziv za dobrovoljno davanje krvi za ranjenike Subotica 21.okt. 1944. srpski 2 prim., 2 list. 42.5 x 57
444 Naređenje za obaveznu prijavu ruske emigracije i zarobljenika iz I svetskog rata

 

 

Subotica 22.okt. 1944. srpski 4 prim., 4 list. 42 x 30
445 Poziv građanima Subotice na veliki narodni zbor u znak zahvalnosti NOP-u, Crvenoj armiji, Saveznicima i Maršalu Jugoslavije Josipu Brozu-Titu Subotica 22.okt. 1944. srpski 2 prim., 2 list. 42.5 x 60
446 Naredba za mobilizaciju svih Slavena Subotica 23.okt. 1944. srpski 1 prim., 1 list  
447 Poziv glavnog štaba Narodnooslobodilačkog odbora javnosti da organi narodne vlasti podrže Vojnu upravu Subotica 24.okt. 1944. srpski 1 prim., 1 list 31.5 x 47
448 Naredba u cilju štednje uglja potrebnog za proizvodnju električne energije Subotica 25.okt. 1944. srpski 1 prim., 1 list 42 x 60
449 Naredba u vezi zamračenja stanova, lokala, ustanova i dr. Subotica 26.okt. 1944. srpski 3 prim., 3 list. 30 x 42
450 Oglas u vezi postavljanja starih jugoslovenskih naziva ulica, naselja i pustara Subotica 28.okt. 1944. srpski 1 prim., 1 list 42 x 59
451 Poziv za isplatu poreskih dugovanja Subotica 29.okt. 1944. srpski 2 prim., 2 list. 30 x 42
452 Naredba u vezi prijave bicikala radi njihovog registrovanja Subotica 29.okt. 1944. srpski 1 prim., 1 list 29.x 42
453 Poziv javnosti da pismeno ili usmeno  prijavi svakog narodnog neprijatelja i ratnog zločinca Subotica 31.okt. 1944. srpski 1 prim., 1 list 41.5 x 60
454 Oglas u vezi slobodne prodaje mekinja Subotica 1.nov. 1944. srpski 3 prim., 3 list. 30 x 42
455 Plakat povodom prijateljske fudbalske utakmice između Subotičkih partizana i ŽAK-a

 

 

Subotica 1 nov. 1944. srpski 1 prim., 1 list 42 x 60
456 Naređenje Narodno Oslobodilačkog Odbora za srez Suboticu o preuzimanju celog sistema privrednog aparata koji je ranije postojao Subotica 2.nov. 1944. srpski 1 prim., 1 list 50 x 70
457 Naredba o prijavi zaliha tekstilne robe Subotica 9.nov. 1944. srpski 4 prim.,  4 list. 29.5 x 42
458 Plakat pvodom svečane sahrane sedmorice palih partizana Subotica 22.nov. 1944. srpski 1 prim., 1 list 35.5 x 50
459 Objava Komande mesta u vezi upisa u srednje škole Subotica 24.nov. 1944. srpski 1 prim., 1 list 29.5 x 42
460 Naredba u vezi prijave promene mesta stanovanja Subotica 28.nov. 1944. srpski 1 prim., 1 list 30 x 42
461 Poziva za isplatu poreza Novi Sad 1.dec. 1944. srpski 2 prim., 2 list. 31.5 x 47
462 Naredba u vezi stavljanja tehničkog materijala pod sekvestar Subotica 10.dec. 1944. srpski 1 prim., 1 list 35 x 50
463 Naredba Komande mesta za popisivanje i pregled stoke i zaprežnih kola Subotica 11.dec. 1944. srpski 1 prim., 1 list 35 x 50
464 Oglas u vezi naredbe za regulisanje platežnog sredstva na teritoriji Banata, Bačke i Baranje Subotica 12.dec. 1944. srpski 1 prim., 1 list 30 x 42
465 Naredba o prometu stranih novčanica Subotica 12.dec. 1944. srpski 1 prim., 1 list 30 x 42
466 Oglas u vezi početka rada u srednjim i osnovnim školama u Subotici Subotica 30.dec. 1944. srpski 2 prim., 2 list 30 x 42
467 Naredba za mobilizaciju Mađara Subotica 1944. srpski 1 prim., 1 list 43 x 70
468 Oglas u vezi prijave ratnih zločinaca

 

Subotica 1944. srpski 1 prim., 1 list 25 x 35
469 Oglas „Future“ u vezi proizvodnje suncokreta i ricinusa Budimpešta 1944. mađarski 1 prim., 1 list 84 x 118
470 Parole u slavu antihitlerovske koalicije i Komunističke partije (Subotica) (1944) srpski 2 prim., 2 list. 84 x 90
471 Oglas sa parolama u slavu Sovjetskog saveza, Engleske i Amerike (Subotica) (1944) srpski 1 prim., 1 list  
472 Oglas sa parolom „Smrt fašizmu-sloboda narodu“ (Subotica) (1944) srpski 2 prim., 2 list. 29.5 x 84
473 Oglas sa pozdravima narodno oslobodilačkoj armiji (Subotica) (1944) srpski 1 prim., 1 list 29 x 82
474 Oglas u vezi zabrane upotrebe električne energije po stanovima bez specijalne dozvole Komande mesta Subotica 10.jan. 1945. srpski 1 prim., 1 list 29.5 x 42
475 Oglas u vezi izdavanja ličnih legitimacija Subotica 11.jan. 1945. srpski 2 prim., 2 list. 35 x 50
476 Poziv šoferima, mehaničarima traktora da se radi evidencije prijave Subotica 13.jan. 1945. srpski 1 prim., 1 list 30 x 42
477 Objava plaćanja službeničkog, „skupoćnog“ i luksuznog poreza Subotica 27.jan. 1945. srpski 1 prim., 1 list 29 x 42.5
478 Oglas u vezi naknadnih prijava ratnih zločinaca Subotica 30.jan. 1945. srpski 1 prim., 1 list 30 x 41.5
479 Oglas u vezi održavanja čistoće ulica radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti Subotica 6.mart 1945. srpski 1 prim., 1 list 30.5 x 41
480 Odluka u vezi predaje hlebnih žitarica Novi Sad 14.nov. 1945. srpski 1 prim., 1 list 61.5 x 86
481 Oglas u vezi revizije penzija i pomoći

 

Subotica 28.dec. 1945. mađarski 1 prim., 1 list 30 x 47
482 Naredba Vrhovne komande NOV i POJ o uspostavljanju vojne uprave   (1945) srpski 2 prim., 2 list. 57.5 x 83
483 Plakat za Antifašističku izložbu Subotica (1945) srpski 1 prim., 1 list 42 x 60
484 Uredba o otkupu žitarica u 1946/47 ekonomsku godinu Beograd 26.apr.1946. srpski 1 prim., 1 list 59.5 x 84
485 Oglas u vezi redovnog godišnjeg pregleda konja Subotica 1946. srpski 1 prim.,  1list 26 x 35
486 Objava licitacije za izdavanje u zakup gradskih oranica Subotica 2.sept. 1946. srpski 1 prim., 1 list 42 x 59
487 Oglas o održavanju godišnjeg vašara u St. Kanjiži St. Kanjiža sept. 1946. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 30.5 x 43
488 Oglas o održavanju Šimunjskog godišnjeg vašara Đakovo 28.okt. 1946. srpski 1 prim.,  1 list 23 x 32.5
489 Objava održavanja godišnjeg vašara u Subotici Subotica okt. 1946. srpski, mađarski 1 prim.,  1 list 29.5 x 42
490 Naredba u vezi čišćenja trotoara od snega Subotica 29.dec. 1947. srpski, mađarski 1 prim.,  1 list 42 x 60
491 Naredba u vezi nacionalizacije nekretnina stranih državljana Subotica 14. maj 1948. srpski, mađarski 1 prim., = 1list 42 x 60
492 Natpis za zapečaćene radnje (Subotica) (14.maj 1948.) srpski 1 prim.,  1 list 21 x 29.5
493 Proglas Narodne fronte Jugoslavije o raspisivanju narodnog zajma   23.maj 1948. srpski 1 prim.,  1list 42.5 x 60
494 Oglas o obaveznom cepljenju protiv difterije Subotica 11.jan. 1951. srpski, mađarski 1 prim.,  1list 41.5 x 60
495 Odluka o zabrani prolaženja zaprežnim kolima kroz centar grada Subotica 25.maj 1953. srpski, mađarski 1 prim.,  1list 42 x 60
496 Odluka o radnom vremenu radnji u Subotici Subotica 25.maj 1953. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 42 x 60
497 Oglas u vezi izgradnje tipskih stambenih zgrada

 

Zemun (1959) srpski 2 prim., 2 list 59 x 84
498 Sazivanje osnivačke skupštine subotičke Direkcije „Udruženja željezničara“ Subotica 15.jan. 1922. srpski 1 prim., 1 list 42 x 58
499 Suzbijanje crne rđe na pšenici Beograd (1938) srpski 1 prim., 1 list 31 x 47
500 Oglas mađ.kraljevskog Domobranskog generalštaba u vezi prijavljivanja zaliha hrane i stavljanje iste pod sekvestar Budimpešta 15.apr. 1941. srpski, mađarski, nemački 4 prim., 4 list 47.5 x 64
501 Oglas u vezi stambenih i drugih zgrada u opštini Bajmok B.Topola Jun 1942. mađarski 3 prim., 3 list.  
502 Oglas u vezi pada Beograda i nade u pobedu   2.dec. 1914. mađarski 1 prim., 1 list 63 x 86.5
503 Oglas u vezi presecanja Dunava kod Kaloče u blizini mesta Fajs i obaveštenje nezaposlenima o mogućnosti rada na projektu Pešta 9.jul 1852. nemački, mađarski 4 prim., 4 list. 21.5 x 35
504 Oglas u vezi plaćanja takse za oslobađanje od vojne obaveze Temišvar 29.jun 1854. nemački 3 prim., 3 list. 23 x 39
505 Oglas u vezi snabdevanja vojske Sombor 9.sept. 1856. nemački 1 prim., 2 list. 50 x 39
506 Oglas Kraljevskog namesničkog veća Ugarske u vezi podele nagrada za negu i rasplod konja Budim 30.apr. 1866. srpski, hrvatski 3 prim., 3 list. 44.5 x 34
507 Oglas u vezi sadržaja poreskih knjižica Budim 4.avg. 1868. mađarski 1 prim., 2 list. 21 x 33.5
508 Oglas u vezi raspodele prihoda sakupljenog na zabavi priređenoj u korist vojnika Sombor 1.jul 1868. mađarski 1 prim., 4 list. 20 x 33
509 Objava smrti ministra vera i prosvete, barona Jožefa Etveša (Eötvös József)

 

Subotica 3.febr. 1871. mađarski 1 prim., 1 list. 21 x 34
510 Program svečane sahrane barona Jožefa Etveša (Eötvös József) Subotica 4.febr. 1871. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34
511 Posmrtnica barona Jožefa Etveša, predsednika Mađarske akademije nauka i ministra vera i prosvete Subotica 6.febr. 1871. srpski 1 prim., 1 list 29.5 x 23
512 Spisak delegata Ungvarske županije i podela županije na kotare   21.dec. 1871. mađarski 1 prim., 1 list 44.5 x 58
513 Oglas M.kr. ministarstva za poljoprivredu o terminima za uvid u glavni registar šuma na teritoriji sl.kr. grada Subotice   4.jun 1893. mađarski 3 prim., 3 list. 29 x 39
514 Upozorenje u vezi preventive od zaraze tuberkulozom   mart 1899. mađarski 1 prim., 1 list 16 x 24
515 Poziv za redovnu skupštinu gradske Municipalne komisije sa dnevnim redom Subotica 26.apr. 1904. mađarski 1 prim., 2 list. 21 x 34
516 Poziv gradskog policijskog kapetana povodom uništavanja gusenica i insekata u voćnjacima Subotica 3.mart 1907. mađarski 1 prim., 1 list 42.5 x 58
517 Poziv na redovnu skupštinu gradske Municipalne komisije Subotica 16.okt. 1908. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34
518 Oglas u vezi izbora poslanika u Zemaljsku skupštinu, upoznavanje javnosti sa pravima i obavezama glasača   20.maj 1910. mađarski 1 prim., 1 list 42 x 68
519 Objava najviših cena najpotrebnijih životnih namirnica Subotica 29.jul 1914. mađarski  1prim., 1 list 31 x 48
520 Obaveštavaju se narodi Austrougarske o ratu sa Italijom Beč 23.maj 1915. mađarski 1 prim., 1 list 62 x 96
521 Uredba Mađarskog kraljevskog ministarstva kojom se stavlja pod sekvestar prodaja i otkup pšenice, raži, ječma i zobi Budimpešta 16.jun 1915. mađarski 1 prim.,  1 list 47.5 x 62.5
522 Oglas Fondacije za pomoć „Augusta“ povodom životnog osiguranja vojnika Budimpešta jan. 1916. nemački 1 prim., 1 list 62 x 95
523 Objava Gradskog veća povodom Naredbe Ministra unutrašnjih poslova kojom se zabranjuje slanje kvarljivih namirnica vojnicima i ratnim zarobljenicima Subotica 13.dec. 1916. mađarski 1 prim., 1 list 29 x 41
524 Objava naredbe Ministra za odbranu u vezi ustupanja bakrenih delova peći za grejanje vode za vojne potrebe Subotica 14.dec. 1916. mađarski 1 prim., 1 list 31 x 44
525 Uredba u vezi potrebnih isprava za prevoz kože koja se koristi u proizvodnji tutkala Subotica 16.dec. 1916. mađarski 1 prim., 1 list 29 x 41
526 Uredba povodom utvrđivanja cene masti životinjskog porekla Subotica 16.dec. 1916. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 47.5
527 Uredba za regulisanje radnog odnosa zaposlenih u vojnoj industriji Subotica 16.dec.1916. mađarski 1 prim., 1 list 31 x 48
528 Objava Uredbe o najnižim nadnicama i ostalim uslovima rada radnika u vojnoj industriji Subotica 16.dec. 1916. mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 48
529 Dopuna Uredbe u vezi prijave materijala za izradu džakova Subotica 18.dec. 1916. mađarski 2 prim., 2 list. 21 x 34
530 Uredba kojom se reguliše način nabavke meda za proizvodnju veštačkog meda i kristalnog šećera Subotica 20.dec. 1916. mađarski 2 prim., 4 list. 21 x 34
531 Dopuna Uredbe za utvrđivanje cene semena kudelje Subotica 27.dec.1916. mađarski 2 prim., 2 list. 21 x 34
532 Dopuna Uredbe o uvođenju i upotrebi lanenih štofova Subotica dec. 1916. mađarski 2 prim., 2 list. 21 x 34
533 Oglas u vezi izdavanja sledovanja duvana i duvanskih proizvoda   26.maj 1923. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 63 x 35.5, sačuvana je samo polovina plakata
534 Oglas u vezi izgradnje „Tržnih tremova“ za svakodnevnu prodaju robe na ulicama Subotica 10.jan. 1924. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 31 x 47
535 Poziv seljacima Vojvodine svih nacionalnosti da postanu članovi Seljačke stranke Zagreb 11.avg.1927. mađarski, nemački 2 prim., 2 list. 27.5 x 40
536 Srpska pravoslavna crkvena opština i narodna odbrana poziva na proslavu prve desetogodišnjice oslobođenja Subotica 13.nov.1928. srpski 1 prim., 1 list 47 x 63
537 Oglas u vezi Uredbe o zaštiti javnih puteva i bezbednosti saobraćaja Subotica 2 okt. 1929. srpski 2 prim., 2 list. 29 x 42
538 Reklamni plakat za fabriku azbestnih odela za vojne, vatrogasne i industrijske svrhe Jugoslovensko „Azbest“ A.D. Beograd 21.sept. 1937. srpski 1 prim.,  1list 81 x 54
539 Oglas povodom vojnog pregleda doraslih i nepregledanih konja, nove opreme i novonabavljenih kola Subotica 11.sept. 1939. srpski 1 prim., 1 list 31.5 x 48
540 Oglas o pravima i obavezama radnika tvornice električnih strojeva „Sever“ Subotica Subotica  194… mađarski 1 prim., 1 list 50 x 68.5
541 Upozorenje Vojne komande grada povodom prepoznavanja i odbrane od upaljivih pločica Subotica 3.jul 1941. srpski 2 prim., 2 list. 20 x 25.5
542 Raspored delokruga gradskih ureda i službi Subotica 7.avg. 1941. mađarski 1 prim., 1 list 63 x 95
543 Oglas u vezi izdavanja dodatnih bonova za šećer uoči Božića Subotica 2.dec. 1941. mađarski 1 prim., 1 list 47.5 x 63
544 Pravne službe Zemaljskog saveza advokata za 1943. godinu Budimpešta 1 dec. 1942. mađarski 1 prim., 1 list 117.5 x 84
545 Uputstvo za pranje materijala od sintetike   (1943) mađarski 1 prim., 1 list 31.5 x 47.5
546 Izložba industrijalaca i zanatlija subotičkog Reonskog narodnog odbora Subotica 14.maj 1948. mađarski 1 prim., 1 list 30.5 x 42
547 Oglas Izvršnog odbora Gradskog narodnog odbora o obaveznom vakcinisanju dece protiv malih boginja Subotica 14.maj 1948. mađarski 1 prim., 1 list 30.5 x 42
548 Poziv povodom registracije medicinskog osoblja Subotica 23.mart 1949. srpski, mađarski 2 prim., 2 list. 59 x 42
549 Gostovanje mađioničara Nešovića u Subotici Subotica 22.febr. 1950. srpski 1 prim.,  1 list 30 x 42
550 Poziv vinarima da prijave proizvedene količine vina u berbi 1951. godine Subotica nov. 1951. srpski i mađarski 1 prim.,  1 list 59 x 42
551 Narodni univerzitet Subotica-Kazališni čas povodom premijere komedije „DR“ od Branislava Nušića Subotica 8.okt. 1952. srpski 1 prim., 1 list 29.5 x 41.5
552 Poziv vinarima da podnesu prijave o proizvedenim količinama vina u berbi 1952. godine Subotica nov. 1952. srpski, mađarski 1 prim.,  1 list 60 x 42
553 Reklamni letak Trgovinskog preduzeća „Kolonijal“

 

  (1952) srpski 1 prim., 1 list 34.5 x 13.5
554 Raspored zdravstvene službe u Subotici Subotica 19.febr. 1955. srpski 1 prim., 1 list 29.5 x 42
555 VII međunarodni sajam tekstila i  mašina u tekstilnoj industriji   11-19.jul 1959. srpski 1 prim., 1 list 60 x 100
556 Program Muzičkog festivala dece Subotica 17.jun 1961. srpski 1 prim., 1 list 14.5 x 20.5
557 Mesec dana knjige Subotica 1961. srpski, mađarski 2 prim., 2 list. 59 x 42
558 Program Sreske smotre horova i orkestara-Bačka Topola B.Topola 15,16.dec. 1962. srpski, mađarski 1 prim., 2 list. 14.5 x 21
559 Subotica-10.oktobar 1944-1964 Subotica 1964. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 17 x 25
560 Dužijanca 15-18.avg. 1968. Subotica avg. 1968. mađarski 2 prim.,  2 list. 58 x 100
561 9. Likovni susret: Grafika, skulptura u umetničkim kolonijama Jugoslavije, 4.okt.-30.sept.1970. Subotica okt.-sept. 1970. srpski, mađarski 2 prim., 2 list. 32 x 71
562 1. zajednička izložba subotičkih i segedinskih likovnih umetnika, 6-25. dec. 1970. Subotica dec. 1970. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 33 x 71
563 XVII izložba umetničke kolonije – Bečej 13-25.dec.1970. Subotica dec. 1970. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 32 x 70
564 Dragoslav Stojanović -Izložba grafika i slika – SIP,27.dec.1970. – 8.jan. 1971. Subotica dec. 1970. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 32 x 70
565 Torok Šandor-Izložba pastela i crteža, 17-28.jan. 1971. Subotica jan. 1971. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 33 x 72
566 Hrvatsko kulturno-umetničko društvo „Bunjevačko kolo“ u Subotici priređuje Veliko prelo Subotica 30.jan. 1971. srpski 2 prim., 2 list. 57 x 99
567 Šafranj Imre (Sáfrány Imre) – Kolaži iz Pariza, Izložba 31.jan.-11 febr. 1971. Subotica jan. 1971. srpski, mađarski 1 prim.,  1list 33 x 72
568 Jovan Kratohvil – grafike i skulpture 14-25.febr. 1971. Subotica febr. 1971. srpski, mađarski 1 prim., 1 list. 30 x 66
569 Zdravko Mandić-izložba slika 28.febr.-12.mart 1971. Subotica febr. 1971. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 32 x 70
570 Likovni susret Subotica, Salon i galerija – Izložba 7-22.mart 1971. Subotica mart 1971. srpski, mađarski,francuski, engleski 1 prim., 1 list 33 x 71
571 Izložba slika poljskih umetnika 16-25.mart 1971. Subotica mart 1971. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 33 x 71
572 Izložba slika – Bogomil Karlavaris – Novi Sad, 28.mart-8.apr. 1971. Subotica mart 1971. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 33 x 71
573 XXXI i XXXII izložba umetničke kolonije B.Topola, 6-18.apr. 1971. Subotica apr. 1971. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 33 x 71
574 Izložba keramike-Mojak Aranka-Novi Sad, 15-25.apr. 1971. Subotica apr. 1971. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 33 x 71
575 Savremeni likovni umetnici Osijeka i Sombora, 22.apr.-2,maj 1971. Subotica apr. 1971. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 33 x 71
576 Crteži i slike – Milun Mitrović-Beograd, 22.apr.-4 maj 1971. Subotica apr. 1971. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 33 x 71
577 Izložba tapiserija – Cvetka Miloš, Endre Farago, 14-23.maj 1971. Subotica maj 1971. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 33 x 71
578 Slike i grafike Jožefa Beneša, Izložba 18-27.maj 1971. Subotica maj 1971. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 33 x 71
579 Slikarstvo umetničkih kolonija Jugoslavije, Izložba 13.jun-6.sept. 1971. Subotica jun 1971. srpski, mađarski 2 prim., 2 list. 33 x 70
580 IV takmičenje risara u Bajmoku

 

Subotica 11.jul 1971. srpski, mađarski 2 prim., 2 list. 70 x 51
581 Izložba crteža Ane Žalac, iz Zagreba 23.sept.-4.okt. 1971. Subotica sept. 1971. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 33 x 71
582 Izložba slika Marine Petru iz Vršca 14-24.okt. 1971. Subotica okt. 1971. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 33 x 70
583 Grafike i slike Balaž G. Arpada 9-19.jan. 1972. Subotica jan. 1972. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 33 x 70
584 Izložba slika primorskih umetnika iz Slovenije23.jan.-2.febr. 1972. Subotica jan. 1972. srpski. mađarski 1 prim., 1 list 33 x 70
585 „Borkovac“ – Ruma, IV izložba umetničke kolonije, 6-16.febr. 1972. Subotica febr. 1972. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 33 x 70
586 34.izložba umetničke kolonije u Bačkoj Topoli 20.febr.-1 mart 1972. Subotica febr. 1972. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 33 x 70
587 Izložba tekstila primenjenih umetnika-žena iz Novog Sada 5-15.mart 1972. Subotica mart. 1972. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 33 x 70
588 Izložba likovnih umetnika iz Sombora-Pavle Blesić, Dušan Mašić, Zoran Stošić-Vranjski, 2-12.apr. 1972. Subotica apr. 1972. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 33 x 70
589 Izložba – Poljski plakat, 10-20.apr. 1972. Subotica apr. 1972. srpski, mađarski, francuski, nemački 1 prim., 1 list 33 x 70
590 Sarajevski likovni umetnici Milorad Ćorović, Seid Hasanefendić, Hakija Kulenović, Nada Pivac, 16-26.apr. 1972. Subotica apr. 1972. srpski, mađarski, francuski,nemački 1 prim., 1 list 33 x 70
591 Izložba grafike-Bogdan Borčić, Zdenka Golob-Ljubljana, 7-17.maj 1972.

 

 

 

Subotica maj 1972. srpski, mađarski, francuski, nemački 1 prim., 1 list 33 x 70
592 Izložba likovnih umetnika iz Subotice – Milan Poznovija, Razija Vila Poznovija, 22-31. maj 1972. Subotica maj 1972. srpski, mađarski, francuski, nemački 1 prim., 1 list 33 x 70
593 Izložba Tomislava Šebekovića iz Beograda, 5-15. jun 1972. Subotica jun 1972. srpski, mađarski, francuski, nemački 1 prim., 1 list 33 x 70
594 Izložba internacionalne grupe „Evropski fantastičari“ 26.dec. 1971.-6.jan. 1972. Subotica dec. 1971. srpski, mađarski, francuski, nemački 1 prim., 1 list 33 x 70
595 Urbanizam i geodezija Subotice 1963-1973, 21-30. apr. 1993. Subotica apr. 1993. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 33 x 70
596 Oglas Crvenog krsta Subotice o prikupljanju polovne odeće, obuće i posteljine Subotica apr. 1973. srpski 1 prim., 1 list 14.5 x 21
597 Likovni susret-Izložba-Umetničke kolonije Vojvodine Subotica dec. 1974. srpski, mađarski 2 prim., 2 list. 31 x 76
598 Institut za zdravstvenu kulturu Novi Sad-Čiste ruke, sigurna zaštita od kolere Novi Sad 1973. srpski, mađarski 2 prim., 2 list. 48 x 64
599 Repertoar Narodnog pozorišta u Subotici za sezonu 1974/75 Subotica 1974. srpski, mađarski 1 prim., 10 list. 20.5 x 29
600 Repertoar Narodnog pozorišta u Subotici za januar 1974. Subotica jan. 1974. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
601 Predstava u Narodnom pozorištu u Subotici: Žorž Fejdo: Silom muž, reditelj Ljubiša Ristić Subotica 26.jan. 1974. srpski 1 prim., 1 list 33 x 70
602 Predstava u Narodnom pozorištu Subotica: „Tom Jones-Harvey Schmidt“ u režiji Lasla Šeregija

 

 

 

Subotica 2.febr. 1974. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
603 Predstava Narodnog pozorišta u Subotici: E. Braginskij-E.Rjazanov: „Noćas se ženim“, u režiji Mihalja Viraga Subotica 26.febr. 1974. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
604 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za mart 1974. Subotica mart 1974. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
605 Predstava Narodnog pozorišta u Subotici: M.Gorki: „Malograđani“, u režiji S.Štukelja (Osijek) Subotica 20.mart 1974. srpski 1 prim., 1 list 33 x 70
606 Repertoar Narodnog pozorišta u Subotici za april 1974. Subotica apr. 1974. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
607 Predstava Narodnog pozorišta u Subotici: I.Erkenj: „Mačja igra“ u režiji Mihalja Viraga Subotica 10.apr. 1974. srpski 1 prim., 1 list 50 x 70
608 Gostovanje Srpskog narodnog pozorišta Beograd: A Borodin: „Knez Igor“, opera, u režiji Dejana Miladinovića Novi Sad 18.apr. 1974. srpski 1 prim., 1 list 59 x 84
609 Repertoar Narodnog pozorišta u Subotici za maj 1974. Subotica maj 1974. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 71
610 Gostovanje Srpskog narodnog pozorišta: A. Glazunov: „Rajmonda“, balet, režija Žarko Milenković Novi Sad 27.maj 1974. srpski 1 prim., 1 list 59 x 84
611 Repertoar Narodnog pozorišta u Subotici za oktobar 1974. Subotica okt. 1974. srpski, mađarski 1 prim.,  1list 50 x 70
612 Predstava u Narodnom pozorištu u Subotici: Ž.Komanin: „Pelinovo“ u režiji Stevana Štukelja (Osijek) Subotica 9.okt. 1974. srpski 1 prim., 1 list 50 x 70
613 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Milan Grgić, Alfi Kabiljo: „Jalta, Jalta“, mjuzikl

 

Subotica 10.okt. 1974. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
614 Predstava Narodnog pozorišta u Subotici: Fadil Hadžić:“Naručena komedija“ u režiji Vjekoslava Vidoševića (Zagreb) Subotica 25.okt. 1974. srpski 1 prim., 1 list 50 x 70
615 Predstava u Narodnom pozorištu Subotica: Bogdánfi Sándor: „Bűnösök”, režiser Harag György Subotica 29.okt. 1974. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 71
616 Likovni susret Subotica: 2. trijenale keramike Subotica Subotica nov., dec. 1974. srpski 1 prim., 1 list 30.5 x 76
617 Repertoar Narodnog pozorišta u Subotici za decembar 1974. Subotica dec. 1974. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
618 Gostovanje Nacionalnog teatra iz Segedina: Kodály Zoltán:”Cinka Panna balladája”, režiser Giricz Mátyás Segedin 2.dec. 1974. mađarski 1 prim., 1 list 59.5 x 84
619 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Gobby Fehér Gyula: „A szabadság pillanata”, režiser Virág Mihály Subotica 10.dec. 1974. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
620 Predstava Narodnog pozorišta u Subotici: B.Nušić-B.Pekić: „Taj ludi,ludi,ludi….rat“, režiser Vladimir Putnik Subotica 29.dec. 1974. srpski 1 prim., 1 list 50 x 70
621 Repertoar Narodnog pozorišta u Subotici za januar 1975. Subotica jan. 1975. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 50 x 71
622 Izložba: Jugoslovenski pejzaž Subotica 26.jan.-16.febr.1975. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 31 x 76
623 Repertoar Narodnog pozorišta u Subotici za februar 1975. Subotica febr. 1975. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
624 Izložba: Branimir Minić

 

 

Subotica 2-13.febr. 1975. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 31 x 76
625 Predstava Narodnog pozorišta u Subotici: Euripidész-Sartre: „Trójai nők”, režija Vera Crvenčanin (Beograd) Subotica 5.febr. 1975. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 68
626 Gostovanje Srpskog nareodnog pozorišta: Bruno Bjelinski: „Petar Pan“ Novi Sad 13.febr. 1975. srpski 1 prim., 1 list 59 x 85
627 Predstava Narodnog pozorišta Subotice: Kole Čašule: „Crnila“, režija Ljubiša Georgievski Subotica 14.febr. 1975. srpski 1 prim., 1 list 50 x 70
628 Repertoar Narodnog pozorišta Subotice za mart 1975. Subotica mart 1975. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 35 x 70
629 Izložba umetničkih radova: Barakonyi Klára, Bobić F. Radmila, Honti Márta, Kustár Zsuzsa, Mareš Mirjana, Sandić Mira, Tasić Zorica, Weeber Klára Subotica 8-18.mart 1975. srpski,mađarski 1 prim., 1 list 31 x 76
630 Predstava Narodnog pozorišta Subotice: Mihalj Majtenji: „Prognanik“, režija Ištvan Sabo Subotica 19.mart 1975. srpski 1 prim., 1 list 50 x 70
631 Izložba grafika: Martyn Ferenc Subotica mart 1975. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 31 x 75
632 Izložba grafičke radionice iz Pečuja Subotica mart l975. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 34 x 100
633 Predstava Narodnog pozorišta Subotice: Bertolt Brecht: „A kaukázusi krétakör”, rendező Virág Mihály Subotica mart 1975. mađarski 1 prim., 1 list 49.5 x 71
634 Repertoar Narodnog pozorišta Subotice za april 1975.

 

 

 

Subotica april 1975. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 7o
635 Gostovanje Nacionalnog teatra iz Segedina: Ránki György: „Pomádé király új ruhája”, vígopera, rendező Horváth Zoltán Budapest 13.apr. 1975. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
636 Likovni susret Subotica, izlaže  Aleksandar Lakić, slikar iz Novog Sada Subotica apr.,maj 1975. srpski. mađarski 1 prim., 1 list 33 x 71
637 Predstava Narodnog pozorišta u Subotici: Robert Thomas:”A papagáj és a zsaru”, bűnügyi vígjáték, rendező Szűcs János Subotica 29.apr. 1975. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
638 Repertoar Narodnog pozorišta Subotice za maj 1975. Subotica maj 1975. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
639 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Fadil Hadžić:“Hitler u partizanima“ komedija, režiser Vladimir Vukmirović (Rijeka) Subotica 6.maj 1975. srpski 1 prim., 1 list 50 x 70
640 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Stevan Pešić: „Darinka iz Rajkovca“ drama, režiser Vladimir Vukmirović (Rijeka) Subotica 9.maj 1975. srpski 1 prim., 1 list 50 x 70
641 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Valentin Katajev:“Bolond vasárnap, zenés vígjáték, režiser Balogh Géza (Kečkemet) Subotica 13. maj 1975. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
642 Gostovanje Nacionalnog teatra iz Segedina: Görgey Gábor:”Egy fiú és a tündér”, režiser Sándor János

 

 

Subotica 19.maj 1975. mađarski 1 prim., 1 list 59.5 x 84
643 Prostori i posvete žrtvama rata i palim borcima 1941-1945.god., izlaže Bogdan Bogdanović, arhitekta iz Beograda Subotica 27.maj-15.jun 1975. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 33 x 76
644 Repertoar Narodnog pozorišta Subotice za jun 1975. Subotica jun 1975. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
645 Izložba Hrvatskog društva likovnih umjetnika, pododbor Rijeka Subotica 3-15.jun 1975. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 31 x 76
646 Repertoar Narodnog pozorišta Subotice za oktobar 1975. Subotica okt.1975. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
647 Likovna izložba subotičke organizacije ULUV-UPIDIV Subotica 8-26.okt.1975. srpski,mađarski 1 prim., 1 list 35 x 75
648 Predstava Narodnog pozorišta Subotice: Bertolt Brecht:“Majka hrabrost i njena deca“-hronika iz tridesetgodišnjeg rata, režiser Ljubiša Ristić, Beograd Subotica 28.okt.1975. srpski 1 prim., 1 list 50 x 70
649 Repertoar Narodnog pozorišta Subotice za novembar 1975. Subotica nov. 1975. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 71
650 Predstava Narodnog pozorišta Subotice: William Shakespeare: „Rómeó és Júlia”, režiser Virág Mihály Subotica 29.okt. 1975. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
651 Repertoar Narodnog pozorišta Subotice za novembar 1975. Subotica nov. 1975. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
652 Predstava Narodnog pozorišta Subotice: Karlo Goldoni:“Ribarske svađe“, komedija, režiser Vjekoslav Vidošević, Zagreb Subotica 12.nov. 1975. srpski 1 prim., 1list 50 x 35
653 Likovni susret – Izložba grafika Subotica 14.dec.1975.-24.jan.1976. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 33 x 76
654 Repertoar Narodnog pozorišta u Subotici za januar 1976. Subotica Jan. 1976. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
655 Predstava Narodnog pozorišta u Subotici: Csiky Gergely-Fényes Szabolcs-Szenes Iván: „Kaviár”, režiser Udvaros Béla Subotica 15.jan. 1976. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 71
656 Predstava Narodnog pozorišta u Subotici: „Dal a földemről”-irodalmi összeállítás a jugoszláviai magyar költészetből, režiser ifj. Szabó István Subotica 20.jan. 1976. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
657 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Branislav Nušić: „Ovdašnji kolaž“, režiser Milomir Marinović, Beograd Subotica 28.jan. 1976. srpski 1 prim., 1 list 50 x 70
658 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za februar 1976. Subotica februar 1976. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 71
659 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Heltai Jenő:” A néma levente”, režiser Virág Mihály Subotica 3.februar 1976. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
660 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za mart 1976. Subotica mart 1976. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 71
661 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Zoran Petrović: „Bećarac“, komedija, režiser: Dragan Jović Subotica 12.mart 1976. srpski 1 prim., 1 list 50 x 70
662 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za april 1976. Subotica apr. 1976. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
663 Gostovanje Srpskog narodnog pozorišta: Ferenc Erkel:“Bank Ban“, opera, režiser Dr Ferenc Keneši (Budimpešta)

 

Novi Sad 19.apr. 1976. srpski 1 prim., 1 list 59.5 x 42
664 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Tatjana Pavišić:“Zarobljenici“- po romanu Lajoša Zilahija, režiser Sergej Harašić, Beograd Subotica  30.apr. 1976. srpski 1 prim., 1 list 48.5 x 70
665 Repertoar Narodnog pozorišta u Subotici za maj 1976. Subotica maj 1976. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
666 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Mihail Sebastian:“Sziget“ komedija, režiser Anatol Constantin Subotica 7.maj 1976. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
667 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Gobby Fehér Gyula: Anatol Constantin Subotica 12.maj 1976. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
668 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Nell Simon:“Legénylakás”, režiser Virág Mihály Subotica 20.maj 1976. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
669 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za jun 1976. Subotica jun 1976. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
670 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Nikolaj Vasiljević:“Ženidba“ komedija, režiser Ištvan Sabo Subotica 19.jun 1976. srpski 1 prim., 1 list 50 x 71
671 Repertoar Narodnog pozorišta za oktobar 1976. Subotica okt. 1976. srpski, mađarski 1 prim.,1 list 50 x 71
672 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Miodrag Zupanc:“Bela ruža za Dubljansku ulicu“, komedija u dva dela, režiser Jovan Putnik (Beograd)

 

 

 

Subotica 5.okt. 1976. srpski 1 prim., 1 list 50 x 70
673 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Aleksej Njikolajević Arbuzov:“Dobro jutro srećo“,mjuzikl Subotica 12.okt. 1976. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
674 Parola: Zajam-Struja-Razvoj Novi Sad 26.okt. 1976. srpski, mađarski 2 prim., 2 list 66 x 96
675 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za novembar 1976. Subotica nov. 1976. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 71
676 Parole:

1.Struja je najskuplja kad je nema

2.Zajam za struju-struja za razvoj

3.Villanyáram nélkül nincs haladás

Novi Sad 5.nov. 1976. srpski, mađarski 4 prim., 4 list. 70 x 16.5
677 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Peter Hacks:“Amphitryon“, režiser Virág Mihály Subotica 9.nov. 1976. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
678 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Ivan Cankar:“Sluge“, drama, režiser Marjan Bevk Subotica 16.nov. 1976. srpski 1 prim., 1 list 50 x 70
679 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Miroslav Antić: „Garavi sokak“-veselo cigansko vašarište sa nekoliko suza i kapi kiše, režiser Miroslav Antić Subotica 23.nov. 1976. srpski 1 prim., 1 list 50 x 70
680 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za decembar 1976. Subotica dec. 1976. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
681   Izložba umetničkih kolonija: Bačka Topola, Ečka, Dečani, Grožnjan, Izlake, Počitelj, Sićevo, Strumica

 

Subotica 16.dec. 1976. srpski, mađarski 2 prim., 2 list. 35 x 76
682 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za januar 1977. Subotica jan. 1977. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
683 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Kopeczky László: „Don Juan utolsó kalandja”, režiser Szabó István Subotica 18.jan. 1977. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
684 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za februar 1977. Subotica febr. 1977. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
685 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Tudor Mušatesku:“Titanik valcer“, režiser Anatol Konstantin (Rumunija) Subotica 8.febr. 1977. srpski 1 prim., 1 list 50 x 71
686 Életjel: „Bájoló”, Kozák András(Budapest), Kaláka együttes (Budapest) Subotica 21.sept. 1977. mađarski 1 prim., 1 list 42 x 60
687 Veče Betovena: Eržebet Mišurai (klavir) i Tibor Pekar (violina) Subotica 20.dec. 1977. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 42 x 60
688 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za februar 1978. Subotica febr. 1978. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
689 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Ion Luca Caragiale:“Megtorlás“, režiser Dan Aleksandrescu Subotica 20.febr. 1978. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
690 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za mart 1978. Subotica mart 1978. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
691 Plakat povodom izbora: Biramo – Választunk Subotica 15-19.mart 1978. srpski , mađarski 1 prim., 1 list 46 x 62
692 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za april 1978. Subotica apr. 1978. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
693 Gostovanje glumca iz Budimpešte: Kabos László

 

 

Subotica 16.apr. 1978. mađarski 1 prim., 1 list 35 x 50
694 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Bernard Šo:“Đavolov učenik“, režiser marjan Bevk Subotica 27.apr. 1978. srpski 1 prim., 1 list 50 x 71
695 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za maj 1978 Subotica maj 1978. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 71
696 23. smotra „Bratstvo-Jedinstvo“ Subotica 25-26.maj 1978. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 65 x 48
697 Program Berbanskih dana Subotica 17-24.sept. 1978. srpski 1 prim., 1 list 70 x 99
698 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za oktobar 1978. Subotica oktobar 1978. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
699 700 godišnjica  Dubrovačkog arhiva i arhivske službe Jugoslavije 1278-1978 Zagreb 16-19.okt. 1978. srpski 1 prim., 1 list 70 x 99
700 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za oktobar 1979. Subotica okt. 1979. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
701 35. godišnjica Subotičkih novina Novi Sad 2.okt. 1979. srpski 1 prim., 1 list 63 x 92
702 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Alfonso Sastre:“Brnjica“ drama, Režiser Harag György Subotica 8.okt. 1979. srpski 1 prim., 1 list 50 x 70
703 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Aleksandr Suhovo Kobilin:“Smrt Tarelkin-a“, režiser Harag György Subotica 23.okt. 1979. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 71
704 Gostovanje Narodnog pozorišta Tirgu-Mureš iz Rumunije: Pavl Everac:“Kamen u bubregu“, režiser Anatol Constantin Subotica 26.okt. 1979. srpski 1 prim., 1 list 50 x 71
705 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za novembar 1979.

 

Subotica nov. 1979. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
706 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Fransis Weber: „Narudžbina“, režiser Boško Pištalo Subotica 2.nov. 1979. srpski 1 prim., 1 list 50 x 70
707 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Móricz Zsigmond: „Nem élhetek muzsikaszó nélkül” režiser Sík Ferenc Subotica 16.nov. 1979. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
708 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za decembar 1979. Subotica dec. 1979. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
709 Gostovanje Nacionalnog teatra iz Segedina: Csurka István:”Házmestersirató”, tragikomedija u dva dela, režiser Félix László Subotica 8.dec. 1979. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 71
710 Gostovanje Nacionalnog teatra iz Pečuja: Kodály Zoltán:“Háry János”, režiser Sík Ferenc Subotica 15,16.dec. 1979. mađarski 1 prim., 1 list 57 x 83
711 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Varga Zoltán: „A tanítványÍ, režiser Szabó István Subotica 26.dec. 1979. mađarski 1 prim.,1 list 50 x 70
712 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za januar 1980. Subotica jan. 1980. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
713 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Đuro Francišković:“Č´a Grgina huncutarija“ Subotica 25,jan. 1980. srpski 1 prim., 1 list 50 x 70
714 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za februar 1980. Subotica febr. 1980. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
715 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Ken Kesey:“Kakukkfészek”, režiser Virág Mihály

 

Subotica 15.febr. 1980. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
716 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za mart 1980. Subotica mart 1980. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
717 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Žoao Betankur:“Dan kada je kidnapovan papa“, režiser Boško Pištalo Subotica 29.mart 1980. srpski 1 prim., 1 list 50 x 70
718 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za april 1980. Subotica apr. 1980. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
719 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Pintér Lajos: „Pogány tivornya”, režiser Vajda Tibor Subotica 29.apr. 1980. mađarski 1 prim., 1 list 70 x 50
720 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za maj 1980. Subotica maj 1980. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
721 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Molnár Ferenc:”Az ördög”, režiser Boško Pištalo Subotica 27.maj 1980. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
722 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za jun 1980. Subotica jun 1980. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 49,5 x 70
723 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Žan Anuj:“Beket“, režiser Vladimir Putnik Subotica 6.jun 1980. srpski 1 prim., 1 list 50 x 70
724 Povodom 4. jula u dvorištu Doma kulture dramski igrokazi, disko, mozaik program… Subotica 3.jul 1980. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 34 x 100
725 A KILÁTÓ 3. – a Kultúrotthon közlönye Subotica 14-18.jul 1980. mađarski 3 prim., 3 lista 21 x 30
726 Vidikovac – letnji program kulture Subotica 16-23.jul 1980. srpski 5 prim., 5 listova 21 x 30
727 Karneval Kariba – gostovanje ansambla MARTINIKA Ljubljana 21.jul /1980./ srpski 1 prim., 1 list 69 x 49
728 Gostovanje Katalin Šaroši Subotica 20.sept. 1980. mađarski 1 prim., 1 list 44 x 69,5
729 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za oktobar 1980. Subotica okt.1980. mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
730 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za decembar 1980. Subotica dec. 1980. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
731 Evergrin melodije 1980. Subotica 1980. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 34 x 100
732 Predstave Narodnog pozorišta Subotica u pretplati u 1981. godini Subotica 1981. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
733 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za januar 1981. Subotica jan. 1981. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
734 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za februar 1981, Subotica febr. 1981. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
735 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za april 1981. Subotica apr. 1981. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
736 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za oktobar 1981. Subotica okt. 1981. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
737 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za novembar 1981. Subotica nov. 1981. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
738 Izložba urbanističkih radova ostvarenih u 1980-81. godini Subotica 7-14.nov. 1981. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 33 x 70
739 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za decembar 1981. Subotica dec. 1981. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
740 STERIJA 1806-1856-1981 Novi Sad 1981. srpski 1 prim., 1 list 49 x 90
741 Predstave Narodnog pozorišta Subotica u pretplati u 1982. godini januar-juni, cene pretplata, plan sedišta Narodnog pozorišta Subotica 1982. srpski, mađarski 6 prim., 6 list 20,5 x 29
742 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za januar 1982. Subotica jan.1982. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
743 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za februar 1982. Subotica febr. 1982. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
744 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za mart 1982.

 

 

 

Subotica mart 1982. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 48 x 70
745 32. susret vojvođanskih pozorišta, repertoar Narodnog pozorišta Subotica za april 1982. Subotica apr. 1982. srpski, mađarski 3 prim., 3 lista 71 x 100
746 Parola: A földművesek társulása a további fejlődés útja Novi Sad apr. 1982. mađarski 1 prim., 1 list 98 x 33
747 Parola: I posle Tita – Tito Novi Sad apr. 1982. srpski 1 prim., 1 list 98 x 33
748 Parola: Erősítsük az általános honvédelmet és társadalmi önvédelmet Novi Sad apr.1982. mađarski 1 prim., 1 list 98 x 30
749 Parola: Tito – sloboda, nesvrstanost, mir Novi Sad apr. 1982. srpski 2 prim., 2 lista 98 x 33
750 Parola: Bratstvo, jedinstvo – snaga socijalističke Jugoslavije Novi Sad apr. 1982. srpski 2 prim., 2 lista 98 x 33
751 150. godišnjica rođenja Đure Jakšića  Novi Sad 4.avg. 1982. srpski 1 prim., 1 list 71 x 100
752 Predstave Narodnog pozorišta u Subotici u pretplati za sezonu 1982/83 Subotica 1982. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 71 x 100
753 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za januar 1983. Subotica jan. 1983. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
754 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za mart 1983. Subotica mart 1983. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
755 Repertoar Narodnog pozorišta za april 1983. Subotica april 1983. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50,5 x 100,5
756 O samodoprinosu po mesnim zajednicama Subotica maj 1983. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 68 x 100
757 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za maj 1983. Subotica maj 1983. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 51 x 100
758 O samodoprinosu za renoviranje Gradske kuće, Narodnog pozorišta, Bolnice itd.

 

 

Subotica 12.jun 1983. srpski, mađarski 2 prim., 2 lista 67 x 100
759 Zajednička izložba likovnih i primenjenih umetnika tri grada-Sombor, Osijek, Subotica Subotica 21.sept.-1 nov. 1983. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 100 x 71
760 Susret drugarstva radnika Subotice – likovno,literarno i dramsko stvaralaštvo, folklor Subotica 23-24.sept. 1983. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 71 x 50
761 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za oktobar 1983. Subotica okt. 1983. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
762 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za novembar 1983. Subotica nov. 1983. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 52 x 96
763 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za decembar 1983. Subotica dec. 1983. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 52 x 94
764 Oglas za licitaciju povodom davanja u zakup hotela „Pešt“ Subotica 26.dec. 1893. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34
765 Repertoar Narodnog pozorišta subotica za januar 1984. Subotica jan. 1984. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
766 Gostovanje Srpskog narodnog pozorišta: Đakomo Pučini: „Madam  Beterflaj“, opera, režiser Dejan Miladinović Novi Sad 29.jan. 1974. srpski 1 prim., 1 list 59 x 84
767 Dužijanca Subotica 12.jul-2 avg. 1970. srpski 3 prim., 3 lista 48 x 70
768 Gostovanje Narodnog pozorišta iz Novog Sada: Peter Weiss:“Mockinpott úr kínjai és meggyógyíttatása”, játék 11 képben, režiser Radoslav Dorić Subotica 1.dec. 1974. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 49 x 70
769 Izložba Arhiva Jugoslavije povodom 60.godišnjice SKJ SKOJ-a, revolucionarnih sindikata, 30. godišnjice radničkih saveta

 

 

Beograd 7.okt.-27.nov. 1983. srpski 2 prim., 2 lista 67,5 x 96
770 XIV susret gradova u oblasti kulture – Sombor, Osijek, Subotica Subotica 10-17.okt. 1983. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 49.5 x 70
771 Naredba o zamračenju na teritoriji opštine Subotica (opštenarodna odbrana) Subotica 21.okt. 1983. srpski 1 prim., 1 list 49.5 x 70
772 Dužijanca Subotica 1971. srpski 3 prim., 3 lista 64.5 x 100
773 Gostovanje Gruzijskog nacionalnog folklornog ansambla Subotica 29.mart /1982./ srpski, mađarski 1 prim., 1 list 38 x 78
774 „Pionir“ Industrija čokolade, bombona i peciva Subotica, Reklama za „lakris“ bombone Subotica bez datuma srpski, mađarski 2 prim., 2 list 20 x 28,5
775 Oglas u vezi sakupljanja metalnih predmeta za potrebe vojne industrije Subotica bez datuma mađarski 1 prim., 1 list 21 x 17
776 Predstava Narodnog pozorišta Subotica: Jovan Sterija Popović:“Füllentő és hazug“ vígjáték, režiser ifj.Szabó István Subotica 21.jan. 1975. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
777 Gostovanje Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu: Žan Franse:“Gospođica sa krovova“ balet u 1 činu, Žorž Bize-Rodion Ščedrin:“Karmen balet u 1 činu, koreograf Ivan Otrin (Maribor) Novi Sad 21.febr. 1974. srpski 1 prim., 1 list 59 x 84
778 Gostovanje Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu: Vinčenco Belini:“Norma“ opšera, režiser BranislavKriška Novi Sad 21.mart 1974. srpski 1 prim., 1 list 59 x 84
779 Tito

 

 

Subotica bez datuma srpski 1 prim., 1 list 62 x 46.5
780 Izložba:Grafika, keramika, skulptura – Izbor iz fonda Likovnog susreta Subotica febr.,mart  197?. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 31 x 76
781 Izložba: Jugoslovenska grafika iz fonda galerije Likovnog susreta Subotica bez datuma srpski, mađarski 1 prim., 1 list 33 x 70
782 Gostovanje  Čkalje u Subotici Subotica 30.mart 197?. srpski 1 prim., 1 list 47 x 65
783 Gostovanje Golden Gate kvarteta (iz Amerike) Subotica 28 jun 197?. srpski 1 prim., 1 list 50 x 70
784 Életjel, „A három szemtanú“, režiser Csák István Subotica   mađarski 1 prim., 1 list 42 x 58
785 Nedelja arhiva – Savez društava arhivista FNR Jugoslavije Beograd 7-13. nov. ? srpski 1 prim., 1 list 49 x 70
786 Izložba slika i crteža Mirjane Šipoš, Novi Sad Subotica 6-25.apr. 1975. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 31 x 76
787 Tribina sećanja – 40 godina AVNOJ-a Subotica 7. okt. 1983. srpski 1 prim., 1 list 33 x 71
788 XIV susret gradova u oblasti kulture – Sombor, Osijek, Subotica Subotica 10-17.okt. 1983. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
789 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za februar 1984. Subotica febr. 1984. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
790 Hrvatsko narodno kazalište u Subotici: Svečana predstava povodom proslave dana proglašenja FNRJ, Dživo Frano Gundulić: „Dubravka“, režiser Emil Karašek Subotica 29.nov. 1947. Hrvatski 1 prim., 1 list(kopija) 20 x 28,5
791 Pozorišni odsjek grada Subotica – program pozorišnih predstava za subotu i nedelju

 

 

 

Subotica 27,28.jan. 1945. srpski 1 list (kopija) 20 x 28,5
792 Propagandna ekipa III vojvođanske brigade KNOJ-a: J.Sterija Popović: „Kir-Janja“, režiser J.Patrnogić, u velikoj sali gradskog pozorišta Subotica 29.apr. 1945. srpski 1 prim., 1 list 42,5 x 59
793 Ivan Antunović, kanonik katoličkog kaptola poziva Bunjevce, Šokce i Bošnjake da osnuju narodni list Kaloča avgust 1869 bunjevački i mađarski 2 prim., 6 list. 21 x 34
794 Subotičko katoličko momačko društvo priređuje predstavu: „Hafiz“ mjuzikl, muzika M. Kersch Subotica 4.apr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 15 x 25,5
795 Szigeti Imre dráma- és népszínház énekes színtársulata, Szigligeti:”A nagyapó” Subotica (Biterman) 24.mart 1863. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
796 Sipos Károly operette-, drama- és népszínműtársulata Szabadkán: „Szerelmi varázsital“ opereta Subotica 27.dec. 1864. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 15 x 21
797 Szabó József aradi dal- és  szinésztársasága: „ Négy Hajmonfiak” opera u tri čina Subotica 14.sept. 1850. mađarski, nemački 1 prim., 1 list (kopija) 20 x 15
798 Szigeti Imre dráma- és népszínház énekes társulata:”Szép Juhász” Subotica 11.nov. 1855. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
799 Pozorišni ansambl Ignaca Krečanjija (Krecsányi Ignácz):“Sakk a királynak vagy az ördög plántája“ Subotica 21.dec. 1878. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20
800 Opereta, Rákossy Jenő: „Titilla hadnagy“

 

 

Subotica 28.nov. 1889. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 8,5 x 20
801 Pozorišni ansambl Ignaca Krečenjija, drama Dumas Sándor:“Paul Jones, a kalóz“ Subotica 11.dec. 1878. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 19,5
802 Pozorišni ansambl Ignaca Krečenjija: Dumas Sándor:”A felhívás keringőre” komedija Subotica 18.mart 1879. mađarski 1 prim., 1 list (1 kopija) 14,5 x 21
803 Posladnji nastup umetnice iz Budimpešte Laure Helveji (Helvey) u muzičkoj komediji Beamarchais:“Sevillai borbély vagy haszontalan elővigyázat“ Subotica 12.mart 1888. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 9,5 x 21
804 Opereta u Narodnom pozorištu Subotica: Mailhac és Halevi:”Kis herczeg” Subotica 13.nov. 1883. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
805 Opereta u Narodnom pozorištu Subotica: „A gascognei nemes“ Subotica 19.dec. 1882. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 9 x 20
806 Drama Anicet-Bourgeois és Masson: „A koldusnő” Subotica 28.dec. 1882. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 9 x 20
807 Predstava u subotičkom pozorištu: Zell i Genée Richard:“Boccaccio (opereta) Subotica 19.okt. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 20
808 Subotičko pozorište: Osten Henrik és Dávid Gusztáv:”A fehér rózsák” Subotica 20.okt. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21,5
809 Subotičko pozorište: West M., Heldl: „A madarász“ (opereta) Subotica 16.okt. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 20,5
810 Suboticčko pozorište: Vidor Pál:”Apja lánya”, muzika Erkel Ferenc, opereta Subotica 15.okt. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 15 x 20
811 Subotičko pozorište: Offenbach:“Rablók”, opereta Subotica 21.okt. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
812 Subotičko pozorište: Tombor Aladar:“Az ó-budai kékfestő és ikertestvére (opereta) Subotica 22.okt. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
813 Subotičko pozorište: Herold:“Zampa vagy a márványara“ (opera) Subotica 28.okt. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
814 Subotičko pozorište: Shakespeare:“A velenczei kalmár” Subotica 26.okt. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
815 Subotičko pozorište: Zell és Genée, muzika Milocker:”A koldusdiák” (opereta) Subotica 7.nov. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 20,5
816 Subotičko pozorište: Deréky Antal: „A buzavirág“ Subotica 10.nov. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
817 Subotičko pozorište: Szigligeti:”A pünkösdi királynő” Subotica 12.nov. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 20,5
818 Subotičko pozorište: Braun K., muzika Kreutzer Konradin: „Granadai éji szállás“ opera Subotica 11.nov. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
819 Subotičko pozorište: Tóth Kálmán:”Dobó Katicza és az egri szép napok” Subotica 1.dec. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 20,5
820 Subotičko pozorište: Halévy és Meillac, muzika Offenbach: „A Gerolsteini nagyherczegnő” Subotica 5.dec. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 20,5
821 Subotičko pozorište: Offenbach:“A Trapezunti herczegnő” opereta Subotica 9.dec. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
822 Subotičko pozorište: Tóth Ede, muzika Erkel Elek: „A falu rossza” Subotica 8.dec. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
823 Subotičko pozorište: Megyeri Dezső:”Özvegy kisasszony” Subotica 16.dec. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 13,5 x 20,5
824 Subotičko pozorište: tekst Gerő Károly, muzika Dankó Pista: „Kis madaram”

 

Subotica 10.dec. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20
825 Subotičko pozorište: Dereki, muzika Konti József: „Az eleven ördög” Subotica 23.dec. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
826 Subotičko pozorište: Wittmann Hugo, Bauer Gyula, muzika Millöcker K.: „Szegény Jonathan” Subotica 21.dec 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21,5
827 Subotičko pozorište: Meilhac i Farnie, muzika Planquette Robert:“Ripp van Winkle“ Subotica 30.dec. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 13,5 x 20,5
828 Subotičko pozorište: Csiky Gergely:”A proletárok” Subotica 27.dec. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 15 x 21
829 Subotičko pozorište: Dečija predstava „A peleskei notárius”, večernja predstava: Lukácsi Sándor, muzika Erkel E.:”A vereshajú” Subotica 25.dec. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 27,5 x 20
830 Subotičko pozorište: K.Angyal, muzika Erkel E.:“Az árendás zsidó” Subotica 2.febr. 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 20
831 Gradsko pozorište: Lockroy, Cormon, muzika:Maillard A.:“A remete csengettyűje“ Subotica 3.febr. 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20
832 Gradsko pozorište: Abonyi Lajos, muzika Dankó Pista          
  „A leányasszony vagy a vadházasság“ Subotica 4.febr. 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 13 x 21,5
833 Gradsko pozorište: Lukács Sándor, muyika Kerner József:”A feneleányok”, muzička burleska Subotica 6.febr. 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
834 Gradsko pozorište:Yell, Genée, muzika Millöcker:”A koldusdiák” opereta

 

Subotica 20.febr. 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
835 Gradsko pozorište: Görlitz:”A sátán fia”, muzika Ferron Adolf, opereta Subotica 13.febr. 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
836 Gradsko pozorište: Csiky Gergely:”Czifra nyomorúság” drama Subotica 16.febr. 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 20,5
837 Gradsko pozorište: Ratkay László:”Felhő Klári”, pozorišni komad sa songovima, muzika Erkel Elek Subotica 21.febr. 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
838 Szigethy József:”Viola az alföldi haramia” Subotica 18.mart 1894. mađarski 2 prim., 2 lista (kopije) 14 x 21
839 Gradsko pozorište: Radyard Stone:“Lotti ezredesei“, burleska u 2 čina Subotica 1.jan. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
840 Gradsko pozorište: Csiky Gergely:“A nagymama“, komedija Subotica 13.mart 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 20,5
841 Gradsko pozorište: Veró György: „A nép” Subotica 4.febr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21,5
842 Gradsko pozorište: Lukács Zsigmond:”Zsidó honvéd”, muzika: Kalay Subotica 2.febr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
843  Gradsko pozorište: Heltai Jenő:”Bernát”, burleska Subotica 5.febr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
844 Gradsko pozorište, Martos Ferenc:“Tündér szerelem”, muzika Huszka Jenő, komedija Subotica 6.febr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
845 Gradsko pozorište, Martos Ferenc:“Aranyvirág” opereta, muzika Huszka Jenő Subotica 16.febr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
846 Gradsko pozorište, „Mária Magdolna” Subotica 15.febr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
847 Gradsko pozorište, Ohnet György:”Vasgyáros” Subotica 18.febr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
848 Gradsko pozorište, Hajermann Hermann:“A remény”, tragedija Subotica 17.febr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
849 Gradsko pozorište, Zell, Genée:”Gasparone”, opereta, muzika Millöcker Károly Subotica 22.febr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
850 Gradsko pozorište, Shakespeare:“Velencei kalmár” Subotica 19.febr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
851 Gradsko pozorište, Echegaray József:”Folt amely tisztít”, drama Subotica 25.febr.1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
852 Gradsko pozorište, ifj. Bokor József:”Gyerekasszony” Subotica 23.febr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
853 Gradsko pozorište, Seymour Hicks, Cosmo Hamilton:”Bálkirályné” opereta, muzika:Herbert E. Haines, Evelyn Baker Subotica 5.mart 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 20,5
854 Gradsko pozorište, Schönthan Pal, Ferenc:“A szabinnők“, burleska Subotica 4.mart 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
855 Gradsko pozorište, Echegaray József:”Folt, amely tisztít”, drama Subotica 9.mart 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21,5
856 Gradsko pozorište, Clairville, Galet:“Kornevilli harangok“ opereta, muzika R.Panquette Subotica 8 mart 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
857 Gradsko pozorište, Bisson:“Hálókocsik ellenőre”, komedija Subotica 26.mart 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
858 Gradsko pozorište, 1.Földes Imre:”A császár katonái” drama; 2. Hall:”Gésák” mjuzikl, muzika Sidney Jones Subotica 25.mart 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
859 Gradsko pozorište, Szavay Gyula, Vágó Géza:“Szép Ilonka” mjuzikl, muzika Szabados Béla Subotica 30.mart 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija 14,5 x 21
860 Gradsko pozorište, Géczy István:”Ördög mátkája”, muzika Dankó Pista, Lányi Géza Subotica 29.mart 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
861 Gradsko pozorište, H.M.Gremieux:“Orpheus a pokolban“ mitološka opereta, kompozitor Offenbach Subotica 6.apr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
862 Gradsko pozorište, Sulermann Hermann:“Otthon“ drama Subotica 7.apr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 20,5
863 Gradsko pozorište, Falk Richard:“Kis kofa“ opereta, kompozitor Stojanovits Jenő Subotica 8.apr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
864 Gradsko pozorište, Bolten-Bückers:“Makrancos hölgyek“ opereta, kompozitor Linke Pál Subotica 9.apr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
865 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za 3.,4. i 5. mart 1913. godine Subotica 3.mart 1913. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 20,5 x 29
866 Gradski muzej Subotica-Izložba crteža Jožefa i Bele Pehana Subotica 9-29.nov. 2002. srpski, hrvatski,mađarski 1 prim., 1 list 29,5 x 42
867 Gradsko pozorište, Monézy Éon, Dunceas:”Az ezred apja” burleska Subotica 19.jan./1913./ mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
868 Gradsko pozorište, Bernaue, Weilisch:“A kedves Augusztin“ opereta Subotica 27.febr. 1913. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 13,5 x 20,5
869 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za 23., 24. i 25.mart 1913. Subotica 23.mart 1913. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 21 x 14,5
870 Gradsko pozorište, 1. Léhár Ferenc:„Éva“ opereta , 2. Lengyel Menyhért: „Róza néni“ komedija Subotica 25.mart 1913. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 28 x 21
871 Gradsko pozorište, Grúnbaum, Wilhelm: „A cigányprímás” opereta, kompozitor Kálmán Imre Subotica 29.mart 1913. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
872 Gradsko pozorište:1.Harsányi Zsolt:”Limonádé ezredes” opereta, kompozitor Varga Zsigmond, 2.Harsányi Zsolt:”A cigányprímás” opereta, kompozitor Kálmán Imre Subotica 30.mart 1913. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 28 x 20,5
873 Gradsko pozorište: Bisson:”Az államtitkár úr”, komedija Subotica 31.mart 1913. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
874 Gradsko pozorište: Bernstein Henri: „Az ostrom“ komedija Subotica 2.apr. 1913. mađarski 1 prim.,1 list (kopija) 14,5 x 21,5
875 Gradsko pozorište: Dečija predstava „Snežana i 7 patuljaka“ Subotica apr. 1913. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 12,5 x 20
876 Gradsko pozorište: 1.Du Maurrier:“Trilby“, 2.Grünbaum, Wilhelm:”A cigányprímás opereta, kompozitor Kálmán Imre Subotica 6.apr. 1913. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 28 x 19,5
877 Gradsko pozorište: Molnár Ferenc:”Az ördög” komedija Subotica 7.apr. 1913,

19.febr. 1917.

mađarski 2 prim., 2 lista (kopije) 14,5 x 21
878 Gradski bioskop u pozorištu-gostovanje glumaca iz Segedina Subotica 19, 20. jun 1916. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
879 Gradsko pozorište: Bartha Lajos:“A szerelem“

 

Subotica 3.jan. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 12,5 x 20
880 U Domu kulture „Franjo Josip(Ferenc József)“ umetničko veče-program Subotica 3.jun 1918. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 20,5 x 27,5
881 Gradsko pozorište: Pásztor Árpád:”Nagymama” mjuzikl, kompozitor Nádor Dezső Subotica 7.jan. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
882 Gradsko pozorište: Alexandar Bissou:“Névtelen asszony – Madame X” Subotica 9.jan. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 20,5
883 Gradsko pozorište: Berta Alajos:”Boszorkányvár” opereta, kompozitor Milöcker Károly Subotica 11.jan. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
884 Gradsko pozorište:Drégely Gábor:”A kisasszony férje” komedija Subotica 12.jan. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
885 Gradsko pozorište: Ibsen Henrik:“Kísértetek” Subotica 13.jan. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 20,5
886 Gradsko pozorište:“A világjáró” opera, kompozitor Fall Richard Subotica 13.jan. 1917. mađarski 1 prim.,1 list (kopija) 14 x 20,5
887 Gradsko pozorište:“Katonadolog“ Subotica 14.jan. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
888 Gradsko pozorište:“A világjáró“ opereta, kompozitor Fall Richard Subotica 14.jan 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21,5
889 Gradsko pozorište:Földes Imre:“Grün Lili” komedija Subotica 15.jan. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
890 Gradsko pozorište: Szirmai Albert:”Mágnás Miska” Subotica 16.jan. 1917.

9.apr.1917.

mađarski 2 prim., 2 lista (kopije) 14 x 21
891 Gradsko pozorište: Schubert:”Három a kislány” opereta

 

 

Subotica 18.jan. 1917.

3.mart 1917.

mađarski 2 prim., 2 lista (kopije) 14,5 x 21,5
892 Gradsko pozorište: Dumas Sándor: „A kaméliás hölgy” drama Subotica 21.jan. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21,5
893 Gradsko pozorište: Schubert: „Három a kislány“ Subotica 21,27. jan. 1917. mađarski 2 prim., 2 lista (kopije) 14,5 x 21
894 Gradsko pozorište: Gábor Andor: „A szép asszony” Subotica 22.jan 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
895 Gradsko pozorište: „A madarász“ opereta, kompozitor Edler Károly Subotica 26.jan. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21,5
896 Gradsko pozorište: „A csillagok bolondja“ opereta, kompozitor Lehár Ferenc Subotica febr. 1917. mađarski 3 prim., 3 lista (kopije) 14,5 x 21
897 Gradsko pozorište: „A császárné” mjuzikl Subotica 11.febr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
898 Gradsko pozorište: „A bájos ismeretlen” opereta, kompozitor Strauss Oszkár Subotica 13.febr., 25.mart 1917. mađarski 2 prim., 2 lista (kopije) 14,5 x 21
899 Gradsko pozorište:“Egy szegény ifju története” Subotica 15.febr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
900 Gradsko pozorište: „Egyszer volt ….” opereta, kompozitor kollo, Bredschweider Subotica 16.febr. 1917. mađarski 2 prim., 2 lista (kopije) 14,5 x 21
901 Gradsko pozorište: Molière:“A képzelt beteg” Subotica 17.febr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
902 Gradsko pozorište: Jean Gilbert: „Mozitündér” opereta Subotica 18.febr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
903 Gradsko pozorište: „Zsuzsi“ mjuzikl Subotica 24.febr. i 11.mart 1917. mađarski 2 prim., 2 lista (kopije) 14,5 x 21
904 Gradsko pozorište, Földes Imre:“Künn a bárány , benn a farkas“, komedija Subotica 3,4. mart 1917. mađarski 2 prim., 2 lista (kopije) 14 x 21
905 Gradsko pozorište, Jakobi Viktor: „Leányvásár”, opereta

 

Subotica 4.mart 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21,5
906 Gradsko pozorište, Ruttkay György: „A keringő” Subotica 8.mart 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 13,5 x 2o,5
907 Gradsko pozorište, Nedbal Oszkár:”Lengyelvér”, opereta Subotica 9.mart 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
908 Gradsko pozorište, Umetničko veče članova Gradskog pozorišta, program Subotica 11.mart 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
909 Gradsko pozorište, Gábor Andor:“Palika” Subotica 12.mart 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
910 Gradsko pozorište, Bernstein Henri:“A tolvaj“ Subotica 13.mart 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
911 Gradsko pozorište, Kálmán Imre:”A csárdáskirályné” opereta Subotica 14, 25. mart 1917. mađarski 3 prim., 3 list (kopije) 14,5 x 21
912 Gradsko pozorište, Feuillet Oktav:“Az  erdő szépe“ drama Subotica 19.mart 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
913 Gradsko pozorište, Villányi Andor: „Királynőm…meghalok érted”, romantična igra Subotica 21.mart 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
914 Gradsko pozorište, Farkas Imre:

„Iglói diákok”, muzička priča

Subotica 23.mart 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
915 Gradsko pozorište, Kálmán Imre: „Cigányprímás” opereta Subotica 7.apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
916 Gradsko pozorište, Kálmán Imre: „Zsuzsi kisasszony”, opereta Subotica 8.apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
917 Gradsko pozorište, Strauss Oszkár:”A csokoládékatona” opereta Subotica 8.apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21,5
918 Gradsko pozorište, Eysler Edmund:“Vagy ő, vagy senki”, komedija Subotica 9.apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
919 Gradsko pozorište, Herczeg Ferencz: „Kék róka” komedija Subotica 11.apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
920 Gradsko pozorište, Strauss Oszkár: „A piros ruhás kisasszony” opereta Subotica 14.apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
921 Gradsko pozorište, Lehár Ferenc: „Éva”, opereta Subotica 17.apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
922 Gradsko pozorište, Strauss Oszkár: „Legénybúcsú” opereta Subotica 28.apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
923 Program privremenog Gradskog pozorišta Subotica 26.nov. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 19 x 29,5
924 Gradsko pozorište, Kövessy Albert:“A primadonna” burleska Subotica 19.nov. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
925 Gradsko pozorište, Lecoq: „Feleségem” opereta Subotica 21.nov. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
926 Gradsko pozorište, Wanlow és Letterier: „Nap és hold”, opereta Subotica 23.nov. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21,5
927 Gradsko pozorište, Offenbach: „A kékszakállú herczeg” opereta Subotica 29.nov. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21,5
928 „Vérmennyegző”, „Orlovszky Kázmér”, „A rablókapitány bosszúja” Subotica 14.apr. 1878. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21,5
929 Prvi nastup Glumačke družine Krečanji Ignaca Subotica 28.okt. 1878. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
930 Szigligeti Ede:”Egy szekrény rejtelme, vagy a pesti árvíz”, pozorišni komad sa songovima, kompozitor Egressy Béni Subotica 24.nov. 1878. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
931 Desnoyer Károly és Labat Eugen: „Moliere élete és halála” istorijska drama

 

Subotica 7.dec. 1878. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
932 Gradsko pozorište, Lehár Ferenc:“Víg özvegy“ opereta Subotica 7.febr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
933 Gradsko pozorište, „Aranyvirág“ opereta Subotica 9.febr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
934 Gradsko pozorište, Ifj. Dumas Sándor:”Clémenceau” Subotica 11.febr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
935 Gradsko pozorište, Kacsók és Bakony: „János vitéz” mjuzikl Subotica 14.febr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
936 Hugo Viktor: „Ruy Blas, a szolga és államfő” Subotica 31.okt. 1877. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
937 Bayard de Vailly:“Falura kell mennie“ komedija Subotica 25.okt. 1877. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
938 Szerdahelyi (prevod):” Az elkényeztetett férj” komedija Subotica 25.febr. 1865. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
939 Dobsa Lajos:”V. László és Ronow Ágnes” istorijska tragedija Subotica 13.mart 1873. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
940 Gradsko pozorište, Konti József:”A cziterás” opereta Subotica 1.mart 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
941 Gradsko pozorište, Bisson Sándor:”Válás után vagy Oh, azok az anyósok” burleska Subotica 5.mart 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
942 Gradsko pozorište, Müller Hugo: „Fokról fokra” slike iz života sa songovima, kompozitor Róth F. Subotica 12.mart 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
943 Gradsko pozorište, Lukácsy Sándoe:”Az asszony verve jó”, kompozitor Bokor József Subotica 11.mart 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
944 Gradsko pozorište, Follinus Aurél:”Náni” muzički pozorišni komad, kompozitor Erkel Elek Subotica 8.febr. 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija 14,5 x 21
945 Gradsko pozorište, Goethe:“Faust“ drama Subotica 9.febr. 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 20,5
946 Gradsko pozorište, Wittman Hugo és Bauer Gyula:”Szegény Jonathán” opereta, kompozitor Millöcker Károly Subotica 10.febr. 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 20,5
947 Gradsko pozorište, „Az állatszelídítőnő” Subotica 12.febr. 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
948 Gradsko pozorište, Herczeg Ferencz:“A dolovai nábob leánya“ pozorišni komad u 5 čina Subotica 22.jan. 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
949 Gradsko pozorište, Zeller Károly:”A madarász” opereta Subotica 23.jan. 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
950 Gradsko pozorište, Hervé:”Nebántsvirág” opereta Subotica 27.jan. 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
951 Gradsko pozorište, Vider Pál:“Ingyenélők” burleska Subotica 30.jan. 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
952 Csepregy Ferencz:“A vízözön“ pozorišni komad u 7 slika Subotica 12.mart 1878. mađarski 1 prim., 1 list (komedija) 14,5 x 20,5
953 Éjszaki Károly:“A póruljárt finánczkomiszárius“ burleska Subotica 24.mart 1878. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
954 Augier Emil:“Forestier Pál, vagy szerelem és művészet” pozorišni komad u 4 čina Subotica 12.febr. 1878. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
955 Benedix:“A békerontó” komedija Subotica 30.jan. 1878. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21,5
956 Gradsko pozorište, Dellinger Robert: „Don Czezar“ opereta Subotica 11.jan. 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
957 Gradsko pozorište, Krautzer Konradin:”Granada éji szállás” lirska opera Subotica 16.jan. 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
958 Gradsko pozorište, Molière:“Tartuffe“, komedija Subotica 3.jan. 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
959 Gradsko pozorište, Auber:“A fekete domino“ opera Subotica 9.jan. 1894. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
960 Gradsko pozorište, Strauss János:”A czigánybáró” opereta Subotica 18.nov. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 20,5
961 Gradsko pozorište, Offenbach Jakab:“A herczegasszony“ opereta Subotica 16.nov. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21,5
962 Gradsko pozorište, Erckmann és Chatrian:”A lengyel zsidó” drama Subotica 13.nov. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
963 Gradsko pozorište, Stojanovics Jenő: „A kis molnárné” opereta Subotica 14.nov. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
964 Gradsko pozorište, Gerő Károly:“Próbaházasság” komedija Subotica 29.okt. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
965 Gradsko pozorište, Verő György:”A szultán” opereta Subotica 31.okt. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 20,5
966 Gradsko pozorište, Arthur Sullivan:“A mikádó” opereta Subotica 2.nov. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
967 Gradsko pozorište, Szigligeti E.:”Dalos Pista” mjuzikl Subotica 5.nov. 1893. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
968 Gradsko pozorište, Almásy Tihamér:”A tót leány” komedija Subotica 20.mart 1888. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 8,5 x 20
969 Gradsko pozorište, Csiky Gergely:”A szép leányok” komedija Subotica 29.nov. 1891. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
970 Gradsko pozorište, Meilhac és Hallevy:“Szitakötő“ vodvilj Subotica Subotica 18.okt. 1890. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
971 Gradsko pozorište, Sardou Victor:“Az idegesek“ komedija Subotica 15.jan. 1892. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
972 Gradsko pozorište, Abonyi Árpád:”Gyermekek” poz.komad u 3 čina

 

 

Subotica 1.apr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21,5
973 Gradsko pozorište, Feld Mátyás:”Ezer-egy-éj” pripovetka Subotica 2.apr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
974 Gradsko pozorište, Offenbach:“Orpheus a pokolban” mitološka opereta Subotica 4.apr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 20,5
975 Gradsko pozorište, Martos Ferenc:”Tündérszerelem” mjuzikl Subotica 5.apr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
976 Gradsko pozorište, Szigethy József:”Nőemancipáció” burleska Subotica 10.mart 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
977 Gradsko pozorište, Molière:”Tartuffe” komedija Subotica 12.mart 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 20,5
978 Gradsko pozorište, Strauss János:“Bőregér” opereta Subotica 14.mart 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21,5
979 Gradsko pozorište, Lehár Ferenc:”Víg özvegy” opereta Subotica 15.mart 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
980 Gradsko pozorište, „Gróf Hamlet“ komedija Subotica 18.mart 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
981 Gradsko pozorište, Herbert E. i Evelyn Baker:“Bálkirálynő“ opereta Subotica 20.mart 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 20,5
982 Gradsko pozorište, Hall:”Gésák vagy egy japán teaház története”, mjuzikl Subotica 21.mart 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
983 Gradsko pozorište, Csiky Gergely:”Cifra nyomorúság”, poz.komad u 4 čina Subotica 24.mart 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21,5
984 Gradsko pozorište, Virányi Jenő:”A gólem”, opereta Subotica 22.apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
985 Gradsko pzorište, Jean Gilbert:“Mozitündér”, opereta

 

 

Subotica 22.apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
986 Gradsko pzorište, Echegaray József:”Folt, mely tisztít”, drama Subotica 24.apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
987 Gradsko pozorište, Jakobi Viktor:”Leányvásár”, opereta Subotica 27.apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
988 Dinaux i Legouvé:”Lignerolles Luiza vagy légyott a sírnál”, drama u 5 čina Subotica 22.nov. 1877. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
989 Szigeti József:”Az okos bolond”,  komedija Subotica 23.nov. 1877. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
990 Giacometti: „Az erkölcsi halott”, poz. komad u 5 čina Subotica 1.dec. 1877. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21,5
991 Courrier i Deperty: „Angyal és daemon”, komedija Subotica 13.dec. 1877. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21,5
992 Gradsko pozorište, Szigligeti Ede: „Fenn az ernyő nincsen kas“, komedija Subotica 27. i 31. jan 1917. mađarski 2 prim., 2 lista (kopije) 14,5 x 20,5
993 Gradsko pozorište, Havesi Sándoe:“Egy magyar nábob”, poz. komad u 3 čina Subotica 31.jan. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
994 Gradsko pozorište, Friedmann Ármin i Kottov B.:”Bernát bácsi”, porodična slika u 3 čina Subotica 3.febr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
995 Gradsko pozorište, Verő György:”A szultán”, opereta Subotica 5.jan. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
996 Gradsko pozorište, Eysler Ödön:”Egy éj Párisban”, opereta Subotica 6.jan. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21,5
997 Gradsko pozorište, Strauss Oszkár: „Legénybúcsú”, opereta Subotica 6.jan. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
998 Gradsko pozorište, Gábor Andor:”Mágnes Miska”, opereta

 

Subotica 7.jan. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
999 Gradsko pozorište, Szigeti József: „Csókon szerzett”, burleska Subotica 19.apr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
1000 Gradsko pozorište, Koncert Subotičke filharmonije (A Szabadkai Filharmóniai Társaság) Subotica 13.apr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20
1001 Gradsko pozorište, Berstein Henri: „Tolvaj”, poz. komad u 3 čina Subotica 24.apr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
1002 Gradsko pozorište, Hall:“Gésák“, mjuzikl Subotica 20.apr. 1908. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21,5
1003 Gradsko pozorište, Supré Ferenc: „Bocaccio”, opereta, Eduard Knoblauch:”A faun”, komedija Subotica 23.mart 1913. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 28 x 21,5
1004 Gradsko pozorište, Lehár Ferenc:“Éva”, opereta, Rudolf Huber:”Jézus élete, kínszenvedése és halála”, poz. komad u 14 slika Subotica 16.mart 1913. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 28 x 20,5
1005 Gradsko pozorište, Lehár Ferenc:“Luxemburg grófja“, opereta Subotica 26.nov. 1914. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
1006 Gradsko pozorište, More Adolf:”Böském”, opereta Subotica 21.nov. 1914. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
1007 Gradsko pozorište, Stobitzer Henrik:”Jönnek a németek”, mjuzikl Subotica 21.nov. 1914. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
1008 Gradsko pozorište, Zerkovitz Béla:”Katona dolog”, opereta Subotica 16.nov. 1914. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
1009 Gradsko pozorište, Jókai Mór:“Aranyember”, drama Subotica 3. nov. 1914. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
1010 Gradsko pozorište, Molnár Ferenc:”A doktor úr”, burleska Subotica 12.nov. 1914. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
1011 Gradsko pozorište, Jakobi Viktor:“Szibill vagy az orosz testőrtiszt szökése”, opereta Subotica 15.nov. 1914. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
1012 Gradsko pozorište, Hasányi Zsolt:”Nemtudomila”, opereta Subotica 15.nov. 1914. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
1013 Gradsko pozorište, Knoblauch Eduard:”A faun”, komedija Subotica 26.mart 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
1014 Gradsko pozorište, Knoblauch Eduard: „Őnagysága ruhája”, mjuzikl Subotica 28.mart 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
1015 Gradsko pozorište, Dr Horvát Sándor:“A Madonna rózsája“, poz. komad u 3 čina Subotica 29.mart 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21
1016 Gradsko pozorište, Strauss oszkár:“A csokoládé katona”, opereta Subotica 30 mart. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
1017 Gradsko pozorište, Henri Bernstein:“Baccarat“, poz. komad u 3 čina Subotica 18.apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 20,5
1018 Gradsko pozorište, Kálmán Imre:”A csárdáskirályné”, opereta Subotica 19.apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 20,5
1019 Gradsko pozorište, Virányi Jenő: „A gólem”, opereta Subotica 21.apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14 x 21
1020 Gradsko pozorište, Gárdonyi Géza:“A bor”, seoska priča u 3 čina Subotica 21.apr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list (kopija) 14,5 x 21,5
1021 Poziv na pretplatu za Subotičke novine Kaloča 20.jan. 1870. hrvatski 1 prim., 4 list. 22 x 29
1022 Poziv mađarskom narodu na revoluciju, na borbu Budimpešta 25.jun 1849. mađarski 1 prim., 1 list 30 x 21
1023 Poziv žiteljima Mađarske da se vrate na pravi put, da ostanu verni Kruni i da izbegnu krvoproliće Varšava, grof Paskievicz 23.maj 1849. mađarski 1 prim., 1 list 22 x 30
1024 Izveštaj o uspesima revolucije u županiji Tolna Pečuj 8.okt. 1848. mađarski i nemački 2 prim., 2 lista 25 x 34
1025 12 tačaka reformi u Budimpešti Pešta 15.mart 1848. mađarski 2 prim.,3 lista 24 x 32
1026 Poziv Organizacionog odbora žena-radnica  na sastanak  radi poboljšanja plata i uslova rada Subotica 1914. mažarski 1 prim., 1 list 7,5 x 24
1027 Plakat o lažima gradonačelnika dr Karolja Biroa u vezi sanacije jezera Palić Subotica 1907. mađarski 2 prim., 2 lista 28 x 63
1028 Nastup nacionalne pozorišne trupe: „Themistocles“, drama u 3 čina Subotica 1819. mađarski 1 prim., 1 list 20,5 x 29,5
1029 Gradsko pozorište: Auber: „A fekete dominó”, opera u 3 čina Subotica 17.febr.1894. mađarski 1 prim., 1 list 30,5 x 43
1030 Plakat rukovodstva književne sekcije: Susret sa subotičkim piscima: Josipom Klarskim, Antunom Zolnaićem, Jožefom Guljašem, Antalom Zakanjom Subotica 21.dec.1962. srpskohrvatski 1 prim., 1 list 40,5 x 28,5
1031 Gostovanje pevačice mađarskih narodnih pesama Vere Jako Subotica 15.mart 1985. mađarski 2 prim., 2 lista 40,5 x 60,5
1032 Objava u vezi izdavanja u zakup njiva u gradskom vlasništvu Subotica 23.apr. 1874. mađarski 1 prim., 1 list 42 x 34
1033 Objava uslova za prijem u Kraljevsku mornaricu Pula okt. 1874. nemački 1 prim., 1 list 44,5 x 62
1034 Proslava 130. godišnjice pozorišne zgrade i 40. pozorišne sezone Subotica 16-22.dec. 1984. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 67,5 x 98
1035 Narodno pozorište Subotica, Repertoar za decembar 1984. Subotica nov. 1984. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 48,5 x 100,5
1036 Narodno pozorište – Repertoar za januar 1985. Subotica dec. 1984. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 50 x 99
1037 Program proslave 130.godišnjice Narodnog pozorišta u Subotici Subotica dec. 1984. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 67,5 x 98
1038 Evropa pleše: Takmičenje i revija najboljih evropskih plesnih parova Koper 5.febr. 1985. srpskohrvatski, slovenski, engleski, nemački 1 prim., 1 list 58,5 x 89
1039 Narodno pozorište Subotica: Repertoar za novembar 1984. Subotica nov. 1984. srpski i mađarski 1 prim.,1 list 49 x 99
1040 Objava Narodno oslobodilačkog odbora u Subotici u vezi razreza poreza Subotica 22.febr. 1945. srpkski 1 prim., 1 list 30 x 42
1041 Objava za poslodavce i proizvođače u vezi naplate službeničkog, skupnog i luksuznog poreza Subotica 27.jan. 1945. srpski 2 prim., 2 lista 29,5 x 42,5
1042 Narodno pozorište Subotica – plakat u vezi pretplate z a sezonu 1984/85 Subotica 1984. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 71 x 100
1043 Narodno pozorište Subotica-Repertoar za oktobar 1984. Subotica 1984. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 49 x 100
1044 Narodno pozorište Subotica-Repertoar za maj 1984. Subotica 1985. srpski i mađarski 1 prim.,1 list 49 x 70
1045 Izložba povodom 40 godišnjice oslobođenja grada Subotice: Arhitektura Subotice 1944-1984 Subotica 1984. srpski i mađarski 1 prim.,1 list 21 x 29,5
1046 Nedelja borbe protiv tuberkuloze 14.-21.sept. 1984. Bečej 1984. srpski, makedonski, slovenski 2 prim., 2 lista 49 x 70
1047 Izložba: Sportisti Vojvodine na Olimpijskim igrama 1896-1984 Subotica 1984. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 100 x 70
1048 Objava u vezi uništavanja dudovca Novi Sad 1953. srpski 1 prim., 1 list 49 x 70
1049 Naredba o obaveznom suzbijanju dudovca Subotica, Senta 1953. srpski i mađarski 2 prim., 2 lista 60 x 42
1050 Poklon paket iz inostranstva Ljubljana 1951 srpski 1 prim., 1 list 20 x 41,5
1051 Narodno pozorište Subotica – Repertoara za mart 1984. Subotica 1984. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 50 x 80
1052 Narodno pozorište Subotica – Repertoar za april 1984. Subotica 1984 srpski i mađarski 1 prim., 1 list 49,5 x 80
1053 Poziv za proizvođače svilenih tkanina i prediva i za trgovce istim da podnesu poresku prijavu Subotica 24.mart 1945. srpski 1 prim., 1 list 30 x 43
1054 Oglas u vezi zabrane pečenja rakije Subotica 18.maj 1945. srpski 1 prim., 1 list 30 x 41,5
1055 Objava dozvole pečenja rakije od šećerne repe Subotica 22.mart 1945. srpski 1 prim., 1 list 29,5 x 41,5
1056 Velika tenis utakmica za prelazni pehar Spartak i R.F.S.D. Jedinstvo Subotica sept. 1945. srpski 2 prim., 2 lista 63 x 47
1057 Objava  održavanja robnog i stočnog sajma 23-24.febr. 1947. Subotica 1947. srpski i mađarski 2 prim., 2 lista 29 x 42
1058 Objava održavanja robnog i stočnog sajma 18.maja 1947. god. Subotica 1947. srpski i mađarski 2 prim., 2 lista 29 x 42
1059 Godišnji marveni i robni vašar u Srbobranu 4.apr. 1948. Srbobran 1948. srpski 2 prim., 2 lista 20 x 25
1060 Objava godišnjeg stočnog vašara u Vršcu Vršac 1948. srpski 2 prim., 2 lista 20 x 30
1061 Objava godišnjeg vašara u Mokrinu 27. jan. 1948.

 

 

 

 

 

 

 

Mokrin 1948. srpski i mađarski 2 prim., 2 lista 25 x 35
1062 Poziv za podnošeneje poreskih prijava poreza na dohodak zanatlijskih domaćinstava, poreza na dohodak od ostalih zanimanja i imovine i poreza na promet proizvoda obveznika, -zanatlija i ostalih koji nisu dužni da vode poslovne knjige za 1951. godinu Subotica 1951. srpski 1 prim., 1 list 33 x 61
1063 Oglas u vezi požarno preventivnih propisa Bačka Topola,

Gunaroš

1955. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 58 x 50
1064 Naredba u cilju suzbijanja dudovca, opasne štetočine poljoprivrednih i šumskih kultura Bačka Topola,

Gunaroš

1955. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 60 x 42
1065 Objava Narodnog odbora opštine Gunaroš o održavanju redovnog godišnjeg vašara Bačka Topola,

Gunaroš

1955. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 29,5 x 42
1066 Narodno pozorište Subotica:Repertoar za maj 1984/85 Subotica 1985. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 50 x 100
1067 Narodno pozorište Subotica: Repertoar za juni 1984/85 Subotica 1985. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 54 x 100
1068 Narodno pozorište Subotica: Repertoar za novembar 1985. god. Subotica 1985. srpski i mađarski 2 prim., 2 lista 28 x 84
1069 Narodno pozorište Subotica: Repertoar za decembar 1985. Subotica 1985. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 28 x 84
1070 Nedelja Crvenog krsta od 8. do 15. maja 1985. god. Subotica 1985. srpski i mađarski 2 prim., 2 lista 50 x 70
1071 Savska oblast Ferijalnog saveza u Zagrebu objavljuje otvaranje stalnog svratišta u Zagrebu Zagreb 1935. hrvatski 1 prim., 1 list 34,5 x 50
1072 Oglas gradske komunalne ustanove: Dužnosti stanara i podstanara Subotica 1952. srpski 1 prim., 1 list 35,5 x 50
1073 Naredba za obavezno suzbijanje „dudovca“-gusenice Subotica 1952. srpski i mađarski 2 prim., 2 lista 42 x 29,5
1074 Naredba povodom korišćenja kupališta Palić kao turističkog mesta Subotica 1951. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 59,5 x 42
1075 Naredba za obavezno cepljenje pasa protiv besnila zbog planskog suzbijanja stočnih zaraza Subiotica 30.sept. 1950. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 59 x 42
1076 Naredba povodom suzbijanja stočne zaraze – ovčijih boginja na području GNO Subotica Subotica 18.sept. 1950. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 60 x 42
1077 Naredba povodom generalnog maleinisanja jednokopitara na osnovu naređenja Glavnog izvršnog odbora Narodne skupštine APV – Povereništva za poljoprivredu Subotica 24.jan. 1950. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 59,4 x 42
1078 Naredba u vezi korišćenja kupališta Palić kao turističko mesto i banja Subotica 30.apr. 1948. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 60 x 42
1079 Naredba u vezi ograničenja potrošnje električne energije Subotica 23.sept. 1947. srpski i mađarski 2 prim., 2 lista 59,6 x 41,5
1080 Određivanje cene živežnih namirnica po Uredbi o određivanju cena od 21.apr. 1945. Subotica 5.maj 1945. srpski 1 prim., 1 list 47,7 x 31,3
1081 Odluka o određivanju područja škola za osnovno obrazovanje

 

 

 

Subotica jul 1976. srpski i mađarski 2 prim., 2 lista 71 x 50,3
1082 Konkurs za prijem učenika Stručne ugostiteljske škole sa praktičnom obukom u Subotici za školsku 1955/1956. god. Subotica 8.apr. 1955. srpski 1 prim., 1 list 71 x 50
1083 Poziv u vezi obavezne prijave klavira Savetu za prosvetu i kulturu NO grada Subotice Subotica 7.sept. 1952. srpski 1 prim., 1 list 29,8 x 42,5
1084 Hrvatsko narodno kazalište u Subotici: Premijera „Bez krivice krivi“ – komedija A.N. Ostrovskog Subotica 1950. srpski 1 prim., 1 list 21 x 29,6
1085 Izložba slikarstva i vajarstva naroda Jugoslavije XIX i XX veka u Umetničkom muzeju Zagreb 29.sept. 1946. srpski 1 prim., 1 list 65 x 98
1086 Oglas o potvrđenim kandidaturamaodbornika veća radnih zajednica Skupštine opštine Subotica Subotica 7.maj 1963. srpski i mađarski 3 prim., 3 list. 41,6 x 29,8
1087 Poziv građanima za izbor pogodnih kandidata u opštinske odbore – prvenstveno najboljih boraca za socijalizam Subotica 1957. srpski 1 prim., 1 list 29,5 x 20,8
1088 Poziv za podnošenje poreskih prijava – poreza na dohodak zanatlijskih domaćinstava i poreza na dohodak od ostalih zanimanja i imovine za 1948. godinu /Beograd/ /1949/ srpski 1 prim., 1 list 50 x 70,4
1089 Objava o unošenju ispravki u biračke spiskove i prepis istih Subotica 20.dec. 1949. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 59 x 41,5
1090 Oglas u vezi najviše cene mesnih proizvoda

 

 

Budimpešta 7.jul 1943. mađarski 1 prim., 1 list 41,7 x 59,5
1091 Oglas u vezi najviše cene prehrambenih proizvoda na teritoriji Subotice Budimpešta 1.jul 1943. mađarski 1 prim., 1 list 42 x 60
1092 Oglas u vezi  pregleda  za pastuve starije od godinu dana i za ždrepce Subotica 26.avg. 1942. mađarski 1 prim., 1 list 24 x 31,7
1093 Raspored poslova u fabrici baterija „Jupiter“ (zapošljavanje radnika, bolovanje, godišnji odmori, radno vreme, nagrađivanje, nadzorna prava i dužnosti) Subotica 1.dec. 1941. mađarski 1 prim., 1 list 49 x 70,6
1094 Popis stoke radi rasterećenja zajedničkih pašnjaka Subotica 8.jul 1941. srpski i mađarski 1 prim., 1 list 63 x 48
1095 Oglas o održavanju sajma zanatlija u Segedinu od 7-16.juna 1941. godine Segedin /maj 1941/ mađarski 2 prim., 2 lista 31 x 47,3
1096 Objava u vezi održavanja zemaljskog vašara u Subotici 24-25.febr. 1941. godine Subotica 6.febr. 1941. srpski 1 prim., 1 list 21,2 x 34
1097 Plakat sa izjavama Hitlera i Musolinija povodom saveza Mađarske i Italije sa Nemačkom (sa slikama Hitlera i Musolinija) Budimpešta /1941/ mađarski 1 prim., 1 list 70 x 100
1098 Upozorenje u vezi upropaštavanja i oštećivanja državne imovine Subotica 29.dec. 1944. srpski 1 prim., 1 list 42,7 x 29,3
1099 Oglas u vezi raspoređivanja kancelarijskih prostorija u predgrađu Subotica 4.maj 1941. mađarski 1 prim., 1 list 30 x 41,8
1100 Plakat: 1. Maj je radni dan u iznimnim prilikama i za vreme rata

 

Subotica 29.apr. 1941. mađarski 1 prim., 1 list 29,3 x 47,3
1101 Oglas povodom nesmetane javne opskrbe  na teritoriji koja je pod vojnom upravom (obaveza prijavljivanja živežnih namirnica i druge robe, sekvestra, trebovanja i dugovanja…) Budimpešta 16.apr. 1941. srpski, mađarski, nemački 3 prim., 3 lista 48 x 63,5
1102  Proglas u vezi odbrane južne teritorije (koja je odvojena od Mađarske 1918. godine) od anarhističkih ispada Budimpešta 10.apr. 1941. mađarski 1 prim., 1 list 64,4 x 94
1103 Oglas povodom nastavljanja novog katastarskog premeravanja celog atara u opštinama grada Subotice i to: Palić, Tuk, Palićke ugarnice, Aleksandrovo, Zapadne ugarnice, Šebešić, Donji i Gornji Verušić, Pavlovac i Đurđin. Subotica 1939 srpski 1 prim., 1 list 47,5 x 53,2
1104 Oglas povodom premeravanja unutrašnjih reona grada (V-X kvart), popisa svih vlasnika kuća, gradilišta i zemljišta. Subotica 27.febr. 1939. srpski 1 prim., 1 list 47,2 x 63
1105 Oglas u vezi cepljenja protiv bedrenice Križevci /1938/ srpski 1 prim., 1 list 23,3 x 31,2
1106 Naredba u vezi prolećnog pregleda svih kopitara na osnovu naredbe Kraljevske banske uprave Dunavske banovine u Novom Sadu Subotica /1938/ srpski 1 prim., 1 list 23,8 x 39
1107 Naredba u vezi stočnih zaraza na području veterinarskog sreza grada Subotice

 

Subotica 1938 srpski 2 prim., 2 lista 48 x 32,3
1108 Naredba u vezi suzbijanja stočne zaraze slinavke i šapa Subotica 22.nov. 1938. srpski 1 prim., 1 list 23 x 31,7
1109 Oglas u vezi plaćanja banovinske takse na hibridnu lozu Subotica 9.jun 1937. srpski 2 prim., 2 lista 24,2 x 31,2
1110 Oglas u vezi zaštite javnih puteva odnosno objava propisa za saobraćaj tovarnih i drugih kola na osnovu čl. 18 Uredbe o zaštiti javnih puteva Subotica 1936. srpski 2 prim., 2 list 40,5 x 31,3
1111 Oglas povodom otvaranja kupališne sezone na Paliću odnosno objava čl. 66 Zakona o unutrašnjoj upravi radi očuvanja javnog reda, mira i bezbednosti Subotica 14.maj 1934. srpski 1 prim., 1 list 64 x 48
1112 Uputstvo u vezi stočne zaraze – slinavke i šapa, prepoznavanje simptoma kod životinja /Beograd/ /1933/ srpski 1 prim., 1 list 47,3 x 47,6
1113 Naredba Kraljevske banske uprave povodom suzbijanja stočne zaraze – slinavke i šapa Subotica 12.jun 1933. srpski 1 prim., 1 list 24 x 31,6
1114 Objava važnijih odredaba Uredbe za zaštitu javnih puteva i bezbednosti saobraćaja Subotica 2.okt. 1929. srpski 1 prim., 1 list 29,2 x 42,3
1115 Objava odredaba Uredbe o zaštiti javnih puteva i bezbednosti saobraćaja iz 1929. godine koji se tiču propisa za sva kola i vozila Subotica 2.okt. 1929. srpski 2 prim., 2 lista 39,3 x 29,2
1116 Oglas za poljoprivrednike sa popisom mera u cilju ublažavanja posledica od suše

 

Beograd /1927/ srpski 1 prim., 1 list 54 x 80
1117 Oglas za nabavku kamena, tucanika, spojnog materijala za popravku opštinskih puteva sa predračunom radova Subotica 28.febr. 1927. srpski 1 prim., 1 list 31,5 x 47,5
1118 Oglas Gradskog proširenog senata u vezi izgradnje tržnih tremova u Subotici Subotica 10.jan. 1924. srpski, mađarski 2 prim., 2 lista  47,5 x 31,3
1119 Objava „PRAVILNIKA za hotele, kafane, zdravljake, pivnice, krčme, kujne i ašćinice“ povodom održavanja higijene na osnovu čl.33 Sanitetskog zakona Subotica 16.jun 1919. srpski 1 prim., 1 list 34 x 21
1120 Raspored Vi Sleta Sokolske župe Svetozara Miletića u Subotici, program održavanja svečane akademije u Gradskom pozorištu, utakmice i javnih nastupa na igralištu „Bačke“ Subotica 1929. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 63 x 47,5
1121 Oglas u vezi vojnog pregleda odraslih i nepregledanih konja, obnovljene opreme i kola na osnovu naređenja komandanta Starobečejskog vojnog okruga Subotica 11.sept. 1939. srpski 4 prim., 4 lista 31,5 x 47, 5
1122 Poziv javnosti povodom proslave desetogodišnjice ulaska srpske vojske u Suboticu i postavljanje dve granitne spomen-ploče narodnim žrtvama pogubljenim za slobodu Vojvodine od 22.febr. do 25.maja 1849. godine

 

Subotica 1928. srpski 1 prim., 1 list 57,5 x 92
1123 Proglas Odbora za izvršenje Zakona o narodnom priznanju zaslužnima za otadžbinu (Kralju Petru I Karađorđeviću) Beograd 1927. srpski 1 prim., 1 list 32,1 x 45,6
1124 Oglas povodom čl.6 Zakona o biračkim spiskovima odnosno obaveštenje da je birački spisak izrađen, overen i  izložen kod Okružnog suda u Subotici i Uredu gradonačelnika Subotica 4.maj 1927. srpski 2 prim., 2 lista 47,6 x 31,8
1125 Kućni red najamne palate u vlasništvu grada Subotica /1913/ mađarski 1 prim., 1 list 47,2 x 70,2
1126 Objava u vezi daptacije crkve sv. Terezije i župničkih zgrada Subotica 24.apr. 1888. mađarski 1 prim., 1 list 20,6 x 34
1127 Oglas povodom kupovine i trebovanja mršavih svinja Subotica 5.okt. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 31,5 x 47,4
1128 Oglas u vezi prijave vinskih buradi i utvrđivanja najviše cene istih Subotica 5.sept. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 31,2 x 47,5
1129 Oglas u vezi sklapanja ugovora za uzgoj mršavih svinja ili njihove predaje Subotica 26.avg. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 31,7 x 47,5
1130 Oglas u vezi utvrđivanja najviše cene svinjskog mesa i drugih svinjskih prerađevina Subotica 18.avg. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 31,7 x 47,6
1131 Oglas u vezi uslova svinjogojstva Subotica 15.jul 1918. mađarski 1 prim., 1 list 31,7 x 63
1132 Oglas u vezi plaćanja carine za mlinove na osnovu Uredbe br. 1000/1918. Mađarskog kraljevskog ministarstva za prehranu

 

 

Subotica 23.jan. 1918. mađarski 1 prim., 1 list 32,2 x 47,7
1133 Oglas u vezi određivanja najviše cene svinjskog mesa i svinjske masti Subotica 14.jul 1916. mađarski 1 prim., 1 list 34,5 x 42,4
1134 Objava licitacije gradskog zemljišta za lovno područje za period 1.avg. 1916. – 31.jul 1922. Subotica 10.febr. 1916. mađarski 1 prim., 1 list 29,3 x 42,3
1135 Oglas o najvišim cenama postolarskih usluga Segedin /dec. 1915./ mađarski 1 prim., 1 list 29,3 x 84
1136 Poziv svim vlasnicima prevoznih sredstava povodom oduzimanja istih od vlasnika na osnovu Zakona iz 1912. godine Budimpešta 1914. srpski, mađarski, nemački 3 prim., 4 lista 50,3 x 35,3
1137 Oglas u vezi određivanja najviše cene živežnih namirnica i drugih artikala Subotica 29.jun 1914. mađarski 1 prim., 1 list 31,2 x 48
1138 Letak povodom otvaranja letnje sezone na Paliću sa prikazom analize vode, cena korišćenja kupatila) Subotica 1.apr. 1910. mađarski 1 prim., 2 lista 25 x 35

 

 

1139 Oglas u vezi zakupa gradskog atara za lov putem licitacije za vremenski period od sedam i po godina Subotica 24.sept. 1908.  mađarski 1 prim., 1 list 20,5 x 34
1140 Oglas o ovlašćenju novog veterinara u železničkim tovarnim stanicama u Bikovu i Čikeriji Subotica 28.jul 1900. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34,5
1141 Oglas u vezi predloga za smenu stručnjaka za železnički transport stoke Subotica 28.jun 1900. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34,5
1142 Oglas o davanju u zakup Velike gostione na Paliću na tri godine Subotica 16.dec. 1895. mađarski 1 prim., 1 list 21,4 x 34
1143 Oglas u vezi prijave dohotka stečenog od stanarine i popisa kuća Subotica 31.okt. 1895. mađarski 1 prim., 1 list 34 x 42
1144 Oglas za prodaju ogrevnog drva na Radanovcu i iz šuma Ždralo, Daščara i Hrastova. Subotica 6.okt. 1895. mađarski 1 prim., 1 list 21,2 x 34
1145 Oglas za prodaju ogrevnog drva na Radanovcu i iz šuma Ždralo, Hrastova i Krstačka, na Gornjoj i donjoj Čikeriji i u Tavankutu. Subotica 6.okt. 1895. mađarski 1 prim., 1 list 33,7 x 42
1146 Oglas povodom suzbijanja svinjske kuge u opštini Aleksandrovo. Subotica 25.avg. 1895. mađarski 2 prim., 2 lista 21 x 33,8
1147 Oglas u vezi zakupa gradskih oranica putem licitacije za 1895/96. ekonomsku godinu Subotica 17.jul 1895. mađarski 1 prim., 1 list 42 x 52
1148 Objava gradskog kapetana o javnoj raspravi povodom namere Antala Macingera da u Bajskim vinogradima izgradi parni mlin Subotica 15.mart 1885. mađarski 1 prim., 1 list 31,7 x 45
1149 Poziv za podnošenje prijava Gradskom ekonomskom odeljenju za učešće na sajmu rudarstva, privrede, šumarstva, obrta i pomorstva koji se održava 1 avg. 1882.- 15.nov. 1882. u Trstu Subotica 19.apr. 1882. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34,2
1150 Dražbeni oglas o davanju u zakup oranice porodice Račman (Halbror) iz okoline Tompe

 

 

Subotica 5.sept. 1868. mađarski 1 prim., 1 list 20,8 x 33,5
1151 Dražbeni oglas u vezi unajmljivanja gradskih oranica na području Bajmoka, Čantavira i Subotice za 1869. godinu Subotica 28.avg. 1868. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34,3
1152 Dražbeni oglas za nabavku građe za potrebe grada Subotica jul 1868. mađarski 2 prim., 2 lista 21 x 34,1
1153 Dražbeni oglas za unajmljivanje tzv. Kaponjskih oranica u Bajmočkom ataru za 1869. godinu Subotica 28.jul 1868. mađarski 2 prim., 2 lista 20,7 x 34,4
1154 Uslovi konkursa za dodelu državnih nagrada za uzgoj rasnih konja Pešta 11.jul 1868. mađarski 1 prim., 1 list 44,5 x 38,4
1155 Letak povodom izgradnje pruge Pešta- Kunsentmikloš-Halaš-Subotica – Novi Sad sa detaljno opisanim argumentima za njenu važnost u pravcu privrednog i kulturnog razvoja regiona Jasberenj 21.apr. 1868. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34
1156 Objava cenovnika pijačarine Zemaljskog vašara na osnovu privilegije iz 1783. godine Subotica 24.okt. 1867. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 39,3
1157 Cenovnik pijačnih taksi na vašarima u Aradu počev od 21.okt. 1866. godine Arad 24.avg. 1866. mađarski 1 prim., 1 list 53 x 41
1158 Oglas uslova za dodelu nagrada za negu i rasplod konja

 

 

 

 

 

Budim 30.apr. 1866. srpski, hrvatski 2 prim., 2 lista 34 x 44,8
1159 Srpsko carsko kraljevsko namesničko veće za Banat objavljuje premeštanje  održavanje Bajskog Matejskog vašara umesto 17. na 24.septembar Baja 1860. nemački, mađarski, srpski 1 prim., 1 list 39,5 x 31,5
1160 Oglašava se povlačenje iz prometa nemačkih malih novčanica od 10 krajcara i o ostavljanju ugarskih  od 6 i 10 krajcara Temišvar 23.maj 1854. srpski 1 prim., 1 list 23,2 x 39
1161 Objava Carsko kraljevskog ministarstva finansija o zameni nevažećih srpskih novčanica u Zemunu Zemun decembar 1849. (staro)srpski, nemački 1 prim., 1 list 22,7 x 36,7
1162 Dražbeni oglas u vezi obezbeđenja obroka za bolničke pacijente iz sirotišta Subotica 30.okt. 1895. mađarski 1 prim., 1 list 21,2 x 34
1163 Dražbeni oglas u vezi obezbeđenja obroka bolničkim pacijentima iz sirotišta i zatvora Subotica 30.okt. 1895. mađarski 2 prim., 2 lista 21 x 33,8
1164 Poziv na koncert , nastupaju Deže Laslo (violina), iz Budimpešte Teri Sabadoš (klavir) i operske pevačice Neli F.Gaboš i Lili Ljubibratić Subotica 1918., mađarski, hrvatski 1 prim., 1 list 31 x 23,2
1165 Poziv na predstavu pozorišne družine Šandora Doboa u Senti 10.dec. 1899. Bekeščaba dec. 1899. mađarski 1 prim., 1 list 47 x 86
1166 Cenovnik knjigovezačkih usluga za grad Suboticu

 

 

 

Subotica 16.okt. 1895. mađarski 1 prim., 1 list 21,3 x 34
1167 Plakat za operetu „Királyfogás“ koja će se prikazati u Halašu u izvođenju pozorišne družine Karolja Firedija Halaš 1892. mađarski 1 prim., 1 list 31,5 x 47,3
1168 Plakat za pozorišnu predstavu „A valéni nász“ u Halašu u izvođenju pozorišne družine Karolja Firedija Halaš 1892. mađarski 1 prim., 1 list 31,7 x 47,7
1169 Plakat za pozorišnu predstavu Šandora Lukačija: „A kurta szoknyások“ u Halašu u izvođenju pozorišne družine Karolja Firedija Halaš 8.nov. 1892. mađarski 1 prim., 1 list 62 x 47
1170 Plakat za komediju Šentan-a (Schönthan): „A bolondok háza” u Halašu u izvođenju pozorišne družine Karolja Firedija Halaš 31.okt.1892. mađarski 1 prim., 1 list 32 x 47,5
1171 Plakat za komičnu operu u Halašu, Zeler: „A madarász” Halaš 15.okt. 1892. mađarski 1 prim., 1 list 63,4 x 47,5
1172 Plakat za pozorišnu predstavu „Fedora“ u Halašu u izvođenju pozorišne družine Karolja Firedija Halaš 1892. mađarski 1 prim., 1 list 31,7 x 47,7
1173 Plakat za pozorišne predstave „Kis madaram“ i „Rip van Winkle“ u Halašu u izvođenju pozorišne družine Karolja Firedija Halaš 1892. mađarski 1 prim., 1 list 31,5 x 47,5
1174 Gostovanje pozorišne družine Karolja Firedija  sa predstavama „Ünnepi nyitány” , „Prolog” i „Vasgyáros”

 

Halaš 15.sept. 1892. mađarski 1 prim., 1 list 41,2 x 62,7
1175 Najava gostovanja pozorišne družine Imre Halmaija u Miškolcu za sezonu 1892/1893 sa spiskom glumaca i predstojećih predstava Miškolc 7.sept. 1892. mađarski 1 prim., 1 list 43 x 60
1176 Službeno obaveštenje o načinu vršenja lekarskog pregleda regruta /Budimpešta/ 1868. mađarski 1 prim., 1 list 30 x 46
1177 Oglas za pozorišni predstavu, Ede Sigligeti: „A nagyapó“ u izvođenju pozorišne družine Imre Sigetija Subotica 1863. mađarski 1 prim., 1 list 34 x 41,8
1178 Oglas Zemaljske privredne kase za pripomoć o uslovima plaćanja životnog osiguranja za radnike i služinčad Budimpešta sept. 1902. mađarski 1 prim., 1 list 75,6 x 102,4
1179 Oglas Zemaljske privredne kase za pripomoć o uslovima plaćanja životnog osiguranja za radnike i služinčad Budimpešta Sept. 1902. mađarski 1 prim., 1 list 58 x 83,5
1180 Objava izmena i dopuna odredbi vojnog kaznenog zakona  koji se odnose na funkcionisanje prekog suda Subotica 2.mart 1915. mađarski 1 prim., 1 list 47,5 x 63,4
1181 Objava proširenja odnosno ponovnog uvođenja prekog suda za vojne prestupnike Subotica 15.jan. 1915. mađarski 1 prim., 1 list 32 x 48,2
1182 Objava pravosnažnosti prekog suda u Subotici 1862-1866 Subotica 1.avg. 1866. nemački, mađarski, srpski 1 prim., 1 list 49,7 x 39,7
1183 Objava pravosnažnosti prekog suda u Subotici 1862-1866

 

 

 

 

Subotica 30.apr. 1866. nemački, mađarski, srpski 1 prim., 1 list 50 x 39,4
1184 Objava uvođenja prekog suda u Bač-Bodroškoj županiji i u njenim slobodnim kraljevskim gradovima (Subotica, Sombor, Novi Sad) zbog učestalih razbojništava, paljenja i nasilničkog otimanja Sombor 25.apr. 1866. mađarski, nemački, srpski 1 prim., 1 list 59,3 x 46,2

 

 

 

1185 Objava u cilju ponovnog upoznavanja javnosti sa kaznama prekog suda u Baranjskoj županiji, kao i sa nagradama za predaju razbojnika i sl. Pečuj 1860. mađarski, nemački, srpski 1 prim., 1 list 43,6 x 30,5
1186 Objavljuje se izricanje smrtne kazne razbojniku zbog pljačke na pustari Boršod. Sombor 25.avg. 1859. nemački, mađarski, srpski 1 prim., 1 list 42 x 34,4
1187 Objava izricanja smrtne  kazne dvojici razbojnika zbog pljačke kočijaša Antala Kiša na putu između Sente i Gornjeg Brega Senta 29.okt. 1858. mađarski, nemački, srpski 1 prim., 1 list 42 x 34
1188 Poziv stanovništvu za upis drugog ratnog zajma radi teškog stanja armije Subotica maj 1915. mađarski 1 prim., 1 list 29,2 x 42,2
1189 Poziv vojnim obveznicima da se jave na regrutaciju Budimpešta apr. 1904. mađarski 1 prim., 1 list 94 x 64
1190 Poziv za regrutaciju za godišta 1883, 1882, 1881. Budimpešta (1903) mađarski 1 prim., 1 list 95 x 64,6
1191 Poziv vojnim obveznicima o obaveznom prijavljivanju Subotica 5.sept. 1895. mađarski 1 prim., 1 list 57,5 x 85
1192 Poziv vojnicima na odsustvu, rezervistima i domobranima da se jave na kontrolnu smotru Subotica 21.sept. 1894. mađarski 1 prim., 1 list 58 x 84
1193 Oglas u vezi izbora novih članova kvartovnih municipalnih komisija Subotica 22.dec. 1917. mađarski 1 prim., 1 list 62 x 94,2
1194 Oglas u vezi sastavljanja spiska za izbor skupštinskih poslanika Subotica 15.febr. 1917. mađarski 1 prim., 1 list 32 x 47,5
1195 Objava prava i obaveza kako poslodavaca tako i poljoprivrednih radnika i služinčadi u ratnim prilikama Subotica 15.sept. 1914. mađarski 1 prim., 1 list 31,4 x 47,4
1196 Oglas u vezi opšte obilizacije Baja 26.jul 1914. mađarski 1 prim., 1 list 48 x 63,4
1197 Poziv Subotičke socialdemokratske stranke na veliki narodni zbor građana i radnika 5. kvarta povodom informacija o glasačkom pravu Subotica /1914/ mađarski, srpski 1 prim., 1 list 20,6 x 28,8
1198 Objava delokruga rada komisije za praćenje pismenosti u cilju ostvarivanja izbornih prava građana Subotica 29.apr. 1914. mađarski 1 prim., 1 list 47,5 x 62,4
1199 Zahvalnica cara Franje Josipa upućena grofu Karolju Kuen Hedervariju povodom primljenih čestitki za svoj osamdeseti rođendan Bad-Išl (Bad-Ischl) 21.avg. 1910. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70,4
1200 Oglas u vezi  izbora  skupštinskih poslanika Subotica 15.maj 1910. mađarski 1 prim., 1 list 63,4 x 95
1201 Oglas u vezi izbora novih članova kvartovnih municipalnih komisija Subotica 18.nov. 1904. mađarski 1 prim., 1 list 63,4 x 90
1202 Oglas u vezi izbora novih članova kvartovnih municipalnih komisija Subotica 16.dec. 1902. mađarski 2 prim., 2 lista 21 x 34
1203 Oglas u vezi izbora skupštinskih poslanika Subotica 13.sept. 1901. mađarski 1 prim., 1 list 42,5 x 58,8
1204 Objava regulisanja putarine kod ulaska u grad

 

Budimpešta 12.dec. 1899. mađarski 1 prim., 1 list 67 x 53
1205 Objava poreskim obveznicima u vezi obavezne prijave dohotka od stanarine Subotica 1.dec. 1895. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34,2
1206 Oglas u vezi izbora saborskog zastupnika II izbornog okruga u Subotici – 5-8. kvart grada, Bucka i Bajski vinogradi, Zapadne ugarnice, Ludoš, Verušić i Šebešić Subotica 20.febr. 1888. mađarski i bunjevački 1 prim., 1 list 64,4 x 48
1207 Objava izbora skupštinskih poslanika u oba izborna okruga grada Subotica 1.jun. 1887. mađarski 1 prim., 1 list 34,2 x 42
1208 Objava biračkog područja za izbor novih članova municipalnih komisija Subotica 28.nov. 1883. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34
1209 Oglas u vezi izbora skupštinskih poslanika Subotica 30.nov. 1881. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 33,8
1210 Poziv građanima sl.kr. grada Novog Sada da se pridruže protestu protiv  nestatutarnog smenjivanja gradonačelnika Nandora Ast-a od strane Mađ. Kralj. ministra unutrašnjih poslova Novi Sad 1.jul 1868. mađarski 1 prim., 1 list 29,2 x 45,5
1211 Oglas u vezi puštanja u promet mađarskih taksanih marki u poreskoj upravi Budim 4.jun 1868. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34
1212 Oglas u vezi određivanja trošarinskog poreza Temišvar 19.jun 1858. starosrpski 1 prim., 1 list 47 x 39
1213 Oglas u vezi određivanja trošarinskog poreza  za 1855. godinu Temišvar 8.jun 1854. mađarski 2 prim., 2 lista 23,4 x 29
1214 Oglas u vezi nadoknade ratne štete (plakat se nalazi pod sign. 1.A.49./1849 pol. II) Temišvar 21.nov. 1849. nemački 1 prim., 1 list 25,7 x 41,5
1215 Oglas u vezi postupka kod menjanja prezimena Budimpešta 19.nov. 1849. starosrpski 2 prim., 2 lista 25,4 x 37,8
1216 Objava propisa vezanih za putovanja u inostranstvo, za nabavku putnih isprava i sl. Budimpešta 2.nov. 1849. srpski 1 prim., 1 list 27 x 43,7
1217 Objava propisa o načinu pisanja podnesaka raznim administrativnim službama u županiji Fejer Sekešfehervar 1868. mađarski 1 prim., 1 list 57 x 43,3
1218 Objava konkursa za stipendiranje dece radnika, mladih radnika iz Titovog fonda Novi Sad jul 1979. srpski, mađarski, slovenački, rusinski, rumunski 1 prim., 1 list 70 x 50
1219 Pravilnik za naplaćivanje kaldrmine Budimpešta 20.jan. 1890. mađarski 1 prim., 1 list 72 x 100,8
1220 Objava o načinu glasanja po biračkim okruzima povodom izbora odbornika za gradsku skupštinu Subotica 14.okt. 1895. mađarski, bunjevački 1 prim., 1 list 50 x 42,5
1221 Izložba ručnih radova članova Saveza invalida rada i Udruženja penzionera povodom oslobođenja grada Subotica nov. 1986. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 71
1222 Nedelja Arhiva Jugoslavije Skopje okt. 1987. srpski 1 prim., 1 list 49 x 70
1223 Susret gradova Sombor-Osijek-Subotica XVIII, sve manifestacije su u znaku 200 godišnjice Vuka Stefanovića Karadžića Subotica 1987. srpski 1 prim., 1 list 42 x 62,5
1224 Nedelja Crvenog krsta – za bolji život deteta Bečej maj 1987. srpski, slovenski, makedonski 2 prim., 2 list 49,5 x 69,5
1225 Izložba „Subotica i okolina“ – povodom 8. novembra, Svetskog dana urbanizma

 

Subotica nov. 1987. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
1226 Nedelja arhiva Jugoslavije Sr. Karlovci okt. 1986. srpski, slovenski, makedonski, albanski, mađarski 1 prim., 1list 45 x 62
1227 Dani kulture Sombora, Osijeka i Subotice Subotica okt. 1986. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 100 x 70,5
1228 Izložba: Uređenje starih gradskih centara Vojvodine Subotica dec. 1986. srpski 2 prim., 2 lista 49 x 68,5
1229 Obaveštenje održavanju redovnog godišnjeg vašara u Gunarošu Gunaroš 1954. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 30 x 41,5
1230 Obaveštenje o održavanju redovnog godišnjeg vašara u Gunarošu Gunaroš 1953. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 41,5 x 29
1231 Obaveštenje o održavanju redovnog godišnjeg vašara u Gunarošu Bačka Topola 1957. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 29,5 x 41,5
1232 Objava ODLUKE Pretsedništva narodne skupštine APV, Odeljenja trgovine i snabdevanja o otkupu hlebnog žita radi pružanja pomoći izgladnelim krajevima Novi Sad 1945. srpski 1 prim., 1 list 61 x 86
1233 Prva zemaljska izložba ZANATSTVA Beograd 1938. srpski 1 prim., 1 list 61,5 x 92
1234 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za april 1984/1985 Subotica 1984. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 90
1235 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za februar 1984/1985 Subotica 1984 srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 90
1236 Repertoar Narodnog pozorišta Subotice za novembar 1985. Subotica 1985 srpski, mađarski 1 prim., 1 list 28 x 82,5
1237 Repertoar Narodnog pozorišta Subotice za decembar 1985. Subotica 1985 srpski, mađarski 1 prim., 1 list 28 x 82,5
1238 Repertoar Narodnog pozorišta Subotice za januar 1986 Subotica 1986 srpski, mađarski 1 prim., 1 list 28 x 82,5
1239 Repertoar Narodnog pozorišta Subotice za maj 1986. Subotica 1986 srpski, mađarski 1 prim., 1 list 28 x 82,5
1240 Plakat za pozorišnu predstavu u izvođenju glumačke družine Karolja Firedija Halaš 22.okt. 1892. mađarski 1 prim., 1 list 62,5 x 47,8
1241 Dražbeni oglas povodom zakupa  krčme na somborskom putu Subotica 8.nov. 1914. mađarski 1 prim., 1 list 31,2 x 47,2
1242 Dražbeni oglas povodom zakupa stare carinarnice na somborskom putu Subotica 3.jun 1913. mađarski 1 prim., 1 list 31,8 x 47,5
1243 Plakat o gostovanju pozorišne trupe Bele Tot u Njitri Njitra 7.jan. 1882. mađarski 1 prim., 1 list 42 x 58,2
1244 Plakat o gostovanju pozorišne trupe Bele Tot u Njitri Njitra 7.febr. 1882. mađarski 1 prim., 1 list 42,5 x 58,5
1245 Oglas o gostovanju pozorišne trupe Bele Tot u Njitri Njitra 28.febr. 1882. mađarski 1 prim., 1 list 42,2 x 58,2
1246 Gostovanje pozorišne trupe Šandora Čoke u Somboru: Najava nastupa umetnice Lujze Blaha u pet predstava Sombor 19.jun 1881. mađarski 1 prim., 2 lista 30 x 41,5
1247 Dražbeni oglas za prodaju drva iz gradskih šuma Subotica 1.okt. 1871. mađarski 3 prim., 3 lista 42,2 x 34
1248 Oglas za  predstavu pozorišne trupe Super Karla Baja 3.dec. 1865. mađarski 1 prim., 1 list 39,3 x 51,5
1249 Oglas za predstavu pozorišne družine Super Karla Baja 4.dec. 1865. mađarski 1 prim., 1 list 39,6 x 53,2
1250 Oglas za predstavu pozorišne trupe Đule Ronai-ja u Komaromu Komarom 8.avg. 1863. mađarski 1 prim., 1 list 39,2 x 31,8
1251 Oglas za predstavu pozorišne trupe Đule Ronai-ja u Komaromu

 

 

Komarom 13.avg. 1863. mađarski 1 prim., 1 list 39,4 x 31,5
1252 Poziv građanima da svojim novčanim prilozima pomognu izgradnju mađarskog narodnog pozorišta u Budimu Budim 1861 mađarski 1 prim., 1 list 44,8 x 63,8
1253 Oglas za predstavu pozorišne trupe Super Karla u Estergomu Estergom maj 1861. mađarski 1 prim., 1 list 34 x 39,8
1254 Oglas za predstavu pozorišne trupe Super Karla u Komaromu Komarom 1861 mađarski 1 prim., 1 list 31,8 x 39,5
1255 Oglas za predstavu pozorišne trupe Super Karla u Đeru Đer 1861 mađarski 1 prim., 1 list 31,7 x 39,5
1256 Oglas za predstavu pozorišne trupe Gustava Hubaija u Šelmecu Šelmec maj 1861. mađarski 1 prim., 1 list 36,5 x 22
1257 Oglas za predstavu pozorišne trupe Super Karla u Komaromu Komarom jul 1861. mađarski 1 prim., 1 list 39,5 x 53
1258 Objava prekog suda u Kaloči povodom smrtne presude izrečene Katarini B. Financ i Johanu M. zbog počinjenog ubistva i krađe Kaloča 15.sept. 1858. mađarski i nemački 2 prim., 2 lista 26,8 x 40,5
1259 Objava Srpsko-banatskog namesništva o izmenama u teritorijalnoj nadležnosti poreskih ureda Temišvar 7.maj 1854. nemački 2 prim., 2 lista 23 x 39
1260 Objava popusta za transport robe željeznicom Mohač-Finfkirhen Finfkirhen 17.dec. 1858. nemački 1 prim., 1 list 26,8 x 40,5
1261 Poziv na regrutaciju za godišta 1835, 1836, l837,1838 Temišvar 2.jan. 1859. nemački 1 prim., 1 list 28,8 x 44,5
1262 Oglas u vezi povlačenja iz prometa kovanica od 6,3,2,1 i ½ krajcara i uputstvo o načinu vršenja njihove zamene Temišvar 30.jun 1858. nemački 1 prim., 1 list 23 x 38,5
1263 Objava povlačenja iz prometa bečkih novčanica i kovanica Temišvar 11.maj 1858. mađarski 1 prim., 1 list 31,6 x 49,4
1264 Objava povlačenja iz prometa nemačkih novčanica od 10 penga Temišvar 23.maj 1854. mađarski 1 prim., 1 list 23,2 x 39,2
1265 Obaveštenje Carskog kraljevskog srpsko-banatskog namesništva o stavljanju van snage zakonsku mogućnost plaćanja  takse  za oslobođenje od vojne obaveze unapred za one obveznike koji još nisu stasali za vojsku Temišvar 29.jun 1854. nemački 3 prim., 3 lista 22,8 x 39,2
1266 Oglas u vezi trošarinskog poreza za 1854. godinu Temišvar 8.jun 1854. mađarski 4 prim., 4 lista 23,3 x 39
1267 Objava  vojnih vlasti o obustavi kupovine konja za potrebe konjice u Mađarskoj Budim 22.jun 1854. mađarski, nemački 1 prim., 1 list 46 x 36,7
1268 Objava policijskih naredbi u vezi rada za vreme prazničnig dana Temišvar 30.okt. 1854. nemački 1 prim., 1 list 45 x 39
1269 Objava za regrutovanje 38000 vojnika sa područja Mađarske i Erdelja Budimpešta avg. 1868. mađarski 1 prim., 1 list 65,7 x 50
1270 Oglas o korišćenju jedinstvenih  taksanih marki i meničnih formulara na području Mađarske kraljevine Budim 23.jul 1868. mađarski 1 prim., 1 list 29,8 x 47
1271 Dražbeni oglas o davanju u zakup oranica u Bajmočkom i Čantavirskom ataru za 1869. godinu Subotica 28.avg. 1868. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34,2
1272 Oglas za sajam zanatstva u Segedinu

 

Segedin 1941. mađarski 1 prim., 1 list 47,8 x 21,3
1273 Objava cenovnika sadnica voćki i drugih sadnica u rasadniku u Baji Baja 9.nov. 1871. mađarski 1 prim., 1 list 42 x 34
1274 Carinska tarifa u Aradu za godine 1866-1869 Arad 24.avg. 1866. mađarski, nemački 1 prim., 1 list 42 x 34
1275 Objava mera za prevenciju kolere u Subotici Subotica 12.jun 1888. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34,4
1276 Dražbeni oglas za postavljanje javnog toaleta pored franjevačkog samostana Subotica 1.jul 1889. mađarski 1 prim., 1 list 20,8 x 34
1277 Dražbeni oglas za izdavanje u zakup Hotela „Pešt“ za period 1894-1900. Subotica 26.dec. 1893. mađarski 2 prim., 2 lista 21,2 x 34
1278 Dražbeni oglas za rušenje zgrada u dvorištu vatrogasne kasarne Subotica 20.jul 1897. mađarski 1 prim., 1 list 21,2 x 34,4
1279 Pravilnik preduzeća Motorni mlin „Uri i drug“ u Đurđinu Subotica 18.dec. 1941. mađarski 1 prim., 1 list 70 x 50
1280 Obaveštenje o raspoređivanju bivših mađarskih revolucionara u jedinice austrougarske vojske, o vraćanju nesposobnih za vojsku u  domovinu i o kažnjavanju dezertera Stari Arad 29.avg. 1849. mađarski, nemački 1 prim., 1 list 22 x 36
1281 Obaveštenje gradske vojne komande o redovnom radu industrijskih pogona, fabrika, radionica, trgovinskih radnji, o obavezi poslodavaca prema osoblju i visini njihovih plata Subotica 20.apr. 1941. mađarski 1 prim., 1 list 31,5 x 47,5
1282 Poziv javnosti u Miškolcu da novčanim prilozima pomogne opstanak pozorišne trupe Kalmana Egrija

 

Miškolc 6.dec. 1889. mađarski 1 prim., 1 list 41 x 34
1283 Spisak članova pozorišne trupe Kalmana Egrija i repertoar za sezonu 1889/1890 Miškolc 1889. mađarski 1 prim., 1 list 58 x 36
1284 Plakat za operetu  „Mikado“ A. Salivana u Sekešfehervaru Sekešfehervar 22.dec. 1887. mađarski 1 prim., 1 list 47,8 x 62,8
1285 Najava Udruženja glumaca „Thalia“ povodom početka pozorišne sezone  1886/87 god. sa spiskom  glumaca i cenovnikom pretplate Subotica 20.sept. 1886. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 36
1286 Predstava pozorišne trupe Lajoša Peštija Ihasa, opereta Đerđa Verea:“Sultan“ Subotica 22.dec. 1904. mađarski 1 prim., 1list 42,5 x 60
1287 Plakat za predstavljanje Edisonovog pozorišta – kinematografa sa prikazivanjem pokretnih slika u Orošhazi Orošhaza /1902/ mađarski 1 prim., 1 list 30 x 35
1288 Svečano otvaranje letnje pozornice na Paliću 1.jula1950. sa gostovanjem Vojvođanske opere Subotica 1950. srpski 1 prim., 1 list 62,7 x 95
1289 Objava Carsko kraljevske finansijske direkcije o puštanju u promet stočne soli u Semlinu i o uslovima njegove kupovine Temišvar 31.avg. 1857. nemački 1 prim., 1 list 23 x 39
1290 Dražbeni oglas za rušenje zabavišta u II kvartu Subotica 14.febr. 1892. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34
1291 Cenovnik pijačarine na nedeljnim i dnevnim vašarima Subotica 30.avg. 1902. mađarski 2 prim., 2 lista 70,6 x 50
1292 Dražbeni oglas za izdavanje u zakup velike gostione i male krčme na Paliću na period 1.I 1890. – 31.dec. 1892.

 

Subotica 15.nov. 1889. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34
1293 Dražbeni oglas za izdavanje u zakup velike gostione, male gostione, bazara i pekare na Paliću kao i gostione u Šandoru na vremenski period od 3 godine Subotica 16.avg. 1904. mađarski 1 prim., 1 list 22,5 x 35
1294 Dražbeni oglas za izdavanje u zakup poslastičarnice na Paliću Subotica 28.apr. 1899. mađarski 1 prim., 1 list 20,7 x 33,8
1295 Objava uslova za dodelu nagrada i medalja za uzgoj rasnih konja Budim 30.apr. 1866. mađarski 1 prim., 1 list 44,5 x 34,2
1296 Poziv velikog župana Mikloša Mihajloviča članovima županijske uprave povodom njegovog proglašenja za velikog župana u Somboru Sombor 2.maj 1867. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34,3
1297 Obaveštenje o načinu glasanja za izbor članova uprave  Bač-Bodroške županije u Somboru Sombor 25.maj 1867. mađarski 1 prim., 1 list 21 x 34
1298 Oglas u vezi poništavanja nepropisnih promena prezimena i uputstvo za realizovanje budućih promena Pešta 19.nov. 1849. mađarski 1 prim., 1 list 25,5 x 36,3
1299 Objava izmena i dopuna propisa za lakše nabavljanje putnih isprava Pešta 2.nov. 1849. mađarski 1 prim.,2 lista 25,8 x 38
1300 Obraćanje  glavnog poverenika Somborskog okruga, Izidora Nikolića  javnosti povodom njegovog imenovanja na taj položaj Subotica 14.okt. 1849. mađarski, nemački, srpski 3 prim., 3 lista 25,5 x 37,8
1301 Oglas o formiranju žandarmerije i njenim zadacima

 

Požun 30.jul 1849. mađarski, nemački, češki 1 prim., 1 list 51,2 x 43
1302 Objava proglašenja grofa Hajnau-a za glavnog komandanta armijske oblasti za Erdelj i Mađarsku Beč 30.maj 1849. mađarski, nemački 2 prim., 2 lista 29 x 44,49
1303 Objava stupanja na snagu Uredbe za formiranje Komisije za nadoknadu ratne štete Temišvar 21.nov. 1849. nemački 1 prim., 1 list 25,7 x 40,2
1304 Plakat  za pozorišnu predstavu u Mađarskoj čitaonici Subotica 29.mart /1941./ mađarski, srpski 1 prim., 1 list 29,4 x 60, 5
1305 Plakat za pozorišnu predstavu u Mađarskoj čitaonici Subotica 2.mart /1941./ mađarski, srpski 1 prim., 1 list 30,3 x 61
1306 Plakat za pozorišnu predstavu u Mađarskoj čitaonici Subotica 9.mart /1941./ mađarski, srpski 1 prim., 1 list 29,9 x 61,4
1307 Plakat za pozorišnu predstavu u Mađarskoj čitaonici Subotica 6.jan. 1941. mađarski, srpski 1 prim., 1 list 30,4 x 60,5
1308 Plakat za pozorišnu predstavu u Mađarskoj čitaonici Subotica dec. /1940./ mađarski, srpski 1 prim., 1 list 30,4 x 83
1309 Objava pravila za obezbeđivanje javnog reda naloženih od strane glavnog komandanta vojne oblasti Mađarske i Erdelja Kečkemet

(orig.sign.

1-A-4

1849.pol.II

20.jul 1849. mađarski, nemački 1 prim., 1 list 52,3 x 42,4
1310 Oglas o daljnjoj upotrebi  novčanica izdatih za vreme rata (novčanice od 1,2,5,10, 100 i 1000 forinti) i o kaznenim merama u slučaju njihovog falsifikovanja Nađ-Igmand

(orig.sign.

1-A-5

1849.pol.II

 

8.jul 1849. mađarski, nemački, češki 1 prim., 1 list 50 x 40
1311 Poziv glavnog zapovednika Mađarske vojne oblasti javnosti da se ne priključuje  revoluciji

 

 

 

Kečkemet

(orig.sign. F.272

1-A-6

1849.pol.II

28.jul 1849. mađarski, nemački 1 prim., 1 list 52 x 42
1312 Oglas u vezi kaznenih mera za subotičke jevreje zbog njihove saradnje sa revolucionarima Segedin

(orig,sign. F.272

1-A-7

1849.pol.II

6.avg. 1849. mađarski 1 prim., 1list 24,7 x 40,7
1313 Oglas o izricanju smrtne  kazne   jatacima dezertera  putem prekog suda Pešta (orig.sign. F.272,

1-A-14

1849.pol.II

19.sept. 1849. mađarski, nemački, češki 1 prim., 1 list 50 x 40,2
1314 Obaveštenje o prikupljanju novčane pomoći ratnim invalidima koji su se u okrilju austrijske carske vojske borili u Mađarskoj protiv revolucionara Pešta

(orig.sign. F.272,

1-A-48

1849.pol.II

10.dec. 1849. nemački 1 prim., 1 list 28,2 x 43,4
1315 Nedelja arhiva 16.-30.sept. 1956. Beograd 1956. srpski 2 prim., 2 lista 59,6 x 84
1316 Nedelja arhiva u Nišu i Niškom srezu 16.-30.sept. 1956. Niš 1956. srpski 1 prim., 1list 50,4 x 71
1317 Izložba: „Niš i okolina kroz arhivska dokumenta“ Niš 16.sept 1956. srpski 1 prim., 1 list 50 x 70
1318 Nedelja arhiva 1.-30.maj 1957. Niš 3.maj 1957. srpski 1 prim., 1 list 29,8 x 41,8
1319 Nedelja prikupljanja istorijskog materijala od 5.-13.maja 1957. i izložba neobjavljenih dokumenata o zdravstvenoj službi u Valjevskom okrugu u prvoj polovini 19. veka Valjevo 5.maj 1957. srpski 1 prim., 1 list 21 x 30
1320 Nedjelja arhiva od 4. – 13. maja 1957. i izložba arhivskih dokumenata splitskog Arhiva

 

Split 4.maj 1957. hrvatski 1 prim., 1 list 56,8 x 85
1321 U okviru „Nedjelje arhiva“ izložba dokumenata o arhivima i arhivskoj građi Split 4.maj 1957. hrvatski 10 prim., 10 listova 21 x 29,8
1322 Izložba: „Četrdeset godina KP i RP u Valjevskom kraju 19.-25.apr. 1959. Valjevo 19.apr. 1959. srpski 1 prim., 1 list 42 x 59,5
1323 Nedelja prikupljanja istorijskih dokumenata Državnog arhiva sreza Kargujevac 7.-13.nov. 1960. Kragujevac 7.nov. 1960. srpski 1 prim., 1 list 35 x 50
1324 Izložba „60 godina Državnog arhiva NR Srbije“ Beograd 1960. srpski 2 prim., 2 lista 48,3 x 65,8
1325 Nedelja arhiva – savez društava arhivskih radnika Jugoslavije 8.-14. nov. 1970. Beograd 8.nov. 1970. srpski 2 prim., 2 lista 49,5 x 69
1326 Izložba „X kongres SKJ“ Subotica 1974. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 68,4 x 58,4
1327 Prvi sabor arhivskih radnika srbije 23, 24.dec. 1975. Beograd 1975. srpski 2 prim., 2 lista 58 x 96
1328 Izložba „Subotica kroz vekove“ u čast 25. godišnjice osnivanja Istorijskog arhiva u Subotici Subotica 17.mart 1977. srpski, mađarski 2 prim., 2 lista 84 x 59
1329 „Tito-Partija-Revolucija“ – izložba Muzeja socijalističke revolucije Vojvodine Novi Sad Novi Sad 23.maj 1977. srpski 3 prim., 3 lista 68,8 x 98,8
1330 „700 godišnjica Dubrovačkog arhiva i arhivske službe Jugoslavije“ – izložba Zagreb 16.okt. 1978. hrvatski 1 prim., 1 list 70,5 x 100
1331 „200 godina urbanizacije grada Subotice“ – izložba Istorijskog arhiva Subotica i Zavoda za urbanizam i geodeziju Subotica

 

 

Subotica 20.okt. 1980. srpski 1 prim., 1 list 50,4 x 78,6
1332 Dokumentarna izložba Istorijskog arhiva sreza Svetozarevo: „Pomoravlje u NOB-i“ Svetozarevo 11.jun 1961. srpski 1 prim., 1 list 42 x 59,2
1333 Izložba „Bombardovanje Beograda – kroz arhivsku građu“ Beograd 1962 srpski 1 prim., 1 list 41,5 x 49,3
1334 Oglas o objavljivanju „ARHIVIST-a“ – stručnog i informativnog časopisa za pitanja arhivistike Beograd 1964. srpski 3 prim., 3 lista 31 x 47
1335 Izložba Državnog arhiva SR Srbije „Timočka buna 1883.“ Beograd   srpski 1 prim., 1 list 48,2 x 67
1336 Izložba „Nastanak i razvoj Narodne vlasti na jugu Srbije“ Leskovac 1964. srpski 1 prim., 1 list 69 x 96
1337 Stalna izložba Državnog arhiva NRS „Licej, velika škola, Beogradski univerzitet“ – kroz arhivsku građu rektorata Beograd /1963/ srpski 2 prim., 2 lista 47,8 x 69,5
1338  „Prvi svetski rat u Srbiji 1914. i 1915. godine u fotografijama i dokumentima“ – izložba Istorijskog arhiva Subotica, Gradskog muzeja u saradnji sa Društvom arhivskih radnika Srbije Subotica 1965 srpski 2 prim., 2 lista 41,5 x 59,5
1339 Pozorišni plakat u rukopisu za predstavu Goethe:“Clavigo“ (kopija) Subotica

Original se nalazi u F.1, 35.VI/5.83.

1817. mađarski 4 prim., 4 lista 25 x 35
1340 Obaveštenje prekog suda u Segedinu o izricanju smrtne kazne čobanima zbog nasilne krađe

 

Segedin 29.sept.1858. mađarski 1 prim., 1 list 24 x 39
1341 Oglas u vezi izdavanja u zakup gradskih pašnjaka Subotica 18.febr. 1893. mađarski 2 prim., 2 lista 29,5 x 41,5
1342 Dražbeni oglas za održavanje vojnih zgrada u Subotici, Baji i Somboru Petrovaradin 12.jun 1858. nemački 1 prim., 1 list 47,5 x 44,5
1343 Obaveštenje za proizvođače o uslovima predaje duvana Temišvar 25.avg. 1857. nemački 1 prim., 1 list 23 x 39
1344 Najava kupovine konja u Somboru za potrebe vojske Sombor /1854/ nemački 1 prim., 1 list 21,5 x 34
1345 Cenovnik pijačarine za županiju Tolna Seksard 31.mart 1855. mađarski 1 prim., 1 list 34 x 41,5
1346 Objava novih propisa za baždarenje svih vidova mernih sistema Temišvar /1854/ nemački 1 prim., 1 list 22,7 x 39
1347 Objava povlačenja nemačkih kovanica od 10 krajcara iz prometa Temišvar 23.maj 1854. starosrpski, nemački 4 prim., 4 lista 23,2 x 39
1348 Objava uslova za podizanje nadoknade u visini od 100 penga sa kamatama za one domobrane koji su ovu sumu osigurali 1848. godine obveznicama i zalaganjem  3 lanca oranice Subotica 21.jul 1867. mađarski 1 prim., 1 list 41,5 x 33
1349 Dražbeni oglas za prodaju županijske zgrade u Gornjem Mindsentu (Felső Mindszent) Pečuj 14.avg. 1858. mađarski, nemački 1 prim., 1 list 25 x 33
1350 Objava u vezi zamene povučenih kovanica Temišvar 30.jun 1858. mađarski 1 prim., 1 list 23,2 x 37
1351 Dražbeni oglas Vojnog ekonomata za nabavku zobi, sena i slame Sombor avgust 1858. nemački 1 prim., 1 list 50 x 39
1352 Određivanje trošarine za 1859. godinu

 

Temišvar 19.jun 1858. mađarski, nemački, rumunski 4 prim., 4 lista 46 x 39
1353 Kalendar za 1948. godinu izdat od strane Narodne banke FNRJ   1948. srpski 1 prim., 1 list 49 x 35
1354 Pragram Narodnog pozorišta u Subotici za mesec oktobar 1989. godine Subotica 1989. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 28 x 82,5
1355 Program Narodnog pozorišta u Subotici za decembar 1989. godine Subotica 1989. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 28 x 83
1356 XVIII susret gradova Sombor – Osijek – Subotica, 1987. Sombor 1987. srpski 1 prim., 1 list 42 x 62
1357 Izložba „Subotica i okolina“, povodom 8. novembra, Svetskog dana urbanizma Subotica 1987. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 49,5 x 69,5
1358 XX Susret gradova Sombor – Osijek – Subotica Subotica 1989. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 69,5 x 50
1359 Savetovanje arhivskih radnika, septembar 1987. Subotica 1987. srpski 1 prim., 1 list 70,5 x 50
1360 Objava u vezi obezbeđivanja dnevnih porcija hleba odnosno brašna za ishranu ratnih zarobljenika na radu na poljoprivrednim gazdinstvima Subotica 22.dec. 1916. mađarski 1 prim., 1 list 31,5 x 48
1361 Poziv Ureda za narodnu ishranu da se štedi sa zalihama brašna Subotica 12.mart 1917. mađarski 1 prim., 1 list 32 x 48
1362 Plakat u vezi proslave imendana Mikloša Hortija Subotica 30.nov. 1943. mađarski 1 prim., 1 list 61 x 46
1363 Kalendar za godinu 1862. Budimpešta 1861. mađarski 1 prim., 1 list 59 x 46
1364 Satirična smrtovnica Italije povodom njenog napuštanja savezničkih partnera i prelaska u neprijateljski tabor Beč 23.maj 1915. nemački 1 prim., 1 list 29 x 23
1365 Plakat za predstavu u Narodnom pozorištu Budimpešte Budimpešta 14.sept. 1885. mađarski 1 prim., 1 list 30 x 44,50
1366 Oglas Gradskog veća o sekvestraciji pšenice, raži, zobi i drugih žitarica i o uslovima njihove prodaje Subotica 21.jun 1916. mađarski 1 prim., 1 list 31,2 x 48
1367 Plakat za predstavu u prostorijama Katoličkog momačkog društva u Subotici Subotica /192…./ srpski, mađarski 1 prim., 1 list 63,5 x 47,2
1368 Plakat za pozorišnu predstavu u Subotici Subotica 26.nov. 1871. mađarski 1 prim., 1 list 44 x 60,5
1369 Plakat za pozorišnu predstavu: Jókai Mór: Az Aranyember Subotica 11.mart 1885. mađarski 1 prim., 1 list 33 x 43
1370 Plakat Katoličkog momačkog društva za predstavu „Pukovnik limonade“ Subotica 1924. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 63 x 47,5
1371 Plakat Katoličkog momačkog društva za pozorišnu predstavu „Zlatna ptica“ Subotica /192…/ srpski, mađarski 1 prim., 1 list 63 x 47
1372 Poziv Katoličkog momačkog društva za „Šaljivo veče“ na predstavu „Orlovi“ Subotica /192…/ srpski, mađarski 1 prim., 1 list 63 x 47
1373 Plakat Katoličkog momačkog društva za predstavu „Terika“ Subotica /1923/ srpski, mađarski 1 prim., 1 list 63 x 47,5
1374 Plakat za predstavu u subotičkom pozorištu „Fokról fokra” Subotica 21.jan. 1892. mađarski 1 prim., 1 list 43 x 60,5
1375 Plakat katoličkog momačkog društva za predstavu „Ciganski primaš“ Subotica /1923/ srpski, mađarski 1 prim., 1 list 29,5 x 47,5
1376 Plakat Katoličkog momačkog društva za predstavu „Lili“ Subotica 1923 mađarski 1 prim., 1 list deo plakata
1377 Plakat Katoličkog momačkog društva za operetu „ Grofica Marica“

 

 

Subotica 1927 srpski, mađarski 1 prim., 1 list 63 x 47
1378 Plakat Katoličkog momačkog društva za predstavu „Divlje cveće Đimeša“ Subotica 1928. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 63 x 47,5
1379 Repertoar Narodnog pozorišta u Subotici za januar 1990. godine Subotica 1990. srpski, mađarski 2 prim., 2 lista 28 x 83
1380 Repertoar Narodnog pozorišta u Subotici za oktobar 1989. Subotica 1989. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 28 x 83
1381 Objava potvrđene liste kandidata za predsednika Skupštine opštine Subotica Subotica 1990. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 70 x 50
1382 Izložba u Gradskom muzeju u Subotici: „Slobodni kraljevski grad Osijek“ – Gospodarski i urbanistički razvoj u prvoj polovici 19.stoljeća Subotica mart 1990. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
1383 Kopije subotičkih pozorišnih plakata Subotica 1850-1865 mađarski 24 prim., 24 listova 20 x 30
1384 Plakat povodom godišnje skupštine Kola srpskih sestara i otvaranje izložbe pod nazivom „Sećanja Kola srpskih sestara“ Subotica 1995. srpski 1 prim., 1 list 33 x 70
1385 Plakat za izložbu Simonide Đorđević u Dubrovniku u Domu sindikata od 27.juna – 5.jula 1990. Beograd 1990. srpski, nemački, italijanski, engleski 1 + 1 prim. (4 lista) 41 x 58

17 x 24

1386 Plakat Reformske koalicije Subotica – Szabadkai reform koalíció – Jožef Kasa Subotica   srpski, mađarski 4 prim., 4 lista 17 x 25
1387 Plakat Reformske koalicije Subotica – Szabadkai reform koalíció – Mihalj Sečei

 

 

 

Subotica   srpski, mađarski 3 prim., 3 lista 17 x 25
1388 Plakat ÉLETJEL-a povodom 600. godišnjice grada na kome govore saradnici Istorijskog arhiva na Radničkom univerzitetu „Veljko Vlahović“ 16.aprila 1991. Subotica 1991. srpski, mađarski 5 prim., 5 lista 20 x 50
1389 Izložba slobodnog kraljevskog grada Osijek 1809., „Gospodarski i urbanistički razvoj u prvoj polovini 19. veka, Gradski muzej, mart 1990. Subotica 1990. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
1390 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za mesec april 1991. godine Subotica 1991. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 28 x 83
1391 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za mesec maj 1991. godine Subotica 1991. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 28 x 83
1392 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za mesec jun 1991. godine Subotica 1991. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 28 x 83
1393 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za mesec april 1992. godine Subotica 1992. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 28 x 83
1394 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za mesec maj 1992. godine Subotica 1992. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 28 x 83
1395 Predstava narodnog pozorišta Subotica – Yu fest´90 – Balkanske tragedije Subotica 1980. srpski. mađarski 1 prim., 1 list 28 x 83
1396 MI – Savez komunista – pokret za Jugoslaviju – poruka broj 1. Subotica 3.jul 1991. srpski 1 prim., 1 list 30 x 42
1397 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za maret 1996. godinu Subotica 1996. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 25 x 86
1398 Borba protiv suše – plakat izdat iz kancelarije Ratarskog odeljenja Ministarstva poljoprivrede i voda /Beograd/   srpski 1 prim., 1 list 54 x 80
1399 Predavanje Ante Rudinskog u KUD „Bunjevačko kolo“ na temu: Salaši – nastanak i značaj u životu Bunjevaca Subotica 16.mart 1993. srpski 1 prim., 1 list 49,5 x 69
1400 Plakat povodom izložbe Istorijskog arhiva Subotica „Subotički vekovi 1391-1991“ Subotica 1991. srpski, mađarski 2 prim., 2 lista 50 x 70
1401 Jugoslavija – Crvenokosa boginja – rani neolit, 5000 godina pre n.e., Odžaci     srpski, engleski 1 prim., 1 list 48 x 56,3
1402 Izložba Gradskog muzeja Subotica „Likovna dela iz zaostavštine pokojnog župnika JENEA VARBAIja“ Subotica 1992. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 30 x 42,2
1403 Jugoslavija – plakat pod nazivom „Za sva vremena čovek“, Opštinski komitet SK, partije Demokratskog saveza Subotica maj 1990. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 60 x 99
1404 Pravilnik o visini i načinu obračunavanja naknade za korišćenje kanala i objekata Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav u 1967. godini Subotica 1966. srpski 1 prim., 1 list 35 x 50
1405 Veče posvećeno MARTI KOVAČ pod nazivom : Csónakom kimostam. Organizator večeri je Életjel i Ema Horvat Subotica 1989. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
1406 Életjel posvećuje veče pod nazivom HOLDPATAK u spomen Marti Kovač Kenjereš Subotica 1985. mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
1407 Izložba kolekcionarskih eksponata povodom 600.godišnjice postojanja grada i 20. godišnjice osnivanja Društva kolekcionara u Subotici Subotica 17.maj 1991. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 42 x 59
1408 Palićke letnje pozorišne večeri – na letnjoj pozornici od 7.juna – 10. avgusta 1996. Subotica 1996. srpski 1 prim., 1 list 48 x 68
1409 II Palićke letnje pozorišne večeri palićke letnje pozornice od 7.juna do 10.avgusta 1996. Subotica 1996. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 48 x 69
1410 Repertoar Narodnog pozorišta Subotica za mesec decembar 1996. Subotica 1996. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 25 x 66,3
1411 Szüreti napok, Horgos – Palics – Hajdújárás (Berbanski dani), 27-29.09. 1996., 5-6.10.1996. Subotica 1996. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70
1412 Šest vekova Subotice u pisanim dokumentima Subotica 1991. srpski, mađarski 2 prim., 2 lista 57 x 99
1413 Sterija 1806-1856-1981 Novi Sad 14.01.1981. srpski 2 prim., 2 lista 49 x 90
1414 Izložba umetničkih radova članova Udruženja likovnih umetnika Vojvodine iz Subotice i kandidata ULUV-a iz Subotice 27.nov.-15.dec.1990. Subotica 1990. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 21 x 29
1415 Jubilarni koncert Hrvatskog pjevačkog društva „Kolo“ sa Antonom Bruckner-om u kincertnoj dvorani zagrebačkog zbora

 

 

 

Zagreb 14.febr.1938. hrvatski 1 prim., 1 list 22 x 29,5
1416 Republički sekretarijat poziva na podnošenje godišnjih poreskih prijava za 1963/64 godinu Beograd 1.dec. 1963. srpski 1 prim., 1 list 42 x 59,5
1417 Susret drugarstva radnika Subotice – Dečije pozorište, izložba u Radničkom domu „Veljko Vlahović“ Subotica 23.sept. 1983. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 50 x 70,6
1418 IV Palićke letnje pozorišne večeri – na letnjoj pozornici Palić sa repertoarom – 20.juna – 22.avgusta 1998. Subotica 1998. srpski, mađarski 2 prim., 2 lista 21 x 29,5

48 x 68

1419 Oglas Opštinske izborne komisije za izbor odbornika Opštinske skupština Sombor Sombor 5.maj 1963. srpski 1 prim., 1 list 42 x 59,6
1420 Program IV Palićkih letnjih pozorišnih večeri Letnje pozornice Palić Subotica 1998. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 68 x 98
1421 Poziv Skupštine opštine Subotica za podnošenje podataka za razrez poreza i doprinosa građana Subotica 22.dec. 1966. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 70 x 100
1422 Poziv Narodnog odbora opštine Sombor za popis i licenciranje priplodnih grla pastuva i nerastova na području opštine Sombor Sombor 25.avgust 1961. srpski 1 prim., 1 list 61 x 86
1423 Promocija Etnološkog atlasa vojvođanskih Mađara u Velikoj većnici Gradske kuće

 

 

 

 

 

Subotica 9.mart 2002. srpski, mađarski 2 prim., 2 lista 30 x 42
1424 Komisija za udžbenike pri Savetu za prosvetu AP Vojvodine raspisuje KONKURS za sastavljanje udžbenika i priručnika za osnovne škole Novi Sad 15.apr. 1961. srpski 1 prim., 1list 42 x 60
1425 Narodno pozorište Subotica – Svečana premijera u čast 40. godišnjice KPJ i SKOJ-a, Oskar Davičo:Pesma Subotica 25.apr. 1959. srpski 1 prim., 1 list 42 x 59
1426 Aukcija slika povodom akcije Spašavajmo „Bagolyvár” Subotica /2002/ srpski, mađarski 1 prim., 1 list 28,5 x 20,5
1427 Oglas Narodnog odbora opštine Bajmok  za zbor birača /Subotica/ 22.mart 1961. srpski, mađarski 5 prim., 5 lista 30 x 42
1428 Oglas Narodnog odbora opštine Đurđin za zbor birača Subotica 12.jan. 1958. srpski, mađarski 5 prim., 5 listova 42 x 60
1429 Oglas u vezi obaveze čuvanja arhivske građe Zakonom o državnim arhivima NR Srbije (Službeni glasnik NRS br. 4 od 25 jan. 1951.) Subotica 1951. srpski 4 prim., 4 lista 16,5 x 23.5
1430 Tribina Otvorena knjiga – knjiga Dragomira Brajkovića „Put u reči“ Subotica 1987. srpski 6 + 4 prim., 10 listova 29,7 x 42

14,5 x 21

1431 Plakat kojim se oglašava da je nečija radnja postala vlasništvo  Narodnog fronta Subotica /1944-1945/ srpski 1 prim., 1 list 21 x 29,5
1432 Tribina Otvorena knjiga – knjiga Vesne Krmpotić:“ Vilin svlak „ Subotica 9.apr. 1987. srpski 1 + 1 prim., 2 lista 14,5 x 21

29,5 x 42

1433 Objava mogućnosti kupovine knjiga – rariteta, knjige Ištvana Ivanjija

 

 

Subotica 1991. mađarski 2 prim., 2 lista 35 x 50
1434 Veče Marte Kovač Kenjereš u organizaciji Életjel-a u prostorijama Muzičke škole u Subotici Subotica 22.nov. 1976. mađarski 1 prim., 1 list 42 x 69,2
1435 Međuzonski turnir u šahu u Subotici Subotica nov. 1991. srpski 2 prim., 2 lista 47 x 75
1436 Nedelja arhiva Jugoslavije 20-26. okt. 1986. Sremski Karlovci 1986. srpski 1 prim., 1 list 45,5 x 62,3
1437 Poziv pačirskoj omladini na diletantsku predstavu „Mali Rus“ Bačka Topola 1928. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 25 x 44
1438 Sto godina arhiva Srbije Beograd   srpski 1 prim., 1 list 48 x 67
1439 Konkurs za građane da učestvuju u izdržavanju vojske Sombor   nemački 1 prim., 1 list 39 x 49,5
1440 Proslava Svetog Save – jači smo sa kulturom- u organizaciji Ministarstva kulture Beograd /199../ srpski 1 prim., 1 list 47 x 68
1441 Lepše je sa kulturom – 1995

Ministarstvo kulture Srbije

Beograd 1995. srpski 1 prim., 1 list 48 x 68
1442 Lepše je sa kulturom – Ministarstvo kulture Srbije Beograd   srpski 1 prim., 1list 47 x 68
1443 Subotica-Palić-Vojvodina-Jugoslavija Kranj   srpski 2 prim., 2 lista 68 x 98
1444 Palić-Subotica-Vojvodina-Jugoslavija Kranj   srpski 2 prim., 2 lista 68 x 98
1445 Izbori 1986 Zrenjanin 1986. srpski 3 prim., 3 lista 68 x 98
1446 Titovo delo – trajno nadahnuće i obaveze     srpski 1 prim., 1 list 24 x 71
1447 Socijalističko samoupravljanje-revolucija svih generacija     srpski 1 prim., 1 list 24 x 71
1448 Vlastitim snagama bolje i više!

 

 

    srpski 1 prim., 1 list 24 x 71
1449 Snaga naoružanog naroda – garantija naše slobode     srpski 1 prim., 1 list 24 x 71
1450 Udruživanje zemljoradnika – put i garantija razvoja poljoprivrede i sela     srpski 1 prim., 1 list 24 x 71
1451 Radom, stvaralaštvom i znanjem do stabilizacije     srpski 1 prim., 1 list 24 x 71
1452 Az egységes erős Jugoszlávia biztonságunk záloga     mađarski 1 prim., 1 list 24 x 71
1453 Zbratimljeni nastavljamo Titovo delo     srpski 1 prim., 1 list 24 x 71
1454 Čuvajmo svoju nezavisnost i slobodu     srpski 1 prim., 1list 24 x 71
1455 Delegatski izbori – novi podsticaj razvoju delegatskog sistema     srpski 1 prim., 1 list 24 x 71
1456 Az önigazgatási szocializmus nemzedékek forradalma     mađarski 1 prim., 1 list 24 x 71
1457 Nesvrstanost je naš put nezavisnosti i borbe za mir     srpski 1 prim., 1 list 24 x 71
1458 Éljen a JSzSzK az egyen-jogú nemzetek és nemzetiségek közössége!     mađarski 1 prim., 1 list 24 x 71
1459 SSRNJ – front socijalističkih snaga     srpski 1 prim., 1 list 24 x 71
1460 SKJ – avangarda radničke klase     srpski 1 prim., 1 list 24 x 71
1461 Socijalističko samoupravljanje – delo i životni interes radničke klase i radnih ljudi     srpski 1 prim., 1 list 24 x 71
1462 Negujmo i razvijajmo tekovine socijalističke revolucije     srpski 1 prim., 1 list 24 x 71
1463 Több nőt az önigazgatási és a küldött testületekbe

 

    mađarski 1 prim., 1 list 24 x 71
1464 Jedinstvena i snažna Jugoslavija – garantija naše bezbednosti     mađarski 1 prim., 1 list 71 x 24
1465 Választásokra fel!     mađarski 1 prim., 1 list 24 x 71
1466 Gazdaságszilárdítás: munka, alkotókészség, tudás     mađarski 1 prim., 1 list 24 x 71
1467 Čuvajmo bratstvo i jedinstvo kao zenicu oka svog     srpski 2 prim., 2 lista 24 x 71
1468 Živela SFRJ – zajednica ravnopravnih naroda i narodnosti     srpski 1 prim., 1 list 24 x 71
1469 A fiatalok a jelen és jövő építői     mađarski 1 prim., 1 list 24 x 71
1470 Mladi – stvaraoci sadašnjosti i budućnosti!     srpski 1 prim., 1 list 24 x 71
1471 Radnička klasa Jugoslavije – nosilac društvenog napretka     srpski 1 prim., 1 list 24 x 71
1472 A szocilaista önigazgatás a munkásosztály és a dolgozók vívmánya és létérdeke     mađarski 1 prim., 1 list 24 x 71
1473 Svi na izbore!     srpski 2 prim., 2 lista 24 x 71
1474 Snažan bedem JNA – nezavisnost i bezbednost SFRJ!     srpski 1 prim., 1 list 24 x 71
1475 KP-GT (Kazalište – pozorište, gledalište, teatar), repertoar u Beogradu i Subotici Subotica maj 2000. srpski 1 prim., 1 list 21,3 x 58
1476 100 godina Gradske biblioteke, promocija edicije „Severna zvezda“, i knjiga „Prosjaci u Subotici 1779-1848“ i „Zanatstvo u Subotici 1686-1779“

 

 

 

Subotica 10.nov. 1995. srpski 1 prim., 1 list 70 x 100
1477 Izložba „Iz depoa Arhiva – arhivalije od terezijanskog do modernog doba“, povodom 50 godina Arhiva i Dana grada Subotice Subotica 2002. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 64,5 x 91
1478 Oglas za Zbor birača sazvan od Skupštine opštine Subotica Subotica 1967. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 42 x 60
1479 Obaveštenje Skupštine opštine za upis dece u školu koja su rođena 1960. godine Subotica 1960. srpski, mađarski 1 prim., 1 list 42 x 60
1480 Za najbolje ostvarenje arhitekata SAP Vojvodine za 1986. godinu za urbanističko rešenje centra Subotice je pripalo arhitekti Josipu Geleru, Mariji Bala i Ištvanu Budaiju Beograd 19.febr.1987. srpski 1 prim., 1 list 29 x 87