Crna Gora i jadranska obala na fotografijama (1914-1918)


slide1slide2slide3

O ALBUMU FOTOGRAFIJA  DR BELE MAĆAŠOVSKOG (DR MATTYASOVSZKY BÉLA) KOJI JE NASTAO ZA VREME PRVOG SVETSKOG RATA

Među zbirkama Arhiva u Subotici nalazi se Zbirka fotografija. Ova Zbirka obuhvata fotografije iz perioda XVIII–XX veka. Iako Zbirka nije sređena i obrađena, fotografije su često korišćene prilikom istraživanja i objavljivanja raznih tema iz prošlosti grada. Tako su se mnoge fotografije našle kao ilustracije u mnogim stručnim pa i novinskim radovima. Pošto je po svom sadržaju Zbirka fotografija krajnje raznolika, nakon sređivanja i analitičke obrade biće dostupnija a samim time i više korišćena od strane velikog broja istraživača i korisnika.

Pre sređivanja fotografije su bile smeštene u arhivske kutije, različite veličine od 10 i od 12 cm, a mnoge fotografije su čuvane u rinfuznom stanju. Iako je Zbirka bila nesređena bile su uočljive pojedine celine koje su se izdvajale. U okviru Zbirke posebnu i po obimu najveću celinu čine fotografije koje su preuzete od „Radničkog univerziteta – Munkásegyetem“ iz Subotice za perod orijentaciono 1962–1985. godine, u okviru koje se nalazi jedna matična knjiga negativa, negativi u kovertama i fotografije u fasciklama i u rinfuzi.

Osim ove grupe fotografija, deo celine čine albumi fotografija. U okviru Zbirke su dobili oznaku III.

Na pomalo specifičan način (u knjigama) sačuvane su fotografije nastale tokom I Svetskog rata na teritoriji Crne Gore, Jadranske obale i Italije. Ova grupa fotografija je dobila naziv „Ratni album dr Bele Maćašovskog iz I Svetskog rata. Tvorac ovih fotografija dr Bela Maćašovski lekar. Interesovanje za ove fotografije je bilo i od istraživača iz Crne Gore zbog podneblja koje je na tim slikama ovekovečeno.

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI O AUTORU

Bela Maćašovski je bio lekar iz Bajmoka. Rođen je 8. aprila 1891. godine u Budimpešti u delu pod nazivom Ferencvaroš. U dokumentu nastalom 1945. godine prilikom prijave ratne štete zabeleženo je da mu je otac bio Jovan i da je po narodnosti bio slovak.[1] U rodnome gradu se školuje gde završava Piarističku gimnaziju i Medicinski fakultet.[2] Po izbijanju Prvog svetskog rata je regrutovan u vojsku, na brod pod nazivom „Kotor“ (Kataro) kao lekar u  vremenu od 1914. do 1918. godine.

U Crnoj Gori  se nalazio 1915, 1916, 1917 i 1918. godine, kada su i nastajale fotografije.

Na samom početku Prvog Svetskog rata 25. jula 1914. Italija izlazi iz Trojnog saveza i proglašava neutralnost. Predviđanja da će na Jadranskom moru rat proteći mirno nisu se ostvarila.[3] Ratne luke  Pula, Šibenik i Kotor stavljene su u ratno stanje. Pošto se Crna Gora pridružila snagama Antante, proglasila je Austro-Ugarska blokadu Crne Gore. Crna Gora je počela osećati nestašicu i zatražila je pomoć saveznika. Tako je već u avgustu 1914. došlo do prvih pomorskih bitaka u Jadranskom moru.[4]

Na čelu austrougarske mornarice se nalazio admiral Anton Haus. Gotovo polovina posade je bila iz Hrvatske (oko 46% osoblja), a među oficirskim kadrom bilo je Nemaca, Hrvata, Slovenaca i Mađara. Ne znamo kada je Bela Maćašovski stigao na teritoriju Crne Gore, ali njegove prve fotografije iz tog podneblja datiraju iz 1915. godine. Osim što je obavljao lekarske dužnosti, zaključujemo da mu je hobi bila fotografija jer osim onih koje se odnose na dokumentovanje vojnih–ratnih događaja postoje i umetničke fotografije ljudi i pejzaža.

Po završetku rata još uvek kao vojnik se nalazi u Eredelju u Međuheđešu. Nakon kratkog vremena se razdužuje i dolazi u Bačku, gde mu je živela majka i stariji brat, takođe lekar. Vrši lekarsku praksu u Riđici, Stanišiću i Bajmoku. Kada se oženio sagradio je kuću u Bajmoku 1921. godine. Ovde mu se 1923. godine rađa sin Bela Maćašovski – mlađi. Zabeležen je podatak da je radio u Melencima (kod Zrenjanina) godinu-dve. Za vreme Drugog svetskog rata se nalazio u garnizonu u Skoplju.

Od 1945. godine ponovo radi, u Bajmoku do 15. decembra 1949. godine a potom odlazi ponovo u Melence. U Arhivu je sačuvan podatak da se dr Bela Maćašovski – lekar sektorske ambulante u Melencima premešta kod Gradskog narodnog odbora u Subotici, sa istim zvanjem i istim prinadležnostima 8. novembra 1951. godine.[5]

Bela Maćašovski je umro 30. maja 1960. godine.[6] Sahranjen je u Bajmoku.

Ostaće zabeleženo da je nesumljivo bio zaljubljenik u lepu fotografiju. Prilikom prijave ratne štete po završetku rata 1945. godine, prijavljuje predmete koji su mu oduzeti pa navodi da su mu oduzeta dva fotoaparata: „1 Vaigtlander i 1 Leica“ u vrednosti 16400 dinara od strane mađarske i ruske vojske.[7]

PRIJEM ZBIRKE U ARHIV

Zbirka fotografija, zajedno sa dnevnikom koji je dr Bela Maćašovski vodio tokom I Svetskog rata, primljena je u Arhiv 7. XI 1988. godine, o čemu svedoči Zapisnik o primopredaji arhivske građe.[8] U Zapisniku je tada navedeno da je primljeno: „411 originalnih fotografija u dva albuma.” Da bi se fotografije sačuvale smeštene su u knjige. Listovi knjiga su zasecani i tako su umesto u albume slike smeštene u knjige. Dve knjige u kojima su fotografije se odnose na pitanja u vezi sa medicinom, a dve se odnose na studije o  automobilima onoga vremena. Osim ovih fotografija postoje i one u rinfuznom stanju.

TRENUTNO STANJE FOTOGRAFIJA

Oblik u kome su fotografije primljene je zadržan i danas. Fotografije se sređuju i analitički obrađuju. Prilikom sređivanja zadržan je princip provenijencije. Knjige u kojima se čuvaju  fotografije su dobile redne brojeve i signaturski broj. Do sada je analitički obrađen jedan broj fotografija u rinfuzi i jedna knjiga fotografija. Svaka fotografija dobija signaturu i potom se analitički obrađuje. Analitičke kartice sa opisom se unose u kompjuter u jedinstven popis. Broj sačuvanih fotografija iznosi:

 • u prvoj knjizi 215 fotografija,
 • u drugoj knjizi 166 fotografija,
 • u trećoj knjizi 81 fotografija,
 • u četvrtoj knjizi 46 fotografija,
 • u rinfuzi 232 fotografije.

OSOBENOSTI FOTOGRAFIJE I OPIS SADRŽAJA

Fotografije koje su sačuvane su nastale u vreme Prvog svetskog rata. Po svojoj tematici one su vojne fotografije. Izuzetak predstavljaju fotografije mesta, pejzaža i planinskih krajolika. Posebna grupa fotografija su one na kojima se nalazi lokalno stanovništvo u mestu gde je austrougarska vojska bila stacionirana. Na osnovu nošnje i odeće zaključuje se njihova nacija i etnička pripadnost.

Najviše fotografija je iz perioda 1915–1917. Zanemarljiv broj je iz 1914. godine – 2 fotografije na kojima se nalazi dr Bela Maćašovski u Budimpešti i iz 1918. godine iz Italije.

Sačuvani su pozitivi fotografija, pravougaonog oblika različitih veličina. Sam autor je na poleđini ispisivao mesto ili imena osoba koje se nalaze na slici. Osim toga je ispisivao datum i pojedine opaske. Zahvaljujući tome u velikoj meri je olakšana identifikacija sadržaja slika. Osim toga, na većini slika se nalazi potpis i njegov doktorski pečat (faksimil) – „Oberartz Dr Béla v. Mattyasovszki“.[9] Tekst na slikama je ispisan na mađarskom ili nemačkom jeziku.

Gledajući slike, pratimo dr Belu Maćašovskog kroz ratne godine koje je proveo na teritoriji Crne Gore, Jadranske obale i Italije. Postoje slike na kojima on obavlja svoju lekarsku dužnost ili gde se nalazi na liniji fronta, na brodu koji je bio bolnički pod nazivom „Baron Kol“ (Baron Cal), u bolnici ili u njegovin slobodnim trenucima na skijanju u Italiji, dok se druži sa oficirima, dok čita ili šeta.

Na slikama su ostala ovekovečena mnoga mesta u Crnoj Gori, Italiji, na Jadranskoj obali:

 1. U Crnoj Gori: Crkvice, Dvršnik, Jankov vrh, Mamula, Nalježić, Njeguši, Boka Kotorska, Orjen, Nanove, Stari Bar, Ulcinj, Dragalj, Herceg Novi, Risan, Meljine, Savina, Kotor, Perast, Đenovići, Prevlaka, Mamula, Krivošija.
 2. U Italiji: Madona di Kampiljo, Pinzano, Pinzoli, Val Đenova, Karizolo.
 3. Na Jadranskoj obali: Split, Rijeka, Dubrovnik, Orebić, Ploče.
 4. Ostali: Tirol, Drač, Budimpešta, Kalinovik (Bosna), Zara, Indija (lov).[10]

Na slikama su detalji sa vojnom tematikom:

 • vojni brod (bolnica), ratni brod, ratni zarobljenici (crnogorski i italijanski), logorovanje vojske, prevoz zarobljenika, vojnik u osmatranju, odmor vojske, vojska na ručku, signalni reflektori, vojni lekari, oficirsko kupatilo, menza u bolnici, vojničko groblje, vojnik kod topa, nemačka podmornica, torpedni brod, medicinske sestre, žičara za prenos tereta, oficirski dom, ograda oko vojničkog groblja, linije fronta (Punta d Aran, kota Bol di Rodan, Punta d Ostro – Prevlaka, Porto Re (tvrđava kod Rijeke).

Na osnovu slika zaključujemo da se u mestu Njegušima nalazilo sedište Komande, glavna bolnica, hotel, vodovod. Takođe se može na osnovu uniformi vojnika zaključiti njihova pripadnost, vojni status i čin pojedinca. Na fotografijama se vidi oružje, topovi, ratni brodovi, zgrada komande, linije i strateške tačke, kao i vojna utvrđenja i tvrđave.

Slike civilne tematike su zabeležile:

 • gostovanje glumaca, izgled kafane, lov u Indiji, mlinove, zimske pejzaže, izgled kuća u tom podneblju, zalazak sunca, planinske vrhove kao i etnološke karakteristike stanovništva poput turske dece, muslimana, svirača iz Bosne, žene iz Kalinovika, žena iz Crkvica, žena iz Krivošija, albanske dece u Draču, bosanske familije, izgled crnogorskog sela.

Karakteristike fotografija su date za album za koji je urađen analitički opis fotografija, ukupno 416  slika. Sređivanje i obrada ovoga fonda se i dalje nastavlja onim redom kojim je kod tvorca nastajao.

Grupa fotografija  „Ratna studija dr Bele Maćašovskog“ svakako predstavlja vredan i nezamenjiv autentičan dokaz događaja koji su se odvijali tokom Prvog svetskog rata na teritoriji Crne Gore, Jadrana i Italije.

Tatjana Segedinčev, viši arhivista

[1] Istorijski arhiv Subotica (IASu), Sreska komisija za ratnu štetu Subotica 1945–1946. godina, kutija 29, 5468.

[2] IASu, Zbirka rukopisa, Dosije fonda 316, omot broj 2, pismo sina dr Bele Maćašovskog koje je upućeno Peštalić Đeni u Suboticu 1988. godine

[3] Boris Prikril, 3000 godina pomorskih ratova, 3, Opatija 1985, str. 82.

[4] Isto, str. 83.

[5] IASu, F. 68, Personalni odsek broj 19245 od 8. XI 1951. godine.

[6] IASu, Zbirka rukopisa, Dosije fonda 316, omot broj 2, pismo sina dr Bele Maćašovskog.

[7] IASu, F. 71, kutija 29, 5468.

[8] IASu, F. 180, Dosije fonda, Zapisnik o primopredaji arhivske građe, omot 2/3.

[9] IASu, F. 180, III, slika broj 346.

[10] IASu, F. 180, III, slika broj 209, 249.

 

slide4slide5slide6slide7slide8slide9slide10slide11slide12slide13slide14slide15slide16slide17slide18slide19slide20slide21slide22slide23slide24slide25slide26slide27slide28slide29slide30slide31slide32slide33slide34slide35slide36slide37slide38slide39slide40slide41slide42slide43slide44slide45slide46slide47slide48slide49slide50slide51slide52slide53slide54slide55slide56slide57slide58slide59slide60slide61slide62slide63slide64slide65slide66slide67slide68slide69slide70slide71slide72slide73slide74slide75slide76slide77slide78slide79slide80slide81slide82

 

 

DR BELA MAĆAŠOVSKI  (lekar) – DR MATTYASOVSZKY BÉLA

Zbirka fotografija

Deo pod rimskom oznakom III se odnosi na sačuvane „albume“ fotografija. Odeljak koji sadrži analitičke opise fotografija se odnosi na fotografije koje je snimio dr Bela Maćašovski za vreme I svetskog rata 1914-1918.godine. Većina fotografija je snimljena na teritoriji Crne gore.

Osim njih postoje fotografije koje su snimane u Dalmaciji i u Italiji.

 

Redni broj Signatura Naziv vrsta komada primedba
1. IAS, F:180, III, 1 Crkvice (mesto) u Crnoj Gori 1916. godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
2. IAS, F:180, III, 2 Dvršnik 1915-1917.godina Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
3. IAS, F:180, III, 3 1915 – 1917. godina ? pejzaž Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
4. IAS, F:180, III, 4 Madona di Kampiljo 1915-1917.godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
5. IAS, F:180, III, 5 1915-1917. godina, pejzaž Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
6. IAS, F:180, III, 6 Jankov vrh (1915-1917), put na Jankov vrh „Weg auf Jankov vrh“ Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
7. IAS, F:180, III, 7 Punta de Arvan 1915-1917.godina, „Punta d Arwán“ Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
8. IAS, F:180, III, 8 Dvršnik (1915-1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
  9. IAS, F:180, III, 9 Dvršnik (1915-1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
10. IAS, F:180, III,10 Pinzano (1915-1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je pokon
11. IAS, F:180, III,11 Mamula (1915-1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
12. IAS, F:180, III,12 Mamula (1915-1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
13. IAS, F:180, III, 13 Mamula (1915-1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
14. IAS, F:180, III, 14 Mamula? (1915-1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
15 IAS, F:180, III, 15 Dvršnik  (1915-1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
16. IAS, F:180, III, 16 Dvršnik (1915-1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
17. IAS, F:180, III, 17 Baron Kol –brod  bolnica (1915-1917), „Baron Call“ – bolnica Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je pokon
18. IAS, F:180, III, 18 Punta de Arvan (1915-1917), Punta d Arvan Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
19. IAS, F:180, III, 19 Dvršnik (1915-1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon, slika je mutna
20. IAS, F:180, III, 20 Dvršnik (1915-1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Fotografija je poklon
21. IAS, F:180, III, 21 Crnogorski zarobljenici (1915-1917), (Montenegrói fogostintek) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon, na poleđini je ispisano: Crnogorski zarobljenici „Obl.Springer. Lt. Kotecky)
22. IAS, F:180, III, 22 Kurs skijana  u Madona di Kampilju (Ski kursus Madonna di Campiglio) 1917.godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
23. IAS, F:180, III, 23 Lov u Indiji 1915-1917. godine (Indiái vadászat) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
24. IAS, F:180, III, 24 Zavirh, marta 1917.godine (Zavirch) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon, dopisnica-pismo sinu
25. IAS, F:180, III, 25 Naziv brda (1915-1917), kota: Bol-di-žana (Bol-di-lána) Pozitiv 9×13 1 fotogrfija Poklon,
26. IAS, F:180, III, 26 Mamula 1916. godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
27. IAS, F:180, III, 27 Punta de Arvan 1916. godine (Punta d Arwan ) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
28. IAS, F:180, III, 28 Mesto odmora na koti Bol di Rodan (Bol-di-rodán) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
29. IAS, F:180, III, 29 Mesto logorovanja na koti Bol-di-rodan (bol-di-rodán) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
30. IAS, F:180, III, 30 Naziv brda, kota Bol-di-žana (Italija) 1917.godina (Bol-di-lana) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
31. IAS, F:180, III, 31 Piuzolo (Italija) 1917.godina Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
32. IAS, F:180, III, 32 Njeguši 1916. godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
33. IAS, F:180, III, 33 Punta de Arvan (Punta d Arwan) 1916.godine Pozitiv 10×15 1 fotografija Poklon
34. IAS, F:180, III, 34 Nalježić 1916.godine ? Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
35. IAS, F:180, III, 35 Crkvice 1915/16 ? Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
36. IAS, F:180, III, 36 Crkvice 1915/16 Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
37. IAS, F:180, III, 37 Dr Bela Maćašovski 1916.godine (Dr Béla Mattyasovszky), Njeguši Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
38. IAS, F:180, III, 38 Dr Bela Maćašovski januar 1915/16.godine, Njeguši (Dr Belá Mattyasovszky) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
39. IAS, F:180, III, 39 Crkvice januar 1915/16. godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; Na poleđini se nalazi potpis dr Bele Maćašovskog
40. IAS, F:180, III, 40 Dr Bela Maćašovski na Njegušima 1916. godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
41. IAS, F:180, III, 41 Dr Bela Maćašovski na Njegušima 1916. godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; Na poleđini se nalazi potpis dr Bele Maćašovskog
42. IAS, F:180, III, 42 Baron Kol brod,1917.godina, („Baron Call“) – Mamula Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
43. IAS, F:180, III, 43 Crkvice 1916. godina Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
44. IAS, F:180, III, 44 Mamula 1915/16. godina Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
45. IAS, F:180, III, 45 Odmor na Dvršniku 1.jula 1917. godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; Na poleđini je tekst: „Idemo na odmor“, „Gyerünk szabadságra“
46. IAS, F:180, III, 46 Prevoz bolesnika u Drač (Durazzo) oktobar 1917.godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; Na poleđini je potpis dr Bele Maćašovskog
47. IAS, F:180, III, 47 Boka Kotorska 1915/16. godina (Bocche di Cataro) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
48. IAS, F:180, III, 48 Vrh Monte Kare  3465 metara (Monte Kare Alto) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
49. IAS, F:180, III, 49 Planinski vrh (1915-1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; Na poleđini je pečat dr Maćašovskog
50. IAS, F:180, III, 50 Izlet na Orjen septembar 1916. godine, Crkvice Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; na poleđini je ispisano:“útban az Orjen-re Crkvice 1916. sept 24, dr Mattyasovsky
51. IAS, F:180, III, 51 Bosanska familija Rabinović Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; Na poleđini: Bosnische familie(Rabinovik-Bosnien)
52. IAS, F:180, III, 52 Izlet na Orjen – Crkvice septembar 1916. godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; Ispisano na poleđini:“Orjen“- i kirándulás – Crkvice 1916.szept. 24, dr Mattyasovsky
53. IAS, F:180, III, 53 Logor  u Crkvicama maja 1917.godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; potpis na poleđini
54. IAS, F:180, III, 54 Dvršnik 1916.godine Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; na poleđini piše: Von Dvrsnik
55. IAS, F:180, III, 55 Nanove 1. juli 1916.godina (crnogorsko selo) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; na poleđini ispisano:Nanove (Montenegroi falu) Dvršnik 1916.juli1 dr Mattyasovsky
56. IAS, F:180, III, 56 Flota u Boka Kotorskoj 1917.godine (Bocche di Cattaro) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; ispisano na poleđini:tengersworos a Boccha-ban Crkvice 1917. május 1 dr Mattyasovsky
57. IAS, F:180, III, 57 Torpedni brod „br. 58 – Boka“ (Torpedoboot no 58), 1917.godina Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; na poleđini potpis
58. IAS, F:180, III, 58 Poluostrvo Prevlaka (Punta di Ostro)  oktobar 1917.godina Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon; Punta di Ostro „Baron Call-ról 1917.okt, potpis i pečat
59. IAS, F:180, III, 59 Orjen – Crna Gora (1915-1917) Pozitiv 9×13 1 fotografija Poklon
60. IAS, F:180, III, 60 Stari Bar 1917.godine Pozitiv 8×12 1 fotografija Poklon; Na poleđini je ispisano Stari Bar 1917.okt.
61. IAS, F:180, III, 61 Ski izlet, na Crkvicama 1917.godine Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; na poleđini:Ski kirándulas Crkvice 1917. márc. 5 i potpis
62. IAS, F:180, III, 62 Logor Stavel (1915-1917), (Stavell lager) Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; Stavell lager i pečat na poleđini
63. IAS, F:180, III, 63 Crna Gora – Nanove 1916.godine Pozitiv 7×10 1 fotografija Poklon; Na poleđini – A montenegroi „Nanove“ falu egyetlen utácskája – Dvršnik 1916. juli 4 i potpis
64. IAS, F:180, III, 64 Planinsko selo (1915-1917) (Sella hegység) Pozitiv 7×10 1 fotografija Poklon
65. IAS, F:180, III, 65 Medicinske sestre u Tirolskoj bolnici 1917.godine Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; „Tirol“ – kórháyhajó ápolónói 1917. okt. i potpis
66. IAS, F:180, III, 66 Boka Kotorska 1917.godine (Bocche di Cattaro) Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; Bacche di Cattaro 1917. okt. i potpis
67. IAS, F:180, III, 67 Stari Bar 1917. godina Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; na poleđini pečat
68. IAS, F:180, III, 68 Ulcinj 1917.godina (Dulcigno) Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; Dulligno 1917.oktobar i potpis
69. IAS, F:180, III, 69 Boka Kotorska – Gospa od Škrpjela Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; Bocche di Cattoro i potpis na poleđini
70. IAS, F:180, III, 70 Njeguši  (parking) 1917.godina Pozitiv 8×11 1 fotografija Poklon; na poleđini:Njegusi autoforgalam i potpis
71. IAS, F:180, III, 71 Glumci u Njegušima 1917.godine Pozitiv 8×11 1 fotografija Poklon; na poleđini: Színészek Njegusiban 1917. május i potpis
72. IAS, F:180, III, 72 Dragalj – Crna gora 1917.godine Pozitiv 8×11 1 fotografija Poklon; Na poleđini Crkvice 1917.godina
73. IAS, F:180, III, 73 Njeguši 1917. godina Pozitiv 8×11 1 fotografija Poklon; Njeguši 1917.godina juni
74. IAS, F:180, III, 74 Nejasno – pejzaž (1915-1917) Pozitiv 8×11 1 fotografija Poklon
75. IAS, F:180, III, 75 Tvrđava u  Herceg  Novom 1916.godina (Castel Nuovo) Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon; Na poleđini „Castelnnovi 1916.juli vár”
76. IAS, F:180, III, 76 Predeo, 1916. godina Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon; Na poleđini „China kanone 1916.juli 1
77. IAS, F:180, III, 77 Fasmonski do Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon; Na poleđini „Fasmonski do“

 

78. IAS, F:180, III, 78 Crkvice, 1917.godina Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon; Na poleđini Crkvice 1917. februar 28.
79. IAS, F:180, III, 79  Herceg Novi, Castelnuovo 1916.godina Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon; Na poleđini Castelnuovo 916. juli 1 i potpis
80. IAS, F:180, III, 80 Put na Crkvice (1915-1917) Pozitiv 8×11 1 fotografija Poklon; na poleđini „Weg nach Crkvice“
81. IAS, F:180, III, 81 Kafana u Risnu 1917.godine Pozitiv 8×11 1 fotografija Poklon; Na poleđini Risanoi „kávéház” Crkvice 1917.maj i potpis
82. IAS, F:180, III, 82 Ispred kasarne – Čučeci muslimansko pleme Pozitiv 8×11 1 fotografija Poklon; Crkvice 1917. 2 maj
83. IAS, F:180, III, 83 Katun Lisac 1916.godine – Dvršnik Pozitiv 8×11 1 fotografija Poklon; Lisac  koutine Dvršnik
84. IAS, F:180, III, 84 Crkvice Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon
85. IAS, F:180, III, 85 Crkvice 1917. godina Pozitiv 8×12 1 fotografija Poklon; Na poleđini x Lovćen xx Goli vrh . Sušin dolac a tengerfele
86. IAS, F:180, III, 86 Put za Jovičinu vodu Pozitiv 8×12 1 fotografija Poklon; Weg nach Jovičina voda
87. IAS, F:180, III, 87 Risan 1917. godina Pozitiv 8×12 1 fotografija Poklon; Risan Crkvice 1917.maj  i potpis
88. IAS, F:180, III, 88 Orebić 1917.godina Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Orebić 1917. oktobar
89. IAS, F:180, III, 89 U šumi Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; In wald (na poleđini)
90. IAS, F:180, III, 90 Dvršnik 1916.godine Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; x lakárom, tiszti lakás, Cisterna Dvršnik 916. juli 1 i potpis
91. IAS, F:180, III, 91 Vrh Orjena 1917. godina Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; Ut az Orjen – re Crkvice 1917. maj 20 i potpis na poleđini
92. IAS, F:180, III, 92 Dvršnik 1916.godina Pozitiv 9×12 1 fotografija Poklon; Dvšnik 1916. juli 1 i potpis na poleđini
93. IAS, F:180, III, 93 Put na Dvršnik Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Die woche von Dvršnik
94. IAS, F:180, III, 94 Dvršnik Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
95. IAS, F:180, III, 95 Pleme Čučeka na poslu Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Csuešek ebéd kozben 916.juli 1 i potpis
96. IAS, F:180, III, 96 Put na Dvršnik Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Weg auf Dvršnik

 

 

 

Redni broj Signatura Naziv vrsta komada Primedba
97. IAS, F:180, III, 97 Pogled na Dvršnik 1916.godine Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Kilátás Dvršnikból 916.juli 1 i potpis na poleđini
98. IAS, F:180, III, 98 „Pakao“ ispred Dvršnika 1916. godine Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; A pokol Dvršnik előtt 916. juli1 na poleđini
99. IAS, F:180, III, 99 Baraka na Dvršniku (1915-1917) Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon; Lakásom Dvršniken, palánkozott helyi 916 juli 1 i potpis
100. IAS, F:180, III, 100 Dvršnik 1916.godina Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon; Dvršnik 916 juli 1 i potpis
101. IAS, F:180, III, 101 Dvršnik – kuća Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon; Dvršnik 916. juli 1
102. IAS, F:180, III, 102 Oficirski dom i  cisterna, put za Dvršnik Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon; Offiziersmesse, Cysterna Dvršniken út Crkvice felé 916.juli 1 i potpis
103. IAS, F:180, III, 103 Dvršnik – crkva 1916.godine Pozitiv 9×16 1 fotografija Poklon; Dvršnik 916. juli 1
104. IAS, F:180, III, 104 Put na Crkvice 1916. godine Pozitiv 9×16 1 fotografija Poklon; út Crkvice felé Dvršnik 916.juli 1 i potpis na poleđini
105. IAS, F:180, III, 105 Jankov vrh – Dvršnik 1916.godine Pozitiv 9×16 1 fotografija Poklon; Jankov vrh, Dvršnik 916.juli 1 i potpis na poleđini
106. IAS, F:180, III, 106 Odbrambeni punkt – Lisac, Dvršnik 1916. godine Pozitiv 9×16 1 fotografija Poklon; Dvršnik (stutzpunkt)
107. IAS, F:180, III, 107 Selo – Piuzolo Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Piuzolo felé
108. IAS, F:180, III, 108 Italija, mesto Piave di Kadove Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Pieve di Cadove
109. IAS, F:180, III, 109 Deo ulice u Pinzolu 1917.godine Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon; Piuzoloi utcarészlet i potpis na poleđini
110. IAS, F:180, III, 110 Deo luke u Rijeci 1917. godine Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon; Fiumei kikstőrészlet
111. IAS, F:180, III, 111 Detalj iz Pinzola 1917.godine Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon; Pinzolai részleti
112. IAS, F:180, III, 112 Detalj iz Pinzola 1917. godine Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon; Pinzolai részleti 1917. dec 20 i potpis
113. IAS, F:180, III, 113 Pinzolo – okolina Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon
114. IAS, F:180, III, 114 Split 1917.godine Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon; Spalato 1917. okt. i pečat
115. IAS, F:180, III, 115 Brenta (Madona di Kampiljo) Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon; Brenta Madonna i pečat na poleđini
116. IAS, F:180, III, 116 Lorencago, mesto Pozitiv 9×11 1 fotografija Poklon
117. IAS, F:180, III, 117 Piave di Kadove Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
118. IAS, F:180, III, 118 Piave, mesto Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
119. IAS, F:180, III, 119 Steniko (Stenico), mesto Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
120. IAS, F:180, III, 120 Odmor vojske (1915-1917) Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
121. IAS, F:180, III, 121 Vojska na ručku Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
122. IAS, F:180, III, 122 ?      
123. IAS, F:180, III, 123 Pinzolo 1917. godina Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
124. IAS, F:180, III, 124 Zamak (1915-1917) Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
125. IAS, F:180, III, 125 Detalj   (1915-1917) Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
126. IAS, F:180, III, 126  Predeo ?          (1915-1917) Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
127. IAS, F:180, III, 127 Vojska na odmoru (1915-1917) Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
128. IAS, F:180, III, 128 Madona di Kampiljo (Madonna di Campiglio Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
129. IAS, F:180, III, 129 Dr Maćašovski Bela 1917. godina (dr Mattyasovszki Béla),  lov Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
130. IAS, F:180, III, 130    Detalj   (1915-1917) Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
131. IAS, F:180, III, 131 Steniko (Stenico), mesto Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
132. IAS, F:180, III, 132 Bosanska familija – Jozići Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Vermőgende bosnische familie (Jozići-Bosnien)
133. IAS, F:180, III, 133 Stari turčin Ibrica Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Die alte Tűrke Ibrica (Meharna-Bosnien)
134. IAS, F:180, III, 134 Turska deca – Jozići Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon,; Tűrkische kinder (Jozići – Meharna
135. IAS, F:180, III, 135 Turci – muslimani (Kalinovik) Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Bosnishen (kalinovik – Bosnien) na poleđini
136. IAS, F:180, III, 136 Svirač – Bosna Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Kúnshler aus Meharima in Bosnien na poleđini
137. IAS, F:180, III, 137 Žene (lepotice) iz Kalinovika, Bosna Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Schőnen aus Kalinovik na poleđini
138. IAS, F:180, III, 138 Rad u polju – Jozići Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Reiner der Gerste – Jozići
139. IAS, F:180, III, 139 Bračni par iz Mehovine – Bosna Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Ehepaar aus Mehovina (Bosnia)
140. IAS, F:180, III, 140 Dečak – Kalinovik Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Am herd (Kalinovik – Bosnien) na poleđini
141. IAS, F:180, III, 141 Turčin (Kalinovik, Bosna) Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Tűrke (Kalinovik  – Bosnien)
142. IAS, F:180, III, 142 Turčin (Kalinovik) Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Kalinovik – Bosnien na poleđini
143. IAS, F:180, III, 143 Turčin – Crkvice, 1917.godine Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Crkvice 1917. majus
144. IAS, F:180, III, 144 Tolmeco (Tolmezzo) (1915-1917) Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
145. IAS, F:180, III, 145 Vojnik (1915-1917) Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
146. IAS, F:180, III, 146 Tione 1918. godina Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
147. IAS, F:180, III, 147 Žena 1916.godina, Crkvice Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon
148. IAS, F:180, III, 148 Planinski vrh Pozitiv 6×6 1 fotografija Poklon
149. IAS, F:180, III, 149 Bolničarka (1915-1917) Pozitiv 8×5 1 fotografija Poklon
150. IAS, F:180, III, 150 Skijaši (1915-1918) Pozitiv 8×8 1 fotografija Poklon
151. IAS, F:180, III, 151 Signalni reflektor 1916. godina Pozitiv 6×9 1 fotografija Poklon; Obl. Steinrehneider scheinwerfer 916. juli1, na poleđini
152. IAS, F:180, III, 152 Mamula (1915-1917) Pozitiv 9×5 1 fotografija Poklon
153. IAS, F:180, III, 153 Crkvice 1917. godina Pozitiv 12×4 1 fotografija Poklon; potpis na poleđini
154. IAS, F:180, III, 154 Njeguši 1916. godina Pozitiv 4×5 1 fotografija Poklon
155. IAS, F:180, III, 155 Njeguši 1916. godina Pozitiv 4×5 1 fotografija Poklon
156. IAS, F:180, III, 156 Njeguši 1916. godina Pozitiv 4×5 1 fotografija Poklon
157. IAS, F:180, III, 157 Njeguši 1916.godina Pozitiv 4×5 1 fotografija Poklon
158. IAS, F:180, III, 158 Njeguši 1916.godina Pozitiv 4×5 1 fotografija Poklon
159. IAS, F:180, III, 159 Brod ? (1915-1917) Pozitiv 9×5 1 fotografija Poklon
160. IAS, F:180, III, 160 ? (1915-1917) Pozitiv 4×5 1 fotografija Poklon
161. IAS, F:180, III, 161 ? (1915-1916) Pozitiv 4×6 1 fotografija Poklon
162. IAS, F:180, III, 162 ? (1915-1917) Pozitiv 4×5 1 fotografija Poklon
163. IAS, F:180, III, 163 ? (1915-1917) Pozitiv 4×5 1 fotografija Poklon
164. IAS, F:180, III, 164 Risan 1917.godina Pozitiv 4×5 1 fotografija Poklon; Risanoi részlet, Crkvice 1917. május 17, i potpis na poleđini
165. IAS, F:180, III, 165 Transport automobila (1915-1917) Pozitiv 4×5 1 fotografija Poklon; Automobil – szállitás („Baron Call“)
166. IAS, F:180, III, 166 Žena (1915-1917) Pozitiv 4×5 1 fotografija Poklon
167. IAS, F:180, III, 167 „Baron Call“ – brod (1915-1917) Pozitiv 1 fotografija Poklon; Baron Call 1917, oktobar
168. IAS, F:180, III, 168 „Baron Call“ – brod 1917.godina Pozitiv 1 fotografija Poklon; „Baron Call“ okt. 1917 i potpis na poleđini
169. IAS, F:180, III, 169 Jozići   Bosna (1915-1917) Pozitiv 1 fotografija Poklon; Heim – Jozići (Bosna) i potpis na poleđini
170. IAS, F:180, III, 170 Tirol (1915-1917) Pozitiv 1 fotografija Poklon; Tirol, panone na poleđini
171. IAS, F:180, III, 171 Automobil (1915-1917) Pozitiv 1 fotografija Poklon
172. IAS, F:180, III, 172 „Baron Call“ – brod Pozitiv 1 fotografija Poklon; „Baron Call“ 1917. okt. i potpis na poleđini
173. IAS, F:180, III, 173 Žene (1915-1917) Pozitiv 1 fotografija Poklon; Schőnen aus Ruty (Bosnien)
174. IAS, F:180, III, 174 Kornjača snimljena u Indiji 1917. godine Pozitiv 1 fotografija Poklon; Óriasi indiai teknősbéke na poleđini
175. IAS, F:180, III, 175 Lov u Indiji 1917. godina Pozitiv 1 fotografija Poklon; Indiai „fogat“ 1917. okt.
176. IAS, F:180, III, 176 Dečak snimljen u Indiji1917.godine Pozitiv 1 fotografija Poklon; A kis europai Indiában
177. IAS, F:180, III, 177 Dr Bela Maćašovski – portret (1915-1917) Pozitiv 1 fotografija Poklon
178. IAS, F:180, III, 178 Brod kod  Mamule (1915-1917) Pozitiv 1 fotografija Poklon
179. IAS, F:180, III, 179 Dr Bela Maćašovski – pismo ćerki (1915-1917) Pozitiv 1 fotografija Poklon; Dopisnica u Bačku tekst, na poleđini
180. IAS, F:180, III, 180 Tivoli – front (1915-1917) Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
181. IAS, F:180, III, 181 Tivoli – front 1917.godine Pozitiv 1 fotografija Poklon; Merre van a hazánk? Emlékül szepitől, na poleđini
182. IAS, F:180, III, 182 Dolina Sugano – (put koji vodi do  stana), 1917.godina Pozitiv 1 fotografija Poklon; Lakásomhaz vegelö út, láttérben Szugano völgy, emlékül szepitól 1917. apr. 23
183. IAS, F:180, III, 183 Kabina na „Baron Call“ – 1917. godine Pozitiv 1 fotografija Poklon; Kabinom a Baron Call – om, 1917. okt 1 – nov 1.
184. IAS, F:180, III, 184 Vojnici na snegu (1915-1917) Pozitiv 1 fotografija Poklon
185. IAS, F:180, III, 185 Bukovica 1918. godina Pozitiv 1 fotografija Poklon
186. IAS, F:180, III, 185 Piuzolo 1917.godine Pozitiv 1 fotografija Poklon
187. IAS, F:180, III, 187 Njeguši 1917.godine (stacionar) Pozitiv 1 fotografija Poklon
188. IAS, F:180, III, 188 Mamula 1916. godine Pozitiv 1 fotografija Poklon; Mamula Punto d Arta, na poleđini
189. IAS, F:180, III, 189 Piuzolo 1918.godina   – Crkvica na groblju Pozitiv 1 fotografija Poklon; Piuzolo 1918.godina, na poleđini
190. IAS, F:180, III, 190 Crkvice 1917. maj Pozitiv 1 fotografija Poklon; Oberartz Dr. Zatelli Tullio Ltn. Bosch  Julius, Ltn. Bolgar Med. Accuns, na poleđini
191. IAS, F:180, III, 191 Ratni brod Sv. Đorđe, snimano 1917. 1. maja Pozitiv 1 fotografija Poklon

 

 

 

Redni broj Signatura Naziv vrsta komada Primedba
192. IAS, F:180, III, 192 Put na Dvršnik 1916. godine Pozitiv 1 fotografija Poklon
193. IAS, F:180, III, 193 Piuzolo 1917.godine (2 maj) Pozitiv 1 fotografija Poklon
194. IAS, F:180, III, 194 Lov u Indiji Pozitiv 1 fotografija Poklon
195. IAS, F:180, III, 195 Dvršnik 1916.godina Pozitiv 1 fotografija Poklon
196. IAS, F:180, III, 196 Pejzaž ? Pozitiv 1 fotografija Poklon
197. IAS, F:180, III, 197 Žena za razbojem u Krivošijama Pozitiv 1 fotografija Poklon
198. IAS, F:180, III, 198 Pobrđe 1916.godina 23. april (grobnica na Lovćenu) Pozitiv 1 fotografija Poklon
199. IAS, F:180, III, 199 Madona di Kampiljo 1918. godina februar Pozitiv 1 fotografija Poklon
200. IAS, F:180, III, 200 Crkvice 1917.godina februar (izvidnica) Pozitiv 1 fotografija Poklon
           
    I KNJIGA – ALBUM      
           
201. IAS, F:180, III, 201 Pinzolo 1917. godine (pejzaž) Pozitiv 8×11 1 fotografija Poklon
202. IAS, F:180, III, 202 Njeguši 1917. godine avgust – odmor vojnika Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; na poleđini je potpis dr Maćašovskog
203. IAS, F:180, III, 203 Mamula i  poluostrvo Prevlaka ( „Punta d ostro“)   29. januar 1916. godine Pozitiv 15×10 1 fotografija Poklon; na poleđini potpis
204. IAS, F:180, III, 204 Groblje u Pinzolu, februar 1918. godine Pozitiv 11,5×9 1 fotografija Poklon; na poleđini potpis
205. IAS, F:180, III, 205 Crkvice maj 1917.godine, na slici su: glavni lekar Dr Tulio Zateli, poručnik Rehnojpf, Boš Julije, poručnik Šponar, Dr Bolgar med. Pozitiv 8,5x 11,5 1 fotografija Poklon; na poleđini:Oberartz Dr Zatelli Tullio, Ltn. Rehnojpf Bosch Julius, Ltn.Šponar Dr Bolgar Med., Crkvice 1917.május i potpis
206. IAS, F:180, III, 206 Brod „Sveti Đorđe“, Crkvice 1.maj 1917.godine Pozitiv 11,5×8,5 1 fotografija Poklon; St.georg, Crkvice 1917.máj 1 i potpis
207. IAS, F:180, III, 207 Put na vrh Dvršnik 1916. godina Pozitiv 11,5 x 8,5 1 fotografija Poklon; na poleđini tekst
208. IAS, F:180, III, 208 Crkvice 2.maj 1917.godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; potpis na poleđini
209. IAS, F:180, III, 209 Lov u Indiji ? Pozitiv 15,5×11,5 1 fotografija Poklon; potpis na poleđini
210. IAS, F:180, III, 210 Dvršnik 1916.godine Pozitiv 11,5×8,5 1 fotografija Poklon;na poleđini je pečat dr Maćašovskog
211. IAS, F:180, III, 211 Planinski pejzaž Pozitiv 11×8,5 1 fotografija Poklon
212. IAS, F:180, III, 212 Madona di Campiljo, 16.februar 1918.godine Pozitiv12x9 1 fotografija Poklon; Madonna di Campiglio 1918.febr 16. i pečat na poleđini
 

 

213.

IAS, F:180, III, 213 Menza u bolnici, Crkvice maj 17. 1917. godine Pozitiv11x8,5 1 fotografija Poklon; Tekst , Crkvice majus 17 i potpis na poleđini
214. IAS, F:180, III, 214 Nalježić 1917.godina, vojnici Pozitiv14x9 1 fotografija Poklon
215.

 

IAS, F:180, III, 215 Pinzolo 1917.godina, panorama grada Pozitiv 9×13,5 1 fotografija Poklon
216. IAS, F:180, III, 216 Njeguši 1917. godina, zgrada komande Pozitiv 11×8 1 fotografija Poklon; na poleđini tekst sa potpisom i pečatom dr Maćašovskog
217. IAS, F:180, III, 217 Crkvice 15. septembar 1916. godine, oporavak vojnika Pozitiv 11,8×9 1 fotografija Poklon; na poleđini Betegszállitás Crkvicén 1916. szept. 15
218. IAS, F:180, III, 218 Njeguši 1917. godine, Dr Bela Maćašovski na odmoru sa drugovima Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
219. IAS, F:180, III, 219 Crkvice 1915/16 godina, skijanje Pozitiv 13,5×8,5 1 fotografija Poklon; i pečat na poleđini
220. IAS, F:180, III, 220 Kapetan Šafer (Schaffer) u Nalježićima 1916. godine Pozitiv 9x 13,8 1 fotografija Poklon
221. IAS, F:180, III, 221 Dr Bela Maćašovski, u Budimpešti 1914. godine Pozitiv 8×6 1 fotografija Poklon
222. IAS, F:180, III, 222 Žičara Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; pečat na poleđini
223. IAS, F:180, III, 223 Stari Bar, oktobar 1917.godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Tekst i pečat na poleđini
224. IAS, F:180, III, 224 Crkvice 1916.godina Pozitiv 11×7,5 1 fotografija Poklon; Pečat dr Bele Maćašovskog
225. IAS, F:180, III, 225 Lisac (Crkvice maj 1917) Pozitiv 11,5×8,5 1 fotografija Poklon; potpis na poleđini
226. IAS, F:180, III, 226 Izgradnja zgrade, Dvršnik 1.juli 1916.godine Pozitiv 13,7×9,7 1 fotografija Poklon;Tekst i potpis na poleđini
227. IAS, F:180, III, 227 Dvršnik 1.juli 1916.godine Pozitiv 14×9 1 fotografija Poklon; Potpis na poleđini
228. IAS, F:180, III, 228 Vojni logor Pozitiv 15×10 1 fotografija Poklon
229. IAS, F:180, III, 229 Porto re (Porto ré) – tvrđava pored Rijeke (Fiume) oktobar 1917.godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; Porto ré (Fiume mellet) 1917. oktobar i pečat na poleđini
230. IAS, F:180, III, 230 Kuća – „Vila Nikita“ – u Harakovićima, Njeguši 1917. godine krajem septembra Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst i potpis dr Maćašovskog na poleđini
231. IAS, F:180, III, 231 Vrhovi planine Kare (Care) 3564 metra Pozitiv 11,3×8 1 fotografija Poklon; Pečat na poleđini
232. IAS, F:180, III, 232 Drač (Durazzo) oktobar 1917.godina, pogled sa mora Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst i pečat na poleđini
233. IAS, F:180, III, 233 Kuća u kojoj je stanovao dr Bela Maćašovski na Dvršniku, Crkvice 2. maj 1917. godine Pozitiv 12×8,5 1 fotografija Poklon;Tekst i potpis na poleđini
234. IAS, F:180, III, 234 Pinzolo (krajolik), 20. decembar 1917.godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst i potpis na poleđini
235. IAS, F:180, III, 235 Zara, oktobar 1917. godine, pogled sa mora Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst na poleđini
236. IAS, F:180, III, 236 Crkvice, maj 1917. godine, mesto „Friedl Hűtte“ – pejzaž Pozitiv 11×8,5 1 fotografija Poklon; tekst na poleđini
237. IAS, F:180, III, 237 Crkvice 1915/16. godina, skijanje Pozitiv 11,5×8,5 1 fotografija Poklon
238. IAS, F:180, III, 238 Skijaška staza na Jankovom vrhu, 2.mart 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst na poleđini sa potpisom
239. IAS, F:180, III, 239 Madona di Kampiljo (Madonna di Campiglio) 1917. godine,  vojnici na skijama Pozitiv 11,5×9 1 fotografija Poklon; pečat
240. IAS, F:180, III, 240 Dvršnik 1916. godine (tunel) Pozitiv 11×8 1 fotografija Poklon
241. IAS, F:180, III, 241 Lekar Bela Maćašovski u Njegušima 1916. godine Pozitiv 13,5×8,7 1 fotografija Poklon
242. IAS, F:180, III, 242 Madona di Kampiljo (Madonna di Campiglio), 1917. godine, u kolima Pozitiv 9×6 1 fotografija Poklon
243. IAS, F:180, III, 243 Pinzolo 1917. godina Pozitiv 7,2×10,8 1 fotografija Poklon
244. IAS, F:180, III, 244 Hercegnovi 1915/16 godina Pozitiv 12×8,7 1 fotografija Poklon
245. IAS, F:180, III, 245 Pogled sa Dvršnika 1.juli 1916. godina Pozitiv 9,7×7,3 1 fotografija Poklon; Kilátás Dvrsnikröl 916.juli 1 i potpis na poleđini
246. IAS, F:180, III, 246 Mlin u Pinzolu, 20.decembar 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon
247. IAS, F:180, III, 247 Pinzolo 1917. godina, ispred Karinole (Carinola) Pozitiv 8,7×13,6 1 fotografija Poklon; pečat
248. IAS, F:180, III, 248 Dr Fekete Laci, Crkvice 10. juni 1916. godine Pozitiv 3,5×11,5 1 fotografija Poklon; tekst na poleđini
249. IAS, F:180, III, 249 Lov u Indiji oktobar 1917. godine Pozitiv, 5,6×8,5 1 fotografija Poklon;tekst na poleđini
250. IAS, F:180, III, 250  Manastir Savina 1. juli 1916. godine Pozitiv 9,7×7,5 1 fotografija Poklon; tekst i potpis na poleđini

 

 

 

Redni broj

Signatura Naziv Vrsta Komada Primedba
1 IAS, F.180, III, 229 Porto re (Porto ré) – tvrđava pored Pozitiv 12×9 1 fotografija  Poklon; Porto ré (Fiume mellet) 1917.
Rijeke (Fiume) oktobar 1917. godine oktobar i pečat na poleđini
2 IAS, F.180, III, 232 Drač (Durazzo) oktobar 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst i pečat na poleđini
pogled sa mora
3 IAS, F.180, III, 235 Zadar, oktobar 1917. godine, pogled Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst na poleđini
sa mora
4 IAS, F.180, III, 241 Lekar Bela Maćašovski u Njegušima Pozitiv 13,5×8,7 1 fotografija Poklon
1916. godine
5 IAS, F.180, III, 255 Split, oktobar 1917. godine (Spalato) Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst na poleđini
6 IAS, F.180, III, 256 Perast (Boka Kotorska) oktobra Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst na poleđini
1917. godine (Perasto)
7 IAS, F.180, III, 257 Orebić, oktobar 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom na
poleđini
8 IAS, F.180, III, 257/b Izgled poleđine fotografije sa signa- Isto Isto Isto
turom i tekstom
9 IAS, F.180, III, 259 Rijeka (Fiume), oktobra 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
10 IAS, F.180, III, 277 Perast (Perasto), maja 1917. godine Pozitiv 11×8,3 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
11 IAS, F.180, III, 282 Bolnički brod “Baron Kol” (Baron Call) i Pozitiv 12×9 1 fotografija poklon; tekst i pečat na poleđini
“Virm Brand” (Wurm Brandt) u
Kotoru, oktobra 1917. godine
12 IAS, F.180, III, 392 Dubrovnik (Ragusa) Pozitiv 13×10 1 fotografija Poklon; tekst sa pečatom
13 IAS, F.180, III, 392/b Izgled poleđine fotografije sa signa- Isto Isto Isto
turom i tekstom
14 IAS, F.180, III, 493 Orebić, oktobra 1917. godine Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst sa pečatom
15 IAS, F.180, III, 493/b Izgled poleđine fotografije sa signa- Isto Isto Isto
turom i tekstom
16 IAS, F.180, III, 513 Deo pristaništa za brodove u Rijeci Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst sa potpisom
(Fiume) oktobra 1917. godine
17 IAS, F.180, III, 517 Split (Spalato), oktobra 1917. Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst sa pečatom
godine
18 IAS, F.180, III, 633 Tvrđava Porto Re (Porto Ré), oktobra Pozitiv 12×9 1 fotografija Poklon; tekst sa pečatom
1917. godine
19 IAS, F.180, III, 705 Grad Zadar (Vecchia), luka oktobra Pozitiv 12×8,8 1 fotografija Poklon; tekst sa pečatom
1917. godine dr Maćašovskog