Kao posledica rata kriminalitet se razvio u većoj meri! (1924)


VUKIC FRANJA

Predlog velikog kapetana Franje Vukića Gradskom Senatu da se broj civilnih komesara povisi sa 9 na 15. Uvažen.

Obrazloženje:

„Pošto se brojno stanje od 9 civilnih gradskih komesara, koje je predviđeno gradskim statutom za predratno stanje, kada je kriminilatitet u mnogo manjoj meri bio razvijen, sada se pokazuje nedovoljan; to je potpisatome čast predložiti slavnom Senatu, da kod Proširenoga Senata izdejstvuje povišenje brojnog stanja civilnih komesara sa 9 na 15.

Iz razloga što se posle rata stanje izmenilo i kao posledica rata kriminalitet razvio u većoj meri; što je pored toga naš grad posle rata postao jedno pogranično mesto gde se na svakom koraku mora motriti na pokrete prelaznika na našu teritoriju kao i na pokrete sunarodnika nam susednih država koji žive u ovom gradu. Te sve to zahteva povećanje organa javnih bezbednosti a naročito civilnih komesara.

Subotica 30. maja 1924.

Veliki kapetan „    IAS, F:47 I 108/1924