Šta sve ima u jednoj arhivskoj kutiji? (F:47.1223. III 351- 697/1926)


UVOD

Odeljenje Senata grada Subotice pod nazivom Ured Velikog beležnika, postojalo je u periodu 1919-1931. Sačuvana građa sastoji se od 4 knjige i 48 arhivskih kutija. Pored sumarnog inventara[1] za celi fond koji ima 1824 jedinica, za pojedina odeljenja, pa tako i za Ured Velikog beležnika u ediciji Arhiva – Naučno informativna sredstva, izrađeni su i analitički inventari.  U svesci br. 5 popisani su predmeti koji se nalaze u arhivskoj kutiji F:47. 1223.

Ovo odeljenje Gradskog Senata je u kancelarijskom poslovanju imalo rimske oznake I, II, III i IV. Po svom sadržaju, ova građa se odnosi na molbe i zahteve iz delokruga koje je pokrivao veliki beležnik, izdavanje raznih uverenja i rešavanje građevinskih predmeta.

PREDGOVOR

Od samog ulaska u novu jugoslovensku državnu zajednicu, na teritoriji Vojvodine je vladala mešavina zakona i perioda Monarhije i onih iz nove Kraljevine. U administrativnoj praksi gradskih vlasti, zadržane su osnove kancelarijskog  poslovanja iz ranijeg vremena. Bila je praksa da se vodi jedan zajednički delovodnik u kome su upisivana sva akta koja su razvođena po odeljenjima, a koja su bila označavana rimskim brojkama od I do XXIV. To je nastavljeno sve do 1932. godine, od kada svako odeljenje dobiva svoj zaseban delovodnik i druge pomoćne knjige, indekse, itd.

  • U Uredu velikog beležnika pod rimskim oznakama I rešavani su opšti administrativni predmeti, oni u vezi sa raznim odlukama gradske uprave,[2] promene prezimena ili vere, zavođeni su gradonačelnički periodični izveštaji koje je on u ime čitave gradske uprave podnosio Proširenom senatu,[3] ali i predmeti u vezi sa popisom stanovništva,[4] pitanjima javne bezbednosti,[5] te oni koji se odnose na naredbe, rešenja, okružnice i druge vrste dopisa viših organa vlasti.[6] U okviru te grupe ističu se molbe stranaka za odobravanje održavanja kulturno umetničkih događanja, odnosno korišćenje gradskih prostorija u te svrhe.[7]
  • Pod oznakama II rešavalo se o kulturno prosvetnim i školskim predmetima, radu prosvetnih društava i udruženja, školarinama, održavanju školskih objekata,[8] itd.
  • Pod rimskim oznakama III radilo se o građevinskim predmetima, izdavanju odobrenja za gradnju (126 sačuvanih predmeta), useljavanje u gotove objekte, i sličnom. Tako je sačuvan niz predmeta kojima Ministarstvo za agrarnu reformu daje kućišta u Aleksandrovu za gradnju novih kuća. Mere su izražavane u kvadratnim hvatima (1 kv. hvat = 3,6 m²). Po važećem gradskom Građevinskom pravilniku bilo je dozvoljeno da se i nove kuće grade od nabijene zemlje ili čerpića, te je bio izdat vrlo veliki broj dozvola upravo za takvu vrstu gradnje.
  • Rimske oznake IV su nosili predmeti u kojima se rešavalo o pitanjima domovnica, zavičajnostikrštenica i sličnom. Tu se radilo o izdavanju uverenja iz matičnih knjiga, o zavičajnosti, o nadležnosti, o državljanstvu itd.  Uslovi da lica dobiju zavičajnost u Subotici su bili definisani još mađarskim zakonom, paragrafom 6, 10. zakonskim članom XXII: iz 1866. godine. Njime je određeno da se zavičajnost stiče ako je lice snosilo opštinske terete.

Na čelu Ureda nalazio se u prvim poratnim godinama dr Lazar Orčić. Nakon njega, na položaju Velikog beležnika nalazio se Franjo Vukić.[9]

I Ured Velikog beležnika nalazio se u centru gradske uprave u Gradskoj kući, na prvom spratu. Pored glavne kancelarije velikog beležnika sa 4 zaposlena,  obuhvatao je i veliku pisarnicu sa 9 zaposlenih, senatski eksibit sa 5, gradsku arhivu sa 4 i uručbeni ured sa 3 zaposlena.

Analitičke opise predmeta, kao i registre za Ured velikog beležnika, sačinio je Stevan Mačković, arhivski savetnik.

[1]) Sumarnim inventarom se u arhivistici naziva naučno-informativno sredstvo, popis svih inventarnih jedinica; knjiga, arhivskih kutija, fascikula, svežnjeva i slično, u pojedinom fondu, sa njihovim osnovnim karakteristikama. On nastaje kao rezultat poslova na sređivanju fonda. Detaljniji su analitički inventari koji treba da daju kratak pojedinačni sadržaj i spoljašnje karakteristike svakog sačuvanog predmeta. U fondu F:047. Gradskog Senata analitičkim inventarima su obrađena odeljenja: Veliki kapetan (1919–1931), Ekonomsko odeljenje (1919–1929), Gradski fizikat (1919–1941), Ured velikog beležnika (1919–1924).

[2]) U predmetu F:47 I 82/1920. je reč o povišenju gradskih pristojbi.

[3]) IAS, F:47 I 13/1920.

[4]) IAS, F:47. I 22/1919.

[5]) IAS, F:47. I 18/1919.

[6]) Na pr. F:47 I 48/1920. Rešenje Ministarstva unutrašnjih dela (25.4. 1920) o postavljenju

dr Vranje Sudarevića umesto dr Stipana Matijevića, na mesto gradonačelnika sa županskim pravima.

[7]) IAS, F:47 I 36/1919.

[8]) IAS, F:47 II 106/1919.

[9]) Franz Mayer je bilo njegovo pravo ime koje menja 1919. godine. Rođen je 29. IV 1890. u Dubrovniku. Bio je rimokatolik. Od maja do novembra 1924. zauzima položaj Velikog kapetana, da bi sa tog mesta postao Veliki beležnik i v.d. gradonačelnika.

U jednoj, kod nas standardno korištenoj arhivskoj kutiji (12x25x37 cm) čuva se 117 predmeta sa ukupno 677 listova. Popis je rađen u excel tabeli.

 

 

F:47.1223.   III  351/1926

Predmet u vezi molbe firme Piuković i  komp. vlasnika Bele Pikukovića i Aladara  Đerđfalvija  za gradnju kuće u Badalićevoj 6, pozitivna senatska odluka,  zapisnik o  pregledu, dozvola za useljenje. 1926-1930 srpski 18
  F:47.1223.   III   352/1926 Molba Dušana Brančića  radi podizanja kuće u Aleksndrovu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 11
  F:47.1223.   III   354/1926 Molba Nikole Vukovića radi podizanja kuće u Šebešiću Mergeš. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
  F:47.1223.   III   355/1926 Molba Age Ceha radi podizanja kuće u Radanovcu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 5
  F:47.1223.   III   356/1926 Molba Paje Kuntića radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
  F:47.1223.   III   357/1926 Molba Jene Krmpotića radi podizanja kuće u Šebešiću. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1931 srpski 3
  F:47.1223.   III   358/1926 Molba Sabo Bele radi podizanja kuće u Palićkim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. prilog: 2 tehnička nacrta 1926-1929 srpski 11
  F:47.1223.   III   359/1926 Molba  Aleksandra Kiš radi izdavanja dozvole za podizanje kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.   Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1929 srpski 7
  F:47.1223.   III   362/1926 Prijava gradske policije protiv Jelisavete Pandurček zbog stanovanja u privremenom objektu na praznom placu u Sudarevićevoj 71. Senatska odluka da se zbog manjka stanova privremeno dozvoli stanovanje. 1926 srpski 3
  F:47.1223.   III   368/1926 Molba Lajče Novakovića radi podizanja kuće u Đurđinskoj ulici 4. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1929 srpski 9
  F:47.1223.   III   372/1926 Molba Franje Tenka radi podizanja kuće u Rajnic selu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 8
  F:47.1223.   III   373/1926 Predmet u vezi izgradnje mimoilaznice na pruzi Aleksandrovo Subotica za Subotičku električnu željeznicu i osvetljenje d.d. prilog: 1 tehnički nacrt 1926 srpski 14
  F:47.1223.   III   380/1926 Molba Stevana Novacki radi podizanja kuće u Malom Bajmoku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1931 srpski 3
  F:47.1223.   III   388/1926 Molba  Teze Iršević radi podizanja kuće u Ljutovu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
  F:47.1223.   III   389/1926 Molba Stipana Vojnić Jadrića radi podizanja kuće u Ljutovu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
  F:47.1223.   III   391/1926 Molba Antuna Bukvića radi podizanja kuće u Ljutovu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
  F:47.1223.   III   392/1926 Molba  Bele Jagića radi podizanja kuće u Đurđinu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
  F:47.1223.   III   393/1926 Molba Petra Vukovića radi podizanja kuće u Ljutovu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
  F:47.1223.   III   394/1926 Molba  Željka Marjanov radi podizanja kuće u Nađvinu (Nagyfeny-Žednik). Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
  F:47.1223.   III   396/1926 Molba Petra Horvata radi izdavanja dozvole za podizanje kuće na Kereškom putu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 4
  F:47.1223.   III  398/1926

isto III 398 1926

 

 

 

Predmet u vezi izgradnje objekta na adresi Trg slode 2. Molba trgovca Milivoja Nićin da na osnovu izdate dozvole za podizanje nove zgrade na adresi Trg slobode 2,  priđe delimičnoj gradnji zbog teške finansijske situacije. Odbijena. prilog: 3 tehnička projekta 1926 srpski 19
  F:47.1223.   III   400/1926 Molba Jakova Kujundžića radi podizanja kuće u Tavankutu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
  F:47.1223.   III   401/1926 Molba  cipelara Josifa Vajsenbergera radi izdavanja dozvole za dogradnju kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 5
  F:47.1223.   III   407/1926 Molba  Rakić Sretena radi podizanja kuće u Šebešiću. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 9
  F:47.1223.   III   409/1926 Molba  Ivana Buljovčića radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
  F:47.1223.   III   410/1926 Molba Mihajla Noseka radi radi izdavanja dozvole za dogradnju kuće u Palićkim vinogradima na Plaskovićevom zemljištu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati 1926 srpski 2
  F:47.1223.   III   419/1926 Molba  Pere Aradski radi podizanja kuće u Ljutovu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
  F:47.1223.   III   423/1926 Molba Antuna Kaposta radi radi izdavanja dozvole za dogradnju kuće na Ludošu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Molba firme Geza Klein i sinovi za izdavanja prepisa te odluke. 1926 srpski 3
  F:47.1223.   III   428/1926 Molba   Stevana Vujaklija radi podizanja kuće u Halaškim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 3
  F:47.1223.   III   429/1926 Predmet u vezi molbe firme Braća Ruff za podizanje nove zgrade radionice u Štosovoj  10. Spor oko visine dimnjaka pošto tvornica smatra da je dovoljna visina 15 a gradske  vlasti traže visinu od 30 metara.  Nakon komisijskog pregleda dozvoljeno im je da izvedu traženu visinu dimnjaka od 15. m. Prilog. 2 kom tehničkih nacrta. 1926-1930 srpski 19
  F:47.1223.   III   430/1926 Molba Paje Šarčević radi podizanja kuće u Rajnic selu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 5
  F:47.1223.   III  432/1926 Molba  Mije Nimčević radi radi izdavanja dozvole za dogradnju kuće u Zapadnim ugarnicama. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1931 srpski 3
  F:47.1223.   III   434/1926 Molba Jose Manića radi radi izdavanja dozvole za dogradnju kuće u Palićkim vinogradima. Molioc odustao. prilog: 2 tehnička nacrta 1926 srpski 3
  F:47.1223.   III  436 /1926 Molba Bata Jožefa da na mesto izgorele kuće – Kvaternikova 29, sagradi novu. 1926 srpski 2
  F:47.1223.   III   438/1926 Molba  Miloša Marjanova za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Aleksandrovu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1928 srpski 6
  F:47.1223.   III   446/1926 Molba  Petra Körösi  za izdavanje dozvole za gradnju kuće pored malog köröškog puta. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1931 srpski 11
  F:47.1223.   III   453/1926 Molba Filipa Sivića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Aleksandrovu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 2
  F:47.1223.   III   454/1926 Molba supruge Mije Nađ za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Zmaj Jovinoj ulici 25. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 7
  F:47.1223.   III   461/1926 Molba Subotičke električne  željeznice i osvetljenja d.d. radi izdavanja dozvole za polaganje električnog kabla. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 5
  F:47.1223.   III   462/1926 Molba Monike Mamužić radi izadvanja dozvole za podizanje kuće na Ludošu, pozitivno rešena. 1926 srpski 2
  F:47.1223.   III   463/1926 Molba  Babijan Tumbasa radi podizanja kuće u Tavankutu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
  F:47.1223.   III   464/1926 Molba Ace Pilić za dozvolu popravke ograde na kući u Zajčevoj 8, pozitivno rešena. 1926 srpski 2
  F:47.1223.   III   465/1926 Molba udove Vece Antunovića za izdavanje dozvole za podizanje kamare na Ludošu, pozitivno rešena. 1926 srpski 4
  F:47.1223.   III   466/1926 Predmet u vezi uređenja izloga trgovine na adresi Karađorđev trg 9, Zadužbina Dušana Radića. Zakupci us bili Veco M. Vidaković, Petovia, Mita Međanski (1928.), Radovan Pivarev apotekar. 1926-1937 srpski 16
  F:47.1223.   III   469/1926 Zapisnik o uslovima da Petar Bubori na svoju molbu popravi kapelicu Sv. Roka u Dudovoj šumi. 1926 srpski 2
  F:47.1223.   III   470/1926 Molba firme S. Ad. Engl. radi izdavanja dozvole za podizanje objekta u Krupežićevoj ul.  5. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se trebaju pridržavati. 1926-1930 srpski 8
  F:47.1223.   III   471/1926 Molba Karola Vermeša za parcelizaciju njegovog zemljišta u Zmaj Jovinoj ulici, pozitivno rešena. 1926 srpski 3
  F:47.1223.   III   477/1926 Molba Marije Gabor za percelizaciju njenog zemljišta u Majšanskim vinogradima, pozitivno rešena. prilog: 2 deobna nacrta 1926 srpski 4
  F:47.1223.   III   484/1926 Molba Josipa Popovića  radi podizanja kuće u Bleskovom naselju. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 12
  F:47.1223.   III   486/1926 Molba Paje Varga radi izdavanja dozvole za podizanje kioska na Palićkom putu, pozitivno rešena. 1926 srpski 3
  F:47.1223.   III   487/1926 Molba Stipana Salata radi izadvanja dozvole za podizanje kuće u Malim buckama, pozitivno rešena. 1926 srpski 2
  F:47.1223.   III   488/1926 Molba Stipana Stipića radi izadvanja dozvole za podizanje kuće u Bajskim vinogradima, pozitivno rešena. 1926 srpski 3
  F:47.1223.   III   489/1926  Molba Mora Löwy stanovnika Gimnazijske 3 radi dobijanja dozvole za probijanje  svetlarnika na svojoj kući. Negativna senatska odluka na koju molioc ulaže žalbu a koja  se usvaja. Prilog: situacioni nacrt moliočeve kuće 1926 srpski 18
  F:47.1223.   III   490/1926 Molba  Franje Balog radi izadvanja dozvole za podizanje kuće u Bucke vinogradima, pozitivno rešena. 1926 srpski 3
  F:47.1223.   III   491/1926 Molba Antuna Kopilovća za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Aleksandrovu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 6
  F:47.1223.   III   494/1926 Molba Danče Mačković radi podizanja kuće u Mirgešu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 2
  F:47.1223.   III   495/1926 Molba Antuna Milašin za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Aleksandrovu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. prilog: nacrt katastarskih čestica 1926-1927 srpski 10
  F:47.1223.   III   499/1926 Molba Lenard Matuške za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima na Petrešovoj percelaciji. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1931 srpski 10
  F:47.1223.   III   506/1926 Molba Josipa Bata radi podizanja kuće u Kvaternikovoj 29. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 4
  F:47.1223.   III   508/1926 Molba Andrije Horvacki radi podizanja kuće u Malom Bajmoku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1931 srpski 3
  F:47.1223.   III   512/1926 Molba firma Barzel d.d. radi izdavanja dozvole za adaptaciju kuće u Gimnazijskoj 2.  Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se trebaju pridržavati. 1926-1930 srpski
  F:47.1223.   III   515/1926 Molba Mihaila Kurteš radi podizanja nove kuće na mesto njegove stare u Skotus Voiatora 51. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 5
  F:47.1223.   III   521/1926 Molba upravitelja Župe Sv. Terezije Franje Švraka da dozvoli preinačenje stolnika na crkvi Svete Terzije, pozitivno rešena. 1926 srpski 2
  F:47.1223.   III   523/1926 Predmet u vezi gradnje kuće u Rajnic selu vlasnika Josipa Fabčića. 1926-1930 srpski 14
  F:47.1223.   III   527/1926 Molba Stevana Santo poslužitelja državne ženske gimnazije  za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Pupinovoj 22. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. prilog: tehnički nacrt 1926-1930 srpski 12
  F:47.1223.   III   530/1926 Molba Šandora Kiša radi izadvanja dozvole za podizanje kuće u Šupljaku, pozitivno rešena. 1926 srpski 2
  F:47.1223.   III   532/1926 Molba udove Stipana Perčića za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Paliću. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 10
  F:47.1223.   III   535/1926 Molba Marka Bašića za izdavanje dozvole za gradnju pomoćnog objekta u svom dvorištu – Beogradski put 32. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 2
  F:47.1223.   III   538/1926 Molba Đorđa Temešvari za izdavanje dozvole za gradnju nove kuće u Radanovcu namesto stare koju su kiše porušile. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
  F:47.1223.   III   540/1926 Molba Berkeš Kate za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Halaškim vinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
  F:47.1223.   III   542/1926 Molba Petra Jakovetića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Segedinskim vinogradima na bivšoj zemlji Stipana Pleskovića. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 5
  F:47.1223.   III   543/1926 Molba  Pere Rudića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima na posedu Talaši. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926-1930 srpski 5
  F:47.1223.   III   544/1926 Molba Lajče Poljakovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.   Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 5
  F:47.1223.   III   549/1926 Molba  Ljubomira Uglješića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Segedinskim vinogradima Reinicfalva. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.   Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 6
  F:47.1223.   III   550/1926 Molba  Josipa Guti za izdavanje dozvole za gradnju kuće  na Kelebiji udaljene 48 m. od pruge. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.  prilog: 3 tehnička nacrta 1926-1930 srpski 12
  F:47.1223.   III   552/1926 Molba Vladislava Dencs za izdavanje dozvole za gradnju kuće. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
  F:47.1223.   III   555/1926 Molba Josipa Đulai za izdavanje dozvole za gradnju kuće u palićkim vinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1929 srpski 8
  F:47.1223.   III   556/1926 Molba Agneš Mihalja za izdavanje dozvole za gradnju kuće u segedinskim vinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 4
  F:47.1223.   III  561/1926  Molba Nikole Đukića za izdavanje dozvole za dogradnju kuće u Bajskim vinogradima pored pruge Subotica Sombor. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati.  prilog: tehnički nacrti kuće ing. Bele Štajger Kazal 1926 srpski 9
  F:47.1223.   III   563/1926 Molba apotekara  Bartula Nađa zakupca lokala u Gradskoj kući da dobije dozvolu za izbijanje zida u lokalu, pozitivno rešena. 1926 srpski 2
  F:47.1223.   III   564/1926  Molba Laze Išpanovića za izdavanje dozvole za dogradnju kuće pored groblja Sv. Roke. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati.  prilog: 2 tehnička nacrta kuće 1926-1931 srpski 10
  F:47.1223.   III   565/1926  Molba dr Antuna Vaš za izdavanje dozvole za dogradnju salaša na Ludošu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1931 srpski 3
  F:47.1223.   III   566/1926 Molba firme Mano Šugara radi izdavanja dozvole za adaptaciju kuće u Krupežićevoj 6.  Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se trebaju pridržavati. 1926 srpski 4
  F:47.1223.   III   568/1926  Molba Jakoba Buljovčića za izdavanje dozvole za dogradnju kuće pored groblja Sv. Roke. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati.  prilog: 2 tehnička nacrta kuće 1926-1930 srpski 10
  F:47.1223.   III   569/1926 Prijava udove Ljubice Aracki (ulica Ostojićeva 34) protiv komšije zbog opasnosti od roljke na konjski pogon zbog čega pucaju zidovi njene kuće. Odbačena kao neosnovana nakon pregleda na licu mesta. 1926 srpski 3
  F:47.1223.   III   571/1926 Molba Đurice Gavrilov za izdavanje dozvole za gradnju kuće i pekare na Paliću. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926-1927 srpski 10
  F:47.1223.   III   574/1926

 

 

 

 

III 574 1926Molba vlasnika kupatila dr Zoltana Heislera radi izdavanja dozvole za proširenje  kotlarnice.  Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se trebaju pridržavati. 1926 srpski 4
  F:47.1223.   III   577/1926 Molba firme Industrija željeznog nemeštaja i metala d.d.za izdavanje dozvole za gradnju šupe na njihovom placu u segedinskim vinogradima, pozitivno rešena. 1926 srpski 5
  F:47.1223.   III   579/1926  Molba Varga Stipana za izdavanje dozvole za dogradnju kuće u Vinogradskoj ulici 9. Senatska  odluka sa dozvolom izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.  prilog: 2 tehnička nacrta kuće 1926-1929 srpski 10
  F:47.1223.   III   580/1926 Predmet u vezi izgradnje kuće u I krugu Bogovićeva 34. vlasnika Joipa Morvai. 1926-1928 srpski 13
  F:47.1223.   III   581/1926 Predmet u vezi izgradnje kuće u segedinskim vinogradima vlasnice Anke Sarić. 1926-1931 srpski 5
  F:47.1223.   III   588/1926 Molba Roze Milunović radi podizanja kuće u Malom Bajmoku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 4
  F:47.1223.   III   589/1926 Molba  udove Račmanj Ištvana radi podizanja kuće u segedinskim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 5
  F:47.1223.   III   595/1926 Predmet u vezi izgradnje kuće u Hrastovoj 18. vlasnika Jovana Kiš Čanta. prilog: 2 tehnička nacrta 1926-1931 srpski 12
  F:47.1223.   III   604/1926 Predmet u vezi izgradnje kuće u segedinskim vinogradima vlasnika Franje Sabo. 1926 srpski 4
  F:47.1223.   III   605/1926 Predmet u vezi izgradnje kuće u ulici Tomićeva 54 vlasnika Lajčo Ujlaki. 1926-1930 srpski 13
  F:47.1223.   III   606/1926 Predmet u vezi izgradnje kuće u Majšanskim vinogradima vlasnik Aleksa Stanojević. 1926-1931 srpski 7
  F:47.1223.   III   607/1926 Molba Grge Kujundžića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Malom Bajmoku. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
  F:47.1223.   III   608/1926 Molba Janoša Horvat Militića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Bajskim vinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati.     Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
  F:47.1223.   III   614/1926 Molba  Đule Kozma za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Muči nasobini. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 4
  F:47.1223.   III   619/1926 Molba Stipana Šefčića za prepokrivanje kuće u Segedinskim vinogradima  crepom umesto trske, pozitivno rešena. 1926 srpski 4
  F:47.1223.   III   624/1926 Molba Franje Huđil za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 4
  F:47.1223.   III   628/1926 Molba  udove Marije Barobaš za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Halaškim vinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 2
  F:47.1223.   III   635/1926 Molba  Antuna Stantić za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Zapadnim ugarnicama. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
  F:47.1223.   III   644/1926 Molba Dančo Ivana radi podizanja kuće u Ludošu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
  F:47.1223.   III   653/1926 Molba Komande graničnih trupa za dodelu zemljišta za štalu, pozitivno rešena. 1926 srpski 5
  F:47.1223.   III   655/1926 Molba udove Antuna Ivkovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926-1930 srpski 3
  F:47.1223.   III   659/1926 Molba  Josipa Tikvicki radi podizanja kuće na Tompanskom pašnjaku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
  F:47.1223.   III   661/1926 Molba  Marije Aroksalaši za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Streljačkoj ulici  63/a. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 5
  F:47.1223.   III   666/1926 Molba Pilip Kovačića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Bunjevačkoj ulici  58. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926-1930 srpski 16
  F:47.1223.   III   672/1926 Molba Đure Matkovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće pored groblja Sv. Roka. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. Zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. prilog: 2 tehnička nacrta ovlaštenog graditelja Berkeš Dezidera 1926-1930 srpski 7
  F:47.1223.   III   676/1926 Molba Mikše Sabadoša radi izdavanja dozvole za dogradnju postojeće fabrike štirke – Palićki vinogradi 130, pozitivno rešena. 1926 srpski 8
  F:47.1223.   III   682/1926 Predmet u vezi izgradnje kuće u Segedinskim vinogradima 45 vlasnika Nikola Bajka. 1926-1930 srpski 9
  F:47.1223.   III  683/1926 Predmet u vezi izgradnje kuće u Segedinskim vinogradima  vlasnika Mate Saulić. 1926 srpski 2
  F:47.1223.   III   691/1926 Predmet u vezi izgradnje kuće u Majšanskim vinogradima  vlasnika Stipana Semeši. 1926-1930 srpski 7
  F:47.1223.   III   692/1926 Predmet u vezi izgradnje kuće na Mirgešu  vlasnika Marka Fabijan. 1926 srpski 2
  F:47.1223.   III   697/1926 Predmet u vezi dozvole za postavljanje furune za pečenje hleba u svom dvorištu  kućevlasnika Stevana Futo, Halaški vinogradi, pozitivno rešena. 1926 srpski 2